top of page

Staying Faithful to Your TrustAGOSTO 18, 2023


Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

'Pagkatiwala ang mga Bagay sa mga May Karapatan sa Kanila'

Pagkatapos bigkasin  ang Tashahhud ,  Ta'awwuz   at  Surah al-Fatihah , Kanyang Kabanalan, si Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na ang Makapangyarihang Diyos ay nagsasaad sa Banal na Qur'an:

Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā

'Katotohanan, si Allah ay nag-uutos sa iyo na tuparin ang mga tiwala sa mga may karapatan sa kanila.' ( Ang Banal na Qur'an, 4:59 )

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ito ay isinalaysay sa isang  Hadith  na ang anumang posisyon kung saan ang isa ay ipinagkatiwala upang makita ang mga bagay na nauukol sa iba ay isang pagtitiwala. Kaya sa ganitong paraan, sa loob ng sistema ng Jama'at (Komunidad), anumang posisyon o serbisyo kung saan itinalaga ang isang tao ay isang tiwala (o ipinagkatiwala sa kanila). Ang mga may hawak ng opisina ay hinirang sa bawat antas, maging sa lokal, rehiyonal, pambansa, lokal na sentro o mga auxiliary. Sa pangkalahatan, ang mga may hawak ng opisina na ito ay pinipili batay sa isang halalan. Kaya naman, ipinag-uutos na piliin ang mga taong, sa pananaw ng Myembro ng Jama’at, ay karapat-dapat humawak sa katungkulan o posisyong iyon.

Pagpili sa Mga Pinakamahusay na Indibidwal

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na hindi dapat isaalang-alang ang mga naunang pagkakaibigan o relasyon kapag nagmumungkahi o pumipili ng mga may hawak ng opisina. Ang mga may hawak ng katungkulan ay pinipili ng mga miyembro ng Jama'at at ng Caliph ng panahon at ito ay ginagawa pagkatapos ng pagninilay at pag-isipan kung sino ang pinakamabuting tao para sa partikular na katungkulan na iyon. Gayunpaman, kung minsan, posible na ang pagtatantya ng isang tao tungkol sa isang tao ay lumalabas na hindi tumpak, o pagkatapos makakuha ng isang opisina, ang ilang mga tao ay nagbabago. Sa halip, ang kababaang-loob, pagsisikap at katarungan kung saan dapat magtrabaho ang isang tagapangasiwa, ay hindi na nananatili. Sa ganitong mga pagkakataon, ang responsibilidad ay nakasalalay sa may-hawak ng katungkulan, hindi sa isa na pumili sa kanila.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat tayong laging magsikap na piliin ang pinakamahusay sa atin, at gawin ito sa pamamagitan ng panalangin. Ang intensyon ay laging subukan at huwag piliin ang mga nangunguna sa kanilang mga sarili upang manungkulan. Kung nalaman ng Caliph of the Time o mga may hawak ng katungkulan ang katangiang ito sa isang tao, kung gayon hindi sila itinalaga. Ito ay eksaktong alinsunod sa mga turo ng Banal na Propeta (sa) .

Hindi Dapat Humanap ng Posisyon o Ranggo

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na minsan ang dalawang tao ay pumunta sa Banal na Propeta (saw) at nagsabi na sila ay dapat bigyan ng isang tiyak na posisyon dahil sila ay may kakayahang isagawa ito. Ang Banal na Propeta (saw) ay nagsabi na ang mga itinalaga niya ay tinutulungan ng Allah, gayunpaman, ang mga naghahanap o naghahangad ng posisyon o ranggo ay hindi pinagpapala o tinutulungan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na tiyak, ang bawat isa ay dapat magkaroon ng simbuyo ng damdamin at sigasig na maglingkod sa pananampalataya, gayunpaman, ang paglilingkod na ito ay dapat sa anumang paraan na hiningi o hinihiling sa kanila. Dapat palaging isaisip na tulad ng itinuro ng Banal na Propeta (saw) , ang pinakamahusay na tao para sa isang tiyak na posisyon ay dapat piliin sa tulong ng mga panalangin. Higit pa rito, kung mayroong isang tao na hayagang naghahanap o nagnanais ng isang posisyon, kung gayon ang taong gumagawa ng desisyon ay dapat na makatarungang gamitin ang kanyang karapatan sa pagpili.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa pangkalahatan, pagkatapos ng isang halalan, ang mga resulta ay iniharap sa Caliph ng panahong iyon, at siya ay may awtoridad na aprubahan ang pangalan ng isang tao na may pinakamaraming boto, o pumili ng isang tao kahit na sila ay nagkaroon ng mas kaunting boto. Minsan, ang Caliph ng panahon ay may kamalayan sa iba't ibang mga kadahilanan na hindi alam ng ibang mga tao. Pagkatapos, may ilang mga halalan kung saan ang pambansang sentral na punong-tanggapan ay maaaring magbigay ng pag-apruba, at kung mayroong anumang pagbabago na gagawin, humingi sila ng pahintulot mula sa Caliph.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang layunin ay palaging piliin ang pinakamahusay na mga tao, gayunpaman kung minsan, ang mga tao ay dapat piliin mula sa loob ng isang tiyak na grupo ng mga tao. Dapat laging tandaan ng mga gumagawa ng mga pagpili na dapat nilang subukang piliin ang mga gagawa ng katarungan sa tiwala na ibibigay sa kanila, hindi dahil sa anumang pagkakaibigan, relasyon, o dahil lamang sa pagtingin nila sa paligid at nakikita na maraming tao ang mayroon. itinaas ang kanilang mga kamay sa panahon ng halalan.

Pagtupad sa mga Tungkulin ng Isa nang may Katarungan

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa taong ito sa ilang mga lugar, gaganapin ang halalan para sa mga auxiliary na organisasyon. Ang mga bumubuo sa mga elektoral na katawan ay dapat, ayon sa utos ng Diyos, ay makatarungang mag-alok ng kanilang opinyon at magharap ng kanilang rekomendasyon sa Caliph ng Mesiyas. Kung tutuparin natin ang tungkuling ito nang may katarungan, magkakaroon tayo ng matatag na papel na gagampanan sa pag-unlad ng Komunidad.

Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)sinabi na ang mga may hawak na ng opisina ay dapat palaging manatiling mulat sa kanilang mga responsibilidad. Dapat nilang laging maunawaan na ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong maglingkod, at sa gayon ay dapat nilang isagawa ang kanilang gawain nang higit sa anumang pansariling pakinabang at gawin ito upang matamo lamang ang kasiyahan ng Diyos. Kung minsan, ang reklamo ay natatanggap na ang ilang mga may hawak ng katungkulan ay hindi na kumikilos nang may pagpapakumbaba at nagiging napakamataas sa pagtanggap ng isang katungkulan o tungkulin. Kung ganito ang kaso, lalo na sa mga office bearers na live-devote din, hindi ito matitiis. Sa ilang mga lugar, ang isang deboto sa buhay ay hinirang bilang Pangkalahatang Kalihim, gayunpaman, natanggap ang mga reklamo tungkol sa kanilang mapagmataas na pag-uugali at hindi man lang tumugon sa mga pagbati ng kapayapaan. Ang ganitong mga tao ay dapat magreporma sa kanilang sarili, at kung sila ay nabigyan ng isang katungkulan, kung gayon ay dapat silang yumuko nang may higit na pagpapakumbaba.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na mayroon ding hindi naisasagawa ng tama ang kanilang gawain. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kung minsan kapag humihingi siya ng ulat tungkol sa ilang mga bagay, ang mga file ay nananatili sa mga drawer ng opisina, at walang ginagawa hangga't hindi nagbibigay ng palagiang mga paalala. Pagkatapos pagkatapos ng anim na buwan o isang taon, ang isang tala ng paghingi ng tawad ay ipinadala para sa hindi nagawang gawain sa oras. Kung ganito ang pakikitungo nila sa mga liham mula sa gitnang punong-tanggapan at sa Caliph noong panahong iyon, paano nga ba aasahang pakikitunguhan nila ang pang-araw-araw na mga tao sa tamang paraan? Ang ganitong mga tao ay dapat mag-reporma sa kanilang sarili, kung hindi, sila ay aalisin sa kanilang mga post.

Mga Responsibilidad ng mga Tagapagbigay ng Tanggapan

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nais niyang bigyang pansin ang mga responsibilidad ng mga may tungkulin. Una at pangunahin ay ang magpatibay ng pagpapakumbaba. Dapat isaisip na ang Allah ay laging nagmamasid at sa katunayan, ang mga taong ito ay nasa ilalim ng mas malaking pagsisiyasat mula sa Diyos. Dapat silang magtrabaho nang may kaisipan na kung sila ay napili at pagkatapos ay inaprubahan ng Caliph of the Time, kung gayon ay dapat nilang isagawa ang kanilang gawain sa abot ng kanilang makakaya. Kung ang kaisipang ito ay pinagtibay, kung gayon ang tunay na diwa ng paggawa ay maikikintal, at ang mga miyembro ng Komunidad ay magtutulungan. Minsan ang mga reklamo ay natatanggap tungkol sa mga miyembro ng Komunidad ay hindi nagtutulungan – tiyak, ang mga miyembro ay dapat makipagtulungan, gayunpaman, ito ay responsibilidad din ng mga may hawak ng katungkulan na itatag ang kanilang mga halimbawa para sa iba.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na may natanggap na reklamo tungkol sa isang nanunungkulan na hindi nag-aalok ng mga kontribusyon sa pera ayon sa kanilang aktwal na kita at tumanggi din na humingi ng kapatawaran. Kung ganito ang kalagayan ng may hawak ng opisina, paano nila mahihikayat ang iba na mag-alok ng mga kontribusyong pera? Kung ang isang kalihim  na Tarbiyyat  (pagsasanay sa moral), ay hindi nag-aalay ng limang araw-araw na pagdarasal, kung gayon paano nila masasabihan ang iba na gawin ito? Kung ang isang live-deboto o misyonero ay hindi ibinaling ang kanilang atensyon sa pag-aalay ng kusang-loob na mga panalangin, kung gayon paano nila masasabihan ang iba na sumamba? Ito mismo ang ipinangako ng Mesiyas (as)sinabi; na ang mga di-Ahmadi na klerigo ay nagpapayo ng maraming bagay, ngunit hindi sila sinusuportahan ng kanilang sariling mga aksyon; paano kung gayon ang kanilang mga salita ay magkakaroon ng anumang epekto? Kaya ito ay sanhi ng malaking pag-aalala para sa atin. Dapat tayong tumapak nang napakaingat, sapagkat kapag nakikinig tayo sa mga bagay na ito tayo ay magtatagumpay.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kung  ang mga kalihim ng Tarbiyyat  ay isasagawa ang moral na pagsasanay ng Komunidad sa isang mapagmahal na paraan, kung gayon maaari silang magdulot ng isang rebolusyon. Bawat may tungkulin ay dapat mag-alay ng hindi bababa sa dalawang yunit ng boluntaryong panalangin araw-araw para sa ikabubuti ng kanilang tungkulin at para sa Diyos na ipagkaloob ang Kanyang mga pagpapala. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa kanyang pagtatantya, kung   magiging aktibo ang departamento ng Tarbiyyat , kung gayon ang gawain ng ibang mga departamento ay awtomatikong mapapabuti ng hindi bababa sa 70%. Kaya naman, dapat laging tandaan na ang mga may hawak ng katungkulan ay dapat magtatag ng kanilang mga halimbawa, lalo na ang mga Amir, pangulo at  Tarbiyyat . mga kalihim, at siyempre, lahat ng iba pang may hawak ng opisina. Kung ang mga may hawak ng opisina ay hindi nagtakda ng kanilang sariling mga halimbawa kung gayon ito ay may malaking epekto.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa mga auxiliary organization din, kailangan nilang maging aktibo sa bawat antas, maging sa antas ng Pangulo o sa administrative body na nasa ilalim nila. Minsan natatanggap ang mga reklamo tungkol sa pag-uugali ng mga Pangulo ng Lajna (ang Organisasyon ng Kababaihan), lalo na sa mga bagong convert. Sa halip na lapitan sila, sila ay nagiging dahilan upang lumayo sila. Sinasabi nila sa kanila na sila mismo ang magreporma sa kanila, samantalang ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)sinabi na sa kanyang pananaw, talagang ang mga ganitong Presidente ang nangangailangan ng reporma. Nangyayari ito dahil ang ilang mga tao ay nagpapanatili ng mga opisina sa mahabang panahon. Hindi tinutukoy ng Lajna kung sino ang nararapat at may kakayahang humawak ng isang katungkulan o hindi. Pagkatapos, natatanggap ang mga reklamo kapag nagkagulo at nasubok ang pananampalataya ng mga tao. Kung ang Lajna ay hindi tumupad sa kanilang tungkulin sa pagpili ng mga taong may kakayahan sa mga pagtitiwala na ito, kung gayon wala silang karapatang magreklamo.

Ang mga Pinuno ay Yaong Naglilingkod sa Iba

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga may hawak ng tungkulin ay hindi naroroon para lamang maupo sa mga entablado, bagkus sila ay magsisilbing mga ordinaryong manggagawa. Isang bagong convert na naroroon sa Jalsa kamakailan na gaganapin ang nagpahayag ng kanyang pagkamangha sa katotohanan na ang Pangulo ng Women's Organization ay gumagawa ng tungkulin sa pagdidisiplina kasama ang iba pang kababaihan. Gayunpaman, ito ang kanyang tungkulin na gawin ito at walang kakaiba. Kung hindi siya maglilingkod sa ganitong paraan, hindi niya gagawin ang hustisya sa kanyang tiwala. Ang mga taong gumagawa ng ganoong espiritu ay nagiging paraan ng pagbabago sa iba.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang bawat may hawak ng katungkulan ay dapat isaisip na, tulad ng sinabi ng Banal na Propeta (saw) , ang pinuno ng isang bansa ay lingkod ng bansa. Katulad nito, responsibilidad ng mga may hawak ng katungkulan na magtatag ng mga personal na koneksyon sa mga miyembro ng Komunidad upang mapaunlad ang ugnayan ng pagmamahalan sa isa't isa. Ito, sa katunayan, ang dahilan kung bakit sila ginawang mga tagapangasiwa, upang sila ay makakonekta sa mga miyembro ng Komunidad. Ito ang mentalidad na makapagpapaganda sa sistema ng Komunidad, at makapaglalapit din sa atin sa Poong Maykapal. Ang Banal na Propeta (sa)ay nagsabi na kung ang isa na pinagkatiwalaan ng pananagutan sa pangangasiwa sa ibang tao ay pabaya sa kanilang mga pananagutan sa kanila, kung gayon ay pagbabawalan sila ng Diyos mula sa Paraiso. Ito ay isang mahusay na babala at dahilan para sa malaking pag-aalala.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Banal na Propeta (saw) ay naitala rin na nagsabi na ang bawat isa ay may pananagutan sa pangangasiwa ng isang bagay, at sila ay tatanungin tungkol dito sa Araw ng Paghuhukom. Kasama dito si Amir. Ang pangangasiwa sa iba ay tumutukoy sa responsibilidad ng pagtulong at pagreporma sa iba, hindi sa simpleng pamamahala. Kung paanong ang isang asawang lalaki ang nangangasiwa sa bahay at ang isang asawang babae ay nangangasiwa sa mga anak, ito ay para sa kanilang ikabubuti, hindi ang basta bastang kontrolin sila. Kung ang responsibilidad na ito ay hindi natupad, kung gayon ayon sa Banal na Propeta (sa), nagiging bawal ang paraiso. Kung ang mga may hawak ng katungkulan ay hindi maayos na nagsasagawa ng kanilang trabaho at tinatawag lamang ang kanilang sarili na mga kinatawan ng Caliph ng panahon sa pangalan lamang, kung gayon sila ay mali ang kumakatawan sa Caliph ng panahon at inilalagay din ang Caliph sa kasalanan. Sinabi ng Kanyang Kabanalan (aba) na kung ang gayong mga tao ay hindi tunay na nagrereporma sa kanilang mga sarili, kung gayon wala siyang ibang pagpipilian kundi alisin sila sa kanilang mga posisyon upang hindi rin siya masangkot sa kanilang mga pagkakamali .

Paghahanap ng Kapatawaran at Mga Tunay na Katulong ng Khilafat

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na siya rin ay gumagawa  ng istighfar  (paghingi ng kapatawaran sa Diyos), at ang mga taong iyon ay dapat ding gumawa ng gayon at magreporma sa kanilang sarili. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y ang Ahmadiyya Caliphate ay laging pagkalooban ng gayong mga tunay na katulong na nakakaunawa sa kanilang mga responsibilidad at gumagawa ng kanilang trabaho, sa halip na basta na lamang humawak ng isang katungkulan sa pangalan. Ito rin ay isang bagay na nangangailangan ng pansin, para sa Banal na Propeta (sa)sinabi na ang isang tao na binigyan ng responsibilidad na pangasiwaan ang mga pangangailangan ng ibang mga Muslim, hindi tutuparin ng Allah ang mga pangangailangan ng taong iyon hangga't hindi nila natutugunan ang pangangailangan ng iba. Hindi lamang ito ang pananagutan ng Caliph noong panahong iyon, responsibilidad din ito ng mga may hawak ng katungkulan na mga kinatawan ng Caliph sa kanilang mga lokalidad. Hindi nila dapat isipin na nagawa nila ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pag-upo sa mga pulong. Hindi lamang sila dapat magplano para sa ikabubuti ng iba, ngunit dapat din nilang praktikal na ipatupad ang mga ito. Para sa layunin ng pagtupad din ng mga makamundong pangangailangan, mayroong departamento ng  Umoor-e-Amma  (pangkalahatang mga gawain) at  San'at-o-Tijarat  (kalakalan at industriya), at dapat gawin ng mga auxiliary ang kanilang nararapat na gawain sa mga departamentong ito.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang isang departamento kung saan may mga hamon sa buong mundo ay  ang Rishta Nata  (mga usapin sa pag-aasawa), kung saan kailangan ng malaking pagpaplano, kung saan ang gitnang Jama'at kasama ang mga auxiliary ay kailangang magtrabaho. magkasama. Muli, ang  departamento ng Tarbiyyat  ay gumaganap din ng mahalagang papel sa bagay na ito. Kung ang ating mga kabataan ay wastong sinanay, sila ay susunod sa pahayag ng Banal na Propeta (saw)na kapag naghahanap ng martial match, kaysa unahin ang kayamanan, katayuan ng pamilya o kagandahan, pananampalataya ang dapat unahin. Kung ito ang magiging kagustuhan, ang mga lalaki at babae ay tututuon sa pagpapabuti ng pamantayan ng kanilang pananampalataya at pagbuo ng isang relasyon sa Diyos. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan natin ang ating mga susunod na henerasyon, kung hindi, ang mahihinang pagtatangka ay hindi makakatulong sa pagprotekta laban sa  Dajjal . Samakatuwid, ang bawat may-ari ng opisina ay dapat magbago ng kanilang sariling mga tahanan at pagkatapos ay tumingin upang repormahin ang natitirang bahagi ng Komunidad. Dapat nating tuparin ang ating pangako na unahin ang ating pananampalataya kaysa sa makamundong mga bagay, dahil doon natin magagawang labanan ang  Dajjal, protektahan ang ating mga susunod na henerasyon, tuparin ang ating mga pangako at bigyan ng hustisya ang mga tiwala na ibinigay sa atin. Dapat bigyang-pansin ito ng mga may hawak ng opisina sa lahat ng antas.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang departamento ng  Umoor-e-Amma  ay napakahalaga. Gayunpaman, lumitaw ang pananaw na ang pangunahing tungkulin ng departamentong ito ay magsagawa ng aksyong pandisiplina o magbigay ng mahigpit na babala. Gayunpaman, hindi ito ang kanilang pangunahing tungkulin at, tiyak, hindi sila basta basta magbigay ng mahigpit na babala. Ang aksyong pandisiplina ay ginagawa lamang bilang huling paraan. Kung ang  departamento ng Tarbiyyat  ay magiging aktibo, kung gayon ang karamihan sa gawaing isinagawa ng  Umoor-e-Amma  sa bagay na ito ay malulutas. Kaya napakahalaga para sa  mga departamento ng Umoor-e-Amma  at  Tarbiyyat  na magtulungan sa mga usapin. Gayunpaman,  Umoor-e-Amma mayroon ding malawak na responsibilidad sa paglikha ng mga programa sa loob ng Komunidad para sa katatagan ng mga paraan, pagbibigay ng patnubay sa mga miyembro hinggil sa paghahanap ng trabaho at iba pang mga bagay, pagpapatupad ng gawaing may kaugnayan sa paglilingkod sa iba, at pag-alis ng maliliit na alitan sa pagitan ng mga tao, bukod sa iba pang mga responsibilidad. Ang Umoor-e-Amma  ay hindi gumagawa ng anumang mga desisyon sa mga hindi pagkakaunawaan, gayunpaman, ipinatutupad nila ang mga desisyon na ginawa ng  Qaza  (arbitration council). Gayundin, kung ang isang tao ay hindi sumunod sa isang desisyon na ginawa,  si Umoor-e-Amma  ay may pananagutan din na mapagmahal na ipaliwanag sa kanila na hindi nila dapat sirain ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng hindi pagpapatupad ng isang desisyon sa isang maliit na bagay. Ang gayong mga tao ay sinasayang ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)oras sa pamamagitan ng patuloy na pagsusulat ng kanilang mga reklamo sa kanya, kahit na sila ay nasa mali. Karamihan sa mga tao ay naiintindihan kapag ipinaliwanag. Ang Umoor-e-Amma  ay wala sa lugar upang magsagawa ng aksyong pandisiplina laban sa mga tao, sa halip ito ay nasa lugar upang iligtas ang mga tao mula sa mga aksyong pandisiplina. Dapat nilang gawin ang lahat ng pagsisikap para sa layuning ito.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kung minsan, ang mga aksyon ng ilang mga may hawak ng tungkulin ay lumilikha ng pagdududa tungkol sa sistema ng Jama'at. Minsan, kung ang isang tao ay magsusumite ng isang kahilingan sa Caliph of the Time tungkol sa isang bagay, ang kaugnay na tanggapan ay minsan ay maglalabas ng isyu kung bakit hindi sila direktang nilapitan, sa halip na agad na mag-ulat tungkol sa usapin, gaya ng nararapat kapag sila ay tinanong ng ang punong-himpilan. Lumilikha ito ng mga pagdududa sa tao. Kung minsan ang mga sumusulat sa Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nasa ilalim ng impresyon na ang kanilang mga kahilingan ay hindi man lang umabot sa Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)dahil ang kaugnay na tanggapan ay higit na nag-aalala kung bakit hindi sila unang nilapitan, at sa gayon ay hindi sila gumawa ng anumang aksyon sa bagay, samantalang ito ay lumilikha ng mga pagdududa sa isipan ng mga tao kahit tungkol sa Caliph at kung bakit ang kanilang bagay ay hindi naiulat sa kanya. , gaya ng dapat. Sa anumang kaso ang pag-aalinlangan na ito ay hindi isang katotohanan, dahil ang bawat liham na ipinadala sa Caliph ay binubuksan at binabasa, at bawat kahilingan ay ipinapadala para sa ulat sa kaugnay na bansa.

Tiniyak ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) sa mga miyembro ng Jama'at na ang bawat liham na ipinadala sa kanya ay binubuksan, binabasa, at ang mga kinakailangang hakbang kaugnay nito ay isinasagawa. Kung mayroong anumang pagkaantala o pagkakaiba, nasa bahagi ng mga lokal na kabanata ng Komunidad ang lumilikha ng mga pagdududa dahil sa kanilang mga aksyon. Ginagawa nilang makasalanan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paglalaro sa gayong paraan sa pananampalataya ng iba. Kung sila ay nagpapakita ng katamaran sa pagtupad sa mga karapatan ng mga miyembro ng Komunidad, hindi lamang sila ay nabigo sa paggawa ng kanilang mga tungkulin na ipinagkatiwala sa kanila, ngunit sila ay nagkakaroon din ng dysplasia ng Allah.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Banal na Propeta (saw) ay nagsabi na ang sinumang pinuno na nagsasara ng kanilang mga pintuan sa mga pangangailangan ng iba, ang kalangitan ay sarado para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya, ang mga may hawak ng katungkulan ay dapat na matakot sa Diyos at maging mabilis upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga miyembro, o kahit man lang ay maging mabilis sa pagbibigay ng kanilang ulat. Gayunpaman, ang hindi tumugon at iwanan ang kahilingan sa isang sulok sa isang lugar ay isang malaking krimen. Dapat tayong magsikap na hanapin ang kasiyahan ng Allah at magsagawa ng mabubuting gawa.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa pamamagitan ng pagtupad sa mga tiwala na ito ay magdudulot ng magandang lipunang Islamiko, ang pagtatatag kung saan ipinadala ang Ipinangakong Mesiyas (as) . Dapat laging tandaan ng mga may hawak ng katungkulan na sila ay inihalal ng mga miyembro ng Komunidad upang matupad nila ang tiwala na ito at sa gayon ay dapat nilang gawin ito habang taglay ang takot sa Diyos sa kanilang mga puso, para sa kapakanan ng pagkamit ng Kanyang kasiyahan at upang maging ang mga tunay na katulong ng Caliph noong panahon. Kapag ganito ang kaisipan, ipagkakaloob ng Allah ang Kanyang mga pagpapala at ibibigay ang Kanyang tulong. Kung hindi dahil dito, tayo ay lalayo sa katuwiran at hindi tapat sa Diyos, ang Caliph at sinira ang tiwala na ibinigay ng mga tao sa kanila sa gayon ay magiging isang paraan ng pagsubok sa pananampalataya ng iba.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang bawat Ahmadi ay nangangako na lalakad nang may katuwiran at uunahin ang kanilang pananampalataya kaysa sa makamundong mga bagay, gayunpaman ito ay higit na naaangkop sa mga may tungkulin; dapat nilang tuparin ang kanilang mga pangako at tiwala, ang mga tungkuling ipinagkatiwala sa kanila nang may katuwiran at lahat ng kanilang kakayahan. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyang-daan tayo ng Allah na magawa ito.

Buod na inihanda ng  The Review of Religions
0 views0 comments

Comments


bottom of page