Pamayanang Muslim Ahmadiyya

(Ang mga miyembro nito ay kabilang sa mga pinaka masunurin sa batas, edukado, at nakatuon na mga Muslim sa buong mundo.)

2019-08-04-Jalsa-UK-008_edited.jpg

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay mga Muslim na naniniwala sa Mesiyas, na si Mirza Ghulam Ahmad (nawa ang kapayapaan ay mapasakanya) (1835-1908) ng Qadian. Itinatag ni Mirza Ghulam Ahmad ang Ahmadiyya Muslim Community noong 1889 bilang isang kilusan ng pagbabagong buhay sa loob ng Islam, na binibigyang diin ang mga mahahalagang turo ng kapayapaan, pag-ibig, katarungan, at kabanalan ng buhay. Sa ngayon, ang Ahmadiyya Muslim Community ay ang pinakamalaking pamayanang Islam sa buong mundo sa ilalim ng isang Banal na hinirang na pinuno, ang Kanyang Kabanalan, Mirza Masroor Ahmad (nawa'y si Allah ang kanyang maging Tagapagtaguyod) (b. 1950). Ang Ahmadiyya Muslim Community ay sumasaklaw sa higit na 200 na mga bansa na may  higit sa sampu-sampung milyon na mga kasapi.

 

Inihayag ni Mirza Ghulam Ahmad na ang paghahambing sa ikalawang pagdating ni Hesucristo at ang Mahdi, na hula ni Propeta Muhammad (kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya). Ang Ahmadiyya Muslim Community ay naniniwala na ipinadala ng Diyos si Mirza Ghulam Ahmad upang wakasan ang mga hidwaan sa relihiyon, tutulan ang pagdanak ng dugo, at ibalik ang kagandahang asal, katarungan, at kapayapaan. Binago niya ang mga paniniwala at kasanayan ng mga panatikong Muslim sa pamamagitan ng masigasig na pagganap sa tunay na mga turo ng Islam. Kinilala din niya ang mga marangal na turo ng mga dakila at banal na tagapagtatag ng relihiyon, kasama sina Zoroaster, Abraham, Moises, Hesus, Krishna, Buddha, Confucius, Lao Tzu, at Guru Nanak, at ipinaliwanag kung paano ang kanilang mga orihinal na turo ay  napagsama-sama sa tunay na Islam.

 

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay ang nangungunang samahan sa Islam na tinatanggihan ang terorismo. Mahigit na isang siglo na ang nakalilipas, mariing ipinahayag ni Mirza Ghulam Ahmad na ang "jihad sa pamamagitan ng tabak" ay walang puwang sa Islam. Sa halip ay tinuruan niya ang mga Muslim na sundin ang halimbawa ng Qur'an at Propeta Muhammad at ipagtanggol ang Islam na walang pagdanak ng dugo, kundi sa matalinong "jihad ng panulat." Alinsunod dito, si Mirza Ghulam Ahmad ay nagsulat ng higit sa 80 mga libro at libu-libong mga sulat, naghatid ng daan-daang mga aralin at nakilahok sa maraming mga pampublikong debate. Ang Ahmadiyya Muslim Community ay patuloy na gumagamit ng edukasyon upang maisakatuparan ang mapayapang pagbabago ng mga Muslim at muling buhayin ang tunay Islam sa buong mundo.

Ipinaalala ni Mirza Ghulam Ahmad sa mga Muslim ang pangako ng Diyos na pangangalagaan ang Islam sa pamamagitan ng khilafat (ang espiritwal na institusyon ng tagumpay hanggang sa pagiging propeta). Ang Ahmadiyya Muslim Community ay naniniwala na ang khilafat ng Islam lamang ang maaaring mapayapang pag-isahin ang sangkatauhan. Limang Khalifa ang sumunod kay Mirza Ghulam Ahmad mula ng siya ay pumanaw.

 

Ang kasalukuyang Khalifa na si Mirza Masroor Ahmad, ay naninirahan sa United Kingdom at nagsisilbing espirituwal na pinuno ng pamayanan. Sa ilalim ng pamumuno ng khilafat, ang Ahmadiyya Muslim Community ay nagtayo ng higit sa 16,000 na moske, 600 na mga paaralan, at 30 na ospital. Isinalin nito ang Banal na Quran sa higit sa 70 mga wika. Ang Ahmadiyya Muslim Community ay nagpapalaganap ng totoong mga turo ng Islam tungkol sa kapayapaan at pagpaparaya sa pamamagitan ng isang 24 na oras na satellite telebisyon (MTA), ng website (www.alislam.org), at palimbagan(Islam International Publications). Nakatindig ito sa harapan ng pandaigdigang tagapagtaguyod sa sakuna sa pamamagitan ng Humanity First, isang non-profit na kawanggawa.

 

2019-06-05-Eid-ul-Fitr-02.jpg

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay ang tanging samahang Islam na inilulunsad ang paghihiwalay ng moske at estado. Sa kabila ng pagharap sa mapait na pag-uusig batay sa pananampalataya sa maraming mga bansang nakararami ng Muslim, ang Ahmadiyya Muslim Community ay patuloy na nagtataguyod para sa pandaigdigang karapatang pantao para sa lahat ng mananampalataya at iba pang mga pinag-uusig na mga minorya. Nagbibigay din ito ng labis na pamumuhunan sa pagkakapantay-pantay, edukasyon, at mga programa ng kababaihan. Ang mga miyembro nito ay kabilang sa mga pinaka masunurin sa batas, may pinag-aralan, at matatapat na mga Muslim sa buong mundo.

Dokumentaryo

Mga napiling artikulo :

Are Ahmadis Muslim or Non-Muslim? Who decides? Ang pasya ng Banal na Quran at Banal na Propeta (sa)
  • Bai'at: The Guardian of Our Identity in the West by Rasheed Reno (Portland) at Jalsa Salana USA West Coast, 2018.

  • Ahmadiyyat - An Introduction by Louis J. Hammann Ph.D., Professor of Religion, Gettysburg College

  • The Objectives of the Ahmadiyya Muslim Community Address at Inauguration of “Khilafat Hall” in Sydney

  • The Ahmadiyya Muslim Divine Community Embodies True Islamic Teachings Address at Queen Elizabeth II Conference Centre, London

  • Ahmadis are True Muslims by A. Abdul Aziz, Sri Lanka

  • The New World Order Presented by Ahmadiyyat

  • Conclusion of the 14th Century and A Moment of Reflection for the Muslims

  • How I Accepted Ahmadiyyat - The True Islam

  • The Ark of Ahmadiyya Poem by Yusef A. Lateef