top of page

Ang Talambuhay ng Hadhrat Rasulullah (saw) – Propesiya ng Tagumpay ng Byzantine laban sa mga Persian

SETYEMBRE 22, 2023

Muhammad (saw) : Ang Dakilang Huwaran

Pangaral sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , ang Huzoor, si Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba)

Ang hikalimang Khalifatul Masih ay nagsabi, na ilang panahon na ang nakalipas, ang mga pangyayaring nauukol sa Hadhrat Rasulullah (saw) at sa Labanan sa Badr ay binanggit. Ngayon din, babanggitin ang ilang mga insidente na may kaugnayan sa Labanan sa Badr.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin na ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nanatili sa Badr sa loob ng tatlong araw. Mula sa Badr, ipinadala ng Hadhrat Rasulullah (saw) sina Hazrat Abdullah bin Rawaha (ra) at Hazrat Zaid bin Harithah (ra) sa Madinah upang maihatid ang mabuting balita ng tagumpay. Pagkatapos noon, sinimulan ng Hadhrat Rasulullah (saw) ang kanyang paglalakbay pauwi sa Madinah. Mayroong 70 bilanggo kasama ang matagumpay na caravan na ito. Itinala ng ilang mananalaysay na sa paglalakbay pabalik, dalawang bilanggo ang napatay ayon sa kaugalian ng mga Arabo noong panahong iyon, dahil sa kanilang mga krimen sa digmaan. Gayunpaman, hindi lahat ng mga mananalaysay ay sumasang-ayon tungkol sa pagiging tunay kung ito ay tunay na naganap o hindi. Mayroon ding mga pangyayari tungkol sa kapatid na babae o anak ng isa sa mga pinatay na bumibigkas ng ilang tula, at nang marinig ito ay napaiyak ang Hadhrat Rasulullah (saw). Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay pinabulaanan din ng ilang mga mananalaysay.

Paggamot sa mga Bilanggo ng Digmaan

Sinabi ng Huzoor (aba) na si Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) ay binanggit ang bagay sa itaas tulad ng sumusunod:

'Sa mga pinuno ng Quraish na naitala na dinalang bihag, binanggit ng ilang mananalaysay ang pangalan ni 'Uqbah bin Abi Mu'it, at nasusulat na sa utos ng Hadhrat Rasulullah (saw), siya ay kalaunan pinatay sa pagkabihag. Gayunpaman, hindi ito tama. Ang mga pagsasalaysay ng Ahadith at kasaysayan ay napakalinaw na binanggit na si 'Uqbah bin Abi Mu'it ay napatay sa larangan ng digmaan, at kabilang sa mga pinuno ng Makkah na ang mga bangkay ay inilibing sa isang hukay. Bagaman, ang pagbitay kay Nadr bin Harith ay maliwanag mula sa maraming mga salaysay. Ang dahilan ng kanyang pagbitay ay dahil siya ay kabilang sa mga taong direktang responsable sa pagkamatay ng mga inosenteng Muslim na naging martir sa kamay ng mga Quraish sa Makkah.

Higit pa rito, malamang na si Nadr bin Harith ay kabilang sa mga taong brutal na nagpakamartir kay Harith bin Abi Halah, ang step-son ng Hadhrat Rasulullah (saw), sa unang bahagi ng panahon ng Islam. Gayunpaman, tiyak na maliban kay Nadr, walang ibang bilanggo ang pinatay, at hindi rin isang kasanayan ang pagbitay sa mga bilanggo dahil lamang sa kanilang pagiging kaaway o pakikipaglaban sa ngalan ng kalabang panig. Samakatuwid, nang maglaon, ang isang tiyak na utos ay ipinahayag sa Banal na Qur'an patungkol din dito. Higit pa rito, dapat ding alalahanin na bagaman maraming mga salaysay ang nagtala ng pagbitay kay Nadr bin Harith, mayroon ding ilang mga salaysay na nagpapatunay na siya ay hindi pinatay; sa halip, siya ay nanatiling buhay pagkatapos ng Badr sa loob ng ilang panahon at sa wakas ay naging Muslim, at sumama sa mga tagapaglingkod ng Hadhrat Rasulullah (saw) sa okasyon ng Ghazwah ng Hunain. Gayunpaman, ang mga huling salaysay na ito ay karaniwang itinuring na mahina kung ihahambing sa mga unang nabanggit. وَاللّٰہُ اَعْلَمُ [Ang Allah ang higit na nakakaalam].

Sa anumang kaso, kung mayroong sinumang indibidwal na pinatay mula sa mga bilanggo, ito ay si Nadr bin Harith, na pinatay bilang isang gawa ng pagganti. Sa bagay na ito, isinalaysay din na pagkatapos ng kanyang pagbitay, nang marinig ng Hadhrat Rasulullah (saw) ang masakit na mga couplets ng kanyang kapatid na babae, sinabi niya, "Kung ang mga couplets na ito ay nakarating sa akin nang mas maaga, pinatawad ko sana si Nadr." Sa anumang kaso, maliban kay Nadr, walang ibang bilanggo ang pinatay; sa halip, tulad ng nabanggit sa itaas, ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay mariin na nag-utos na ang mga bilanggo ay dapat tratuhin nang may kabaitan.' (Seerat Khataman Nabiyyin , vol 2, pp. 159-160)

Sinabi ng Huzoor (aba) na nakatala na noong Labanan sa Badr, 70 hindi naniniwalang Makkan ang napatay sa kamay ng mga Muslim, habang 70 iba pa ang naging bihag. Alinsunod sa mga utos ng Hadhrat Rasulullah (saw), ang mga Kasamahan ay pinakitunguhan ang mga bilanggo na ito nang may malaking kabaitan. Ito ay sa liwanag ng kabaitang ito, kasama ang mga dakilang turo ng Islam na humantong sa marami sa mga bihag mula sa Badr upang tuluyang tanggapin ang Islam.

Propesiya ng Tagumpay ng mga Byzantine

Sinabi ng Huzoor (aba) na ang isa pang pangyayari na may kaugnayan sa Labanan sa Badr ay ang tagumpay ng Imperyong Romano, na inihula ng Hadhrat Rasulullah (saw). Noong 5 AH, ipinahayag ang Surah al-Rum , kung saan binanggit ang tagumpay ng Roma. Naitala na sa paghahayag ng mga talatang ito sa Hadhrat Rasulullah (saw), inihayag ni Hazrat Abu Bakr (ra) ang mga sumusunod na talata sa paligid ng Makkah:

' Alif Lam Mim .Natalo ang mga Romano. Sa lupaing malapit, at sila, pagkatapos ng kanilang pagkatalo, ay magtatagumpay. Sa ilang taon (tatlo hanggang siyam na taon)' (Ang Banal na Qur'an , 30:2-5)

Sinabi ng Huzoor (aba) na dahil ang mga Makkan at Persian ay parehong sumasamba sa mga diyus-diyosan, ang mga Makkan ay nagnanais na ang mga Persiano ay manalo. Gayunpaman dahil ang mga Muslim at Romano ay parehong mga tao ng aklat, ang mga Muslim ay nagnanais na ang mga Romano ay manalo. Kaya naman, ang mga Makkan ay nagtakda ng mga kondisyon sa isa't isa kung ano ang matatanggap ng bawat isa kung ang kanilang nais na panig ay magtatagumpay, at sila ay nagtakda ng panahon ng limang taon para mangyari ito. Sa huli, ang mga Romano ay nagwagi at sa araw ng Labanan sa Badr nalaman ng mga Muslim ang tagumpay ng Romano.

Patotoo ng mga Non-Muslim Tungkol sa Propesiya

Sinipi ng Huzoor (aba) ang iba't ibang mga sanggunian sa kasaysayan na nagdedetalye ng tagumpay ng mga Romano, at kung paano, sa kabila ng tila mas mahinang panig, ang mga Romano ay nagwagi sa liwanag ng hula ng Qur'an. Binanggit din ng Huzoor (aba) si Edward Gibbon, isang Romanong mananalaysay na, nang idetalye ang tagumpay ng mga Romano, ay nagpahayag ng kanyang pagkamangha at pagkamangha sa kamangha-manghang kawastuhan ng propesiya na ginawa sa bagay na ito ng Banal na Qur'an.

Sinabi ng Huzoor (aba) na maraming kabataan ang sumulat sa kanya na nagtatanong kung paano nila malalaman na ang Islam ay ang katotohanan at ang tunay na relihiyon kumpara sa iba. Ang lipunan sa kanilang paligid ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanilang isipan. Gayunpaman, kailangan lang nilang balikan ang kasaysayan at ang gayong mga pahayag ng mga hindi Muslim tungkol sa mga hulang ito. Sa katulad na paraan, kailangan lamang nilang pag-isipan ang mga propesiya na ginawa tungkol sa ating kasalukuyang panahon. Dapat ding maunawaan ng mga magulang ang mga propesiya na ito upang maituro nila sa kanilang mga anak. Ang mga propesiya na ito ay patunay sa pagiging totoo ng Islam. Tunay na mayroong libu-libong mga patunay para sa pagiging totoo ng Islam. Kailangan lamang dagdagan ng isang tao ang kanilang kaalaman.

Sinabi ng Huzoor (aba) na pinagkasundo ni Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) ang ilang mga pagkakaiba sa kasaysayan kung ang tagumpay ng mga Romano ay naganap sa panahon ng Labanan sa Badr o sa panahon ng Kasunduan sa Hudaibiyah gaya ng sumusunod:

'Sa iba't ibang mga salaysay ay naiulat na ang mga Byzantine ay nakakuha ng tagumpay na ito sa panahon ng Kasunduan ng Hudaibiyah. Gayunpaman, ang mga pagsasalaysay na ito ay hindi magkasalungat, dahil sa katunayan, ang panahon ng tagumpay ng Byzantine ay sumaklaw sa isang yugto mula sa labanan sa Badr hanggang sa Kasunduan ng Hudaibiyah.' ( The Life & Character of the Seal of Prophets (saw) , Vol 2, p. 174)

Katotohanan ng Propesiya Tungkol sa Tagumpay ng Byzantine

Sinipi din ng Huzoor (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) at ang Ikalawang Khalifatul Masih (ra) hinggil sa katotohanan at katotohanan ng hula sa Qur'an tungkol sa tagumpay ng mga Romano. Halimbawa, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsabi na ang propesiya na ito ay ginawa sa panahon na ang mga Muslim ay nasa isang estado ng kahinaan. Hindi lamang ginawa ang propesiya na ito, ngunit naglagay din ng paghihigpit sa oras. Higit pa rito, itinakda rin na hindi lamang ang mga Romano ang mananalo, ngunit kasabay nito ang mga mananampalataya ay magiging matagumpay din. Sa huli, ang hulang ito ay natupad nang eksakto tulad ng inihula kasama ang lahat ng mga kondisyon nito.

Sinabi ng Huzoor (aba) na ipagpapatuloy niya ang pagsasalaysay ng mga pangyayaring ito sa hinaharap.

Panalangin sa Libing

Sinabi ng Huzoor (aba) na pangungunahan niya ang pagdarasal sa libing nang wala sa sumusunod na namatay na miyembro:

Firas Ali Abdul Wahid

Firas Ali Abdul Wahid ng UK na namatay kamakailan. Siya ay orihinal na mula sa Iraq. Tinanggap niya ang Islam Ahamdiyyat noong 2012. Naiwan niya ang kanyang asawa at isang anak na babae. Kabisado niya ang Banal na Qur'an noong bata pa siya. Siya ay naging isang extremist Muslim, nagbebenta ng TV ng bahay at pinunit ang lahat ng mga larawan sa bahay, na sinasabi na ang mga bagay na ito ay haram .. Sa kabila ng pagiging magaling na artista sa kanyang sarili, siya ay naging indoctrinated ng iba pang mga panatikong Muslim at naisip na ang gayong mga bagay ay ipinagbabawal. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang magtanong sa kanyang mga paniniwala, at pagkatapos ng mga talakayan sa isang Kristiyanong kaibigan, siya ay naging isang Kristiyano. Nang maglaon, bumalik siya sa Islam. Siya ay napakaraming kaalaman at may kakayahan sa pag-aaral ng mga wika. Lumipat siya sa UK noong 2009. Dito niya nakita ang MTA at nagsimulang makatanggap ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Nakita niya ang Ika-apat na Khalifah ng Ahmadiyya (rh) sa isang panaginip, at pagkatapos ay tinanggap niya ang Islam Ahmadiyyat noong 2012. Nagpatuloy siya upang maging matatag sa kanyang pananampalataya at buong pagmamalaki na magpapalaganap at magtanggol sa Ahmadiyyat. Nanalangin ang Huzoor (aba) na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa, itaas ang kanyang posisyon, protektahan ang kanyang pamilya at bigyan sila ng pasensya, kasabar at tanggapin ang kanyang mga panalangin para sa kanyang pamilya.

Buod na inihanda ng The Review of Religions


4 views

Comments


bottom of page