ISLAM

Ang Islam ay hindi isang bagong relihiyon. Sa pinakabuod, ang Islam ay parehong mensahe at patnubay na ipinahayag ni Allah sa lahat ng mga propeta, bago pa dumating si Propetang Muhammad, ang kapayapaan ay mapasakanya. Sinabi ng Allah sa Qurân:

 

"Sabihin mo, Naniniwala kami kay Allah at sa lahat ng ipinahayag sa amin, at ang ipinahayag kay Abraham at Ismael at Isaac at Jacob at ang mga tribo, at sa ibinigay kay Moises at Hesus at iba pang mga Propeta mula sa kanilang Panginoon . Kami ay walang pagkakaiba sa alinman sa kanila at sa KANYA ay magpapasakop. ”(Qur’an 3-85)

 

 

 

ANG LIMANG HALIGI NG ISLAM

(Pahayag ng Pananampalataya ng Islam)

 

Upang makapasok sa kawan ng Islam, ibig sabihin upang maging Muslim, kinakailangang malaman, maniwala, tanggapin nang buo at taimtim na ilapat ang limang pangunahing mga alituntunin (Mga Haligi) kung saan nakabatay ang Islam: Sinaysay ni Ibn Umar na ang Sugo ng Allah - Propeta Muhammad (PBUH) ang nagsabi: Ang Islam ay batay sa mga sumusunod na limang haligi (mga alituntunin).

 

 1. Nagpapatotoo na walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang Sugo ng Allah

 2. Pagmamasid sa Panalangin

 3. Pagbabayad Zakat

 4. Pag-aayuno sa panahon ng Ramadhan

 5. Paglalakbay sa bahay ng Allah

Mga Haligi ng Pananampalataya

​​

Ang mga pangunahing paniniwala ng mga Muslim ay nahahati sa anim na pangunahing kategorya na kilala bilang "Mga Haligi ng Pananampalataya":

​​

 1. Ang paniniwala sa Kaisahan ng Diyos;

 2. Ang paniniwala sa Kanyang mga Anghel;

 3. Ang paniniwala sa Kanyang mga Aklat;

 4. Ang paniniwala sa Kanyang mga Propeta;

 5. Ang paniniwala sa Ang pagkabuhay na mag-uli;

 6. Ang paniniwala sa Tadhana (mabuti o masama).

385.JPG

Mga Napiling Paksa

haidan-soendawy-IAwnp88Fz8Y-unsplash.jpg

Photo courtesy Haidan Soendawy

Ang bahay ni Allah

Talang ang unang Bahay-dalanginang itinayo para sa sangkatauhan ay iyong nasa Becca, lipos ng mga pagpapala at ang patnubay para sa sangkatauhan.

Ang Banal na Qur'an

( 3:97 )

 

Libro: ANG DIWA NG ISLAM
- the Essence of Islam -

Ito ang limang tomo ng pagsasalin ng Ingles ng mga sipi mula sa mga sulatin, mga pahayag sa pagsasalita at pagsisiwalat ng Pangako na Mesiyas, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ng Qadian (1835-1908), ang Banal na Tagapagtatag ng Ahmadiyya Muslim Community [ nawa ang kapayapaan ay mapasakanya]

The-Essence-of-Islam-Vol-1-211x300.jpg

THE ESSENCE

OF ISLAM

The-Essence-of-Islam-Vol-2-208x300.jpg

THE ESSENCE

OF ISLAM

The-Essence-of-Islam-Vol-3-202x300.jpg

THE ESSENCE

OF ISLAM

The-Essence-of-Islam-Vol-4-205x300.jpg

THE ESSENCE

OF ISLAM

The-Essence-of-Islam-Vol-5-199x300.jpg

THE ESSENCE

OF ISLAM

Ang Islam, isang pangalang ibinigay ng Allah sa relihiyon na ito (Quran 5: 4), Ang ISLAM ay nagmula sa salitang Arabo na "SALEMA": kapayapaan, kadalisayan, pagpapasakop at pagsunod. Kaya't ang 'Islam' ay nangangahulugang landas ng mga masunurin kay Allah at nagtatag ng kapayapaan sa Kanya at ng Kanyang mga nilalang. Ang tagasunod nito ay tinatawag na mga Muslim.