top of page

Islam Ahmadiyyat: Mga Kuwento na Nagpapasigla sa PananampalatayaAGOSTO 11, 2023


Pangaral sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

'Islam Ahmadiyyat at Panalo sa Puso ng mga Tao'

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , ang Huzoor, si Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na ang mga pagpapala ng Diyos na ibinuhos sa Komunidad ng Ipinangakong Mesiyas (as) ay binanggit sa ulat ni Jalsa Salana. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nabanggit niya na napakaraming mga pangyayaring dapat banggitin. Maraming tao ang nagsusulat ng mga pangyayari tungkol sa kung paano nabago ang puso ng mga tao, lumalakas ang pananampalataya, at natalo ang mga kalaban. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na babanggitin pa niya ang ilan pa sa mga pangyayaring ito ngayon, dahil ito ay nagpapatunay na paraan ng pagpapalago ng pananampalataya ng mga tao.

Mga Halimbawa ng Mga Kaluluwang Makadiyos na Iginuhit Patungo sa Tunay na Islam

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nang marinig ang programa ng Komunidad sa radyo sa Congo-Kinshasa, isang lokal na Imam ang nakipag-ugnayan sa Komunidad at kalaunan ay nangako ng katapatan. Matapos gawin ito, nagsimula siyang mangaral ng mensahe ng Islam Ahmadiyyat, bilang resulta kung saan ang iba ay sumali rin sa Komunidad.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa Guinea-Bissau, sinabi ng isang Imam na lagi niyang naririnig na ang mga Ahmadis ay hindi tumatanggap ng Banal na Propeta (sa) , ang Qur'an o Hadith. Gayunpaman, sinabi niya na pinanood niya ang Jalsa proceedings sa MTA, at nakita niya na ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsalita sa liwanag ng mga turo ng Banal na Propeta (sa) , ang Qur'an at Hadith. Dahil dito, napagtanto niya na ang lahat ng kumalat tungkol sa Komunidad ay kasinungalingan at ang katotohanan ay ganap na naiiba. Sa huli, tinanggap ng Imam ang Ahmadiyyat, at ngayon ay aktibong nagtatrabaho sa pangangaral. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba)sinabi na hindi tayo dapat kalabanin ng mga kalaban sa Pakistan para lang sa oposisyon. Sa halip, dapat muna nilang pag-aralan ang mga turo ng Ahmadiyyat at pagkatapos ay pumunta sa hapag. Ito ay eksakto kung ano ang ipinangako ng Mesiyas (as) sa iba't ibang pagkakataon, na tumugon sa mga kalaban.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa isang bayan ng Burundi, mayroong malaking pagsalungat laban sa Komunidad. Sinusubukan ng Imam ng lokal na Sunni masjid ang lahat ng kanyang makakaya upang maisara ang masjid ng Jama'at. Inanyayahan ng lokal na misyonerong Ahmadi ang Imam na iyon para sa isang diskurso. Ang kanilang talakayan ay humantong sa kanila sa paksa ng pagkamatay ni Hesus (as) , Dahil walang sagot ang Imam na iyon, sinimulan niyang labanan ang lokal na misyonero. Gayunpaman, isang Kristiyano na naroroon ang sumuporta sa paninindigan ng Komunidad, na nagsasabi na ang ating konsepto ng Islam ay mas may kabuluhan. Bilang kapalit nito, ang Sunni Imam at ang iba pa mula sa kanilang mosque ay nagsimulang mag-away sa kanilang mga sarili, dahil sa kung saan ang gobyerno ay kailangang pumasok at kahit na isara ang kanilang mosque sa loob ng tatlong buwan. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba)sinabi na ang mga kleriko sa Pakistan ay gumagawa din ng mga pagsisikap na isara ang mga moske ng Ahmadiyya Muslim Community, at kung hindi nila magawang isara ang mga ito, pagkatapos ay itinataguyod nila ang mga minaret ng ating mga mosque na ibagsak. Gayunpaman, wala saanman sa batas ng Pakistan na nagsasaad na ang mga Ahmadis ay hindi maaaring magkaroon ng mga minaret. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa kabila ng kanilang pagsisikap na ipahamak tayo, ang mga taong ito mismo ay mamamatay.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa Pakistan, ang ating Komunidad ay hindi pinahihintulutang maglathala ng Banal na Qur'an, kahit na ito ay walang kasamang pagsasalin. Sa katunayan, ang ilang mga kaso ay inihain laban sa mga Ahmadis para lamang sa pakikinig sa mga pag-record ng Banal na Qur'an. Gayunpaman, sa buong mundo, inilalathala at ipinapalaganap namin ang Banal na Qur'an at isinasalin din ito sa iba't ibang wika, bilang resulta kung saan parami nang paraming tao ang naaakit sa Islam.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa Tanzania, isang lokal na Imam ang pumunta sa isang lugar upang mamigay ng mga flyer at magtitinda rin siya ng mga libro. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang nayon na 30 kilometro ang layo at sinabing kahit na makakita siya ng isang kopya ng Qur'an sa malapit, nais lang niyang makakuha ng kopya ng pagsasalin ng Komunidad ng Banal na Qur'an, dahil iyon ay ang tanging isa na talagang may katuturan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang tunay na mga turo ng Islam at ang tunay na paniniwala sa Diyos ay natatag sa dalisay na mga Muslim bilang resulta ng mga turo ng Komunidad at mga sinulat ng Ipinangakong Mesiyas ( as ) . Minsan sa isang book fair, isang computer engineer ang tumitingin sa mga aklat ng Ipinangako na Mesiyas (as) . Pagkatapos ay pumunta siya sa Missionary na naroroon at sinabi na siya ay isang Muslim dahil sa Komunidad na ito. Sinabi niya na nagsimula siyang lumayo sa pananampalataya at naging isang ateista. Ang kanyang ama ay may ilang mga aklat ng Ipinangakong Mesiyas (as) sa bahay, na sinimulan niyang basahin, at ito ay bilang resulta ng pagbabasa ng mga aklat na ito na ang kanyang pananampalataya at paniniwala sa Diyos ay naibalik.

Mga Tunay na Aral ng Islam na Nagbabago ng Kaisipan ng mga Hindi Muslim

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa Kanluraning mundo, sa mga lugar tulad ng Sweden at Denmark, ang Banal na Qur'an ay hindi iginagalang at sinunog pa. Gayunpaman, sa mismong mga lugar na ito kung kailan ipinakita ang magagandang turo ng Islam, nagbabago ang pag-uugali at konsepto ng Islam ng mga kalaban. Ngayon, ito ay ang Ahmadiyyat Muslim Community na tunay na nagsusumikap na maliwanagan ang mga tao tungkol sa tunay na katayuan at mga turo ng Banal na Qur'an.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang isang babaeng Aleman ay bumisita sa isang eksibisyon na itinakda tungkol sa Komunidad, na bahagi nito ay nagpakita kung paano ang Islam ay hindi isang ekstremistang relihiyon. Sinabi ng babaeng iyon na ipinakita ng Komunidad ang Islam sa paraang madaling maunawaan at walang dahilan para salungatin ang Islam at ang Qur'an.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa Czech Republic, isang kabataan ang bumisita sa isang stall na itinayo ng Komunidad at sinabi na siya ay dumating sa konklusyon na ang Diyos ay umiiral, gayunpaman, hindi siya sigurado kung aling relihiyon ang makakatulong sa kanya na maabot ang Diyos. Sa huli, siya ay dumating sa konklusyon na ito ay ang Ahmadiyyat Muslim Community na makakatulong sa kanya na maabot ang Diyos at mapataas ang kanyang espirituwalidad. Dapat sabihin sa atin ng mga kleriko, sino ang tunay na gumagawa para sa Qur'an na maabot ang mga tao at tumagos sa kanilang mga puso.

Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba)Sinabi na mayroon ding mga insidente kung paano binubuksan ng Diyos ang mga landas para sa pagpapalaganap, sa kabila ng mga hadlang kung minsan. Noong Jalsa Salana sa Mali, dumalo ang isang tao mula sa isang nayon at nagsabing mayroong grupo ng mga Muslim na hindi sumusunod sa mga haligi ng Islam at nag-aalay ng mga panalangin. Ang taong iyon ay kabilang din sa grupong iyon, gayunpaman, ang kanyang puso ay hindi kontento. Isang araw, napunta siya sa istasyon ng radyo ng Komunidad at nakarinig ng isang programa kung saan itinuturo ang paraan ng pag-aalay ng panalangin. Nagpatuloy siya sa pakikinig sa istasyon ng radyo at marami siyang natutunan. Sinabi sa kanya ng mga tao sa kanyang nayon na ang mga Ahmadis ay pinatalsik mula sa maputlang Islam. Gayunpaman, nang makita niya ang paraan ng pagdarasal ng mga Ahmadi, nasiyahan ang kanyang puso sa pagkaalam na ito ang tunay na Islam at sa gayon ay pumasok sa kulungan ng Ahmadiyyat.

Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba)na ang mga Ahmadi sa Pakistan ay pinagbawalan sa pagbabasa o kahit na pakikinig sa Banal na Qur'an, ngunit ito ay sa pamamagitan ng paghahatid ng mismong Aklat na ito na ang Komunidad ay nagpapalaganap ng mensahe ng Islam sa buong mundo. Sa Micronesia, isang tao ang nakipag-ugnayan sa misyonero upang makakuha ng kopya ng Banal na Qur'an. Nang maglaon ay ipinahayag niya na nagbabasa siya ng Bibliya sa buong buhay niya, ngunit hindi ito naging tama sa kanya, at hindi niya ito lubos na nauunawaan. Gayunpaman, sa pagbabasa ng Banal na Qur'an, para bang ang bawat salita ay diretsong pumapasok sa kanyang puso. Siya ay namangha kung paano siya nanatiling pinagkaitan ng mga turo ng Qur'an sa buong buhay niya. Sinabi niya sa kanyang ina at mga kamag-anak sa bahay na tatanggapin niya ang Islam Ahmadiyyat. Kinastigo siya ng kanyang pamilya at sinabing may ginagawa siyang mali. gayunpaman,

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa isang isla sa Pilipinas, mayroong 139 katao ang tumanggap ng Ahmadiyyat, kabilang ang isang punong-guro ng paaralan at apat na Imam ng isang mosque. Sinabi ng isa sa mga Imam na ngayon ang kanyang mosque ay kabilang sa Ahmadiyya Muslim Community. Ang Imam na ito ay gumagawa din ng mga pananalapi na sakripisyo at minsang sinabi niya na isang araw, pagkatapos na gumawa ng ilang mga pinansiyal na sakripisyo, kahit papaano ay pinagkalooban siya ng Diyos ng pera sa susunod na araw na doble sa halaga na kanyang isinakripisyo.

Ginagabayan ng Allah ang mga Tao sa Katotohanan

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa Espanya, mayroong isang lalaki na nagbalik-loob sa Islam. Minsan sa isang panaginip, nakita niya ang Ipinangakong Mesiyas (as) na nag-aanyaya sa kanya sa kapayapaan. Nang maglaon, ang kanyang asawa ay nagpapakita sa kanya ng isang bagay sa internet nang makita niya ang isang larawan ng Ipinangako na Mesiyas (as) at napagtanto na ito ay ang parehong tao mula sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay nakakita siya ng isa pang panaginip kung saan sinabi sa kanya ng Ipinangakong Mesiyas (as) na siya ang Ipinangakong Mesiyas at Imam Mahdi. Gayunpaman, hindi niya tinanggap kaagad ang Ahmadiyyat at nagpatuloy sa pag-aaral tungkol sa Komunidad. Pagkatapos, nakita niya ang ikatlong panaginip kung saan makikita niya ang sama ng loob sa pagpapahayag ng Ipinangakong Mesiyas (as) . Pagkatapos nito, nangako siya ng katapatan at pumasok sa kulungan ng Ahmadiyyat.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa Burkina Faso, isang grupo ng mga Wahhabi ang pumunta sa tahanan ng isang lokal na misyonero at hinimok siya na tuligsain ang Ahmadiyyat, kung hindi ay papatayin nila siya. Matapang siyang sumagot na maaari nilang patayin siya, gayunpaman, hindi niya kailanman tatalikuran ang Islam Ahmadiyyat. Umalis ang mga kleriko at hinimok siya ng lokal na Ahmadis na umalis sa kanyang tahanan at pumunta sa Dori. Nang gabing iyon siya ay nanatili sa panalangin na naghahanap ng patnubay, at nakakita ng isang panaginip kung saan ang isang taong nagngangalang Ismail ay nagsasabi sa kanya na pumunta sa Dori. Kaya naman, kinaumagahan, umalis siya papuntang Dori. Pagdating niya sa Dori, nalaman niyang may mga armadong terorista na nagpakita sa kanyang tahanan. Kaya sa ganitong paraan, iniligtas siya ng Diyos.

(Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng iba't ibang pangyayari na ibinahagi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) )

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa buong mundo, ang tulong ng Diyos para sa Ipinangakong Mesiyas (as) at sa kanyang Komunidad ay kitang-kita. Ang mga pangyayaring ito ay ang pinakadakilang patunay ng pagiging totoo ng Ahmadiyyat Muslim Community, at ang mga pangyayaring ito ay nagpapatibay sa pananampalataya ng mga tao. Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sana ay mabuksan ang mga mata ng mundo at tanggapin nila ang katotohanan.

Mga Panalangin sa Paglilibing

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na babanggitin niya ang ilang namatay na miyembro ng Komunidad na kanyang pangungunahan ang mga panalangin sa libing.

Bago gawin ito, sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa liwanag ng Covid virus, na nagsisimulang kumalat muli, ang mga tao ay dapat mag-ingat.

Ang mga sumusunod ay ang mga namatay na miyembro:

Amatul Hadi

Amatul Hadi, asawa ni Pir Ziauddin. Siya ang anak na babae na si Dr Mir Muhammad Ismail. Ang kanyang anak ay ang Bise Amir ng Islamabad, ang isa pang anak na lalaki ay nagtatrabaho bilang isang administrator sa Fazle Umar Hospital, at siya ay may dalawang anak na babae. Si Amatul Hadi ay regular sa pag-aalay ng mga panalangin, pag-aalay ng limos, at pagiging aktibo sa Komunidad. Lagi niyang iniuutos na pangalagaan ang mga mahihirap. Palagi siyang gumagawa ng dalawang malalaking donasyon sa Humanity First bawat taon. Hindi siya kailanman nagsalita ng masama tungkol sa iba. Mahal na mahal niya si Khilafat at regular na nanonood ng MTA. Tinuruan niya ang kanyang mga anak na magbasa ng literatura ng Komunidad. Gagantimpalaan niya ang kanyang mga apo sa pag-aaral ng bagong kabanata ng Banal na Qur'an. Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa, itaas ang kanyang posisyon, at bigyang-daan ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang mga birtud.

Saqib Kamran

Saqib Kamran, na isang deboto sa buhay at naglilingkod bilang Naib Wakil Sami wa Basri. Naniniwala ang mga doktor na ang kanyang pagkamatay ay dahil sa food poisoning. Ang isa pang trahedya ay ang tungkol sa 35 minuto bago, ang kanyang anak na lalaki ay namatay din, na nakakain ng parehong pagkain. Siya ay naiwan ng isang anak na babae at dalawang anak na lalaki. Ang buong pamilya ay nagkasakit, gayunpaman, iniligtas ng Allah ang iba. Naglingkod siya sa iba't ibang departamento at kapasidad. Naglingkod siya sa Komunidad sa loob ng 18 taon. Bagama't ipinanganak bago magsimula ang pamamaraan ng Waqfe Nau, hiniling ng kanyang ina ang Ikaapat na Caliph (rh) para sa kanya na maisama sa plano, at ang Ikaapat na Caliph (rh)tinanggap ang kahilingang ito. Napakabait niya, maalaga at nagmamalasakit sa lahat. Sinikap niyang palakihin at sanayin ang kanyang mga anak sa pinakamahusay na paraan. Siya ay regular na nag-alay ng mga panalangin sa kongregasyon at inutusan ang kanyang mga anak na gawin din iyon. Siya ay napaka mapagpakumbaba, nag-aalaga sa mga nangangailangan at pinalaki ang kanyang mga anak sa isang mahusay na paraan. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa, itaas ang kanyang posisyon, bigyan ang kanyang pamilya ng pasensya at bigyang-daan ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang kabutihan.

Propesor Doktor Muhammad Ishaaq Dawuda

Propesor Doctor Muhammad Ishaaq Dawuda ng Benin, na namatay kamakailan. Siya ay isang estudyante noong tinanggap niya ang Ahmadiyyat. Pagkatapos noon, ipinangaral niya ang mensahe sa kanyang mga magulang, bilang resulta kung saan tinanggap nila ang Ahmadiyyat. Nakuha niya ang kanyang PhD mula sa Senegal sa Zoology. Naglingkod siya bilang Pangulo ng National Ahmadiyya Muslim Youth Association sa Benin. Tinanggap din ng kanyang asawa ang Ahmadiyyat bilang resulta ng kanyang pangangaral pagkatapos nilang ikasal. Napaharap din siya sa oposisyon, gayunpaman, nanatili siyang tapat at matatag sa kanyang pananampalataya, kahit na sinubukan siya ng mga tao na tanggalin siya sa kanyang posisyon bilang Bise Dekano. Palagi niyang tinutulungan ang mga nangangailangan at ibibigay sa kanila ang anumang mayroon siya sa kanyang bulsa noong panahong iyon. Siya ay may malaking pagtitiwala sa Diyos, at may malaking pagmamahal sa Banal na Propeta (sa) , ang Ipinangakong Mesiyas (as), at Khilafat. Siya ay palaging nakangiti, at kahit na ang kahirapan, siya ay nagdarasal at sumusulat sa Caliph. Naiwan niya ang kanyang asawa, dalawang anak na babae at dalawang anak na lalaki. Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin(aba) na nawa'y sundin ng kanyang mga anak ang mga yapak ng kanilang ama, at nawa'y ipagkaloob ng Allah na Makapangyarihan sa lahat ang kapatawaran at awa sa namatay at itaas ang kanyang posisyon.

Buod na inihanda ng The Review of Religions

 


Comments


bottom of page