top of page

Mga Pangyayari Bago ang Labanan sa Badr


HUNYO 16, 2023

Khutbah sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa).

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

'Buhay ng Hadhrat Rasulullah (saw) - Mga Pangyayari Bago ang Labanan sa Badr'

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , Ang Huzoor Khalifatul Masih Alkhamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na ang kanyang ipagpapatuloy ang pagbanggit sa mga paghahanda na isinagawa bilang paghahanda sa pakikipaglaban sa mga kuffar sa Makkah.

Ang Propesiya Tungkol kay Umayyah bin Khalaf

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na si Umayyah bin Khalaf ay nag-aalangan na samahan ang mga Makkan sa pakikipaglaban. Naitala na si Abu Jahl ay nagtungo kay Umayyah at sinabi na siya ay kabilang sa mga marangal na pinuno, at kung siya ay nanatili sa likod ito ay hahantong sa iba na mananatiling pabalik. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit nag-aalangan si Umayyah na pumunta ay dahil ang Hadhrat Rasụlullah (saw) ay hinulaan na si Umayyah ay papatayin.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ayon sa isang pagsasalaysay, si Umayyah ay nagbigay ng proteksyon kay Hazrat Sa'd bin Mu'adh (ra) na nagbigay-daan sa kanya upang maisagawa ang Umrah. Habang si Hazrat Sa'd (ra) ay umiikot sa paligid ng Ka'bah, nakita siya ni Abu Jahl at pinagbantaan ang kanyang kaligtasan dahil tinanggap niya ang Hadhrat Rasụlullah (saw) . Sinubukan ni Umayyah na sabihin kay Hazrat Sa'd (ra) na huwag magsabi ng anuman kay Abu Jahl dahil siya ay isang pinarangalan na pinuno sa mga Makkan. Gayunpaman, sinabi ni Hazrat Sa'd (ra) na kung siya ay hahadlang sa pag-ikot sa Ka'bah kung gayon siya ay hahadlang sa landas mula sa Syria na tinahak ng kanilang mga trading caravan. Sa panahong ito din na si Hazrat Sa'd (ra)sinabi kay Umayyah na narinig niya ang Hadhrat Rasụlullah (saw) na hinulaan na si Umayyah ay papatayin. Dito, sinabi ni Umayyah na si Muhammad (saw) ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kaya naman, dahil sa propesiya na ito ay nag-alinlangan si Umayyah na sumama sa labanan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kinumbinsi ni Abu Jahl si Umayyah na maglakbay man lang kasama ng caravan sa loob ng dalawang araw na sa wakas ay sinang-ayunan ni Umayyah. Gayunpaman, sa loob ng dalawang araw na ito ay napatay si Umayyah, kaya natupad ang propesiya.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na si Abu Lahab ay natatakot din at nag-aalangan na pumunta sa labanan, at nagpasya na magpadala ng ibang tao bilang kahalili niya. Kaugnay nito, binanggit ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) si Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) na sumulat:

'Mayroon lamang dalawang indibidwal na nag-alinlangan sa pakikilahok, at sila ay sina Abū Lahab at Umayyah bin Khalf. Gayunpaman, ang dahilan ng pag-aatubili na ito ay hindi dahil sa anumang simpatiya para sa mga Muslim. Bagkus, natakot si Abū Lahab sa panaginip ng kanyang kapatid na si 'Ātikata bintu 'Abdil-Muṭṭalib, na nakita niya lamang tatlong araw bago ang pagdating ni Ḍamḍam, na nagpapahiwatig ng pagkawasak ng Quraish. Natakot si Umayyah bin Khalf sa propesiya ng Hadhrat Rasulullah (saw)   tungkol sa kanyang pagpaslang, na nalaman niya mula kay Sa'd bin Mu'ādh (ra), sa Makkah. Gayunpaman, dahil may pag-aalala na kung ang dalawang kilalang pinunong ito ay nanatili sa likod nito ay magkakaroon ng negatibong epekto sa mga karamihan kuffar , ang iba pang mga pinuno ng Quraish ay nagpukaw ng kanilang pagsinta at paninibugho, at sa huli ay pinilit silang sumang-ayon. Sa madaling salita, si Umayyah ay naging handa sa kanyang sarili at si Abū Lahab ay nagbayad ng malaking halaga sa ibang tao upang tumayo sa kanyang lugar. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng paghahanda ng tatlong araw, isang hukbo ng mahigit 1,000 walang takot na mandirigma ang inihanda na umalis mula sa Makkah.

Ang hukbong ito ay nasa Makkah pa rin nang ang ilang mga pinuno mula sa mga Quraish ay nag-isip na dahil ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tao ng Makkah at ng Banū Bakr, na isang sangay ng Banū Kinānah, ay hindi paborable, may panganib na sa kanilang kawalan maaaring samantalahin ang sitwasyon at salakayin ang Makkah. Dahil sa kaisipang ito, ang iba't ibang tao mula sa mga Quraish ay nagsimulang mag-alinlangan. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ng isang pinuno ng Banū Kinānah na nagngangalang Surāqah bin Mālik bin Ja'sham, na nasa Makkah noong panahong iyon, na nagsasabing, “Ginagarantiya ko na walang pag-atake ang gagawin sa Makkah.” Sa katunayan, si Surāqah ay napakatindi sa kanyang pagkapoot sa Islām na bilang pagsuporta sa Quraish, sinamahan pa niya sila hanggang sa Badr mismo. Gayunpaman, nang makita niya ang mga Muslim doon, siya ay labis na namangha na bago magsimula ang digmaan,

Bago umalis mula sa Makkah, ang kuffar ng Quraish ay pumunta sa Ka'bah at nanalangin, “O Diyos! Bigyan ng tulong ang partidong iyon mula sa dalawang partidong ito, na higit na marangal at higit na nakahihigit sa Iyong pagpapahalaga; at kahihiyan at wasakin ang iba.” Pagkatapos nito, ang hukbo ng mga kuffar ay umalis mula sa Makkah na may malaking karangyaan at pagmamalaki.' (Life & Character of the Seal of Prophets Vol. II pp. 133-134)


Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa oras ng pag-alis ng mga Makkan ay may bilang na 1,300. Gayunpaman, sa daan ang mga tao ng Banu Zuhra at Banu Adi ay humiwalay sa hukbo, na iniwan ang hukbo ng Quraish sa mga 950 hanggang 1,000 ang bilang.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga tao ng Quraish ay nasa kanilang paglalakbay at huminto sa daan sa Juhfa. Doon, isang lalaking nagngangalang Juhain bin Salt ang nagsalaysay ng kanyang panaginip, kung saan nakita niya na dumating ang isang lalaki na nakasakay sa isang kabayo at mayroon din siyang isang kamelyo, na ibinalita ang mga pangalan ng iba't ibang pinuno ng Makkan, na nagsasabi na sila ay napatay. Pagkatapos ay hinampas niya ng sibat ang kanyang kamelyo at wala ni isang tolda ng mga Makkan na hindi nadungisan ang katawan ng kamelyo. Nang marinig ito, kinutya lamang siya ni Abu Jahl, gayunpaman ang mga pangalan na kanyang binanggit ay ang mga tunay na namatay sa Labanan ng Badr.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na tulad ng nabanggit sa nakaraang sermon, si Abu Sufyan ay gumamit ng ibang ruta na sinusubukang iwasan ang mga Muslim na sinusubukang harangin ang kanyang trade caravan. Dahil naging matagumpay sa pag-iwas sa kanila, nagpadala si Abu Sufyan ng mensahe sa hukbo ng Makkan na dahil ligtas ang trade caravan at kaya hindi na kailangang sumama sa labanan. Subalit nang marinig ito, sinabi ni Abu Jahl na hindi sila babalik hangga't hindi nila narating ang Badr at naipakita ang kanilang pagkamangha sa mga Muslim.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang anak ni Abu Talib, si Talib bin Abu Talib ay umalis na kasama ang hukbo ng Makkan. Sa daan, tinutuya siya ng mga tao na nagsasabi na bagama't siya ay sumama sa kanila, alam nila na ang kanyang mga pakikiramay ay nakasalalay kay Muhammad (saw) . Pagkatapos nito, siya at ang ilang iba pa ay bumalik sa Makkah.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay umalis mula sa Madinah noong 12 Ramadan AH kasama ang mahigit 300 katao mula sa parehong Ansar at Muhajireen . Ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nag-utos kay Hazrat Uthman bin Affan (ra) na manatili sa likuran dahil ang kanyang asawang si Ruqayyah ay may sakit. Ayon sa karamihan ng mga salaysay, ito ay naitala na ang mga Muslim ay may bilang na 313. Mayroong isang salaysay na nagsasaad na ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nag-utos para sa mga Muslim na magbilang kung ilan silang lahat. Ipinaalam sa Hadhrat Rasulullah (saw) na mayroong 313. Ito ay lubos na ikinalugod ng Hadhrat Rasulullah (saws) , na nagsabi na ito ay kapareho ng bilang ng mga kasamahan ni Talut.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na mayroong isang babae na nagngangalang Umm Waraqah bin Naufal (ra) na pumunta sa Hadhrat Rasulullah (saw) na humihiling na sumama sa hukbo upang maalagaan niya ang mga nasugatan. Ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nag-utos na siya ay manatili sa likuran, gayunpaman ay ipagkakaloob sa kanya ng Diyos ang kalagayan ng pagkamartir. Nang maglaon, binigyan siya ng Hadhrat Rasulullah (saw) ng titulong Shaheedah at naging karaniwang kilala siya sa pangalang ito.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na tungkol sa lakas ng hukbong Muslim, nakatala sa ilang mga salaysay na ang mga Muslim ay mayroon lamang limang kabayo habang sa ibang mga salaysay ay nakatala na mayroon lamang silang dalawa. Ang mga Muslim ay mayroon lamang 60 hanay ng baluti, at mayroon lamang 70 o 80 kamelyo, kung saan ang lahat ay makasasakay sa paglalakbay pagna-abot na ang kanilang turno. Nang dumating na ng turno ng Rasul Karim saw.para sumakay ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay lumakad na lamang, hiniling ng mga Kasamahan na manatili siyang nakasakay habang sila ay naglalakad, gayunpaman ang Hadhrat Rasulullah saw ay nagsabi na sila ay hindi mas malakas kaysa sa kanya, at siya ay hindi nahadlangan sa paghahanap ng pagpapala ng digmaan fi sa bilillah.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa paglalakbay na ito, ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nanalangin para sa kanyang mga Kasamahan, 'O Allah, sila ay nakayapak, bigyan mo sila ng mga hayop na nakasakay; sila ay walang damit, bigyan sila ng mga damit; sila ay gutom, busugin sila; sila ay nasa mahirap na kalagayan, pagkalooban mo sila ng kayamanan sa pamamagitan ng Iyong biyaya.' Ang panalanging ito ay tiyak na nasagot, dahil sa pagbabalik mula sa Labanan ng Badr, walang sinuman ang nagnanais ng isang nakasakay na hayop at hindi nakakuha ng isa o higit pa. Katulad nito, ang mga walang damit ay nakahanap ng damit, walang kakapusan sa pagkain at ang bawat sambahayan ay yumaman.

Patungkol naman sa Mga Kasamang Hindi Makasali sa Hukbo

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na bilang paghahanda para sa labanan, may ilang tao na nagsumite na may ilan na nagsabi na ang kanilang mga nakasakay na kamelyo ay nasa labas ng lungsod at humiling ng pahintulot na makuha ang mga ito, gayunpaman hindi sila pinahintulutang gawin ito, at gayon din sila . nanatili sa likod o lumakad. Katulad nito, mayroong ilang iba na binigyan ng pahintulot na manatili sa likod dahil sa ilang lehitimong dahilan. Halimbawa, si Hazrat Abu Umamah bin Tha'lbah (ra) ay may lahat ng intensyon na pumunta sa Badr sa kabila ng karamdaman ng kanyang ina, gayunpaman ang Hadhrat Rasulullah  saw) ay nagbilin sa kanya na manatili sa bahay at alagaan siya. Sa oras na bumalik ang Hadhrat Rasulullah (saw) , siya ay pumanaw na at siya ay nanalangin sa kanyang libingan. Katulad nito, sa daan, ang Hadhrat Rasulullah (sa) ay nagbilin sa lahat ng mga bata pa sa edad na bumalik sa Madinah munawwara.

Patungkol sa Watawat ng Islam

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nakatala na ang watawat ng Islam ay ibinigay kay Hazrat Mus'ab bin Umair (ra) at ito ay kulay puti. May dalawa pang itim na bandila, ang isa ay ibinigay kay Hazrat Ali (ra) , at ang isa ay ibinigay sa isa pang Kasamahan mula sa mga Ansar.

Pinahintulutan ng Hadhrat Rasulullah (saw) si Habib na Sumali sa Hukbong Muslim

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na mayroong isang lalaki na nagngangalang Habib sa Madinah mula sa tribong Khazraj na napakatapang at bihasa sa pakikipaglaban na sumama rin kasama ng kanyang mga tribo, gayunpaman hindi siya Muslim noong panahong iyon. Ang mga Muslim ay labis na natuwa na siya ay bahagi ng kanilang hukbo, gayunpaman ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nagsabi na sila lamang ang sasama sa kanila na nasa kanilang pananampalataya. (Ibig sabihin hindi pinahintulutan ng Hadhrat Sallallahu alaihi wasalam na sila ay sumama sa labanan dahil hindi pa sila nag-muslim. Dalawang beses hiniling ni Habib ang Hadhrat Rasulullah (saw) ngunit hindi pumayag ang Hadhrat Rasulullah (saw) . Hanggang sa ikatlong pagkakataon nang ipahayag niya ang kanyang pananampalataya na pinahintulutan siya ng Hadhrat Rasulullah (saw) na sumama sa hukbong Muslim.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nang ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nakarating sa Safra, isang luntiang lambak, ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nagpadala ng ilang mga Kasamahan sa unahan upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Abu Sufyan. Pagdating sa Badr, narinig ng mga Kasamahang iyon ang dalawang batang babae na nagsasalita tungkol sa pagdating ng hukbo ng Makkan sa loob ng dalawang araw, kaya bumalik sila sa Hadhrat Rasulullah (sa) upang ipaalam sa kanya na ang pagdating ng isang hukbo ay nalalapit na.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na magpapatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa paksang ito sa mga susunod na sermon.

Mga Panalangin sa Paglilibing

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na pangungunahan niya ang mga panalangin sa libing ng mga sumusunod na namatay na miyembro:

Sheikh Ghulam Rahmani ng UK na namatay kamakailan. Siya ay anak ng isang Kasamahan ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) . Ang kanyang ama ay naglakbay sa Qadian noong 1902 na kung saan ay noong nakita niya ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) at alam na hindi siya maaaring magsinungaling. Si Sheikh Ghulam Rahmani ay nagsilbi bilang National General Secretary para sa UK at bilang Lokal president ng Jama’at sa Southall. Siya ay magsasagawa ng mga klase sa mission house bawat linggo. Naglingkod din siya bilang National Secretary Wasiyyat. Siya ay regular sa pag-aalay ng mga panalangin, pag-aayuno, pagbigkas ng Qur'an, at isang mapagmahal at mahabagin na tao. Mahal na mahal niya ang Khilafat. Nagkaroon din siya ng karangalan na magsagawa ng Hajj. Naiwan niya ang kanyang asawa, isang anak na lalaki at isang anak na babae. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)nanalangin na nawa'y pagkalooban siya ng Allah ng kapatawaran at awa, itaas ang kanyang posisyon at pabuhayin ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang mga birtud o mga magandang gawain.

Tahir Aag Muhammad ng Mahdi Abad, Dori, Burkina Faso na namatay kamakailan. Tinanggap ng kanyang ama ang Ahmadiyyat noong 1999 gayunpaman siya mismo ay hindi tumanggap ng Ahmadiyyat. Nang maglaon, bilang isang kabataan nang magkasakit, nanalangin siya para sa patnubay tungkol sa katotohanan ng Ahmadiyyat at nang mapatnubayan ay tinanggap niya ang Ahmadiyyat. Natuto siya ng husay sa pananahi at noong nakaraang Eid al-Fitr, nananahi siya ng mga damit para sa mga pamilya ng mga martir ng Burkina Faso. Nagkaroon siya ng cancer dahil sa kung saan naputol ang kanyang binti. Sa huli, ang sakit na ito ang humantong sa kanyang pagkamatay. Naiwan siya ng dalawang asawa at limang anak. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan sila ng Allah ng kasabar ang kanyang familya, maipatuloy na buhayin ang pamana ng kanyang mga kabutihan, at nawa'y bigyan ng Allah ang kapatawaran at awa sa namatay at itaas ang kanyang posisyon.

Khwaja Daud Ahmad na pumanaw noong 25 Mayo. Ang kanyang anak na si Khwaja Fahad Ahmad ay isang misyonero sa Kiribati. Siya ay nanirahan sa Canada kung saan siya ay nakapaglingkod sa Jama’at sa iba't ibang mga kapasidad. Bago siya dumating sa Canada ay naglingkod siya sa Pakistan at sa isang pagkakataon ay pinahahalagahan pa ng Hadhrat Khalifatul Masih thalis (rh) ang ikatlong Khalifah Jama’at Ahmadiyya ang kanyang mga pagsisikap. Mahal na mahal niya ang Khilafat. Dumadalo siya sa isang pulong sa lokal na prayer center nang makaranas siya ng sakit sa kanyang dibdib. Matapos atakihin sa puso ay pumanaw siya makalipas ang ilang sandali. Naiwan niya ang kanyang asawa, apat na anak na lalaki at isang anak na babae. Ang kanyang anak na isang misyonero ay hindi nakadalo sa libing ng kanyang ama dahil sa nasa larangan ng tungkulin. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)nanalangin na sana ay bigyan siya ng Allah ng kasabar pasensya, at nawa'y bigyan ng Allah ng kapatawaran at awa sa namatay at itaas ang kanyang posisyon.

Syed Tanvir Shah ng Canada na kamakailan ay pumanaw habang nasa Paraguay kung saan siya ay naglilingkod ng pansamantalang panahon ng debosyon o Waqfe ardzi. Siya ay may isang anak na si Syed Raza Shah na isang misyonero. Siya ay nagmula sa pamilya ng isang Kasamahan ng Hadhrat Masih Mau’ud (as)at ang pamilya ni Hazrat Umme Tahir. Nagkaroon siya ng hilig sa pagpapalaganap ng mensahe ng Islam. Sa katunayan sa kanyang paglalakbay sa Paraguay dalawang tao ang pumasok sa Jama’at ng Islam Ahmadiyyat. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang mga kayamanan at nagtiwala sa Allah upang matugunan ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Inutusan niya ang kanyang anak na maunawaan ang kanyang mga tungkulin at gampanan ang mga ito sa pinakamahusay na paraan. Mahal na mahal niya ang Khalifa at nagtanim ng parehong pagmamahal sa kanyang mga anak. Hindi siya kailanman nagsalita ng masama tungkol sa sinuman at inalagaan din ang kanyang mga biyenan. Sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang katungkulan, palagi siyang mapagpakumbaba. Ang kanyang personalidad ay nag-iwan ng malalim na bakas sa mga kabataan ng Paraguay. Lagi siyang nakangiti at hindi siya nakikitang galit. Sa halip siya ay napakalambing at mabait. Siya ay tila laging naghahanap ng mga paraan upang mapalugdan ang Allah. Ipinakita niya na ang mga salita ay hindi palaging kinakailangan upang turuan ang iba, sa halip ang mga aksyon ay maaaring mag-iwan ng malalim na epekto. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y ipagkaloob ng Allah ang kapatawaran at awa sa namatay at itaas ang kanyang posisyon.

Si Rana Zafarullah Khan na isang misyonero at pumanaw noong Abril. Naglingkod siya nang napakatagal bilang misyonero sa iba't ibang lugar. Napaka humble niya mapagpakumbaba na tao at simple. Siya ay masipag na nagtatrabaho at nag-iwan ng malalim na tatak o marka sa isip ng Jama’at sa Afghanistan. Marami ang nag-alay ng pakikiramay sa kanyang pagpanaw at nagpahayag na sa katunayan ay nagtakda siya ng pension o consideration para sa kanila. Naiwan niya ang kanyang ina, asawa at tatlong anak na babae. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan ng Allah ang kapatawaran at awa sa namatay at bigyang-daan ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang mga kabutihan.


Jazakumullah Ahsanal Jaza


1 view0 comments

Comments


bottom of page