top of page

Jalsa Salana UK 2023: Isang Pinakamatagumpay na Pagtatapos


AGOSTO 4, 2023

Khutbah sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

.

Biyernes Sermon na ibinigay sa Baitul Futuh Mosque, Morden, London, UK

'Jalsa Salana UK – Isang Sulyap sa Mga Pagpapala ng Isang Pambihirang Espirituwal na Pagtitipon ng mga Mananampalataya'

Pagkatapos bigkasin ang  Tashahhud ,  Ta'awwuz  at  Surah al-Fatihah , Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin, si Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na ang lahat ng papuri ay kay Allah, na noong nakaraang katapusan ng linggo, sa biyaya ng Allah na Makapangyarihan sa lahat, ang Taunang Kumbensyon  (Jalsa Salana)  Matagumpay na ginanap sa UK. Sa kabila ng lagay ng panahon kung minsan ay nagiging pinakamasama, Alhamdulillah lahat ng mga operasyon ay karaniwang tumatakbo nang maayos. Sa katulad na paraan, ang pagdalo ay higit na mas malaki kaysa sa mga nakaraang taon.

Mga Pagpapala na Ipinagkaloob sa atin ng Allah na Makapangyarihan sa panahon ng Jalsa Salana na ito

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) gaano man tayo magpasalamat sa Allah, hindi ito sapat, dahil lubos Niyang pinagpala ang Convention na ito, at ito ay naramdaman ng lahat, ng mga bisitang Ahmadi at hindi Ahmadi. Kami ay mahina; ito ay sa pamamagitan lamang ng mga pagpapala ng Allah na magagawa natin ang anuman, at ang Komunidad na ito ay nahuhulog ng mga pagpapala ng Allah na Makapangyarihan sa paraang pinakamahusay na inilarawan bilang:

'At kung  subukan mong  bilangin ang mga pabor ng Allah, hindi mo mabibilang ang mga ito. Tunay na si Allah ay Pinakamapagpatawad, Maawain' ( Ang Banal na Qur'an 16:19 )

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Allah na Makapangyarihan sa lahat ay tinatanaw ang ating mga kahinaan at pinagkalooban tayo ng gayong mga pabor na hindi natin kailanman tunay na makapagpasalamat sa kanya. Gayunpaman, ang Allah na Makapangyarihan ay nag-utos sa atin na magpasalamat sa Kanya, at kung tayo ay nagpapasalamat sa Kanya, kung gayon ang Allah na Makapangyarihan ay patuloy na magbibigay ng higit pa. Kaya't tungkulin nating magpasalamat sa Allah na Makapangyarihan, at kung gagawin natin ito, kung gayon tayo ay magpapatuloy sa pag-unlad. Kaya naman, pagdating sa J alsa Salana , una at higit sa lahat, dapat tayong magpasalamat sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ang mga manggagawa at ang mga panauhin ay dapat magpasalamat sa Allah. Sa kabila ng katotohanang hindi pa tuluyang nawala ang Covid, iniingatan ng Makapangyarihang Diyos ang lahat na ligtas. Mayroong ilang mga tao na, pagkatapos ng Convention, nakontrata ng Covid. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)nanalangin para sa kanilang paggaling. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa ilang mga kaso na kanyang nalaman, posibleng hindi sila nagkasakit ng Covid mula sa Jalsa, bagkus, inihayag ng gobyerno na mayroong pagtaas ng mga kaso sa ilang mga lugar sa pangkalahatan. .

Pasasalamat sa mga Manggagawa sa Panahon ng Jalsa Salana

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nais din niyang pasalamatan ang mga manggagawa, na nagtrabaho sa pambihirang paraan, at may mga nakangiting mukha gaya ng ipinayo niya sa simula. Parehong sa panig ng kalalakihan at kababaihan, lahat ng manggagawa ay nagpakita ng mahusay na kasanayan sa kani-kanilang departamento. Karaniwan sa nakaraan, may mga reklamo tungkol sa departamento ng paghahatid ng pagkain. Gayunpaman, sa taong ito, ang mga reklamong iyon ay halos wala. Nariyan din ang mga departamento ng trapiko, pagluluto, ang halaman ng roti at  MTA  na nagkonekta sa mundo sa isang bagong paraan sa taong ito. Sinabi ng Kanyang Kabanalan (aba) na ang lahat ng mga departamento, ang kanyang pinangalanan at hindi pinangalanan, lahat ay gumagana nang mahusay, kapwa lalaki at babae, at nais niyang pasalamatan sila.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na maging ang mga hindi-Ahmadi na panauhin ay nagpahayag ng kanilang pagkamangha sa paraan ng pagtupad ng mga manggagawa sa kanilang mga tungkulin. Nawa'y bigyan sila ng Allah na Makapangyarihan sa lahat ng pinakamagandang gantimpala.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na may isang punto lamang na nais niyang ituon ang atensyon ng departamento ng Jalsa Salana; ang tubig ay patayin sa sandaling matapos ang Jalsa proceedings. Gayunpaman, ang tubig ay dapat manatili sa loob ng hindi bababa sa 12 oras. Kung hindi man, ang organisasyon ay naalagaan ng mabuti.

Mga Sentimento at Pahayag na Ipinahayag ng mga Panauhin sa Dumalo

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ilalahad niya ang ilan sa mga sentimyento ng mga di-Ahmadi, maging ang mga bisitang hindi Muslim na dumalo sa Convention.

Iniharap ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang mga pananaw ng isang doktor mula sa Burkina Faso na dumalo sa Convention sa unang pagkakataon. Siya ay humanga sa katotohanan na ang lahat ng mga dumalo ay nagkakaisa, nagtipon sa isang lugar para sa isang layunin sa paligid ng isang pinuno. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo at mula sa iba't ibang pinagmulan ay nagtipon para sa isang layunin sa isang kamay na hindi pangkaraniwang makita. Napakataas ng pamantayan ng mga talumpati. Nakinig din siya sa mga talumpati ng Kanyang Kabanalan, na nagbukas ng kanyang mga mata sa kahalagahan ng pagkilala ng mundo sa mensahe ng Diyos. Nakilala rin niya ang pambihirang kaugnayan ng mga Ahmadi sa Diyos at sa kanilang pinuno. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon, kung maaari, na dumalo sa Jalsa Salana taun-taon.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na si Dr Brad Shaw, isang kilalang propesor ng Batas mula sa USA, ay dumalo rin sa Convention. Aniya, tuwang-tuwa siya nang makita ang ganoong kalaking pagtitipon. Sinabi niya na nagsagawa rin siya ng iba't ibang mga kumperensya kung saan kinakailangan ang pagpaparehistro, gayunpaman, ang organisadong paraan kung saan ang pagpaparehistro ay ginagawa sa Convention sa loob lamang ng ilang minuto ay kamangha-mangha. Pinuri ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang gawaing ginawa ng departamento ng pagpaparehistro. Pinuri ng Amerikanong doktor ang pagsisikap ng lahat ng manggagawang kanyang nadatnan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dumalo rin sa Convention ang isang mayor mula sa Belize. Sinabi niya na sa kanyang buhay ay hindi pa siya nakakita ng ganito kapayapa at mapagmahal na mga tao. Ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha na iniuugnay ng mga tao ang terorismo sa Islam. Sinabi niya na ang espirituwal na kapaligiran at ang pag-ibig sa isa't isa na nakita niya ay talagang kapuri-puri. Siya ay naging inspirasyon kaya ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na dumalo sa hinaharap, hindi bilang isang alkalde, ngunit bilang isang manggagawa. Sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng gayong kamangha-manghang kombensiyon. Sinabi niya na ang kinabukasan ng mundo ay Ahmadiyyat.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dumalo rin si Michael Wilson, isang panauhin mula sa Ghana. Siya ay isang punong technologist sa ilalim ng Department of Environmental Science and Technology. Dumadalo rin siya sa iba't ibang kumperensya sa buong mundo. Bago pa man magsimula ang Jalsa, namangha siya sa gawaing ginagawa at ipinahayag na hindi ito magagawa kung wala ang biyaya ng Diyos. Matapos makita ang aktwal na Jalsa, nagulat siya sa pangako ng mga manggagawang Jalsa at ipinahayag na ito ay biyaya ng Diyos. Siya ay namangha sa katotohanan na ang mga taong nagtatrabaho sa ilang propesyonal na larangan ay gumagawa ng iba't ibang trabaho sa Jalsa. Siya rin ay namangha sa International  Bai'at (pagsisimula) seremonya at ipinahayag ang kanyang pagnanais na dumalo sa hinaharap. Sinabi niya na ang Komunidad sa Ghana ay dapat gumawa ng higit pa upang ipakilala ang mga tao ng Ghana sa Komunidad ng Ahmadiyya.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dumalo rin ang Ministro ng Impormasyon mula sa Gambia, na namangha sa walang pag-iimbot na gawain ng mga nasa tungkulin. Walang kahit isang insidente ng away sa ganoong kalaking pagtitipon. Walang kapantay ang pagmamahal ng miyembro ng Komunidad sa kanilang pinuno. Walang mas magandang praktikal na imahe ng kapatiran kaysa sa halimbawang ipinakita ng Ahmadiyya Muslim Community.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dumalo rin sa Jalsa Salana ang isang mananalaysay at archivist mula sa Espanya na hindi kailanman nakakita ng napakaraming tao na may iba't ibang pinagmulan na nagtitipon sa isang lugar. Ipinahayag niya na ang Ahmadiyya Community ay nagtakda ng isang mahusay na halimbawa ng pagsisikap at tiyaga, na kanyang ipapatupad sa kanyang sariling buhay.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang isang manunulat mula sa Italya na dumalo ay nagsabi na narinig nila ang tungkol sa Jalsa Salana, ngunit ang pagdalo dito ay isang ganap na kakaibang karanasan. Lubos silang humanga sa bolunterismo, kagandahang-asal at kalinisan, na hindi madaling bagay sa gayong malaking pagtitipon. Lubos din silang humanga sa mga panalanging inialay. Bagama't hindi Muslim, sinabi nila na ang paraan ng pagdarasal ng mga Ahmadi ay ang pangunahing tungkulin ng bawat tao.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang isang panauhin mula sa Columbia ay humanga sa mapayapa at mapagmahal na kapaligiran at sa mga talumpati ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) . Sinabi niya na kapag nakikita ang Convention na ito, dapat nating malaman na sa kabila ng mahihirap na panahon, ang Diyos ay kasama natin. Namangha siya sa organisasyon at sa mga manggagawa, na nakikita niya sa lahat ng dako na nagtatrabaho nang may nakangiting mga mukha. Ang boluntaryong ito ay isang halimbawa para sa mundo at para sa mga naghahanap sa Diyos.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dumalo rin ang isang paring Kristiyano at teologo mula sa Chile. Humanga siya sa pagkakaisa at pagkakapatiran ng Komunidad. Sinabi niya na nakadalo na siya sa maraming Kristiyanong kumperensya sa buong mundo, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking organisasyon na lahat ay pinag-ugnay ng mga boluntaryo saanman. Sa kanyang pananaw, ang tagumpay ng Convention na ito ay dahil sa pagkakaisa ng Komunidad sa paligid ng kanilang pinuno. Inilarawan niya ang Komunidad bilang isang katawan; ang Caliph ay ang ulo at utak, at ang Komunidad ay ang mga paa na kumikilos ayon sa mga senyas na ipinadala mula sa utak.

Sinabi  ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dumalo rin ang isang Indigenous Vice-Chief mula sa Canada, at labis siyang humanga sa seremonya ng International Bai'at  . Siya rin, naging emosyonal, tulad ng lahat. Sinabi niya na hindi niya naranasan ang gayong espirituwalidad tulad ng naranasan niya sa  seremonya ng Bai'at  .

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga taong nanonood sa buong mundo ay nagpahayag din ng kanilang mga damdamin. Isang Kristiyanong panauhin sa Congo-Brazzaville ang sumali sa Komunidad upang panoorin ang pangwakas na sesyon ng Jalsa. Pagkatapos, sinabi niya na kung ang mga bagay na sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay ipinatupad, kung gayon walang sinumang tao sa mundo ang matutulog sa gutom. Sinabi niya na ang kanyang puso ay mapanatag dahil sa paraan kung paano ipinakita ng 'ating Caliph' ng Islam. Ipinaliwanag niya na sinabi niya 'ang aming Caliph' dahil 'mula ngayon ay kasama mo na ako, at siya na rin ang aking Caliph.'

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang ilang mga taong nanonood ng Jalsa sa buong mundo ay tinanggap pa nga ang Islam Ahmadiyya bilang resulta, halimbawa, mula sa Guinea-Bissau at Tanzania.

(Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng iba't ibang sentimyento ng panauhin na ipinakita ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) 

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na marami siyang natanggap na sentimyento at komento mula sa mga panauhin, na lahat ay hindi maaaring basahin.

Ang Tunay na Layunin ng Taunang Pagtitipon at Saklaw

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na ang mga resulta ng Jalsa na ito ay maging tulad na ang Allah na Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay-daan sa mga Ahmadi na manatiling konektado sa Diyos sa buong buhay nila, sila ay madagdagan ang pananampalataya at katiyakan, at sila ay maging yaong mga tumutupad sa layunin ng pagdating ng ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) . Nawa'y ang epekto sa mga di-Ahmadis ay hindi pansamantala, sa halip, nawa'y naipakita at binigyan linaw sa kanila. Nawa'y mapagtanto nila ang mga turo ng Islam Ahmadiyya na siyang tunay na paraan ng kaligtasan para sa kanila at sa buong mundo.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang Jalsa ay narinig sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng media. 24 na channel sa Africa ang nag-relay ng lahat ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)mga address, na umaabot sa higit sa 40 milyong tao. 23 mga direktor at mamamahayag ng media ang bumisita sa Media Center sa Jalsa, na naghahanda ng mga ulat ng balita araw-araw, bilang isang resulta kung saan 72 mga ulat ng balita ang inihanda, na umabot sa halos 50 milyong tao. 41 mga website ang nag-post ng mga ulat, na may tinatayang 19 milyon ang mambabasa. 15 pahayagan ang sumaklaw sa Jalsa, na may tinatayang mambabasa na 15 milyon. 14 na ulat ng balita sa TV ang ipinalabas, na may tinatayang manonood na 20 milyon. 37 ulat ang ipinalabas sa radyo, na tinatayang 8 milyong tao ang nakikinig. Iba't ibang channel, tulad ng BBC at iba pa mula sa buong mundo ang sumaklaw sa Jalsa, at sa gayon ay ipinakilala ang Islam Ahmadiyya.

Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nawa'y bigyan tayo ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat na manatiling mapagpakumbaba at patuloy na baguhin ang ating mga sarili, at nawa'y lagi tayong manatiling espesyal at matatag na nakadikit sa Komunidad, habang tinutupad ang layunin ng pagdating ng Hadhrat Masih Mau’ud as .


Comments


bottom of page