top of page
100100lPORTRAIT_00100_BURST20190626140432797_COVER_2.jpg

ISLAM

Ang Islam, isang pangalang ibinigay ng Allah sa relihiyon na ito (Quran 5: 4), Ang ISLAM ay nagmula sa salitang Arabo na "SALEMA": kapayapaan, kadalisayan, pagpapasakop at pagsunod. Kaya't ang 'Islam' ay nangangahulugang landas ng mga masunurin kay Allah at nagtatag ng kapayapaan sa Kanya at ng Kanyang mga nilalang. Ang tagasunod nito ay tinatawag na mga Muslim.

Ang Islam ay hindi isang bagong relihiyon. Sa pinakabuod, ang Islam ay parehong mensahe at patnubay na ipinahayag ni Allah sa lahat ng mga propeta, bago pa dumating si Propetang Muhammad, ang kapayapaan ay mapasakanya. Sinabi ng Allah sa Qurân:

"Sabihin mo, Naniniwala kami kay Allah at sa lahat ng ipinahayag sa amin, at ang ipinahayag kay Abraham at Ismael at Isaac at Jacob at ang mga tribo, at sa ibinigay kay Moises at Hesus at iba pang mga Propeta mula sa kanilang Panginoon . Kami ay walang pagkakaiba sa alinman sa kanila at sa KANYA ay magpapasakop. ”(Qur’an 3-85)

Upang makapasok sa kawan ng Islam, ibig sabihin upang maging Muslim, kinakailangang malaman, maniwala, tanggapin nang buo at taimtim na ilapat ang limang pangunahing mga alituntunin (Mga Haligi) kung saan nakabatay ang Islam: Sinaysay ni Ibn Umar na ang Sugo ng Allah - Propeta Muhammad (PBUH) ang nagsabi: Ang Islam ay batay sa mga sumusunod na limang haligi (mga alituntunin).

 

  1. Nagpapatotoo na walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang Sugo ng Allah

  2. Pagmamasid sa Panalangin

  3. Pagbabayad Zakat

  4. Pag-aayuno sa panahon ng Ramadhan

  5. Paglalakbay sa bahay ng Allah

Talang ang unang Bahay-dalanginang itinayo para sa sangkatauhan ay iyong nasa Mecca, lipos ng mga pagpapala at ang patnubay para sa sangkatauhan.

Ang Banal na Qur'an

( 3:97 )

ANG LIMANG HALIGI NG ISLAM
ANG BAHAY NI ALLAH
MGA HALIGI NG PANANAMPALATAYA
Reading Recommendation
THE ESSENCE OF ISLAM

Ito ang limang tomo ng pagsasalin ng Ingles ng mga sipi mula sa mga sulatin, mga pahayag sa pagsasalita at pagsisiwalat ng Pangako na Mesiyas, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ng Qadian (1835-1908), ang Banal na Tagapagtatag ng Ahmadiyya Muslim Community nawa ang kapayapaan ay mapasakanya

THE ESSENCE OF ISLAM

VOLUME 1

2702_5998960a3f1484.24933493_b2748_large_c9822ea3-e035-4003-9a2a-1a5a3cc570c0_600x.jpg

THE ESSENCE OF ISLAM

VOLUME 3

2704_599896c889a479.27246532_b2750_large_aea28cc8-6e3a-4ed2-a874-116ac0d9cebd_300x.jpg

THE ESSENCE OF ISLAM

VOLUME 5

The-Essence-of-Islam-Vol-5.jpg

THE ESSENCE OF ISLAM

VOLUME 2

2703_59989690b543a4.45727434_b2749_large_2e9c31a4-9d38-45db-9e7f-3b995d69f890_1200x.jpg

THE ESSENCE OF ISLAM

VOLUME 4

2705_599897a48abf98.51598666_b2751_large_1e7c4c06-c649-4ff3-8bc2-c88e2005dfb7_600x.jpg

We Love to Hear from You Here's How You Can Reach Us

The Ahmadiyya Muslim Association Inc.

14 Pilar Banzon St. BF Homes Paranaque City, Metro Manila

Telephone: +63 (02) 842 2728

email: ahmadiyya.ph@gmail.com

Zamboanga City Office:

Peace Compound, Pitogo, Sinunuc, Zamboanga City 7000

Telephone: +63 (62) 983 1294

email: ahmadiyyazamboangacity@gmail.com

bottom of page