top of page

Pasensya, Panalangin, Katatagan at Kapakumbabaan

Updated: Sep 1, 2023


ABRIL 28, 2023

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

Ang pasensya ang mananalo sa mga puso– Pagpapakita ng Tunay na Sabar sa Harap ng Kahirapan

Pagkatapos bigkasin ang  Tashahhud ,  Ta'awwuz  at  Surah al-Fatihah , Khalifatul Masih Alkhamis Sayyidina Amirul Mu’minin, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na may ilang tao na sumulat sa kanya at nagharap pa ng iba't ibang argumento upang subukan at patunayan iyon sa liwanag ng mga paghihirap na kinakaharap ng Ahmadiyya Muslim Jama’at sa Pakistan at iba't ibang bansa, ang mga Ahmadis ay hindi lamang dapat manatiling magsabar kundi dapat gumanti.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang ilang mga tao ay nagbanggit pa nga ng ilang mga halimbawa ng Ikalawang Khalifatul Masih Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra)  at nagsabi na siya ay nagbigay ng pahintulot na gumanti, gayunpaman ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nilinaw na ang mga bagay na ito ay maling iniuugnay sa Ikalawang Khalifah ng Jama’at Ahmadiyya (ra) . . Posible na sa ilalim ng napaka-espesipikong mga pangyayari, ang Ikalawang Khalifah ng Ahmadiyya (ra) ay maaaring nagbigay ng pahintulot na gumanti, gayunpaman iyon ay pagkatapos din ng mahusay at maingat na pagsasaalang-alang. Higit pa rito, kung may mga ganitong pagkakataon, ang tugon na iyon ay mahigpit na ayon sa utos ng Hadhrat Khalifa ng Ahmadiyya at hindi ipinaubaya sa pagpapasiya ng ibang mga may hawak ng katungkulan.

Ang pasensya ay isang Aral ng Islam

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na bago ang pagkahati ng Pakistan at India habang ang India ay nasa ilalim ng pamamahala ng Britanya, may ilang mga opisyal ng Britanya na laban sa Ahmadiyyat na sinubukang sabihin na ang ilang mga talumpati na binigkas ng Ikalawang Khalifah ng Ahmadiyya Muslih Mau’ud (ra) ay nagpapasiklab at ginawa nila. ito upang subukan at mag-udyok ng pag-atake sa kanya. Gayunpaman, palagi silang nabigo sa pagtatangka na ito, dahil ang Ikalawang Khalifah ng Hadhrat Imam Mahdi, Muslih Mau’ud (ra) ay palaging magpapayo sa kanya ng Jama’at na manatiling masabar, mapasensiya at matiyaga. Sa katunayan, kahit na ang mga kalaban na opisyal ay nagpatotoo sa katotohanan na kapag naisip nila na ang talumpati na ibinibigay ng Ikalawang Khalifah ng Ahmadiyya (ra) ay mag-uudyok ng paghihiganti, siya ay kukuha ng ibang pagkakataon dahil siya ay humihimok ng pasensya at pagtitiis.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na siyempre ito ang nangyari, dahil ang Ikalawang Khalifah Islam Ahmadiyya (ra) ay hindi magpapayo ng anumang bagay na salungat sa mga turo ng Islam at ng Banal na Propeta Hadhrat Rasulullah (sa) . Pinayuhan ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) ang kanyang Jama’at na kumilos nang may pagtitiis at panalangin sa maraming pagkakataon. Sa katunayan, sinabi pa niya na kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng kakayahang tumapak sa pinakamahirap na mga tract nang hindi nagpapakita ng pasensya, kung gayon malaya silang iwanan siya, ang tugon ng Hadhrat Masih Mau’ud as. Sa kanyang Jamaah..

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na siya ay tinanong tungkol sa paksang ito ng iba't ibang media outlet at mga mamamahayag at kadalasan ay sinasagot niya na madalas, ito ay ang kaso na ang mismong mga tao na sumasalungat sa Jama’at ay ang mga sa huli ay sumapi sa Jama’at at  tanggapin ang Ahmadiyyat. Tayo rin ay maaaring magpakita ng parehong pagsalakay na ipinapakita laban sa atin, gayunpaman tayo ang mga tumanggap sa Hadhrat Imam Mahdi at Al-Masih Mau’ud ng Kapanahunan na dumating upang magtatag ng kapayapaan at nagpayo sa atin na manatiling magsabar. Kaya naman, kung may mga legal na ruta na maaaring daanan ay maaaring gamitin ang mga iyon. Sa katunayan, may mga pagkakataon na kahit na hindi tumahak sa legal na landas, ipinakikita ng Allahu Ta’ala ang kanyang paraan ng tulong. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga tao ay namangha nang marinig ang tugon na ito, at pinupuri ang katotohanang ganito ang pamumuhay ng mga mapayapang tao.

Ang Tunay na Kahulugan ng Pasensya

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa isang sermon, ipinaliwanag ng Ikalawang Khalifah ng Ahmadiyya, Muslih Mau’ud (ra) ang tunay na kahulugan ng pasensya. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na siya ay maglalahad ng ilang mga punto sa liwanag ng sermon na ito, kasama ng patnubay ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) tungkol sa pasensya.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na itinuring ng Khalifatul Masih Thani (ra) ang Sabar o pasensya bilang isang napakahalagang bagay, na sinasabi na ang pasensya ay kabilang sa mga pangunahing responsibilidad ng Jama’at ng isang propeta. Walang Jama’at ang nagtagumpay nang walang pasensya. Ipinaliwanag pa ng Ikalawang Khalifatul Masih Thani (ra) na mayroong dalawang uri ng pasensya; ang una ay ang pagpapakita ng sabar sa kabila ng ganap na kakayahang pwedeng gumanti, at ang pangalawa ay ang pagpapakita ng sabar sa ilalim ng mga kalagayan ng kawalan ng kakayahan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kapag pinag-aaralan natin ang kahulugan ng 'Sabar' sa Arabic ay makikita natin na ang mga kahulugan nito ay napakalawak. Ayon sa iba't ibang pagkakataon sa Banal na Qur'an kung saan ipinag-utos ng Allahu-Ta’ala ang pagtitiis kasama ang iba't ibang kahulugan ng 'sabar' na ipinaliwanag ng iba't ibang leksikal na awtoridad, nagiging malinaw na ang 'Pagsabar' ay may tatlong pangunahing kahulugan:

Ang umiwas sa kasalanan

Upang patuloy na gumawa ng mabubuting gawa

Para umiwas sa gulat at takot

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa liwanag ng unang kahulugan, dapat labanan ang mga kasamaang iyon na nag-uudyok sa isang tao at pangalagaan laban sa mga kasamaang iyon na maaaring mag-udyok sa isang tao sa hinaharap. Ang pagsabar ay hindi lamang umupo nang mahinahon, sa halip ito ay ang patuloy na pagsisikap para sa panloob na paglilinis. Nararanasan din ng gayong mga tao ang tulong ng Allah sa mga paraang hindi nila naisip. Ang mga kalaban ay naghihintay sa atin na talikuran ang pagsabar at magsimulang kumilos tulad nila, upang maangkin nila ang tagumpay, gayunpaman ang Allah na Makapangyarihan ay nag-uutos sa atin na gamitin ang paggamit ng karunungan Hikmat.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa liwanag ng pangalawang kahulugan, nilinaw na ang isang tao ay dapat na patuloy na magsagawa ng mga gawa ng kabutihan, at gawin din ang mga gawa ng kabutihan na hindi pa nila nagagawa. Ito sa katunayan ay isang paraan ng paglapit sa Allahu-Ta’ala na maaaring makamit sa pamamagitan ng panalangin, gaya ng sinabi ng Allahu-Ta’ala sa Qur'an:


Wasta’īnụ biṣ-ṣabri waṣ-ṣalāh, wa innahā lakabīratun illā ‘alal-khāshi’īn

'At humingi ng tulong na may pagtitiis at Panalangin; at ito ay tunay na mahirap maliban sa mapagpakumbaba.' ( Ang Banal na Qur'an 2:46 )

Sa ibang pagkakataon, sinabi ng Allahu Ta’ala sa Banal na Qur'an:

وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ وَيَدۡرَءُونَ بِٱلۡحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عُقۡبَى ٱلدَّارِ

Walladżīna ṣabarubtigā`a waj-hi rabbihim wa aqāmuṣ-ṣalāta wa anfaqụ mimmā razaqnāhum sirraw wa ‘alāniyataw wa yadra`ụna bil-ḥasanatis-sayyi`ata ulā`ika lahum ‘uqbad-dār

At yaong mga matiisin, hinahanap [ang magandang] lugod [o Mukha] ng kanilang Panginoon. At kanilang isinasagawa ang pagdarasal, at gumugugol mula sa anumang [panustos na] Aming ipinagkaloob sa kanila, maging ito man ay lihim o hayag, at pumipigil sa kasamaan sa pamamagitan ng gawaing mabuti, sila yaong mayroong [nakalaang] mabuting wakas ng tahanan.

Surah Ar-Ra'd | Qur'an 13:23

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang pagtitiyaga,Pagtitiis, Pagsabar, pagpapakumbaba at pagdarasal ay ang pangunahing paraan ng paghahanap ng kasiyahan ng Allahu-Ta’ala at ito ay makakamit lamang kapag namumuhay tayo sa paraang nakakatulong sa pagkamit ng kasiyahan ng Allahu-Ta’ala .

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang pangatlong kahulugan ng pasensya ay ang pag-iwas sa pagkataranta sa panahon ng kahirapan. Dapat palaging isaisip at tandaan na anuman ang mayroon sila ay kaloob iyon mula sa Allahu-Ta’ala sa kanila. Kung may kukunin o aalisin Niya,may mas higit pang Siyang ipagkakaloob. Ito ang kaisipan ng mga matuwid at matiisin.

Pagtitiyaga at Pagtitiis Para lamang sa Allahu-Ta’ala

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat isaisip na ang Pagsabar ay hindi dapat bunga ng anumang kahinaan o makamundong takot, bagkus ang Pagsabar ay dapat lamang alang-alang kay Allah at alinsunod sa Kanyang utos. Kautusan Niya, Dahil dito,  Iniuutos namin ang Pagsabar dahil ito ay utos ng Allahu Subhanuhu-wa-Ta’ala. Kung ito ay tungkol lamang sa pagpapakita ng paghihiganti, dapat mayroong maraming mga Ahmadi na handang gumanti nang walang anumang takot para sa kanilang sariling buhay. Gayunpaman, ang paggawa nito ay salungat sa mga turo ng Islam. Kinamumuhian natin ang gayong mga gawa dahil hindi ito nararapat sa mga banal na Jama’at Ilahi ng mga propeta. Nangako kaming pangalagaan ang sangkatauhan mula sa lahat ng uri ng pinsala. Ang Pagsabar ay hindi pa totoo kung pinapakita lamang ang katapangan ng pagsabar sa kalaban na hindi matitinag ang iyong I’tikad o Aqeedah, subalit ang totoong sabar ay alang-alang kay Allah ito ang Tunay na Pagpapakita ng Sabar sa Harap ng Kahirapan

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa isang pagkakataon, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as)nakapagsabi na ang mga kilos ng isang tao ay dapat magpakita ng pagkakaiba sa pagitan ng pasensya at kawalan ng dignidad. Halimbawa, kung ang isang tao ay humiling sa iba na humiram ng pera, at ang ibang tao ay lalo pang pinagsabihan at pinagalitan at pinahiya sila at sa gayon ang taong nagtatanong ay nag-iisip na dahil siya ay nasa mas mahinang posisyon na humihingi ng pera sa isa, dapat niyang tiisin ito at tumawa na lang. , kung gayon ito ay maituturing na kawalan ng dignidad, dahil wala siyang lakas na protektahan ang kanyang dignidad. Gayunpaman, kung minsan para sa kapakanan ng karamihan o siyudad, kailangang manahimik. Ito ang tunay na pasensya. Halimbawa, kung mayroong isang pagkakataon kung saan ang paghihiganti ay negatibong nakakaapekto sa lipunan ngunit ang responde ng isang tao ay gumaganti pa rin ng kalupitan ng tulad na kalupitan, kung gayon ito ay maituturing na hangal. Gayunpaman, ang pananatiling mapasensiya para sa mas higit na kabutihan para sa lahat ay ang tunay na sabar.

Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)Sinabi niya na kung minsan ay iniisip ng mga tao na kapag ang isang tao ay maling inaresto dapat mayroong isang uri ng demonstrasyon o kaguluhan, gayunpaman ito ay mali. Ito talaga ang hinahangad ng mga kalaban para lalo pang magdulot ng kalupitan. Sa ngayon, kahit na ang mga opisyal ng gobyerno ay sumusuporta sa mga Anti-Ahmadis, at kung tayo ay magpapakita ng ilang uri ng paghihiganti, kung gayon ito ay magsisilbi lamang upang lalo pang palalain ang sitwasyon. Sa katunayan may ilang mga halimbawa sa ating kasaysayan kung saan ipinakita ang ilang paghihiganti at pinalala lamang nito ang sitwasyon. Gayunpaman kapag ang pasensya ay ipinakita at ang legal na pamaraan ay ang tinahak, pagkatapos ay may mga pagkakataon kung saan ang pamamaraang ito ay napatunayang matagumpay. Kaya hindi tayo gumaganti dahil ang paggawa nito ay salungat sa mga turo ng Islam. Sa katunayan, ang ating pasensya ay kung minsan ay nakaimpluwensya nang malaki sa mga opisyal. Kung hindi,

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat nating laging isaisip na dapat tayong matiyagang magtiis ng mga pansamantalang paghihirap para sa mas malaki at pangmatagalang kabutihan ng Jama’at.

Isang Tugon sa mga Nagsasabi na Gumamit ng Mabagsik na Wika ang Hadhrat Masih Mau’ud (as).

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang Ikalawang Khalifah ng Jama’at (ra) ay tumugon sa mga nagsasabi na sa ilang mga pagkakataon sa kanyang mga aklat, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay gumamit ng malupit na pananalita para sa mga kalaban, kaya't dapat din nating magawa. Ipinaliwanag ng Ikalawang Khalifah ng Islam Ahmadiyya (ra) na ang ranggo ng Diyos at ng Kanyang mga Propeta ay natatangi. Kung ang isang makamundong halimbawa ay ibibigay, kung gayon ang isang hukom ay maaaring hatulan ang isang magnanakaw ayon sa kanilang mga krimen, gayunpaman hindi sila maaaring umikot na tinatawag ang lahat ng isang magnanakaw dahil iyon ay lilikha ng kaguluhan sa communidad. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa mga kahinaan ng iba, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagtangkang repormahin sila. Gayunpaman, pagdating sa kanyang sarili at sa kanyang sariling pagkatao, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as)siya mismo ang nagsabi na tinitiis niya ang anuman at lahat ng personal na pag-atake na ibinabato laban sa kanya. Isinalaysay ng Ikalawang Khalifah ng Jama’at Ahmadiyya Hadhrat Muslih Mau’ud (ra) na habang naglalakbay sa isang horse carriage o kalisa, binabato ng mga tao ang kanyang Kalisa, ang ilan ay pumasok pa sa bintana ng carriage. Gayunpaman, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagpakita lamang ng Sabar. Ang mismong pagtitiis na ito ang nakaapekto sa parehong mga kalaban at umakay sa kanila na tanggapin ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) . Na nangyayari pa rin ito hanggang ngayon.

Binanggit ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang wikain ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang isang taong nananatiling mapasensiya o masabar ay hindi na nagsasalita ng kanilang sariling kagustuhan, sa halip ang kanilang pananalita ay nagiging inspirasyon at alang-alang kay Allah. Samakatuwid, ang Jama’at ay dapat manatiling masabar at hindi dapat tumugon sa kalupitan nang may kalupitan o tumugon sa pagmumura nang may pagmumura. Walang maihahambing o maikukumpara ang Sifat sabar, kahit na ang pagpapakita ng Sifat Sabar na ito ay hindi madali. Ngunit ang Allahu-Ta’ala ay tumutulong sa mga matiisin.

Ang pasensya ay ang mananalo sa mga puso

Ipinagpatuloy ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Pagbanggit ng mga wikain ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Jama’at na ito ay haharap sa mga paghihirap na katulad ng mga kinakaharap ng Jama’at ng mga Muslim noong panahon ng Banal na Rasulullah (saw) . Gayunpaman, dapat tandaan na ang gayong mga paghihirap ay kinakailangan. Walang mas dakila kaysa sa mga Propeta, at tiniis nila ang pinakamatinding kahirapan. Kung mas maraming paghihirap, mas maraming pagkakataon ang mas mapalapit sa Allahu-Ta’ala. Hindi lamang dapat manatiling matiyaga o matiisin ang isa tao, ngunit dapat manalangin para sa mga kalaban nawa’y taufik wal hidayat mapasakanila at huwag magtanim ng anuman kundi pakikiramay, upang sa pamamagitan ng pagtingin sa halimbawang ito, sila rin ay maapektuhan at maakit sa katotohanan. Ang pasensya ay maaaring manalo sa mga puso.

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud  (as) na nagsabi na ang hindi nagpapakita ng sabar o pasensya ay hindi maaaring isama sa kanyang pamayanan. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsabi na siya ay nagtiis ng matinding paghihirap. Ang mga tao ay nagpapadala sa kanya ng mga liham na puno ng pinakamasama at maruming pananalita. Sa katunayan, kung minsan ay kailangan niyang magbayad para matanggap ang mga liham at mabuksan ang mga ito para lamang makakita ng masasamang salita na ibinabato sa kanya. Gayunpaman sa lahat ng ito, nanatili siyang matiyaga masabar lalo na pagdating sa mga personal na pag-atake laban sa kanya. Kung sakaling gumamit siya ng malakas na wika gaya ng iginiit ng ilan, ito ay para lamang sa kapakanan ng reporma o upang mapabuti. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as)sinabi na kung siya ay hindi sinugo ng Allahu-Ta’ala , kung gayon marahil ang masamang pananalita na ginamit laban sa kanya ay makaabala sa kanya. Ngunit dahil siya ay isinugo ng Allahu Subhanuhu-wa-Ta’ala, kung gayon paano siya makakaabala ng gayong mga bagay?

Ipinagpatuloy ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang salita ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabing isang kahihiyan na makita ang ibang mga Muslim na gumagamit ng gayong karumal-dumal na pananalita. Ngunit sa anumang kaso, malinaw at tiyak na ang kanilang mga pagtatangka ay walang saysay at wala silang magagawa upang pigilan ang katotohanan. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsabi na siya ay isinugo ng Diyos alinsunod sa mga propesiya ng Banal na Propeta Hadhrat Rasulullah (sa) , at kaya walang katwiran para sa mga kalaban na magbangon ng anumang pagtutol. Ang Banal na Propeta Hadhrat Rasulullah (sa) ay kinailangang magtiis ng mga paghihirap sa kamay ng kanyang sariling mga tao, ngunit ang kanyang tagumpay ay walang kapantay. Tinanggap ng mga tao ang Propheta Musa (as) , ngunit nabigo silang tanggapin ang Propeta (saw)Mas higit pa sa kaniya at patuloy na naghahatid ng mga paghamak at kalupitan. Sa lahat ng ito, ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) ay nagpakita ng pinakamataas na antas ng Sabar,

Ang Tagumpay ay Nag-ugat sa Pagsabar

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na minsan, isang Ahmadi ang pumunta sa Hadhrat Masih Mau’ud (as) at nagsabi na mayroong isang tao sa kanyang nayon na nagdulot ng matinding paghihirap sa kanya. Hiniling niya sa Hadhrat Masih Mau’ud (as) na manalangin na ang taong ito ay lumayo sa nayon. Ang Hadhrat Imam Mahdi (as) ay ngumiti at sinabi na ang pagiging bahagi ng Jama’at na ito, ang bawat isa ay dapat kumilos ayon sa mga turo nito. Kung ang isang tao ay hindi magtitiis ng mga paghihirap, kung gayon paano nila aanihin ang mga pagpapala ng Allahu Ta’ala? Hindi maisip ng isang tao ang mga paghihirap na kinakaharap ng Banal na Propeta Rasulullah (saw) at ng kanyang mga Kasamahan Shahabat (radiyallāhu andum ajmain), gayunpaman tiniis nila ang mga ito at sa huli lahat ng mga kalaban ay nanghina. Ganoon din ang mangyayari sa Jamaat na ito, at pagkatapos ng panahon ng pasensya o era ng sabar, masasaksihan ng Jama’at na ito ang pagbagsak ng mga kalaban nito. Ang Sabar ay isa ring uri ng pagsamba, at sinabi ng Allahu Ta’ala na ang pasyente o ang naaapi ay gagantimpalaan nang walang sukat. Kaya naman, ang ating Jamaah ay tinutulungan ng Panginoon, at ang pagtitiis ng mga paghihirap ay nagpapatibay sa pananampalataya. Walang katulad ang Sifat Sabar.

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang wikain ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang ating tagumpay ay hindi nag-uugat sa paghihiganti, bagkus ito ay nakaugat sa paghingi ng kapatawaran, pagsisisi, pagtatamo ng kaalaman sa relihiyon, pagkilala sa Kamahalan, ridho’, Rahmat at Ni’mat ng Allahu Subhanuhu-wa-Ta’ala, at pag-aalay ng limang araw-araw na pagdarasal.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ito ang mga paraan tungo sa ating tagumpay. Kung ating tatanggapin ang mga bagay na ito gaya ng ipinayo ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) , kung gayon tayo ay magtatagumpay. Habang dumarami ang mga kalaban sa kanilang pagsalungat, dapat sabay-sabay nating dagdagan ang ating pagsamba, sa halip na magpakita ng ilang uri ng paghihiganti. Ang ating tagumpay ay ipinangako at kalooban ng Allahu Ta’ala. Kasabay nito, dapat nating gamitin ang paggamit ng karunungan Hikmat wal Hasana. Maraming problema ang malulutas sa pamamagitan ng ating pag-uugali at panalangin.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa’y bigyan tayo ng Allah ng pasensya, kasabar, ang kakayahang manalangin at bigyang-daan tayo upang maisakatuparan ang mga bagay na ito upang makamit ang Kanyang kasiyahan.

Buod na inihanda ng  The Review of Religions


Comments


bottom of page