top of page

'Pagtatatag ng Tunay na Diwa ng Jalsa' ika-28 ng Hulyo 2023

JALSA SALANA/TAUNANG KOMBENSIYON

Buod ng Sermon sa Biyernes ika-28 ng Hulyo 2023


Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta`awwuz , at Surah al-Fatihah , Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin, sinabi ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) na sa awa ng Allah, ngayon ay magsisimula na ang Jalsa Salana (Taunang Kombensiyon) UK.


Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ngayon, humigit-kumulang apat na dekada na ang lumipas na ang Caliph ay naroroon sa kumbensyong ito sa UK. Sa simula, dahil sa malawak na organisasyon ng kaganapan, maraming dapat ituro sa mga lokal na miyembro, at sa gayon, ang Fourth Caliph (rh) ay nagbigay ng personal na atensyon sa pagtuturo sa mga miyembro tungkol sa organisasyon ng Jalsa. Ang unang buong Jalsa sa presensya ng Ikaapat na Caliph (rh) ay noong 1985 at may dumalo na mga 5,000. Nang mga panahong iyon, nag-aalala ang mga organizer kung paano nila sasagutin ang napakaraming bilang. Gayunpaman ngayon, iyon ay ang pagdalo lamang sa Khuddam o Lajna Ijtemas (pagtitipon) na ginaganap bawat taon.

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa taong ito, dahil ang ganap na Jalsa sa kabuuan nito ay gaganapin muli pagkatapos ng ilang taon na puwang, ang mga organizer ay muling nababahala, lalo na sa liwanag ng higit sa 40,000 na dumalo na inaasahan. Gayunpaman, ang mga manggagawa ng Jalsa, bata at matanda, ngayon ay napakaraming karanasan na kaya nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin sa mahusay na paraan. 

Lahat ng Karanasan at Kakayahan ay Natatamo Sa Pamamagitan ng mga Pagpapala ng Allah

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na noong nakaraang linggo ay nagsagawa siya ng inspeksyon sa lahat ng iba't ibang tungkulin, at nakitang ang lahat ay lubos na nagtitiwala at may kaalaman tungkol sa kanilang departamento, na nakatulong sa pagtanggal ng marami sa mga naunang pangamba na mayroon ang mga organizer. Anumang natitira pang alalahanin ng mga organizer ay tiyak na mapapawi, sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, ito ay may kundisyon sa atin na laging ibaling ang ating atensyon tungo sa pag-ani ng mga pagpapala ng Allah na Makapangyarihan. Hindi natin natatamo ang karanasan dahil sa ating sariling mga kakayahan, sa halip ay nagagawa natin ito dahil lamang sa mga pagpapala ng Allah na Makapangyarihan. 

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa nakaraang sermon ay maikli niyang binalangkas na ang lahat ng mga manggagawa ng Jalsa ay dapat na isagawa ang kanilang gawain nang may pagsisikap, mga panalangin sa Allah ang Makapangyarihan at habang nagpapakita ng pinakamataas na pamantayan ng moral. Pagkatapos ay ipagkakaloob ng Allah na Makapangyarihan sa lahat ang Kanyang mga pagpapala sa gawaing ginagawa. Dapat tandaan ng lahat na sila ay nagboluntaryo ng kanilang mga serbisyo para sa kapakanan ng mga panauhin ng Ipinangakong Mesiyas (as) at nagtipon para lamang sa kapakanan ng pananampalataya. Kaya naman, ito mismo ang hilig kung saan sila ay nagboluntaryo na dapat nilang isagawa ang kanilang trabaho sa tagal ng kanilang mga tungkulin. Kasabay nito, hindi dapat kalimutan ng mga manggagawa na dapat din nilang sambahin ang Allah na Makapangyarihan at panatilihin ang kanilang mga panalangin.

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na hindi dapat isipin ng isang tao na nagawa nila ang kanilang trabaho sa pamamagitan lamang ng pagtupad sa kanilang tungkulin, sa halip ay dapat nilang tiyakin na itaguyod at panatilihin ang kanilang pagsamba at mga panalangin.

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nais din niyang i-highlight ang ilang mga punto para sa mga dadalo sa Jalsa. Ang patnubay na ito ay hindi dapat basta basta isang bagay na sinasabi at narinig, ngunit ang mga bagay na ito ay dapat ding ipatupad.

Ang Kombensiyon na ito ay Hindi Katulad ng anumang Makamundong Pagtitipon

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na una, dapat alalahanin ng lahat ng mga dumalo ang pahayag ng Ipinangakong Mesiyas (as) na hindi ito katulad ng anumang makamundong pagtitipon. Sa halip, ang pagdalo sa Jalsa na ito ay may layunin; ang layuning iyon ay pabutihin ang ating espirituwal, intelektwal at moral na estado. Ito ay upang magtatag ng pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang Sugo (sa). Kapag ito ang pinagtutuunan ng pansin, kung gayon ang isa ay hindi maaakit sa mga makamundong bagay. Kasunod nito, kung magkakaroon man ng anumang mga pagkukulang sa organisasyon, sila ay madaling makaligtaan at ang isa ay mananatiling hindi maaapektuhan, dahil ang kanilang layunin ay pabutihin ang kanilang espirituwal at moral na kalagayan, na maaaring makamit sa pamamagitan ng iba't ibang talumpati na binigkas sa Jalsa. Kaya naman, dapat tiyakin ng bawat dadalo na sa halip na gumala, dapat silang dumalo sa kumpletong paglilitis ng Jalsa. 

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa katulad na paraan, ang oras sa pagitan ng mga sesyon ay dapat ding gamitin nang matalino. Syempre ang oras na iyon ay para sa pagkain, pag-aalay ng mga panalangin at pakikipagkita sa mga kaibigan, gayunpaman, hindi dapat sayangin ang oras sa pamamagitan lamang ng pamimili sa bazar . Sa halip, dapat samantalahin ng mga dadalo ang mga bagay tulad ng bookstall, o iba't ibang mga eksibisyon tulad ng mga itinakda ng Makhzan-e-Tasaweer , The Review of Religions, Tabligh Department, o Archives Department.

Pangunahing Pokus ng Pagdalo sa Jalsa

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na kapag ang pangunahing pokus ng pagdalo sa Jalsa na ito ay ang pagpapabuti ng espirituwalidad at moralidad ng isang tao, kung gayon ito ay natural na magpapataas ng ugnayan ng pag-ibig sa isa't isa. Kung mayroong anumang mga kahinaan sa organisasyon, kung gayon ang mga ito ay madaling makaligtaan. Ang gayong magandang kapaligiran ay itatatag na tunay na sumasalamin sa mga tunay na mananampalataya. Sa kabaligtaran, kung ang mga dadalo ay nagsimulang maghanap ng mga pagkakamali at mga bagay na irereklamo, kung gayon tiyak na sa ganoong kalawak na convention, tiyak na makakahanap sila ng ilang uri ng mga pagkakamali, ngunit pagkatapos ay lilikha ito ng isang kapaligiran na sumasalungat sa tunay na layunin ng Jalsa na ito. 

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na halimbawa, ang bawat pagsisikap ay palaging ginagawa upang matiyak na ang tamang dami ng pagkain ay inihanda para sa mga panauhin. Gayunpaman, posibleng may pagkakataon na mayroong pagkakaiba sa pagtatantya na iyon. Kung nangyari ito, kung gayon ang mga panauhin ay dapat na buong pusong tanggapin ang paghingi ng tawad ng mga tagapag-ayos. 

Ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay nagtakda ng isang halimbawa para sa atin kung ano ang dapat gawin sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Minsan, habang nasa isang paglalakbay, ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay abala sa kanyang trabaho, at hindi kumain ng hapunan hanggang ang lahat ng iba pang mga panauhin ay inihain. Inilapag ng mga tagapag-ayos ang pagkain at kalaunan ay kumain na ang lahat, hindi namamalayan na dahil siya ay abala sa kanyang trabaho, ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay hindi pa kumakain. Nang maglaon, nang itanong ng Ipinangakong Mesiyas (as) kung mayroon bang pagkain, ang mga tagapag-ayos ay labis na nag-alala, dahil pagkatapos ng lahat ng mga panauhin at pagkatapos ay kumain na ang mga manggagawa, wala nang natitira pang pagkain. Gabi na rin, kaya walang ma-order sa palengke. Ang mga manggagawa ay labis na nag-aalala at sinusubukan nilang malaman kung ano ang maaaring lutuin sa panahong iyon para sa Ipinangakong Mesiyas (as). gayunpaman, 

Ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na kung ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay humingi ng pagkain na lutuin, ang mga manggagawa ay nagsabi na sila ay malugod na obligado. Gayunpaman, ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay nag-aalala sa kanila at sinabi na hindi kailangang mag-alala. Samakatuwid, ito ang halimbawa na kanyang itinatag at dapat nating gamitin. Kung ang ilang mga dumalo sa Jalsa ay hindi makakain sa oras, hindi sila dapat gumawa ng kaguluhan, sa halip ay dapat silang makuntento sa anumang natatanggap nila. Katulad nito, itinuro din ng Ipinangakong Mesiyas (as) na walang pagkain ang dapat masayang, dahil kinakain niya ang anumang piraso ng flatbread na natira.

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na dapat laging tandaan na ang mga taong nagtatrabaho sa iba't ibang departamento ay hindi mga propesyonal sa mga departamentong iyon, sa halip ay mga boluntaryo. Samakatuwid, ang kanilang mga pagsisikap ay dapat palaging pinahahalagahan. 

Ang Kahalagahan ng Pagpapakita ng Mataas na Pamantayan ng Moral

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na kung walang moral, walang akhlak adab, wala din ang lahat. Upang maitatag ang tamang kapaligiran sa panahon ng Jalsa, hindi maaaring ang mga manggagawa lamang ang nagpapakita ng mabuting moral, sa halip ang lahat ng mga dadalo ay dapat magpakita rin ng pinakamataas na pamantayan ng moral o kabutihan. Katulad nito, tulad ng nakasaad sa isang kasabihan ng Banal na Propeta (saw), ang pagngiti ay pagkakawanggawa, at ito ay dapat na laging isaisip din.

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na patungkol sa pagpapakita ng mataas na moral sa panahon ng Jalsa, ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay nagsabi na ang pananampalataya ng isang tao ay hindi magiging ganap hangga't hindi nila inuuna ang kaginhawahan ng kanilang kapatid kaysa sa kanilang sariling kaginhawahan. Ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay nagsabi na kung ang isang tao na nasa mabuting kalusugan ay natutulog sa isang kama at ang isa ay natutulog sa lupa, at ang isa na nasa higaan ay hindi ibinigay ang kanyang higaan para sa taong nasa lupa, kung gayon ito ay isang malaking kawalang awa. Katulad nito, kung ang isang tao ay magsasalita ng malupit, kung gayon ang isa ay dapat manatiling masabar at ang gawin umiyak sa panalangin para sa taong iyon. Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing moral na dapat palaging ipakita, at dapat ipatupad lalo na sa panahon ng Jalsa. Ang mismong mentalidad na ito ang maaaring magdulot ng isang malinis na lipunan.

Ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na tuparin ang mga karapatan ng iba ay hindi isang madaling gawain. Kaya naman, ang bawat isa ay dapat palaging nasa pag-iisip na dapat nilang unahin ang iba at ang kanilang mga karapatan bago ang kanilang sarili, at gawin ito sa layunin na makamit ang kasiyahan ng Allah. Ang ganitong kaisipan ay maaaring magdulot ng isang mapayapa at mapagmahal na lipunan. Isang lipunan kung saan lubhang nakakaawa para sa isa na tumugon sa kalupitan nang may kalupitan at sa halip ay taimtim silang nagdarasal para sa taong nagsalita ng malupit sa kanila ay magiging isang pambihirang lipunan talaga. 

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na kung ang mga bagay na ito ay pagtutuunan ng pansin sa loob ng tatlong araw ng Jalsa, kung gayon ang tunay na layunin ng pagtitipon sa kumbensyong ito ay makakamit. Minsan, nawawalan ng galit ang mga tao, mula sa mga dumalo at ilang manggagawa. Gayunpaman, kung hindi makontrol ng mga tao ang kanilang mga emosyon, hindi sila dapat dumalo o magboluntaryo. Minsan, kapag puno na ang espasyo at ang mga bisita ay itinuro sa ibang lugar, sila ay nagagalit at iniisip na ito ay magpapabagal sa kanilang mga plano sa pagdalo sa Jalsa, samantalang ang mga manggagawa ay walang ibang pagpipilian kundi ang i-redirect sila sa ibang lugar. Kung ang mga tao ay masigasig, dapat silang dumating sa oras. Katulad nito, ang mga boluntaryo ay hindi rin dapat madaling magalit. 

Ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na walang kahit isang halimbawa ng malupit na pagtrato ang mangyari, at na walang manggagawa ang nasubok sa bagay na ito. Nanalangin ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang mga araw na ito ay hindi dapat limitado sa pag-awit lamang ng mga tula at pagpapahayag ng pag-ibig, ngunit ang pagsasanay na natanggap sa tatlong araw na ito ay dapat na tunay na nagtatatag ng pagmamahalan at pagkakaisa sa buong lipunan. 

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang mga panauhin ay hindi dapat magkaroon ng malaking inaasahan ng kaginhawahan at karangyaan. Minsan, ang mga walang miyembro ng pamilya sa malapit at ang kanilang pamamalagi ay inayos ng organisasyon ng Jalsa, gayunpaman, gumawa sila ng mga naturang kahilingan na mahirap tugunan. Sa pangkalahatan, ang mga tao ay napaka-unawa sa bagay na ito. Halimbawa, sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na may isang pamilyang nakilala niya ilang araw na ang nakararaan na, sa kanyang pagtatanong lamang at hindi sa anyo ng reklamo, sinabi sa kanya na kahit na ipinaalam nila sa administrasyon nang maaga ang tungkol sa kanilang pagdating. at manatili, nagkaroon ng ilang miscommunication dahil sa kung saan ang kanilang tirahan ay hindi naayos. Sa halip na gumawa ng kaguluhan, gumawa sila ng sarili nilang pag-aayos sa isang kamag-anak, kahit na maliit ang bahay ng kanilang kamag-anak at kailangan nilang matulog sa mga kutson sa sahig, gayunpaman sila ay masaya na gawin ito. Kaya, ang mga host ay dapat gawin ang kanilang makakaya upang matugunan ang mga bisita, at ang mga bisita ay dapat gawin ang kanilang makakaya upang manatiling kontento at magbata ng maliliit na paghihirap para sa kapakanan ng kasiyahan ng Allah. 

Pagtatatag ng Atmosphere ng Pag-ibig at Pagkakaisa

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na itinuro ng Banal na Propeta (saw) na upang makapagtatag ng isang kapaligiran ng kapayapaan at pagkakaisa, dapat pakainin ang nangangailangan at ihatid ang mga pagbati ng kapayapaan sa lahat, kilala man sila o hindi. Napakarami ng alitan sa mundo ay dahil sa mga kakulangan o halaga ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan, at kung ang prinsipyong ito ng Banal na Propeta (sa) ay isaisip kung gayon ito ay magiging isang malaking tagapagtaguyod ng pagtatatag ng kapayapaan. Higit pa rito, ang pagbibigay ng mga pagbati ng kapayapaan at pagtatatag nito bilang pamantayan ay natural na pumupukaw ng mga positibong kaisipan at damdamin para sa isa't isa. Samakatuwid, ang parehong kapaligiran ay dapat na maitatag sa Jalsa, at pagkatapos ay makikita sa lipunan. Sa katunayan ito rin ay isang paraan ng pag-alis ng poot at sama ng loob.

Pangkalahatang Mga Alituntunin para sa Jalsa

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na mayroong ilang pangkalahatang mga bagay na nauukol sa Jalsa na dapat isaisip ng lahat. Ang bawat isa ay dapat makinig sa Jalsa proceedings nang tahimik at cooperation. Hindi dapat piling talumpati lamang ang pinakikinggan at ang iba ay hindi pinapansin. Pagkatapos, dapat magkaroon ng espesyal na atensyon sa panahon ng mga araw ng Jalsa tungo sa pananatiling abala sa pag-alaala sa Allah o zikir ilahi at pagpapadala ng mga pagbati sa Banal na Propeta (sa) na durood sharif o pagsasalawat sa Rasulullah saw. . Lalo na't dumaraan tayo sa buwan ng Muharram at ito ay ika-10 ng Muharram ngayon, dapat mayroong diin sa pagbigkas ng durood sharifsa panalangin na ang Allahu-Ta’ala ay patuloy na itaas ang posisyon at ranggo ng Banal na Propeta (saw), patuloy na gawin ang kanyang mensahe na mangingibabaw, at iligtas ang ummah na ito mula sa pagkawasak. Ito ay sa araw na ito, na sa pangalan ng karangalan ng Banal na Propeta (saw), ang pamilya ng Banal na Propeta (sa) ay naging martir. Ngayon, ang tunay na espirituwal na pamilya ng Banal na Propeta (saw) ay inuusig at ito ay ginagawa ng mga nag-aangking ginagawa ito sa pangalan ng Banal na Propeta (saw). Gayunpaman, kung ano ang hindi nila napagtatanto ang malalim na pag-ibig na mayroon ang Ipinangakong Mesiyas (as) para sa Banal na Propeta (saw), isang pagmamahal na pinatunayan pa nga ng mga anghel, at lahat ng ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ay dahil sa kanyang pagmamahal at debosyon sa Banal na Propeta (sa).

Ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y ang mga pagpapalang iyon na ipinangako sa Banal na Propeta (saw) ay mabilis na kumalat sa buong mundo.

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na dapat ding itanim sa loob ng mga bata na sila ay makinig sa mga programa ng Jalsa nang may malaking Pagpansin o pocus dito. Katulad nito, ang bawat dadalo sa Jalsa ay dapat manatiling may kamalayan sa kanilang kapaligiran mula sa pananaw ng seguridad. 

Ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na ang lahat ng mga dumalo ay makinabang mula sa Jalsa sa pinakamabuting paraan, pangalagaan ang lahat mula sa lahat ng kasamaan, at nawa'y patuloy na ibuhos ng Allah ang Kanyang mga pagpapala sa lahat.

0 views

Comments


bottom of page