top of page

Islam: Ang Perpektong Relihiyon, Quran: Ang Perpektong Aklat

Updated: Sep 1, 2023

ABRIL 7, 2023

Islam: Ang Perpektong Relihiyon, Quran: Ang Perpektong Aklat

Pangaral sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

.

Biyernes Sermon na ibinigay sa Masjid Baitul Futuh , Morden, London, UK

Mga Kahusayan ng Banal na Qur'an – Isang Pangkalahatan at Pangkalahatang Pagtuturo

Matapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , sinabi ng Huzoor Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) na tinapos ng Allahu-Ta’ala ang Shariah o batas na ibinigay sa Banal na Propeta (saw) at nagpahayag:

al-yauma akmaltu lakum dīnakum wa atmamtu 'alaikum ni'matī wa raḍītu lakumul-islāma dīnā

'Sa araw na ito ay Aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para sa inyo at tinapos ang Aking pagpapala sa inyo at pinili Ko para sa inyo ang Islam bilang relihiyon.' (Ang Banal na Qur'an, 5:4)

Pagkamit ng Kasiyahan ng Diyos sa Pamamagitan ng Perpektong Relihiyon

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ito ay isang dakilang pabor ng Diyos sa mga Muslim, na ang kanilang pananampalataya ay naging perpekto, at ang Islam lamang ang gumagawa ng ganitong pag-claim. Ang huling pananampalataya na ipinadala ng Diyos ay ang Islam, at kung ang isang tao ay nagnanais na makamit ang kasiyahan ng Diyos, kung gayon ay magagawa lamang nila ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ng Islam. Ang Banal na Qur'an na ngayon ang simulain at tanging pinagmumulan ng tunay na espirituwal na pag-unlad; sa katunayan ito ay kumpleto at perpekto na ito rin ang tanging pinagmumulan ng tunay na materyal na pag-unlad din. Ang lahat ng ito ay maaaring mangyari kung ang isang tao ay tunay na kikilos at ipatutupad ang mga turo ng Banal na Qur'an. Walang pangangailangan sa mga tao, materyal man, espiritwal, moral o iba pa na hindi sakop ng mga turo ng Banal na Qur'an. kaya,

Ano ang Pangangailangan para sa Ipinangakong Mesiyas (as) kung ang Banal na Propeta (sa) ay ang Perpektong Propeta?

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagpahayag na ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) ay ang kumpleto at perpektong Propeta, at sa gayon ang kumpleto at perpektong pagtuturo ay ipinahayag sa kanya. May ilan na nagsasabing kung ito ang kaso, ano ang layunin o pangangailangan para sa pagdating ng Ipinangakong Mesiyas (as)? Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) mismo ay tumugon dito sa pagsasabing kung ang mga Muslim ay tunay na sumusunod sa mga turo ng Islam, kung gayon ay hindi na kailangan ang kanyang pagdating. Gayunpaman, ang isang sulyap sa kalagayan ng mundo ay nilinaw na ang pagpapakita ng isang repormador ay talagang kailangan. Sa katunayan, ang kalagayang ito ay ipinropesiya ng Banal na Propeta Rasulullah (saw) na nagsabi na kapag ang ganitong kalagayan sa mundo at ang mga tao nito ay nangyari ay kung kailan ang isang repormador ay ipapadala sa mundo.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang pagtuturo ay natapos pagkatapos ng paghahayag sa Banal na Propeta Rasulullah (saw). Gayunpaman, dahil ang mundo ay hindi kasing-unlad noong panahong iyon at ang mga paraan ng komunikasyon ay napakalimitado, ito ay sa panahon ng huling araw na Al-Masih Mau’ud at Imam Mahdi na ang pagkumpleto ng pagpapalaganap ng mensahe ay magbubunga. Samakatuwid, dapat nating suriin ang ating sarili at isaalang-alang ang antas kung saan tayo nagsusumikap sa bagay na ito. Upang maunawaan ang kahalagahan nito, dapat nating ipagpatuloy ang pagninilay-nilay sa Banal na Qur'an at maabot ang mas mataas na antas ng pagkaunawa nito sa pamamagitan ng mga turo at paliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as).

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa mga naunang sermon, inilalahad niya ang iba't ibang kahusayan at superioridad ng Banal na Qur'an gaya ng ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) sa kanyang mga sinulat. Sinabi ng Huzoor (aba) na itutuloy niya ang seryeng ito sa kanyang sermon ngayon.


Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Banal na Qur'an ay gumawa ng katarungan sa pagkumpleto ng pananampalataya, at sa gayon ay walang ibang aklat ang maaaring pumalit dito, dahil binanggit nito ang lahat ng kailangan. Gayunpaman, ang pinto para sa pakikipag-usap sa Diyos ay nananatiling bukas, na maaaring makamit sa pamamagitan ng panloob na paglilinis sa pamamagitan ng pagsunod sa Banal na Qur'an at tunay na pagsunod sa Banal na Propeta Rasulullah (saw). Walang ibang paraan maliban dito. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsabi na ang ranggo na ipinagkaloob sa kanya ay dahil din sa kadahilanang ito.

Mahusay na Nalampasan ang Antas ng Tanging Pag-abandona sa Masasamang Gawain

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagpatuloy sa pagbanggit na ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang isang tao ay hindi dapat makuntento sa simpleng pagtalikod sa masasamang gawain, sa halip ang Banal na Qur'an ay naglalayong dalhin ang bawat tao sa pinakamataas na antas ng moralidad at kabutihan. Ang layunin ay dapat na mapalugdan ang Diyos sa pamamagitan ng mga aksyon ng isang tao. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat nating suriin ang ating sarili at isaalang-alang kung ito ang layunin natin sa likod ng pagbigkas ng Banal na Qur'an; ang ating pagbigkas ba ay nagreresulta sa pagtaas ng pagkilala at koneksyon sa Diyos? Sa katunayan, tayo ay nangako na sumunod sa Banal na Qur'an sa ating bai’at pangako ng katapatan . Kung magsusumikap tayong makamit ang antas na ito, lalo na sa buwan ng Ramadan, kung gayon ang ating mundo at lipunan ay maaaring maging mga kanlungan ng kapayapaan at ang hindi pagkakasundo na lumitaw sa mga tahanan ay mawawala.

Ang mga Makamundong Aral ay Hindi Maihahambing sa Banal na Qur'an

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Banal na Qur'an ay binalangkas ang lahat ng mga dapat at hindi dapat gawin na kailangan para sa sangkatauhan, ang Banal na Qur'an ay naunang nagpanukala ng lahat ng mga kasamaan na maaaring mangyari dahil dito ang mga tao ay maaaring magkaroon ng kamalayan at maiwasan ang pagkahulog sa kanila nang hindi namamalayan. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ngayon, nakikita natin na sa sistema ng edukasyon, sa elementarya pa ang mga maliliit na bata ay tinuturuan ng mga bagay na lampas sa kanilang saklaw tungkol sa relasyon ng tao at mga bagay na dapat lamang nilang malaman pagkatapos ng edad ng wastong gulang. Ang mga magulang at maging ang mga sistema ng edukasyon ay napapansin na ngayon na ang ilang mga guro ay lumalangpas na sa hangganan at ito ay nakapipinsala sa mga bata. Samakatuwid, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng banal na turo at makamundong turo. Ang Banal na Qur'an ay naglalahad ng mga aral para sa lahat,

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Banal na Qur'an ay hindi maihahambing sa anumang makamundong turo o aklat. Ang mga mahuhusay na manunulat ay nagsisikap na magsulat ng isang artikulo na malaya sa lahat ng anyo ng kasinungalingan, pagpapaganda, o pagkakataon ng pangungutya, habang itinuturing na puno ng karunungan at mahusay na pagsasalita. Sa kabaligtaran, ang isang mas mababang antas ng mga may-akda na may mababang anyo ng pagsulat ay hindi maihahambing sa mahuhusay na manunulat. Katulad nito, ang isang mahusay, bihasa, mahusay na pinag-aralan at natutunan na doktor ay hindi maihahambing sa isang tao na walang kahit kaunting kaalaman, o higit sa lahat, limitado ang kaalaman sa medisina. Ang isang iskolar ay maaaring makilala sa pamamagitan ng paraan ng kanilang pagsasalita, dahil ito ay nagiging maliwanag na sila ay puno ng karunungan, mahusay na pagsasalita at maliwanag na pag-iisip. Ang pagkakaiba sa pagitan ng gayong tao at ng taong limitado ang kaalaman at walang karunungan ay madali at malinaw na makilala lamang mula sa paraan ng kanilang pagsasalita. Ito ay nagpapakita na ang banal na inihayag na Salita ng Diyos, ay hindi maihahambing sa anumang makamundong aklat o sulat, sapagkat ang kaalaman sa Diyos ay walang kapantay at hindi maihahalintulad sa kaalaman ng sinuman. Kaya't sinabi mismo ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat:

Fa il lam yastajībụ laka fa’lam annamā yattabi’ụna ahwā`ahum, wa man aḍhollu mim manittaba’a hawāhu bigairi hudam minallāh, innallāha lā yahdil-qaumaẓ-ẓālimīn

Nguni’t, kung sila ay hindi makatugon sa iyo – magkagayon dapat mong malaman na sila ay sumusunod lamang sa kanilang [sariling] pagnanasa. At sino nga ba ang higit na naliligaw kundi ang isang sinusunod ang sariling pagnanasa, na walang patnubay mula sa Allah? Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga mapaggawa ng kamalian. Al-Qasas Qur'an 28:51

Pagtaas ng Antas ng Katalinuhan at Pagkilos sa Kahusayan

Ipinagpatuloy ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Khutbah na ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ito ay isang pagkakaiba ng Banal na Qur'an na hindi lamang nito itinataas ang talino at kaalaman ng isang tao sa isang antas ng kahusayan, ngunit gayon din ang ginagawa nito para sa isang kilos o gawa ng isang tao. Higit pa rito, ang pagiging tunay na mga tagasunod ng Banal na Qur'an at ang pagkilos ayon sa mga turo nito ay magreresulta sa pagkakita ng mga palatandaan at katuparan ng mga panalangin. Ito ay isa pang kahusayan ng Banal na Qur'an at ang mga turo nito, na ang mga sumusunod dito ay makakamit ng walang kapantay na mga pagpapala.

Walang Katotohanan ang Naiwan sa Banal na Qur'an

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsasaad na ang isa pang aspeto ng kahusayan sa pagsasalita at kahusayan ng Banal na Qur'an ay ang pagsaklaw nito sa lahat ng katotohanan at katotohanan na nauukol sa pananampalataya sa isang maikling paraan. Binura nito ang mga maling akala ng ibang pananampalataya, tinugon nito ang bawat paratang, nagbigay ng lunas sa bawat karamdaman, iniharap ang bawat katotohanan, walang labis na binanggit, walang kahit isang titik na hindi kailangan. . Ang lahat ng ito ay ginawa sa pinakamadaling pagsalita at maiksing paraan. Higit pa rito, ang Banal na Qur'an ay tulad na ito ay maaaring maunawaan ng parehong mga bedouin at mga intelektuwal. Ang Banal na Qur'an ay naglalahad ng mga katotohanan na hindi matatagpuan saanman.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Banal na Qur'an ay nag-iisa sa katotohanang binanggit nito ang karagatan ng kaalaman sa ilang linya o pahina, gayunpaman, wala itong iniwan katotohanan na nauukol sa pananampalataya. Walang ibang kasulatan na naglalahad ng nasa Banal na Qur'an. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay hinamon ang mundo na nagsasabing patunayan niya na ang mga kahusayan na matatagpuan sa Banal na Qur'an ay hindi matatagpuan saanman. Walang ibang humamon sa mundo sa ganitong paraan.

Ipinagpatuloy ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Pagbanggit na ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Banal na Qur'an ay ipinahayag sa panahong ito ay lubhang kailangan dahil ang bawat uri ng pagkasira ng lipunan na posibleng mahayag ay natupad na. Iyon ang dahilan kung bakit ang Banal na Qur'an ay napakasaklaw sa mga turo nito, upang matugunan nito ang lahat ng mga bagay na ito. Ang mga kasamaang ito ay hindi pa ganap na nahayag sa mga nagdaang panahon, kaya naman ang mga naunang banal na kasulatan ay hindi kumpleto o perpekto sa kanilang mga turo. Nang ang lipunan ay umabot sa rurok ng pagkasira nito, ang Banal na Qur'an ay inihayag, na naglalahad ng solusyon sa bawat problema. Kaya nga hindi na kailangan ngayon ng anumang bagong batas o pagtuturo, dahil ang bawat hinihiling na bagay ay nasasakupan na ng Banal na Qur'an.

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na upang makamit ang kaligtasan, dapat tanggapin ng isang tao ang Diyos bilang Isa na walang katulad at walang kasama, at ang katotohanan na ang Banal na Qur'an ay ang kumpleto at perpektong pagtuturo at na walang aklat o kasulatan ang kailangan pagkatapos nito.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na bagaman ang mga tao ay maaari pa ring tumanggap ng ilham o wahi, ang kanilang ilham ay hindi kailanman maaaring maging katulad ng wahi o kapahayagan ng Banal na Qur'an. Kahit na sa kanilang paghahayag o wahi, ang mga tao ay ipinakita sa mga salitang katulad ng Banal na Qur'an, ang antas ng kanilang paghahayag ay hindi maaaring maging sa parehong antas ng Banal na Qur'an. Ang Banal na Qur'an ay tulad na ang mga daloy ng kaalaman ay dumadaloy sa ilalim nito; walang sinuman ang makapagsasabi ng anumang katulad nito. Ang kaalaman nito ay tulad ng isang utang, ngunit hindi isa na dapat bayaran, sa halip ang Qur'an ay nag-uutos sa isa na maghanap ng higit pa.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay Sinunod ang Qur'an at ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) hanggang sa Pinakamataas darajat na pagsunod

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na kung siya ay lumayo sa Qur'an kahit kaunti, nagdagdag ng anuman, o lumihis mula sa Banal na Propeta Rasulullah (saw), pagkatapos ay ang mga alitan ng mga tao sa kanya at sa kanilang maling mga paratang na binago niya ang Qur'an at ang mga turo ng Banal na Propeta Rasulullah (saw) ay maaaring isaalang-alang Gayunpaman, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay hindi binago ang anuman sa Banal na Qur'an kahit kaunti, ni hindi siya humiwalay sa pagsunod ang mga turo at sunnah ng Banal na Propeta Rasulullah (sa). Sa katunayan, sinunod niya ang Banal na Qur'an at ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) sa pinakamataas na antas, na nagresulta sa pagpapakita ng Diyos sa kanya ng maraming palatandaan. Samakatuwid, ang sinumang tumatanggi sa Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay sa huli at walang pag-aalinlangan ay tatanungin ng Diyos.

Ang Banal na Qur'an ay Nagtatatag ng Ganap na Katarungan

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi patungkol sa utos ng katarungan sa Banal na Qur'an na napakahirap maging makatarungan sa mga taong gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen, ngunit ito ang kautusan. ng Diyos, at ito ang susi sa pagtatatag ng kapayapaan sa mundo. Kung susundin ito ng mga tao sa mundo ngayon, maliligtas ang mundo mula sa pagkawasak. Kung ang daigdig ngayon at ang mga pinuno nito ay hindi magtatatag ng hustisya, ang mundo ay patungo sa tiyak na pagkawasak.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na bago ang Banal na Qur'an, ang mga babae ay ganap na walang karapatan. Ang mga lalaki ay magpapakasal bilang mga babae ayon sa gusto nila nang walang anumang paghihigpit. Gayunpaman, ito ay ang Banal na Qur'an na dumating at nagtatag ng mga paghihigpit at tiniyak na itatag ang nararapat na mga karapatan at paggalang sa mga kababaihan.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay hinamon ang mundo na nagsasabi na kung mayroong sinumang makapagtuturo ng kahit na katiting na pagkakaiba sa Banal na Qur'an, o makapagpapakita ng higit na kahusayan sa kanilang sariling aklat na hindi matatagpuan. sa Qur'an at mas mabuti kaysa rito, kung gayon siya ay magiging handa na tanggapin ang parusang kamatayan.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na kung ang isang tao ay may ganap na pananampalataya at pagkatapos ay pag-isipan ang Banal na Qur'an, kung gayon sa halip na maging hilig sa mundo, ang kanilang pagtuon ay palaging mananatili sa Diyos na Makapangyarihan. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan tayo ng Taufik ng Allah na tayong lahat na magawa ito.

Apela para sa mga Panalangin sa Buwan ng Ramadan

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan tayo ng Taufik ng Allah, na tunay na kumilos ayon sa mga turo ng Banal na Qur'an, na maunawaan ito at mamuhay ayon dito. Nawa'y patuloy nating hanapin ang mga pagpapala nito kahit pagkatapos ng Ramadan. Nawa'y pigilan ng Allah ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan at gumawa ng paraan para sila ay madala sa hustisya. Hinimok ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang mga panalangin para sa buong mundo na maligtas mula sa kaguluhan; sa mga araw na ito lalo na ang Palestine ay na nababalot ng kaguluhan. Nawa'y iligtas ng Allah ang mga Muslim ng Palestine mula sa mga kalupitan na kanilang kinakaharap. Nawa'y ang mga pinuno ng mundo ng mga Muslim ay makakita ng katwiran at sa halip na maghanap ng kanilang sariling kapakanan, hanapin ang kapakinabangan ng lahat ng mga Muslim. Nawa'y buksan ng Allahu-Ta’ala ang mga pintuan ng Kanyang mga pagpapala at awa nang higit kaysa dati sa buwang ito ng Ramadan.

Buod na inihanda ng The Review of Religions


2 views0 comments

Comments


bottom of page