top of page

Sahibzadi Amatul Qudoos Begum Sahiba : Isang tunay na Alagad ng Allah

SETYEMBRE 15, 2023

Pangaral sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

'Mga Mabubuting Indibidwal na Nagsusumikap na Makamit ang Kasiyahan ng Allah'

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , Hadhrat Khalifatul Masih Alkhamis, si Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na ito ay batas ng Allahu-Ta’ala na ang sinumang pumarito sa mundong ito, pagkatapos na gumugol ng ilang oras, ay dapat ding umalis. Ngunit masuwerte ang mga nag-iiwan lamang ng mga positibong alaala, na napatunayang kapaki-pakinabang sa iba, na praktikal na nangunguna sa pananampalataya kaysa sa mundo, na nagsisikap na kumilos ayon sa mga utos ng Allah at ng Kanyang Sugo (saw), na nagsisikap na matupad ang layunin ng pangako. katapatan sa Hadhrat Masih Mau’ud (as) , na tunay na tapat sa Khilafat ng Ahmadiyya, na nagsusumikap na tulungan ang sangkatauhan, kung saan ang lahat ay bumibigkas lamang ng mga papuri na salita. Dahil dito, ayon sa Banal na Propeta (sa), sila ay naging nakatadhana sa Paraiso.

Amatul Qudoos, Anak ni Dr Mir Muhammad Ismail

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na babanggitin niya ang isang taong nagsumikap na mamuhay ayon sa kasiyahan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ito ay iginagalang na si Amatul Qudoos, na anak na si Dr Mir Muhammad Ismail (ra) at asawa ng yumaong Sahibzada Mirza Waseem Ahmad, kaya ang manugang ng Pangalawang Caliph (ra) . Siya ay nanirahan sa Qadian ngunit binibisita ang kanyang mga anak na babae sa Rabwah, kung saan siya pumanaw - 'Tiyak na kay Allah tayo at sa Kanya tayo babalik.'

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang kanyang Nikah (ang anunsyo ng kasal sa Islam) ay inihayag ng Ikalawang Caliph (ra) , Sa kahilingan ng asawa ni Hazrat Dr Mir Muhammad Islamil (ra) , ang Ikalawang Caliph (ra) ay dumalo sa rukhsati bilang isang kinatawan mula sa panig ng pamilya ng nobya, sa halip na sa ngalan ng kanyang anak. Pinagkalooban siya ng Allah na Makapangyarihan sa lahat ng tatlong anak na babae at isang anak na lalaki. Ang kanyang anak na si Amatul Aleem ay nagsisilbi bilang Pambansang Pangulo ng Ahmadiyya Women's Auxiliary Organization sa Pakistan.

Mga Dakilang Sakripisyo sa Paglilingkod sa Kanyang Pananampalataya

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ilang araw pagkatapos ng kanyang kasal, habang inihahanda ni Mirza Waseem Ahmad ang mga papeles para ibalik ang kanyang asawa sa Qadian, ipinayo ng Ikalawang Caliph ( ra) na ang proseso ay mananatiling patuloy, gayunpaman, pansamantala, si Mirza Dapat na agad na bumalik si Waseem Ahmad sa Qadian bilang isang miyembro ng pamilya ng Ipinangakong Mesiyas (as) ay dapat naroroon, at dapat siyang magpakita ng halimbawa ng sakripisyo. Nagpakita rin si Amatul Qudoos ng halimbawa ng pagsasakripisyo sa utos ng Ikalawang Caliph (ra) , dahil wala siyang ideya kung kailan magiging kumpleto ang proseso para sa kanyang pagpunta sa Qadian o kung kailan pahihintulutan ng mga kondisyon sa pagitan ng India at Pakistan na pumunta siya. .

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na makalipas ang isang taon, siya ay nagtungo sa Qadian. Siya ay pinayuhan ng Ikalawang Caliph (ra) na kapag naroon, siya ay dapat manirahan sa tahanan ni Umm Nasir, kung saan ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay gumugol ng maraming oras. Minsan sa Qadian, si Amatul Qudoos Sahiba ay gumanap ng mahalagang papel sa pag-oorganisa ng mga kababaihan ng Qadian.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na pagkatapos ng paglipat sa London, ang Ikaapat na Caliph (rh) ay nagpahayag na ang isang malawak na plano sa pagpapalaganap ng mensahe ng Islam Ahmadiyyat ay dapat gawin, at upang makumpleto ang mga gawaing ito, nagkaroon ng plano na magtatag ng dalawang bagong sentro; isa sa London at isa sa Germany. Ang mga kababaihan sa Lajna ay nakinig sa panawagang ito, at bilang Pambansang Pangulo ng Ahmadiyya Women's Auxiliary Organization sa India noong panahong iyon, isinulat niya na ang mga kababaihan sa Qadian ay naghandog ng malaking sakripisyo sa pananalapi para sa layuning ito, at siya rin ang nagbigay ng lahat ng kanyang alahas. . Nang maglaon, binanggit ng Ikaapat na Caliph (rh) ang mga sakripisyong ito at lubos na pinahahalagahan ang mga ito. Nang ang Ikaapat na Caliph (rh)bumisita sa Qadian, muli niyang binanggit ang malalaking sakripisyong pinansyal na ginawa ng mga kababaihan ng Qadian.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nang ipadala siya sa Qadian, ang Pangalawang Caliph (ra) ay nagbigay sa kanya ng tungkulin na pagsamahin ang mga kababaihan doon. Naglingkod siya sa iba't ibang mga kapasidad, kabilang ang bilang Pangulo ng Ahmadiyya Women's Auxiliary Organization. Nagsumikap siyang ayusin ang iba't ibang mga kabanata na kailangang magkaisa, lalo na pagkatapos ng partisyon. Nakikipag-usap siya sa kanila sa pamamagitan ng mga liham at pagkatapos ay bibisita rin siya sa iba't ibang rehiyon.

Pagtuturo ng Banal na Qur'an, Pagtanggap ng Bisita at Kasiyahan sa Buhay

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na itinuro niya ang Banal na Qur'an sa mahigit dalawang daang tao. Hinihikayat niya ang mga tao na mahalin ang Caliphate sa pamamagitan ng paglalahad ng iba't ibang pangyayari. Mayroon din siyang pambihirang antas ng pagiging mabuting pakikitungo. Siya ay isang tapat na asawa na palaging sumusuporta at hindi humihingi ng anuman, nananatiling kontento sa anumang mayroon siya. Sinabi ng kanyang anak na babae na pagkatapos na pumanaw ang kanyang asawa, nakita niya sa isang panaginip na siya ay nasa kanyang huling paglalakbay sa buhay, gayunpaman, nakita niya ang Ikatlong Caliph ( rh) sa isang panaginip na nagsasabi sa kanya na hindi pa niya natatanggap ang kanyang visa. Sa biyaya ng Allah na Makapangyarihan, nabuhay siya ng mahabang buhay pagkatapos noon.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa huling yugto ng kanyang buhay, nawala ang kanyang paningin, ngunit namuhay pa rin ng kasiyahan at hindi kailanman nagreklamo. Sa tuwing tatanungin kung kumusta siya, lagi siyang tumutugon sa pagsasabing, 'Ang lahat ng papuri ay kay Allah'. Sa tuwing may apela na ginawa ng Caliph noong panahong iyon, ang pinakapangunahing maghaharap ng mga sakripisyong pinansyal mula sa Qadian ay sina Sahibzada Mirza Waseem at Amatul Qudoos. Palagi siyang dumadalo sa mga masasayang kaganapan ng iba o bumibisita sa kanilang mga oras ng kalungkutan, kahit na ang ibig sabihin nito ay gawin ito kahit na masama ang pakiramdam. Tinuruan niya ang mga batang babae kung paano maghasik. Lumikha siya ng isang kapaligiran ng pamumuhay nang magkakasuwato.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na inutusan niya ang kanyang mga anak na mag-alay ng mga panalangin sa kanilang pinakamaagang oras. Pinalaki din niya ang iba't ibang mga batang babae, pinalaki silang mabuti, tinuturuan sila ng Qur'an, at pagkatapos ay pinadali ang kanilang mga kasal. Sa mga mahihirap na panahon sa Qadian, sa tuwing ikakasal ang isang batang babae, binibigyan niya sila ng kanyang alahas at sasabihin na maaari nilang isuot ito hangga't gusto nila bago ito ibalik, at pagkatapos ay ipahiram niya ito sa ibang ikakasal. Kaya naman, marami ang nakinabang sa kanyang alahas sa ganitong paraan. Iiwan din ng mga tao ang kanilang mga pinagkakatiwalaan sa kanya, at kapag dumating sila para kunin ang mga ito, hihilingin niya sa kanila na tiyaking naroroon at buo ang lahat.

Pagtatanim ng Mga Maharlikang Katangian sa mga Babae

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na itinuro niya sa maraming babae ang mga pangunahing kaalaman sa paligid ng tahanan. Marami ang nagpahayag kung gaano kahalaga ang pagsasanay na ito sa kanya, na nagbibigay-daan sa kanila na maayos na makisama sa kanilang mga in-law. Sasabihin niya na ito ay biyaya ng Allah na siya ay nabuhay sa Qadian, ngunit siya ay magdarasal na magkaroon ng isang maringal at matayog na tahanan sa Paraiso. Siya ay nagtuturo sa mga babae ng iba't ibang mga paksa, mula sa panitikan at gramatika hanggang sa jurisprudence.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na siya ay patuloy na nag-aayuno hangga't pinahihintulutan ng kanyang kalusugan, at sa panahon ng Ramadan, siya ay regular na pumupunta sa mosque para sa mga pagdarasal ng Tarawih . Inihanda niya ang silid para sa Ikaapat na Caliph (rh) nang bumisita siya sa Qadian. Katulad nito, nang bumisita ang Kanyang Kabanalan (aba) sa Qadian noong 2005, siya mismo ang naghanda ng silid, at iginiit din niya na magluluto siya ng kahit isang pagkain araw-araw para sa Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) .

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ikinintal niya ang mga katangian at paraan ng mabuting pakikitungo sa kanyang mga anak mula sa murang edad. Katulad nito, ang kanyang asawa ay may iba't ibang ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno na bibisita sa kanilang tahanan, at tuturuan din niya ang kanilang mga asawa tungkol sa Ahmadiyya Community. Iiwan pa nga ng mga contact na ito ang kanilang mga pinagkakatiwalaan sa kanya dahil sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa panahon ng kanyang karamdaman, nang dinala siya ng kanyang mga anak na babae sa Rabwah, at kailangan niyang manatili nang mas matagal upang pangalagaan ang kanyang kalusugan, sinabi niya na hindi siya mananatili nang mas matagal hangga't hindi siya nabigyan ng pahintulot mula sa Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) . Sumulat siya sa Huzoor (aba) , na nagbigay sa kanya ng pahintulot na manatili sa Rabwah hangga't kailangan niya.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga bata sa Qadian ay magiliw na tatawagin siyang 'lola'. Nang humingi sa kanya ng anumang patnubay ang kanyang apo, na nag-aaral upang maging misyonero, sumagot siya sa pagsasabing ang lahat ng patnubay na kailangan niya ay ibinibigay sa pamamagitan ng mga salita ng Caliph.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na maraming tao ang nag-alay sa kanya ng panalangin sa libing, kabilang ang maraming hindi Ahmadi. Ito ay maliwanag kung gaano niya kamahal ang mga tao ng Qadian, at kung gaano siya kamahal ng mga tao ng Qadian. Marami mula sa Qadian ang sumulat sa Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sila ay pinalaki niya na parang siya ay kanilang sariling ina.

Nanalangin ang Kanyang Kabanalan na nawa'y itaas ng Allah ang kanyang posisyon.

Muhammad Arshad Ahmedi

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na siya rin ang mangunguna sa pagdarasal sa libing ni Muhammad Arshad Ahmedi ng UK. Lumipat siya sa UK mula sa Nairobi sa edad na 15. Siya ay ikinasal kay Amatul Baseer. Naiwan niya ang kanyang asawa, dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Mahigpit siyang nakadikit sa Komunidad at nagsilbi sa iba't ibang mga kapasidad. Naglingkod siya bilang National Secretary for Publications sa UK sa loob ng 20 taon. Sumulat siya ng isang libro na tumutugon kay Salman Rushdie. Siya ay may malaking pagmamahal sa Banal na Propeta (sa) at sa Ipinangakong Mesiyas (as) . Nagkaroon siya ng hilig para sa pagpapalaganap ng mensahe ng Islam. Regular siya sa pag-aalay ng kanyang mga panalangin. Minsang sinabi ng Ika-apat na Caliph (rh) na bihira siyang makakita ng mga taong kasingtapat ni Arshad Ahmedi. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)sinabi na siya, masyadong, natagpuan sa kanya na mapagpakumbaba at tapat sa Caliphate. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa at paganahin ang kanyang mga anak na maipatuloy ang pamana ng kanyang mga kabutihan.

Ahmad Jamal

Sinabi ng Kanyang Kabanalan (aba) na mayroon ding funeral prayer in absentia para kay Ahmad Jamal, na namatay kamakailan sa USA. Nangako siya ng katapatan sa kamay ng Ikalawang Caliph (ra) . Siya ay napaka mapagpakumbaba at may malalim na pagmamahal sa Komunidad at sa Caliphate. Siya ay regular na nakikinig sa Friday Sermon at nagsusulat ng mga tala. Sa kabila ng pamumuhay na malayo sa mosque, at sa kabila ng karamdaman, palagi siyang dumadalo sa Friday Prayer. Nanalangin ang kanyang Kabanalan (aba) na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa at tanggapin ang kanyang mga panalangin para sa kanyang anak na babae, na hindi Ahmadi.

Buod na inihanda ng The Review of Religions


Comments


bottom of page