top of page

Masamang kapalaran ng mga Pinuno ng Makkah at Pagtrato sa mga Bilanggo ng Digmaan

ANG BANAL NA PROPETA MUHAMMAD (SAW)

Buod ng Sermon sa Biyernes ika-14 ng Hulyo 2023: 'Buhay ng Banal na Propeta (sa) - Masamang kapalaran ng mga Pinuno ng Makkah at Pagtrato sa mga Bilanggo ng Digmaan'

ika-14 ng Hulyo 2023

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin, si Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na binanggit niya ang buhay ng Banal na Propeta (sa) sa liwanag ng Labanan sa Badr.


Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na 70 Makkan ang napatay sa Labanan sa Badr, na marami sa kanila ay mga pinuno. Naitala na minsan, nang ang Banal na Propeta (saws) ay nag-aalay ng panalangin sa tabi ng Ka'bah at nakadapa, ang ilang mga Makkan ay may malikot na inilagay sa kanyang likod ang mga dumi ng mga hayop, na napakabigat kaya hindi siya makabangon. Nang marinig ito ni Hazrat Fatimah (ra), siya ay sumugod sa Banal na Propeta (saw) upang tulungan siya. Nang ang Banal na Propeta (sa) ay sa wakas ay makabangon, ang Banal na Propeta (saw) ay nanalangin sa Allah na gawin ang mga taong ito sa gawain. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga pangalan ng ilan sa mga kilalang Makkan, at ang mismong mga taong iyon ay napatay sa Labanan ng Badr.

Mga Tagubilin ng Banal na Propeta (saw) Tungkol sa mga Pinuno ng Makkah

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na bago pa man magsimula ang labanan, ipinakita ng Banal na Propeta (saw) sa kanyang mga Kasamahan kung saan papatayin ang mga Makkan. Kukunin niya ang pangalan ng isang pinuno at saka ituturo kung saan sila papatayin. Kinabukasan, sa panahon ng Labanan sa Badr, ang parehong mga tao ay pinatay kung saan eksakto kung saan ipinahiwatig ng Banal na Propeta (saw). 

Ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na pagkatapos ng Labanan sa Badr, ang Banal na Propeta (saw) ay nag-utos na ang mga katawan ng mga Makkan ay ilagay sa isang kanal. Nakaugalian ng Banal na Propeta (saw) na pagkatapos ng tagumpay sa labanan, siya ay mananatili sa lugar ng tagumpay sa loob ng tatlong araw. Bago umalis, ang Banal na Propeta (saw) ay nagtungo sa kung saan inilibing ang mga Makkan at sinabi ang mga pangalan ng mga inilibing na may kaugnayan sa kanilang mga ama, tinanong sila ng Banal na Propeta (saw) kung ngayon ba ay naniwala sila, o kung sila ay natagpuan. kung ano ang ipinangako sa kanila ng kanilang mga diyos. May nagtanong kung bakit nakikipag-usap sa kanila ang Banal na Propeta (saws) kung hindi man lang nila siya naririnig. Ang Banal na Propeta (saw) ay nagsabi sa kanya na mas maririnig nila siya kaysa sa kanyang nagagawa. 

Sinipi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) si Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra), na sumulat:

'Bago bumalik, ang Banal na Propeta (saw) ay pumunta sa hukay kung saan inilibing ang mga pinuno ng Quraish, at tinawag ang mga pangalan ng bawat isa sa kanila, siya ay bumulalas:

“Nakita mo bang totoo ang pangako ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ko? Katotohanan, nasumpungan kong totoo ang pangako ng Diyos sa akin.”

Pagkatapos, idinagdag niya:

“O kayong mga tao sa hukay! Pinatunayan mo na ikaw ay pinaka-kawawang kamag-anak ng iyong Propeta. Tinanggihan mo ako, habang ang iba ay nagpatotoo sa aking pagiging totoo. Ipinatapon mo ako sa aking sariling bayan, habang ang iba ay nagbigay sa akin ng proteksyon. Nakipagdigma ka sa akin, habang sinusuportahan ako ng iba."

Si Hazrat 'Umar (ra) ay nagsumite, “O Sugo ng Allah! Patay na sila, paano ka nila maririnig ngayon.” Ang Banal na Propeta (saws) ay nagsabi, "Mas naririnig nila ako kaysa sa naririnig mo sa akin ngayon." Sa madaling salita, naabot nila ang isang estado kung saan ang lahat ng katotohanan ay nahayag at walang nananatiling tabing. Ang mga salitang ito ng Banal na Propeta (saw), na naisulat sa itaas, ay nagtataglay ng magkahalong damdamin ng sakit at paghihirap. Maaaring husgahan ng isang tao ang kalagayan ng puso na naabutan ng Banal na Propeta (sa) noong panahong iyon. Tila ang nakalipas na kasaysayan ng pagsalungat ng Quraish ay nasa harap ng mga mata ng Banal na Propeta (saws) noong panahong iyon, at sa isang mundo ng paggunita, siya ay nag-flip ng isang pahina sa isang pagkakataon, at ang kanyang puso ay magiging hindi mapakali. sa pag-aaral ng mga pahinang ito. Ang mga salitang ito ng Banal na Propeta (saw) ay mga tiyak na katibayan din na ang pananagutan ng pagsisimula ng seryeng ito ng mga digmaan ay ganap na nakasalalay sa mga hindi naniniwala sa Makkah. Tulad ng makikita sa mga salitang ito ng Banal na Propeta (saw):

“O aking bayan! Ikaw ay nakipagdigma laban sa akin, habang ang iba ay sumuporta sa akin.” Sa pinakamaliit, ang mga salitang ito ay tiyak na nagpapakita na sa kanyang sariling opinyon, ang Banal na Propeta (saw) ay naniniwala na ang mga digmaang ito ay pinasimulan ng mga hindi naniniwala, at siya ay napilitang tanggapin ang tabak lamang sa kanyang sariling pagtatanggol.' ( Ang Buhay at Katangian ng Tatak ng mga Propeta (sa) , Tomo 2 p. 155-156)

Iba't ibang Himala Noong Labanan sa Badr

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na iba't ibang mga himala ang naganap noong Labanan sa Badr. Halimbawa, noong Labanan sa Badr, nabali ang espada ni Ukashah bin Mihsan (ra). Pinuntahan niya ang Banal na Propeta (saw), na nag-abot sa kanya ng isang piraso ng kahoy, at sinabi sa kanya ng Banal na Propeta (saw) na gamitin ito sa pakikipaglaban sa mga hindi naniniwala. Nang itaas ito ni Ukashah (ra) sa kanyang kamay, ito ay naging isang espada. 

Ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na ang isa pang himala sa panahon ng Labanan sa Badr Hazrat Qatadah (ra) ay tinamaan sa mata hanggang sa ito ay tumatambay. Siya ay nagnanais na itapon ito, gayunpaman, ang Banal na Propeta (sa) ay nagbilin sa kanya na huwag gawin ito. Ang Banal na Propeta (sa) ay inilagay ang kanyang mata sa palad ng kanyang kamay at pagkatapos ay ibinalik ito sa lugar nito. Nang maglaon, hindi man lang masabi ni Hazrat Qatadah (ra) na may nangyari sa mata na ito. 

Sinabi ng Kanyang Kabanalan (aba) na habang ang mga Makkan ay natatalo, sila ay nagkalat habang sila ay tumakbo pabalik sa Makkah. Nang ang unang Makkan ay bumalik sa Makkah at siya ay tinanong kung paano nangyari ang labanan, sinimulan niyang ilista ang mga pangalan ng mga kilalang Makkan na napatay. Inakala ng mga tao na siya ay nabaliw ngunit tiniyak niya sa kanila na siya ay hindi at nakita niya ang mga bagay na ito na naganap sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga Makans ay labis na nabigla, hanggang sa kanilang ipinagbawal ang pagtangis sa namatay, kung hindi, ito ay magbibigay ng kasiyahan sa mga Muslim.

Ang mga Maling Alingawngaw sa Madinah ay Natigil 

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nang bumalik si Hazrat Zaid (ra) sa Madinah, ipinaalam niya sa mga tao ang lahat ng mga pinuno ng Makkan at mga kilalang tao na napatay sa labanan. Ang mga mapagkunwari at ang mga Hudyo ay nagpakalat ng maling alingawngaw na ang mga Muslim ay dumanas ng pagkatalo at na, ipinagbawal ng Diyos, ang Banal na Propeta (sa) ay pumanaw na rin. Si Hazrat Zaid (ra) ay sumakay sa Madinah sakay ng kamelyo ng Banal na Propeta (saw), at kaya ginamit nila ito upang sabihin din na ang Banal na Propeta (sa) ay pumanaw, kaya naman si Hazrat Zaid (ra) ay nakasakay sa kanyang kamelyo. Gayunpaman, tiniyak ni Hazrat Zaid (ra) sa kanila na hindi ito ang kaso. Nang marinig na ang Banal na Propeta (sa) mismo ay babalik, ang mga Muslim ay nagmadaling lumabas sa Rawhah upang batiin at salubungin ang Banal na Propeta (sa). 

Pamamahagi ng Mga Samsam ng Digmaan at Pagtrato sa mga Bilanggo ng Digmaan

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang mga Muslim ay tumanggap ng 150 kamelyo at sampung kabayo bilang mga samsam, kasama ang iba pang mga bagay. Tiniyak ng Banal na Propeta (saw) na ang kanyang bahagi ay katumbas ng bahagi ng mga Kasamahan. May isang espada na itinago ng mga Kasamahan para sa Banal na Propeta (saw), at ang isa sa mga kamelyo ni Abu Jahl ay initabi din para sa Banal na Propeta (saw). Ang ilang mga salaysay ay nagsasabi na ang espada ay pag-aari din ni Abu Jahl, at ito ay pinangalanang Zulfiqar . Naitala na ang Banal na Propeta (saw) ay gumamit ng parehong espada sa mga sumunod na labanan. Naitala rin na ang Banal na Propeta (sa) ay dinala ang parehong kamelyo sa panahon ng Kasunduan sa Hudaibiyah bilang isang handog na hayop. 

Ang Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na ang Banal na Propeta (saw) ay nagbigay din ng mga samsam sa digmaan sa mga pamilya ng mga napatay sa labanan. Nagbigay din siya ng bahagi sa mga itinalaga niya sa Madinah bilang kahalili niya, at sa iba pang mga Kasamahan. 

Sinabi ng Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na mayroong iba't ibang mga salaysay tungkol sa isang pagbabayad-sala na kinuha mula sa mga bilanggo ng digmaan. Gayunpaman, marami sa mga pagsasalaysay ay naging malito, kaya lumilikha ng pagdududa. Ang malinaw, gayunpaman, ay nag-utos ang Banal na Propeta (saw) na kunin ang pagbabayad-sala upang palayain ang mga bilanggo ayon sa banal na utos. 

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang Banal na Propeta (saw) ay sumangguni kay Hazrat Abu Bakr (ra) at Hazrat Umar (ra) hinggil sa mga bilanggo. Iminungkahi ni Hazrat Abu Bakr (ra) na ang mga bilanggo ay dapat palayain pagkatapos nilang magbayad ng kabayaran, dahil maaaring sa lalong madaling panahon ay tanggapin nila ang Islam. Si Hazrat Umar (ra) ay may ibang opinyon, at sinabi na dapat silang ibigay sa kanya upang siya ay mapatay ang kanilang mga buhay. Ang Banal na Propeta (sa) ay nagbigay ng pangunguna sa opinyon ni Hazrat Abu Bakr (ra). Kinabukasan, natagpuan ni Hazrat Umar (ra) ang Banal na Propeta (sa) at Hazrat Abu Bakr (ra) na umiiyak. Tinanong niya kung ano ang problema. Sinabi ng Banal na Propeta (saw) na natanggap niya ang paghahayag:

' Hindi kinakailangan ng isang Propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag hanggang siya ay nakikibahagi sa regular na pakikipaglaban. ' ( Ang Banal na Qur'an, 8:68)

At pagkatapos:

' Kaya't kumain ka mula sa iyong napanalunan sa digmaan bilang ayon sa batas at mabuti. ' ( Ang Banal na Qur'an, 8:70 )

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang paraan ng pagsasalaysay nito ay lumilikha ng kalituhan. Sa unang pagsasabi na ang Banal na Propeta (saw) ay umiiyak at pagkatapos ay mayroong pagbanggit sa mga talatang ito ay hindi ginagawang malinaw ang bagay. Ito ay halos gagawing tila hindi nasisiyahan ang Diyos sa pagpapasya ng pagbabayad-sala na ginawa ng Banal na Propeta (sa) at binigyan ng kagustuhan ang opinyon ni Hazrat Umar (ra). Gayunpaman, ito ay walang anumang kahulugan. Tila nagkamali ang mga mananalaysay sa pag-unawa dito. Gayunpaman, mayroong isang hindi nai-publish na tala ng Ikalawang Caliph (ra) na ganap na naglilinaw sa bagay na ito.

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ikalawang Caliph (ra), na nagsabi na bago ang Islam, ang mga pinuno ay kukuha ng mga bihag kahit na walang labanan. Ang talatang ito na ipinahayag ay nagtapos sa gawaing iyon. Gayunpaman, ang parehong talatang iyon ay maling binibigyang kahulugan bilang pagpapahayag ng kagustuhan para sa opinyon ni Hazrat Umar (ra) habang nagpapahayag ng sama ng loob sa opinyon ng Banal na Propeta (sa). Ginawa ito ng mga mananalaysay para lamang luwalhatiin ang ranggo ng Hazrat Umar (ra). Gayunpaman, sinabi ng Ikalawang Caliph (ra) na ang ganitong pag-iisip ay mali. Sinabi niya na ang Allah ay hindi nagpahayag ng anumang utos upang sabihin na ang pagbabayad-sala ay hindi dapat kunin; kaya walang paratang laban sa Banal na Propeta (sa) sa bagay na ito. Higit pa rito, bago ang pangyayaring ito, ang Banal na Propeta (saw) ay kumuha ng kabayaran mula sa dalawang bilanggo sa Nakhlah, at ang Diyos ay hindi nagpahayag ng anumang sama ng loob sa pagkakataong iyon. Pagkatapos, pagkaraan ng dalawang talata, pinahihintulutan ng Diyos na kunin ang mga samsam sa digmaan. Paanong ipinahayag ng Diyos na ang kayamanan ay naaayon sa batas bilang mga samsam ngunit pagkatapos ay itinuring na labag sa batas ang pagkuha ng kabayaran? Kaya naman, malinaw na ang talatang ito ay walang kinalaman sa opinyon na ipinahayag ni Hazrat Umar (ra), sa halip, ito ay para lamang itatag ang prinsipyo na ang mga bilanggo ay dapat lamang kunin pagkatapos ng isang labanan.

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) si Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra), na sumulat:

'Nang ang Banal na Propeta (saw) ay bumalik sa Madinah, humingi siya ng payo kung ano ang dapat gawin sa mga bilanggo. Sa pangkalahatan, isang kaugalian sa Arabia na patayin ang mga bilanggo o gawin silang permanenteng alipin. Gayunpaman, ang disposisyon ng Banal na Propeta (sa) ay tutol sa gayong malupit na mga hakbang. Bukod dito, walang mga banal na utos sa bagay na ito ang naihayag. Si Hazrat Abu Bakr (ra) ay nagsumite, “Sa aking palagay, sila ay dapat na palayain sa pantubos, dahil pagkatapos ng lahat, sila ay ating mga kapatid at kamag-anak. Sino ang nakakaalam, kung bukas, ang mga deboto ng Islam ay ipinanganak mula sa mismong mga taong ito." Gayunpaman, sinalungat ni Hazrat 'Umar (ra) ang pananaw na ito at nagsabi:

“Hindi dapat isaalang-alang ang pagkakamag-anak sa isang usapin ng relihiyon. Ang mga taong ito ay naging karapat-dapat sa pagbitay dahil sa kanilang mga aksyon. Ang aking opinyon ay ang lahat ng mga ito ay dapat na maisakatuparan. Sa katunayan, ang mga Muslim ay dapat patayin ang kani-kanilang mga kamag-anak sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kamay."

Dahil sa kanyang likas na katangian ng awa, inaprubahan ng Banal na Propeta (saw) ang panukala na ginawa ni Hazrat Abu Bakr (ra). Kaya naman, naglabas siya ng utos laban sa pagbitay at nag-utos na ang gayong mga sumasamba sa diyus-diyosan na nagbabayad ng kanilang pantubos, ay palayain. Samakatuwid, pagkatapos ay ipinahayag din ang isang banal na utos sa ganitong epekto. Dahil dito, isang pantubos na 1,000 dirhams hanggang 4,0003 dirhams ang itinakda para sa bawat indibiduwal ayon sa kanyang kakayahan' ( The Life & Character of the Seal of Prophets (sa) , Tomo 2 p. 160-161)

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ipagpapatuloy niya ang pagsasalaysay ng mga pangyayaring ito sa hinaharap.


Mga Panalangin sa Paglilibing

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na mag-aalay siya ng mga panalangin sa libing ng mga sumusunod na namatay na miyembro:

Abdul Hameed Khan

Abdul Hameed Khan na isang misyonero at Naib Nazim Maal sa Pakistan. Naglingkod siya bilang misyonero sa iba't ibang lugar sa Pakistan at sa Uganda. Naglingkod siya sa Komunidad sa loob ng 40 taon. Nagkaroon siya ng isang anak na babae at isang anak na lalaki. Ang kanyang anak ay naglilingkod bilang Pangulo ng Ahmadiyya Muslim Youth Association sa Denmark. Habang nasa Uganda, naglingkod siya nang may matinding pagnanasa at katapatan. Napaharap siya sa matinding kahirapan noong digmaang sibil sa Uganda, gayunpaman, iniingatan siya ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Malaki ang pagmamahal niya sa Caliphate. Palaging handa siyang ipatupad ang anumang sinabi ng Caliph. Palagi siyang matulungin sa iba at palaging sinisikap na tulungan ang iba na maging mas mahusay. Lagi niyang inuuna ang kanyang debosyon sa buhay kaysa sa anumang makamundong kaginhawaan. Siya ay napakabait, mapagpatuloy at lubos na nagtitiwala sa Diyos. Napakasimple niya at palaging sinasabi na inialay niya ang kanyang buong buhay at nais niyang manatili sa paglilingkod hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Pinahintulutan siya ng Allah na gawin iyon. Palagi niyang iniuutos na manatiling tapat at tapat sa Caliphate at huwag kailanman gumamit ng kasinungalingan. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa, itaas ang kanyang posisyon at bigyang-daan ang kanyang mga supling na maipatuloy ang pamana ng kanyang mga kabutihan.

Nusrat Jahan Ahmad

Nusrat Jahan Ahmad asawa ni Mubashar Ahmad, isang misyonero sa USA. Nanatili siya sa tabi ng kanyang asawa at sinuportahan siya lalo na noong inialay nito ang kanyang buhay at nagsimulang maglingkod bilang misyonero. Siya ay regular sa pagbibigay ng limos, may malalim na pagmamahal para sa Caliphate at nagsilbi sa Komunidad sa iba't ibang mga kapasidad. Masigasig siyang nakibahagi sa mga programa para sa pagpapalaganap ng Islam, Ahmadiyyat. Naiwan siya ng dalawang anak na lalaki at dalawang anak na babae. Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa at gawin ang kanyang mga anak bilang tagapagmana ng kanyang mga panalangin.

Buod na inihanda ng The Review of Religions


0 views0 comments

Commenti


bottom of page