top of page

Istighfar at TaubahAGOSTO 25, 2023

Pangaral sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

.

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

'Ang Tunay na Kahulugan ng Taubah at Istighfar'

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , sinabi ng Huzoor Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) na tinatanggap ng Allah na Makapangyarihan sa lahat ang pagsisisi ng Kanyang mga alipin, sa kondisyon na ito ay tunay na pagsisisi at hindi lamang pagbigkas ng mga salita .

Sa Banal na Qur'an, ito ay nakasaad na ang Allah ay nagbibigay sa mga tunay na nagsisi ng kayamanan at mga anak, at ito ay nagiging isang paraan ng kaligtasan mula sa sama ng loob ng Allah na Makapangyarihan. Sa isang pagkakataon sa Banal na Qur'an, sinabi ng Allah na Makapangyarihan sa lahat:

'Tiyak na natagpuan nila ang Allah na Laging Nagbabalik na may habag at Maawain.' ( Ang Banal na Qur'an, 4:65 )

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na, gayunpaman, ang kondisyon nito ay ang isang tao ay tunay na humingi ng kapatawaran at magsisi. Naitala na minsang sinabi ng Banal na Propeta (saw) na para sa isang tunay na nagsisi, parang hindi sila nagkamali sa simula pa lamang. Ang isa ay nagiging ligtas mula sa masamang epekto ng maling gawain. Pagkatapos ay binanggit ng Banal na Propeta (saw) ang sumusunod na talata:

'Mahal ng Allah ang mga bumabalik sa Kanya at minamahal ang mga nagpapanatiling malinis sa kanilang sarili' ( Ang Banal na Qur'an, 2:223 )

Ano ang Tunay na Pagsisisi?

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na ang Banal na Propeta (saw) ay tinanong kung ano ang kahulugan ng tunay na pagsisisi. Ang Banal na Propeta (sa) ay sumagot sa pamamagitan ng pagsasabi ng panghihinayang at kalungkutan. Ito ay sa paggawa upang ang isa ay mapatawad ang kanilang mga kasalanan at makinabang mula sa awa ng Allah.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay nagbalangkas ng mga kondisyon para sa tunay na pagsisisi. Ang unang kundisyon na itinakda niya ay iwanan ang masama at masasamang pag-iisip. Ito ay isang malaking pakikibaka na dapat gawin ng isang tao upang makamit ang tunay na pagsisisi.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang pangalawang kondisyon para sa tunay na pagsisisi na itinakda ng Ipinangakong Mesiyas (as) ay ang dapat magpakita ng tunay na pagsisisi at kalungkutan. Dapat nilang maunawaan na ang mga kasiyahan at pang-akit ng mundong ito ay pansamantala, at ang pananatiling nakakabit sa kanila ay walang pakinabang.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang ikatlong kondisyon na itinakda ng Ipinangakong Mesiyas (as) para sa tunay na pagsisisi ay ang matatag na pagpapasya na hindi na muling lalapit sa gayong kasamaan. Ito ay hindi dapat limitado sa paglutas lamang, sa halip ay isang sama-samang pagsisikap ang dapat gawin upang palitan ang masasamang gawa ng mabuti at mabubuting gawa.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang pagkahulog sa isang kasamaan ay humahantong sa isa pa, at pagkatapos ay isa pa. Kaya naman napakahalaga na makamit ang tunay na pagsisisi. Dapat nating sikaping dalisayin ang ating mga puso at gawin ang lahat ng ating makakaya upang matiyak na hindi tayo kailanman magkukulang sa pagtupad sa mga karapatan na inutang kay Allah ang Makapangyarihan at sa mga may utang sa Kanyang nilikha. Ito ay kinakailangan para sa atin na palaging ipatupad ang mga turo ng Allah, ng Kanyang Sugo (sa) at ng Ipinangakong Mesiyas (as) upang matupad ang layunin ng ating pangako ng katapatan. Kung walang pagsisikap tungo sa tunay na pagsisisi, ang ating panunumpa ng pagbabago sa sarili ay magiging hungkag.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay iginuhit ang atensyon ng kanyang Pamayanan tungo sa tunay na pagsisisi sa hindi mabilang na mga pagkakataon at, sa katunayan, ay sinamantala ang bawat pagkakataon upang i-highlight ang paksang ito. Sinabi ng Kanyang Kabanalan (aba) na maglalahad siya ng ilang sipi ng Ipinangakong Mesiyas (as) sa paksang ito.

Ang Mga Benepisyo ng Paghingi ng Kapatawaran

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ipinangakong Mesiyas (as) , na nagsalita tungkol sa pakinabang ng paghingi ng kapatawaran. Sinabi niya na ang Muslim ummah ay pinagkalooban ng dalawang kakayahan; ang isa ay ang kakayahang makakuha ng lakas, at ang pangalawa ay ang kakayahang ipakita ang lakas na iyon. Ang lakas ay maaaring matamo sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at paghingi ng tulong. Kung paanong nag-eehersisyo ang mga tao sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga timbang at iba pang paraan, ang paghingi ng kapatawaran ay nagpapalakas sa kaluluwa at nagpapaunlad ng tiyaga ng puso. Ang Ghafar ay tumutukoy din sa pagtatakip; kaya, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng istighfar – paghingi ng kapatawaran – ang isang tao ay nagsusumikap na supilin at takpan ang mga damdamin at hilig na mas malayo sa Diyos.

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ipinangakong Mesiyas (as), na nagsabing walang alinlangan na ang mga tao ay nilalang na mahina, dahil dito tiyak na sila ay magkukulang sa katuparan ng ilang utos. Tinitiyak nito na tiyak na tatanggapin ng Diyos ang pagsisisi ng mga tunay na nagsisi. Dapat magsisi ang isang tao sa paraang kahit itapon sila sa apoy, hindi sila babalik sa paggawa ng parehong kasamaan. Ito ay isa sa mga pinakadakilang katangian ng Allah na Makapangyarihan sa lahat na tinatanggap niya ang tunay na pagsisisi ng mga tao. May mga taong nagtatanong, ano ang silbi ng pagsisisi kung sasalubungin nila ang kapalaran ng kapahamakan? Gayunpaman, tiyak na hindi ito ang kaso. Sa katunayan, tinatanggap ng Diyos ang pagsisisi ng mga tunay na nagsisi. Sa pagsasabi na Siya ang Madalas na Nagbabalik na may awa at tinatanggap Niya ang pagsisisi, nagbigay ang Diyos ng pag-asa. Kung hindi umiral ang pag-asang ito, paano kaya nagsisi ang mga tao? kaya,

Hindi Sapat ang Mere Lip-Service

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ipinangakong Mesiyas (as) , na nagsabi na ang paghingi ng kapatawaran ay hindi limitado sa pagbigkas lamang ng mga salita sa pagpapatirapa, sa halip ay dapat itong samahan ng tunay na pagsisikap at pagkilos hanggang sa wakas ng pag-iwas at pag-aalis ng kasamaan. mula sa buhay ng isang tao.

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ipinangakong Mesiyas (as) , na nagsabi na ang mga sakuna na tumama sa mundo ay isang paraan ng pag-akit ng atensyon ng mga tao tungo sa higit na paghingi ng kapatawaran. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba)sinabi na sa liwanag ng mga kalagayan ng mundo ngayon at ang digmaan ay nasa bingit, dapat tayong lahat ay dagdagan ang tunay na paghingi ng kapatawaran. May mga nagsasabi na libu-libong beses na silang humingi ng kapatawaran, at walang nagbago. Ngunit kapag tinanong sila tungkol sa kahulugan ng tunay na paghingi ng kapatawaran, hindi nila alam. Kaya, ang isa ay dapat na laging magsisisi nang may tunay na puso, at sa parehong paraan, hanapin ang kakayahang gumawa ng mabubuting gawa sa hinaharap. Kung hindi, ang pagbigkas lamang ng mga salita ng paghingi ng kapatawaran ay maaaring walang tunay na epekto. Sa halip, kung ano ang binibigkas ng dila ay dapat na salamin ng kung ano ang tunay na namamalagi sa puso. Sa gayon ay maiiwasan ng Diyos ang kapighatian at kapahamakan bago ito dumating.

Ang Tunay na Pagsisisi ay Nagdudulot ng Ganap na Pagbabago sa Isang Tao

Ipinagpatuloy ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang pagsipi sa Ipinangakong Mesiyas (as) na nagsabi na pagkatapos na mangako ng katapatan sa kanya, kung ang pagtrato ng isang tao sa kanilang asawa ay nananatiling pareho, o ang paraan ng kanilang pakikitungo sa kanilang mga anak ay nananatiling pareho, kung gayon ang kanilang panunumpa ng katapatan walang halaga. Sa halip, pagkatapos magsumamo ng katapatan, ang isa ay dapat magpakita ng gayong halimbawa na humahantong sa iba na patunayan na ang isang tunay na pagbabago ay nangyari sa taong ito. Ganito talaga dapat ang resulta ng tunay na pagsisisi.

Ang Paghahanap ng Kapatawaran ng mga Propeta

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ipinangakong Mesiyas (as) , na nagbanggit ng isang salaysay kung saan ang Banal na Propeta (sa) ay umiyak at pagkatapos ay kinausap ang mga tao na nagsasabi na ang mga kalamidad ay nakakabit sa bawat tao tulad ng mga langgam, at ang tanging paraan upang maligtas. mula sa kanila ay sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi. Ang Ipinangako na Mesiyas (as) ay nagpatuloy na ang ilang mga Kristiyanong pari ay nagpapantay ng walang batayan na paratang na dahil ang Banal na Propeta (sa) ay dati ring humingi ng kapatawaran, kaya nagpapakita na siya ay makasalanan, ipinagbawal ng Diyos. Ang Ipinangakong Mesiyas (as) ay tumugon sa pagsasabing ang gayong mga tao ay hindi nakakaalam na ang paghingi ng kapatawaran o istighfaray isang mataas na kalidad. Ang mga tao ay ginawa na may likas na mga pagkukulang, at ang mga propeta ay humihingi ng kapatawaran upang hindi sumuko sa parehong likas na mga kahinaan. Ang ibig sabihin ng Ghafar ay pagtatakip. Walang propeta kahit na may parehong kapangyarihan tulad ng Diyos, at kaya walang sinuman ang maaaring mapangalagaan at maprotektahan ang kanilang sarili, at sa gayon ay nangangailangan din sila ng proteksyon ng Diyos, kaya naman lahat ng mga propeta ay nagsagawa ng istighfar . Maling akala rin ng mga Kristiyano kapag sinabi nila na si Hesus ay hindi kailanman nag istighfar . Sa katunayan, nang si Hesus (as) ay nakiusap, 'Aking Panginoon ( Eli Eli ), bakit mo ako pinabayaan?' siya, sa esensya, ay naghahanap ng awa at proteksyon ng Allah.

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ipinangakong Mesiyas (as) , na nagpaliwanag na ang istighfar ay isang salitang Arabe na nangangahulugang humingi ng kapatawaran; hilingin sa Diyos na ingatan ang isa laban sa masamang epekto ng mga naunang pagkakamaling nagawa, at ingatan laban sa paggawa ng mga pagkakamali o masasamang gawa sa hinaharap. Kung ang isang tao ay bumaling sa Diyos, ang Diyos ay higit na bumaling sa kanila.

Ang pagtanggi sa pagsisisi ay humahadlang sa pag-unlad

Ipinagpatuloy ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang pagsipi sa Ipinangakong Mesiyas (as) , na nagsabi na ang Diyos ay inilarawan bilang ang Buhay ( Al-Hayy ) at Namumuhay sa Sarili at Nakapagpapanatili ng Lahat ( Al-Qayyum ). Ang Al-Hayy ay tumutukoy sa katotohanan na ang Diyos ay nagbibigay din ng buhay, ngunit pagkatapos, hindi Niya pinabayaan ang buhay na kanyang nilikha, tulad ng isang mason na nagtayo ng isang gusali at iniiwan ito. Kaya, upang magpatuloy na mabuhay, kailangan din ng isang tao ang istighfar para sa lakas upang patuloy na mabuhay at gawin ito nang walang bahid ng kasalanan.

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ipinangakong Mesiyas (as) , na nagsabi na ang pagtanggi sa katotohanan ng pagsisisi ay humahadlang sa pag-unlad at tagumpay. Ito ay hindi lihim na ang isang tao sa kanilang sariling pagkatao ay hindi kumpleto, tulad ng isang tao ay hindi ipinanganak na isang iskolar ngunit dapat magtrabaho patungo dito. Katulad nito, ang moral na pamantayan ng isang tao ay nangangailangan ng pag-unlad. Kaya, ang mga paunang yugto ng buhay ay ang mga kapag ang isang tao ay napapailalim sa mas mababang mga hilig at anyo ng pamumuhay. Ito ay kapag napagtanto ng isang tao ang mas mababang kalagayang ito at lumabas mula rito upang mas mapalapit sa Diyos, sila ay nagsisi at humingi ng kapatawaran upang maging mas malapit sa Diyos. Ito ay karaniwang mga yugto na pinagdadaanan ng isang tao sa buhay. Kung hindi tinanggap ng Diyos ang pagsisisi, nangangahulugan ito na wala Siyang intensyon na magbigay ng kaligtasan sa sinuman.

Pagbuo ng Kasiyahan at Kasiyahan sa Panalangin

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na minsan, may nagtanong sa Ipinangakong Mesiyas (as) kung paano magkakaroon ng kasiyahan sa panalangin – ito ay isang bagay na itinatanong ng mga tao kahit ngayon. Ang Ipinangakong Mesiyas (as) na ito ay nangyayari sa pamamagitan ng mabubuting gawa, at manalangin sa Diyos na magkaroon ng kasiyahang ito dahil hindi ito mabubuo kung wala ang Kanyang tulong. Katulad nito, ang isa ay dapat magpumilit at magtiyaga. Gayunpaman, kung ang isa ay hindi magsusumikap sa bagay na ito, kung gayon hindi nila makakamit ang kanilang hinahanap. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi makakamit ng isang tao ang anuman, kaya dapat laging hanapin ng isang tao ang Kanyang biyaya at tulong. Ang taong lumalayo sa Diyos ay nagiging katulad ni satanas. Kaya, ang isa ay dapat palaging humingi ng kapatawaran, upang sila ay maligtas sa kapahamakan.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagpatuloy sa pagsipi sa Ipinangakong Mesiyas (as) , na nagsabi na ang mga pintuan ng biyaya ng Diyos ay hindi kailanman sarado. Kung ang isang tao ay tunay na nagsisi, dapat nilang malaman na ang Diyos ang Madalas na Nagbabalik na may Awa. Hindi dapat isipin ng isang tao na patatawarin ng Diyos ang ilan at hindi ang iba ay isang anyo ng kawalang-galang sa Kanya, sapagkat ang awa ng Diyos ay napakalawak, at ang pintuan ng Kanyang awa ay hindi nakasara sa sinuman.

Ipinagpatuloy ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang pagsipi sa Ipinangakong Mesiyas (as) , na nagsabi na upang magkaroon ng pagbabago sa sarili, dapat silang humingi ng kapatawaran. Yaong mga gumagawa ng dahilan na sila ay masyadong abala sa kanilang makamundong gawain upang bigyang-pansin ang pagbaling sa Diyos at pagdarasal ay dapat na matakot. Dapat nilang bigyang pansin ito. Sa katunayan, kung ang isa ay humingi ng pahintulot mula sa kanilang tagapag-empleyo, kung gayon sa karamihan ng mga kaso, sila ay bibigyan nito. Ang tunay na pagsisisi at paghingi ng kapatawaran ay magbubunga lamang kapag ang mga pangunahing utos ng pagsamba ay sinusunod.

Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nawa'y maunawaan natin ang tunay na diwa ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran at maging mga tunay na nagsisi at humingi ng kapatawaran.

Mga Panalangin sa Paglilibing

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na pangungunahan niya ang mga panalangin sa libing ng mga sumusunod na namatay na miyembro:

Ansa Begum

Ansa Begum na anak ni Mir Muhammad Ishaq. Siya ay ipinanganak sa Qadian. Ang pangalan ng kanyang ina ay Saliha Begum. Naiwan siya ng dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Palagi niyang pinaglilingkuran ang kanyang pamilya sa mahusay na paraan. Siya ay isang taos-pusong Ahmadi na may simple at mapagmahal na disposisyon. Siya ay lubos na pamilyar sa kasaysayan ng Komunidad. Madalas niyang pinapayuhan ang mga tao na mamuhay at marangal na buhay. Siya ay nagtataglay ng malaking habag sa sangkatauhan. Nagkaroon siya ng hilig sa paglilingkod sa pananampalataya. Madalas niyang linisin ang mosque sa New York. Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nawa'y paganahin ng Allah ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang mga kabutihan, at pagkalooban siya ng kapatawaran at awa.

Bushra Akram

Bushra Akram ng Sialkot. Siya ay banal at banal. Siya ay mapagpatuloy, mahabagin sa mahihirap at mahal ang Khilafat. Naiwan niya ang kanyang asawa, tatlong anak na babae at isang anak na lalaki. Ang kanyang anak na lalaki ay isang misyonero sa Sierra Leone at hindi nakadalo sa libing dahil nasa larangan ng paglilingkod. Bagama't isa lamang ang anak niya, sinabi niya na kahit na magkaroon siya ng pitong anak na lalaki, ibibigay niya silang lahat sa paglilingkod sa pananampalataya. Ang huling sinabi niya sa kanyang anak ay manatiling matiyaga at matatag. Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa at bigyan siya ng pasensya sa kanyang mga anak.

Musarrat Jahan

Musarrat Jahan ng Australia. Ang kanyang lolo ay isang Kasamahan ng Ipinangakong Mesiyas (as) . Siya ay nakaratay sa loob ng 16 na taon pagkatapos ng pagdurugo sa utak. Siya ay naging regular sa kanyang mga panalangin at may nakalaan na lugar sa kanyang tahanan para sa pag-aalay ng mga panalangin. Mahal na mahal niya si Khilafat. Naiwan niya ang kanyang asawa, tatlong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Ang kanyang bunsong anak na si Hafiz Rashid Javaid ay ang Nazim Darul Qadha Rabwah. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan siya ng Allah ng awa at kapatawaran at paganahin ang kanyang mga anak na maipatuloy ang pamana ng kanyang mga kabutihan.

Nasir Ahmad Qureshi

Nasir Ahmad Qureshi ng USA. Naiwan niya ang kanyang asawa, dalawang anak na lalaki at tatlong anak na babae. Ang isa sa kanyang mga apo, si Waqas Khurshid ay isang misyonero, habang ang isa pa sa kanyang mga apo ay nag-aaral sa Jamia Ahmadiyya Canada. Naglingkod siya sa Komunidad sa iba't ibang mga kapasidad. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y pagkalooban siya ng Allah ng kapatawaran at awa. Siya ay nakadikit sa moske at palaging inaalagaan ang moral na pagsasanay ng kanyang mga anak. Siya ay prangka at matapat. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y paganahin ng Allah ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang mga kabutihan.

Buod na inihanda ng The Review of Religions


1 view

Comments


bottom of page