top of page

Ipahayag ang mga Biyaya ni Allah; Paglago, Tagumpay at Pag-unlad ng Ahmadiyya


MAYO 19, 2023

Khutbah sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

.

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

'Pag-unlad ng Ahmadiyya Muslim Community sa Harap ng Oposisyon'

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , Ang Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na habang binabanggit ang mga pagpapala ng Allahu-Ta’ala sa Jamaat na ito at ang pag-unlad nito, ang Hadhrat Imam Mahdi (as) ay nagsabi na ito ay isang dakilang himala na sa kabila ng matinding pagsalungat, ang Jama’at na ito ay patuloy na umuunlad.

Binanggit ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Imam Mahdi (as) na nagsabi na ang mga kalaban ay gumugugol ng araw at gabi na nagbabalak na pigilan ang pag-unlad ng Jama’at na ito, gayunpaman, ang Allahu-Ta’ala ay patuloy na nagbibigay ng tagumpay sa ating Jama’at. Ano ang hikmah sa likod nito? Ito ay kapag ang Allah ay nag-atas ng isang tao, ang taong iyon at ang kanilang Jama’ah ay nakikita ang pag-unlad araw-araw at ang kanilang mga kalaban ay nakakakita ng kabiguan araw-araw, at kalaunan ay nakatagpo ng isang nakakahiyang wakas. Anuman ang pagsisikap na ginawa ng mga kalaban, ang isang kilusang sinimulan ng Allahu-Ta’ala ay hindi mapipigilan ng sinuman.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nakikita natin ang katuparan ng mga salita ng Hadhrat Imam Mahdi (as) araw-araw. Sinubukan pa nga ng mga kalaban ang mga organisadong pagtatangka na pigilan ang Jama’at na ito, ngunit ang Jama’at ay patuloy na lumalaganap sa buong mundo alinsunod sa pangako ng Allahu-Ta’ala sa Hadhrat Imam Mahdi (as) na , ‘mitiri-tablighku-zamanke-kenarung-takpaun-chaungga 'Aking gagawin ang iyong mensahe na maabot hanggang sa mga sulok ng mundo'. Hindi namamalayan ng mga kalaban na ang katotohanan, sila ay nakatayo laban sa Allahu-Ta’ala na maaari lamang magresulta sa kanilang sariling pagkawasak., habang tinutulungan ng Allahu-Ta’ala ang Kanyang mga pinili. Nakikita natin ang mga halimbawa ng tulong ng Allah kahit na sa malalayong lupain, na karaniwang hindi maabot ng mga tao maliban kung may matinding kahirapan. Ang mga kalaban ay nagsisikap na magdulot ng pinsala sa kayamanan at buhay ngunit palagi silang nauuwi sa pagkabigo.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na hindi posibleng saklawin ang lahat ng halimbawa ng tulong ng Allah sa buong mundo, gayunpaman, sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin ( aba) na babanggitin niya ang ilang mga halimbawa ng pag-unlad ng Ahmadiyya Muslim Community.

Mga Hindi Kapani-paniwalang Halimbawa ng Pagsusumikap ng Komunidad, Sa kabila ng Oposisyon

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na may mga taong sumasalungat sa Jama’at na ito dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kapag nalaman nila ang katotohanan, tinatanggap nila ang katotohanan. May isang ganoong insidente mula sa Congo-Kinshasa kung saan may isang taong kilala sa kanyang pagtutol sa Jama’at. Gayunpaman, nang maipaliwanag sa kanya ang tungkol sa Jama’at at nanindigan ang Jama’at sa pagkamatay ni Nabi Allah Isa (as) at ang pagdating ng Al-Masih Mau’ud sa mga huling araw, hindi lamang niya ito naunawaan kundi tinanggap niya ang mensahe ng Hadhrat Imam Mahdi (as) . Sa katunayan, dinala rin niya ang anim na miyembro ng kanyang pamilya kasama niya upang tanggapin ang Ahmadiyyat.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagpakita ng isang halimbawa mula sa The Gambia kung saan lumabas ang ilang miyembro upang ihatid ang mensahe ng Hadhrat Imam Mahdi (as) at ang tunay na mga turo ng Islam. Nang ihatid nila ang sampung kondisyon ng bai'at (panunumpa ng katapatan) sa isang maliit na nayon, sila ay namangha at napagtanto nila na ang mga kundisyong ito ay tunay na kumakatawan sa tunay na Islam, bilang resulta ng kanilang tinanggap ang Ahmadiyyat dahil nakita nila na ito ay ang tunay na Islam. Tinanggap din nila na ang Ahmadiyyat lamang ang makapagliligtas sa mundo mula sa pagkawasak. Kaya naman, pagkatapos ng mahabang talakayan at sesyon ng tanong at sagot, mahigit 200 tao ang tumanggap ng Ahmadiyyat.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagpakita ng isa pang halimbawa mula sa Africa, kung saan ang isang pangkat ng mga miyembro ay pumunta sa isang bayan upang ipalaganap ang mensahe ng Islam Ahmadiyyat. Habang nakaupo sa masjid at gumagawa pa rin ng plano, ilang miyembro ng bayan ang pumunta sa masjid para imbitahan sila sa kanilang bayan dahil narinig nila na ang Jama’at ay nagtuturo sa mga bata kung paano bigkasin ang Banal na Qur'an. Kaya naman, kinabukasan ang pangkat na ito ay pumunta sa bayan at nakipagpulong sa mga tao, at pagkatapos ipaalam sa kanila ang tunay na mga turo ng Islam Ahmadiyyat, tinanggap ng mga tao sa bayan ang Ahmadiyyat at pagkatapos ay dinala ang mga bata ng bayan upang sila ay maturuan. ang Banal na Koran.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) sa Pakistan, ang mga Ahmadi ay pinagbawalan sa pagbigkas ng Banal na Qur'an. Sa katunayan, isang Ahmadi ang inaresto dahil sa simpleng pakikinig sa Banal na Qur'an. Gayunpaman, sa ibang bahagi ng mundo, may mga nagdadala ng kanilang mga anak sa Jama’at upang matutuhan nila ang Banal na Qur'an, dahil ang Ahmadiyya Muslim Community ang nagtataglay ng tunay na kaalaman sa Banal na Qur'an.

Ang mga Nag-iwan sa Ahmadiyyat ay Hindi Ito Makakapinsala sa Anuman

Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)Sinabi na mayroon ding ilang mga tao na umaalis sa Jama’at dahil sa ilang personal na kasakiman o takot, at pagkatapos ay iniisip na tatapusin nila ang Jama’at na ito, gayunpaman, ang kanilang mga iniisip ay bumabalik sa kanila at ang Jama’at na ito ay patuloy na umuunlad. Ang karamihan sa isang bayan sa Ivory Coast ay tumanggap ng Ahmadiyyat noong 2008 at mayroong kahit isang maliit na masjid doon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang lokal na Imam ay bumuo ng mga maling kaisipan at umalis sa Jama’at , kinuha ang masjid, at sinubukang kumbinsihin ang iba na umalis din sa Jama’at. Gayunpaman, nanatiling matatag ang mga miyembro ng Jama’at Ahmadi. Pansamantala, habang kinuha ng lokal na Imam na iyon ang lokal na masjid, gumamit ang mga miyembro ng Jama’at ng ilang plastic sheet at piraso ng kahoy bilang pansamantalang masjid. Ngayon, ang Jama’at ay biniyayaan ng magandang dalawang palapag na masjid, na higit na maganda kaysa sa masjid na kinuha ng lokal na Imam. Samantalang sa Pakistan, ang mga masjid ng Ahmadiyya ay nilapastangan, ang Allahu-Ta’ala ay nagbibigay ng mga bagong masjid sa Jama’at sa buong mundo.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na may mga pagkakataon na ang Allah Mismo ay nagiging sanhi ng mga puso na tanggapin at ihilig sa Ahmadiyyat. Sa Belize, nakita ng isang babae mula sa Methodist Church na itinatayo ang masjid, at naisip niya na dapat niyang tanggapin ang pananampalatayang ito. Nang kumpleto na ang masjid, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na sinabi sa kanya ng kanyang puso na pumunta sa masjid na iyon at tanggapin ang kanilang pananampalataya. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan na may ibang masjid na mas malapit sa kanyang tahanan at maaari siyang pumunta doon. Sumagot siya na inilagay ito ng Diyos sa kanyang puso partikular na tungkol sa Ahmadiyyat at ang katotohanan na sila ay makatotohanan. Nang malaman niya ang mga turo ng Ahmadiyyat, naging emosyonal siya dahil naakay siya sa naturang Jama’ah Islam Ahmadiyya.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ginagabayan din ng Allah ang mga sumasalungat sa Jama’at batay sa kakulangan ng kaalaman. Habang ang isang masjid ay itinayo sa The Gambia, ang taong nag-install ng mga bintana ay naging napakasaya nang malaman na siya ay tutulong sa pagtatayo ng isang magandang masjid. Gayunpaman, nang malaman niya na ang masjid na ito ay kabilang sa Jama’at ng Ahmadiyya ay sinira niya ang lahat ng mga bintana at nasugatan pa ang kanyang sarili sa proseso. Nang maglaon, gayunpaman, sinabi niya na nakakita siya ng isang panaginip kung saan siya ay nalulunod sa dagat nang dumating ang isang barko upang iligtas siya, dala ang Amir at Misyonero ng Ahmadiyya Muslim Community. Bilang resulta, pumunta siya sa lokal na bahay ng misyon at tinanggap ang Ahmadiyyat.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kung minsan, ang paraan ng paggabay ng mga tao ay nangyayari sa mahiwagang paraan. Isang lalaki ang naglalakbay mula Morocco patungong Sao Tome at nagtanong kung may Masjid sa Sao Tome, at sinabihan siya tungkol sa Masjid ng Ahmadiyya. Nag-alay siya ng panalangin sa Biyernes doon, na nagsimula ng proseso ng mga tanong at sagot, pagbabasa ng literatura ng Jama’at, at panonood ng MTA habang naroon siya. Nang bumalik siya sa ibang pagkakataon, hiniling niyang makita ang bai'at form, na kinuha niya at pagkatapos ay pinirmahan. Sinabihan siya na dapat siyang maglaan ng ilang oras upang pag-isipan pa bago gawin ang hakbang na ito. Sumagot siya na nagdasal siya buong gabi, at hindi na siya makapaghintay pa para tanggapin ang Imam ng Kapanahunan. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa pagsalungat mula sa ibang mga Muslim, dahil ano pa ba ang mas mabuti kaysa sa pagkawala ng buhay ng isang tao habang tinatanggap ang katotohanan kung iyon ang mangyayari?

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang isang tao mula sa Uzbekistan ay naghahanap ng magtuturo sa kanya ng Banal na Qur'an. Nagkataon na ang gurong natagpuan niya ay isang Ahmadi. Pagkatapos ng ilang talakayan at pagninilay-nilay, tinanggap ng lalaking iyon ang Ahmadiyyat. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang katotohanan na ang kanyang guro ay isang Ahmadi ng lahat ng tao ay hindi nagkataon, sa halip ang mga ganitong halimbawa ay matatagpuan sa buong mundo.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang isang Imam sa Africa ay nakakita ng isang magandang masjid at nagtanong kung sino ito. Nang malaman niya na ito ay isang mosque na itinayo ng Ahmadiyya Muslim Community, nagsimula siyang magtanong at natuto pa tungkol sa Community. Sa paghingi ng bai'at form, napaluha siya, sinabing pinagsisihan niya ang kanyang buhay bago ang Ahmadiyyat, dahil narinig niya ang mga maling bagay tungkol sa Komunidad na kanyang pinaniniwalaan. Ngunit ngayon, nang makita niya ito para sa kanyang sarili, napagtanto niya na ang Ahmadiyya Muslim Community ay totoo at matibay. Kaya, tinanggap niya ang Ahmadiyyat.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na napakaraming mga halimbawa ng pangakong ginawa ng Allahu-Ta’ala sa Hadhrat Imam Mahdi (as) na natutupad. Ginagawa ng mga kalaban ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit ipinagkaloob ng Allahu-Ta’ala ang Kanyang proteksyon at patuloy na nagbibigay ng pag-unlad ng Jama’at na ito. Bagama't dapat tayong magpasalamat, dapat din nating suriin ang ating sarili at pagbutihin ang ating mga praktikal na kalagayan. Dapat din nating itanim sa ating mga susunod na henerasyon na kahit may mga pagsubok, ito ang tunay na Jama’at na sa huli ay mananaig.

Mga Panalangin sa Paglilibing

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na pangungunahan niya ang mga panalangin sa libing ng mga sumusunod na namatay na miyembro:

Parveen Akhtar na asawa ni Ghulam Qadir. Siya ay namatay kamakailan at naiwan ang tatlong anak na lalaki at apat na anak na babae. Ang isa sa kanyang mga anak ay isang Misyonero na naglilingkod sa Benin. Siya ay ipinanganak sa Qadian at ginugol ang karamihan sa kanyang pagkabata sa presensya ni Hazrat Amman Jaan (ra) . Pagkatapos niyang ikasal, siya at ang kanyang asawa ay napaharap sa mahihirap na kalagayan dahil sa kanilang pananampalataya ngunit nanatili silang determinado sa kanilang pananampalataya. Tinuruan niya ang marami sa mga babae at babae sa kanyang lugar ng pagbigkas ng Banal na Qur'an. Palagi niyang hinihikayat ang edukasyon ng mga batang babae. Siya ay huwaran sa pagpapakita ng pasensya, isang bagay na iniugnay niya sa pag-aaral mula kay Hazrat Amman Jaan (ra). Sasabihin niya sa kanyang anak na kahit na hindi niya nakamit ang pinakamataas na posisyon sa kanyang pag-aaral ay ayos lang iyon, ngunit dapat niyang laging matamo ang pinakamataas na posisyon bilang pagsunod sa Imam noong panahong iyon. Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa at tanggapin ang kanyang mga panalangin para sa kanyang mga anak.

Mumtaz Waseem na asawa ni Chaudhary Nasir Ahmad Waseem. Siya ay namatay kamakailan. Ang kanyang anak ay naglilingkod bilang isang Misyonero sa Zambia. Siya ay napakabait, mapagmahal at minamahal ng lahat. Pinarangalan niya at hinahalagahan niya ang Jama’at at Khilafat. Siya ay regular sa pagsulat ng mga liham sa Huzoor. Siya ay regular sa pag-aalay ng mga panalangin at pagbigkas ng Banal na Qur'an. Tinuruan din niya ang mga bata ng Banal na Qur'an kasama ng sekular na kaalaman. Tiniis niya ang mahabang panahon ng sakit na may matinding pasensya. Dalawa sa kanyang mga anak na lalaki ang nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Jamaat. Naiwan siya ng limang anak na lalaki at isang anak na babae. Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa at itaas ang kanyang posisyon at tanggapin ang kanyang mga panalangin para sa kanyang mga anak.

Brigadier Munawwar Ahmad Rana na nagsisilbi bilanJamaat kalahatang Kalihim ng komunidad sa Rawalpindi. Mahal niya ang Komunidad at determinado siya sa kanyang pananampalataya. Naglingkod siya sa Komunidad sa iba't ibang mga kapasidad. Mahal na mahal niya si Khilafat at palaging masunurin. Lagi siyang handang tumulong sa mga nangangailangan. Naiwan niya ang kanyang ina, dalawang asawa, apat na anak na babae at isang anak na lalaki. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y pagkalooban siya ng Allah ng kapatawaran at awa. 

Group Captain (Retired) Abdul Shakoor Malik mula sa Dallas, USA na namatay kamakailan. Naglingkod siya bilang isang engineer at pagkatapos ay Group Captain sa Pakistani Air Force. Sa kabila ng pagsalungat sa hukbo, hindi niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Ahmadi. Pagkatapos ng kanyang pagreretiro, lagi siyang handa na maglingkod sa Jama’at ng Ahmadiyya sa anumang kapasidad na kailangan sa kanya. Palagi niyang itinuro na manatiling matiyaga at hinikayat ang kanyang mga anak na palaging magsulat ng mga liham sa Huzoor. Itinuro niya ang paglilimos na nagsasabing ito ay magdudulot ng mga pagpapala sa yaman ng isang tao. Naiwan siya ng tatlong anak na babae at isang lalaki. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa at tanggapin ang kanyang mga panalangin para sa kanyang mga supling.

Buod na inihanda ng The Review of Religions


1 view0 comments

Comments


bottom of page