top of page

Seerat Rasulullah (saw) at Patnubay para sa mga Manggagawa ng Jalsa Salana UK: "Patuloy na nakangiti
HULYO 21, 2023

Muhammad (sa): Ang Dakilang Huwaran

Khutbah sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)


Biyernes Sermon na ibinigay sa Baitul Futuh Mosque, Morden, London, UK

'Buhay ng Hadhrat Rasulullah (saw) at Patnubay para sa mga Manggagawa ng Jalsa Salana UK: "Patuloy na Nakangiti"'

Pagkatapos bigkasin ang  Tashahhud ,  Ta'awwuz  at  Surah al-Fatihah , Ang Huzoor, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na binanggit niya ang mga pangyayari mula sa buhay ng Banal na Propeta Rasulullah (saw) kaugnay ng Labanan sa Badr.

Mabait na Pagtrato sa mga Bilanggo ng Digmaan

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na pagkatapos ng labanan, kasama sa mga bilanggo ng digmaan ang tiyuhin ng Banal na Propeta (sa) na si Abbas. Nang ang mga bilanggo ay dinala sa Banal na Propeta (saw) , siya ay hindi makatulog sa gabi. May nagtanong sa Banal na Propeta (saw) kung bakit siya hindi makatulog, na sumagot siya na ito ay dahil sa mga pag-iyak ni Abbas. Kaya naman, may pumunta at kinalagan ang mga tanikala ni Abbas. Pagkatapos, ang Banal na Propeta (sa) ay nagtanong kung ano ang nangyari, dahil hindi na niya narinig ang mga iyak ni Abbas. Nang ipaalam sa kanya na ang kanyang mga tanikala ay kinalagan, ang Banal na Propeta (saw) ay nag-utos na ganoon din ang gawin para sa lahat ng mga bilanggo, nang sa gayon ay walang pinipiling pagtrato.

Binanggit ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang kasulatan ni Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) , na nagsusulat:

Ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) ay nanatili sa lambak ng Badr sa loob ng tatlong araw. Ang panahong ito ay ginugol sa pagbabalot at paglilibing sa mga martir at pag-aalaga sa mga sugatan. Katulad nito, sa mga araw na ito na ang mga samsam ay nakolekta at pinagsunod-sunod. Ang mga bilanggo ng mga hindi naniniwala, na katumbas ng pitumpu, ay sinigurado at ibinigay sa kustodiya ng iba't ibang Muslim. Ang Banal na Propeta (saw) ay mahigpit na nag-utos sa mga Muslim na tratuhin ang mga bilanggo nang malumanay at mabait; at upang matiyak na ang kanilang mga kaginhawaan ay pinangangalagaan. Ang mga kasama, na nagtataglay ng marubdob na pag-ibig na tuparin ang bawat hangarin ng kanilang Guro, ay kumilos ayon sa payong ito nang napakaganda na ang katulad nito ay hindi matatagpuan sa kasaysayan ng mundo. Kaya naman, mula sa mga bilanggo na ito, isang bilanggo na nagngangalang Abu 'Aziz bin 'Umair ang nagsalaysay na:

“Dahil sa payo ng Banal na Propeta (sa) , binibigyan ako ng mga Ansar ng inihurnong tinapay, ngunit sila mismo, ay nabubuhay sa mga petsa, atbp. Maraming pagkakataon, ito ay mangyayari na kahit na nakakuha sila ng isang maliit na piraso ng tinapay, ibibigay nila ito sa akin, at hindi sila kakain nito. Kung ibabalik ko ito sa kanila sa kahihiyan, ipipilit nila na mayroon ako."

Ang mga bilanggo na walang sapat na damit ay binigyan ng damit. Dahil dito, ibinigay ni 'Abdullah bin Ubayy kay 'Abbas ang kanyang kamiseta.

Inamin ni Sir William Muir ang mabuting pakikitungo sa mga bilanggo na ito sa mga sumusunod na salita:

“Sa pagsunod sa mga utos ni Mahomet, ang mga mamamayan ng Medina, at ang mga Refugee na mayroon nang sariling mga bahay, ay tinanggap ang mga bilanggo, at tinatrato sila nang may labis na pagsasaalang-alang. 'Pagpapala sa mga tao ng Medina!' ang sabi ng isa sa mga bilanggo na ito sa mga huling araw: 'pinasakay nila kami, habang sila mismo ay lumalakad: binigyan nila kami ng tinapay na trigo upang kainin kapag kakaunti nito, na nasisiyahan sa kanilang sarili sa mga datiles.' Hindi kataka-taka na nang, pagkaraan ng ilang panahon, ang kanilang mga kaibigan ay dumating upang tubusin sila, ang ilan sa mga bilanggo na natanggap nang gayon, ay nagpahayag ng kanilang sarili na mga tagasunod ng Islam… Ang kanilang mabait na pakikitungo ay pinahaba, at nag-iwan ng magandang impresyon sa isipan maging ng mga hindi kaagad pumunta sa Islam.”' ( The Life & Character of the Seal of Prophets (sa) , , Vol. 2 p. 156-157)

Paano Naapektuhan ng Tagumpay sa Badr ang mga Kalaban ng Islam

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nang makarating sa Madinah ang balita ng tagumpay ng Muslim, sinubukan itong pabulaanan ni Ka'b bin Ashraf. Sa totoo lang. Nang makita ang tagumpay na ito at kung paano natalo ng mga Muslim ang mga dakilang pinuno ng Makkah, ang mga Hudyo ay nainggit.

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) si Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) , na nagsusulat:

'Hanggang ngayon, maraming tao mula sa mga tribo ng Aus at Khazraj ay nanindigan pa rin sa polytheism. Ang tagumpay ng Badr ay nagresulta sa isang kilusan sa mga taong ito, at nang masaksihan ang kahanga-hanga at pambihirang tagumpay na ito, maraming mga tao mula sa kanila ang naging kumbinsido sa katotohanan ng Islam. Pagkatapos noon, ang elemento ng pagsamba sa diyus-diyosan ay nagsimulang bumaba nang napakabilis sa Madinah. Gayunpaman, mayroon ding ilan na sa kanilang mga puso ang tagumpay ng Islam na ito ay nagpasiklab ng apoy ng sama ng loob at paninibugho. Palibhasa'y hindi matalinong sumalungat nang hayagan, maliwanag na tinanggap nila ang Islam, ngunit mula sa loob ay hinangad nilang bunutin ito at sumapi sa partido ng mga mapagkunwari. Ang pinakatanyag sa mga huling uri ng mga tao ay si 'Abdullah bin Ubayy bin Sulul, na isang napakakilalang pinuno ng tribong Khazraj. Dahil sa pagdating ng Banal na Propeta (saw)sa Madinah, naranasan na niya ang pagkabigla sa pagkuha ng kanyang pamumuno sa kanya. Pagkatapos ng Badr, ang taong ito ay naging Muslim sa simula, ngunit ang kanyang puso ay nabusog ng masamang hangarin at pagkapoot sa Islam. Siya ay naging pinuno ng pagkukunwari at lihim na nagsimulang gumawa ng serye ng mga pagsasabwatan laban sa Islam at sa Banal na Propeta (sa) . Dahil dito, ito ay magiging maliwanag mula sa mga pangyayari, na naganap pagkatapos nito na sa ilang mga pagkakataon, ang indibidwal na ito ay naging isang paraan ng paglikha ng napaka-pinong mga sitwasyon para sa Islam.' ( Ang Buhay at Katangian ng Tatak ng mga Propeta (sa) ,  Tomo 2 pp. 172-173)

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) si Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) na sumulat:

'Ang labanan sa Badr ay nagkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto kapwa sa mga hindi naniniwala at sa mga Muslim. Ito ang dahilan kung bakit ang labanang ito ay nagtataglay ng natatanging kahalagahan sa kasaysayan ng Islam; sa isang lawak, na pinangalanan ng Banal na Qur'an ang labanang ito na "Yaumul-Furqan," ibig sabihin, ang araw kung saan ang isang malinaw na pagkakaiba ay ginawa sa pagitan ng Islam at hindi paniniwala. Walang alinlangan na ang iba pang mga digmaan ay naganap din sa pagitan ng mga Quraish at ng mga Muslim pagkatapos, at ang ilan sa kanila ay lubhang mabangis. Kung minsan, ang mga Muslim ay nahaharap sa maselang sitwasyon, ngunit sa labanan sa Badr, ang gulugod ng Quraish ay nabali, na walang operasyong kirurhiko ang maaaring permanenteng ayusin pagkatapos noon. Kung tungkol sa bilang ng mga nasawi, hindi ito malaking pagkatalo. Ang pagkamatay ng pitumpu o pitumpu't dalawang mandirigma para sa mga taong tulad ng Quraish, sa anumang paraan ay hindi maaaring ituring na isang pambansang pagkawasak. Sa labanan sa Uhud, ito ang bilang ng mga Muslim na nasawi. Gayunpaman, ang pagkatalo na ito ay hindi man lang napatunayang pansamantalang hadlang sa matagumpay na landas ng mga Muslim. Bakit noon ay binansagan ang labanan sa Badr Yaumul-Furqan ? Bilang tugon sa tanong na ito, ang pinakamagandang sagot ay nasa mga sumusunod na salita ng Banal na Qur'an:

"Katotohanan, sa araw na iyon, ang ugat ng mga hindi naniniwala ay naputol." ( Ang Banal na Qur'an, 8:8 )

Sa madaling salita, ang suntok ng digmaan sa Badr ay tumama sa ugat ng mga hindi naniniwala, at ito ay nadurog. Kung ang mismong suntok na ito ay tumama sa mga sanga sa halip na sa ugat, gaano man kalaki ang pagkawala nito, ang pagkawalang ito ay walang halaga kung ihahambing sa aktwal na natamo. Gayunpaman, ang suntok na ito sa ugat ay naging isang tumpok ng karbon, sa ilang sandali. Tanging ang mga sanga lamang ang nakaligtas na nakakabit sa kabilang puno, bago natuyo. Samakatuwid, sa larangan ng Badr, ang pagkawala ng Quraish ay hindi nasusukat sa bilang ng mga taong namatay, bagkus, sa mga taong namatay. Kapag nasusulyapan natin ang mga nasawi ng Quraish mula sa pananaw na ito, walang nananatiling puwang para sa kahit katiting na pagdududa o kawalan ng katiyakan, na sa Badr, ang ugat ng Quraish ay tunay na naputol. 'Utbah, Sina Shaibah, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahl, 'Uqbah bin Abi Mu'it at Nadr bin Harith, atbp., ay ang gumagalaw na espiritu ng Quraish. Ang espiritung ito ay lumipad mula sa Quraish sa lambak ng Badr magpakailanman, at sila ay naiwan na parang walang buhay na katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang labanan sa Badr ay tinawag na Yaum-e-Furqan.' (Ang Buhay at Katangian ng Tatak ng mga Propeta (sa) , Vol. 2 pp. 165-166)

Ranggo ng mga Kasamahan na Nakibahagi sa Labanan ng Badr

Sinabi Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang anghel Gabriel ay pumunta sa Banal na Propeta (saw) at tinanong siya kung anong ranggo ang ibinigay niya sa mga Muslim na nakilahok sa Labanan sa Badr, sinabi ng Banal na Propeta ( sa) na sila ang pinakamagaling sa mga Muslim. Sinabi ng anghel na si Gabriel na ganoon din ang kaso ng mga anghel na lumahok sa labanan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na pagkatapos ng Labanan sa Badr, ipinadala ng Banal na Propeta (sa) si Hazrat Ali (ra) kasama ang ilang iba pa pagkatapos ng isang babae na may dalang sulat. Nang harangin nila siya, hiningi nila ang sulat na dala niya, na ibinalik nila sa Banal na Propeta (saw) . Nalaman nila na ipinapaalam ni Hatib sa Quraish ang ilang mga plano ng Banal na Propeta (sa) . Nang tanungin ng Banal na Propeta (saw) si Hatib tungkol dito, na sumagot na ginawa niya lamang ito upang makakuha ng pabor sa mga Quraish, kung hindi man ay matatag pa rin ang kanyang pananampalataya sa Islam. Ninais ni Hazrat Umar (ra) na patayin siya. Ang Banal na Propeta (sa)ay tumugon na si Hatib ay nakibahagi sa Labanan sa Badr, at ang Diyos ay nangako na Kanyang patatawarin ang mga kasalanan ng mga nakilahok sa Labanan ng Badr at walang sinuman sa kanila ang mamamatay sa kalagayan ng hindi paniniwala.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Banal na Propeta (saw) ay nagsabi na siya ay nagtitiwala na walang sinuman sa mga nakibahagi sa Badr at Hudaibiyah ang papasok sa apoy ng impiyerno.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na kapag ang isang stipend ay itinatag para sa mga kasama sa panahon ng Hazrat Umar (ra) , isang mas mataas na halaga ang itinakda para sa mga lumahok sa Labanan ng Badr.

Suporta ng Makapangyarihang Diyos sa Kanyang mga Pinili Laban sa Kanilang mga Umaapi

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Ipinangakong Mesiyas (as) na nagsabi na kung paanong ang mga Israelita ay pinag-usig, gayon din ang mga Muslim na inusig sa Makkah. Sa kalaunan, kung paanong ang mga Israelita ay tumakas sa Ehipto, gayundin ang mga Muslim ay umalis sa Makkah. At kung paanong hinabol ng Faraon ang mga Israelita at natagpo ang kanyang wakas bilang resulta, gayon din ang paghabol ng mga Makkan sa mga Muslim, ngunit kalaunan ay naabot ang kanilang wakas. Sa gayon, nang matagpuan ang bangkay ni Abu Jahl sa larangan ng digmaan pagkatapos ng Badr, sinabi ng Banal na Propeta (saw) na ito ang Paraon ng mga Makkan.

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang talata:

"At tinulungan ka na ng Allah sa Badr noong ikaw ay mahina." ( Ang Banal na Qur'an, 3:124 )

Naglalaman din ng isang propesiya na tulad noong panahon ng Badr, kapag ang parehong mga pangyayari ay nagsimulang lumitaw sa ika-14 na siglo, ang tulong ng Diyos ay makikita. Sa gayon ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay inatasan.

Patnubay para sa mga Manggagawa para sa Paparating na Jalsa Salana (Taunang Kombensiyon) UK

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa susunod na Biyernes, magsisimula na ang Jalsa Salana UK. Pagkatapos ng agwat ng tatlo o apat na taon, ang mga internasyonal na panauhin ay dadalo sa Jalsa sa malaking bilang. Sa katunayan, nagsimula nang dumating ang mga bisitang ito sa UK.

Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nawa'y ang lahat ng naglalakbay ay magkaroon ng ligtas na paglalakbay at maabot ng ligtas. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa ang lahat ng dumalo ay umani ng mga pagpapala ni Jalsa, maging ang mga nakatira sa UK. Ang tanging layunin ng bawat isa sa pagdalo sa Jalsa ay upang matamo ang espirituwal na pagpapakain.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang lahat ng mga boluntaryo ay dapat maglingkod sa mga dadalo na nasa isip na sila ay mga panauhin ng Ipinangakong Mesiyas (as) . Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa taong ito ay inaasahan ang mas maraming dumalo. Dahil dito, posibleng may ilang pagkukulang na lumitaw mula sa pananaw ng organisasyon. Bagaman, sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga manggagawa ng Jalsa ngayon ay naging napakaranas na kung kaya't natugunan na nila ang anumang mga isyu, at kung mayroon pa ring mga isyu ay lilitaw pa rin siya ay nagtitiwala na sila ay makakayanan ito sa pinakamahusay na paraan. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na ang mga ganitong isyu ay huwag munang lumitaw na magdulot ng anumang kahirapan sa mga panauhin.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Islam ay humahanga sa kahalagahan ng mabuting pakikitungo. Kung gayon, lalo na yaong mga naglalakbay dahil lamang sa tawag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) at sa gayon ay kanyang mga panauhin ay dapat tratuhin nang may malaking paggalang ng mga manggagawa. Ang mga boluntaryo ay dapat maglingkod sa kanila na naghahanap lamang ng kasiyahan ng Allah na Makapangyarihan.

Kabutihan ng Laging Nakangiti

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Banal na Propeta (saw) ay nag-utos na ang sinumang naniniwala sa Diyos at sa Kanyang Sugo (sa) ay dapat parangalan ang kanilang mga panauhin. Noong mga araw ni Jalsa, dumalo ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo at may pagkakaiba-iba ng ugali. Minsan, nagiging mahirap na malaman kung paano sila aalagaan ayon sa kanilang mga ugali. Minsan, may sinasabi ang ilang bisita na hindi nagustuhan ng mga manggagawa. Gayunpaman, inutusan tayo ng Diyos na parangalan ang mga panauhin anuman ang mga pangyayari. Sa katunayan ito ay isa sa mga paraan kung saan nasusubok ang pananampalataya ng isang tao. Samakatuwid, ang lahat ng mga may hawak ng tungkulin ay dapat tandaan ito, ipakita ang pinakamahusay na moral, at palaging nakangiti.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga pamantayan ng mabuting moral na inaasahan sa atin ay ipinaliwanag ng Banal na Propeta (sa) , na nagsabi na ang pagngiti ay isang kawanggawa. Ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama ay pagkakawanggawa. Ang paggabay sa isang taong nawala o bulag ay pagkakawanggawa. Ang pag-alis ng mga hadlang sa landas ay pagkakawanggawa. Ang kumuha ng isang bagay sa iyo at ibigay ito sa iyong kapatid ay kawanggawa. Ito ang mga pamantayan na dapat makamit ng bawat Ahmadi.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang pagngiti ay isang napakahalagang katangian, lalo na para sa mga manggagawa ng Jalsa. Tiyak, ang mga boluntaryo ay mapapagod at hindi makatulog, ngunit anuman ang mga pangyayari, dapat silang palaging nakangiti.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang  departamento ng tarbiyyat  (pagsasanay sa moral), at lahat ng iba pang mga departamento sa pangkalahatan ay dapat mag-ingat na kung makakita sila ng anumang bagay na labag sa ating mga turo at tradisyon, dapat nilang ipaliwanag sa mga indibidwal na iyon nang may pagmamalasakit at kabaitan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na mayroong mga pangkat na nakatuon sa pagpapanatiling malinaw at malinis ang mga landas. Katulad nito, ang mga board at ilagay sa iba't ibang lugar sa paligid ng site na may iba't ibang gabay at direksyon. Sa kabila nito, kung may magtanong sa isang boluntaryo ng direksyon kung saan pupunta, dapat nilang tulungan sila. Sa katunayan, hindi lamang ang mga may hawak ng tungkulin, sa halip ang sinumang naroroon ay dapat magbigay ng tulong, at kung hindi nila alam ay maaari nilang idirekta ang mga ito sa kaukulang departamento.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na alam ng lahat na kung mayroong isang taong may kapansanan o bulag ay dapat silang tulungan. Ito ay karaniwang kaalaman at hindi gaanong kailangang ipaliwanag ang bagay na ito.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kung ang mga boluntaryo, sa katunayan, sinumang tao na dumalo sa Jalsa ay makakita ng anumang mga basura sa paligid ng site, dapat nilang kunin ito at itapon. Dapat tiyakin ng administrasyon na ang mga bin ay magagamit sa buong lugar, at dapat din nilang tiyakin na walang bagay na hindi dapat itapon sa kanila na hindi dapat naroroon.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga naghahain ng pagkain ay dapat ding mag-ingat nang husto sa mga panauhin. Kung sakaling magkaroon ng anumang kakulangan sa pagkain, dapat nilang ipaliwanag sa mga bisita na dapat silang magbahagi upang ang lahat ay makakain. Sa pangkalahatan, ang mga pagkakataong mangyari ito ay napakababa. Gayunpaman, kung sakaling mangyari ang isang bagay na tulad nito, dapat itong harapin ng mga manggagawa sa naaangkop na paraan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na mayroon ding department of traffic control, kung saan may posibilidad na magkaroon ng mga isyu, lalo na kung ang lagay ng panahon ay lumalala. Dito, sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga panauhin ay dapat ding makipagtulungan sa mga manggagawa, at ang mga manggagawa ay dapat palaging magpakita ng mabuting moral.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na marami pang ibang departamento sa Jalsa, at lahat ay dapat sumunod sa patnubay ng Banal na Propeta (sa) upang patuloy na ngumiti.

Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nawa'y magawa ng lahat ng manggagawa ng Jalsa ang kanilang mga tungkulin sa pinakamabuting paraan at pagpalain nawa ang Jalsa sa lahat ng paraan. Ang bawat Ahmadi ay dapat na patuloy na manalangin para sa tagumpay ng Jalsa na ito. Nawa'y paganahin ng Allah ang lahat na gawin ito.


Comments


bottom of page