top of page

Pamayanang Muslim Ahmadiyya

First Session of 53rd Jalsa Salana UK
Hadeeqatul Mahdi, Hampshire, UK — 2nd August 2019

Ang mga miyembro nito ay kabilang sa mga pinaka masunurin sa batas, edukado, at nakatuon na mga Muslim sa buong mundo.

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay mga Muslim na naniniwala sa Mesiyas, na si Mirza Ghulam Ahmad (nawa ang kapayapaan ay mapasakanya) (1835-1908) ng Qadian. Itinatag ni Mirza Ghulam Ahmad ang Ahmadiyya Muslim Community noong 1889 bilang isang kilusan ng pagbabagong buhay sa loob ng Islam, na binibigyang diin ang mga mahahalagang turo ng kapayapaan, pag-ibig, katarungan, at kabanalan ng buhay. Sa ngayon, ang Ahmadiyya Muslim Community ay ang pinakamalaking pamayanang Islam sa buong mundo sa ilalim ng isang Banal na hinirang na pinuno, ang Kanyang Kabanalan, Mirza Masroor Ahmad (nawa'y si Allah ang kanyang maging Tagapagtaguyod) (b. 1950). Ang Ahmadiyya Muslim Community ay sumasaklaw sa higit na 200 na mga bansa na may  higit sa sampu-sampung milyon na mga kasapi.

 

Inihayag ni Mirza Ghulam Ahmad na ang paghahambing sa ikalawang pagdating ni Hesucristo at ang Mahdi, na hula ni Propeta Muhammad (kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya). Ang Ahmadiyya Muslim Community ay naniniwala na ipinadala ng Diyos si Mirza Ghulam Ahmad upang wakasan ang mga hidwaan sa relihiyon, tutulan ang pagdanak ng dugo, at ibalik ang kagandahang asal, katarungan, at kapayapaan. Binago niya ang mga paniniwala at kasanayan ng mga panatikong Muslim sa pamamagitan ng masigasig na pagganap sa tunay na mga turo ng Islam. Kinilala din niya ang mga marangal na turo ng mga dakila at banal na tagapagtatag ng relihiyon, kasama sina Zoroaster, Abraham, Moises, Hesus, Krishna, Buddha, Confucius, Lao Tzu, at Guru Nanak, at ipinaliwanag kung paano ang kanilang mga orihinal na turo ay  napagsama-sama sa tunay na Islam.

 

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay ang nangungunang samahan sa Islam na tinatanggihan ang terorismo. Mahigit na isang siglo na ang nakalilipas, mariing ipinahayag ni Mirza Ghulam Ahmad na ang "jihad sa pamamagitan ng tabak" ay walang puwang sa Islam. Sa halip ay tinuruan niya ang mga Muslim na sundin ang halimbawa ng Qur'an at Propeta Muhammad at ipagtanggol ang Islam na walang pagdanak ng dugo, kundi sa matalinong "jihad ng panulat." Alinsunod dito, si Mirza Ghulam Ahmad ay nagsulat ng higit sa 80 mga libro at libu-libong mga sulat, naghatid ng daan-daang mga aralin at nakilahok sa maraming mga pampublikong debate. Ang Ahmadiyya Muslim Community ay patuloy na gumagamit ng edukasyon upang maisakatuparan ang mapayapang pagbabago ng mga Muslim at muling buhayin ang tunay Islam sa buong mundo.

Ipinaalala ni Mirza Ghulam Ahmad sa mga Muslim ang pangako ng Diyos na pangangalagaan ang Islam sa pamamagitan ng khilafat (ang espiritwal na institusyon ng tagumpay hanggang sa pagiging propeta). Ang Ahmadiyya Muslim Community ay naniniwala na ang khilafat ng Islam lamang ang maaaring mapayapang pag-isahin ang sangkatauhan. Limang Khalifa ang sumunod kay Mirza Ghulam Ahmad mula ng siya ay pumanaw.

Ang kasalukuyang Khalifa na si Mirza Masroor Ahmad, ay naninirahan sa United Kingdom at nagsisilbing espirituwal na pinuno ng pamayanan. Sa ilalim ng pamumuno ng khilafat, ang Ahmadiyya Muslim Community ay nagtayo ng higit sa 16,000 na moske, 600 na mga paaralan, at 30 na ospital. Isinalin nito ang Banal na Quran sa higit sa 70 mga wika. Ang Ahmadiyya Muslim Community ay nagpapalaganap ng totoong mga turo ng Islam tungkol sa kapayapaan at pagpaparaya sa pamamagitan ng isang 24 na oras na satellite telebisyon (MTA), ng website (www.alislam.org), at palimbagan(Islam International Publications). Nakatindig ito sa harapan ng pandaigdigang tagapagtaguyod sa sakuna sa pamamagitan ng Humanity First, isang non-profit na kawanggawa.

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay ang tanging samahang Islam na inilulunsad ang paghihiwalay ng moske at estado. Sa kabila ng pagharap sa mapait na pag-uusig batay sa pananampalataya sa maraming mga bansang nakararami ng Muslim, ang Ahmadiyya Muslim Community ay patuloy na nagtataguyod para sa pandaigdigang karapatang pantao para sa lahat ng mananampalataya at iba pang mga pinag-uusig na mga minorya. Nagbibigay din ito ng labis na pamumuhunan sa pagkakapantay-pantay, edukasyon, at mga programa ng kababaihan. Ang mga miyembro nito ay kabilang sa mga pinaka masunurin sa batas, may pinag-aralan, at matatapat na mga Muslim sa buong mundo.

History and Future (Kasaysayan at hinaharap)

Initiation (pagtanggap sa bagong kasapi)

Mga napiling artikulo

We Love to Hear from You Here's How You Can Reach Us

The Ahmadiyya Muslim Association Inc.

14 Pilar Banzon St. BF Homes Paranaque City, Metro Manila

Telephone: +63 (02) 842 2728

email: ahmadiyya.ph@gmail.com

Zamboanga City Office:

Peace Compound, Pitogo, Sinunuc, Zamboanga City 7000

Telephone: +63 (62) 983 1294

email: ahmadiyyazamboangacity@gmail.com

bottom of page