top of page

Germany Jalsa 2023: Pinakamahusay na Paraan para Ipagdiwang ang Sentenaryo


SETYEMBRE 1, 2023

Khutba sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)


'Sentenaryo ng Ahmadiyyat sa Germany at Mga Pananagutan ng mga Muslim na Ahmadi'

Pagkatapos bigkasin ang  Tashahhud ,  Ta`awwuz  at  Surah al-Fatihah , Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin, si Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na ang lahat ng papuri ay kay Allah, dahil ngayon ang Jalsa Salana (Taunang Kombensiyon) ay ginaganap sa Alemanya sa malaking sukat pagkatapos apat na taon ang pagitan.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y Bigyan ng Allah Taufik ang lahat ng mga dumalo na makamit ang tunay na layunin ng Jalsa. Hindi sila dapat maging masaya dahil lamang sa katotohanang nakapag-Kombensiyon na sila at nakapagmeet na sila sa isa’t isa ulit. Sa halip, ang mga pangunahing layunin kung saan itinatag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) ang kumbensyong ito ay ang pagsulong sa espirituwalidad, sa kaalaman sa relihiyon, upang madagdagan ang kaugnayan at pagmamahal sa Diyos, upang ganap na sundin ang Banal na Propeta ( sa) at mahalin siya, para sa pag-ibig sa mundo ay lumamig at kumunti at unahin ang pananampalataya.

100 Taon ng Ahmadiyyat sa Alemanya

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa taong ito ay minarkahan din ang 100 taon mula nang itatag ang Ahmadiyya Muslim Community sa Germany. Ang mga Aleman ay labis na nasasabik dahil dito. Tiyak, ito ay isang bagay ng kaligayahan na ang Komunidad ay itinatag dito 100 taon na ang nakakaraan. Sa katunayan, ang aktwal na mensahe ng Hadhrat Masih Mau’ud (as)nakarating pa sa Germany noong nabubuhay pa siya. Gayunpaman, sa katunayan, dapat nating suriin kung ano ang nagawa natin sa nakalipas na 100 taon. Sa simula, kakaunti lamang ang mga Ahmadi sa Alemanya. Pagkatapos, habang lumalala ang mga kondisyon sa Pakistan para sa mga Ahmadis, nagsimula rin silang lumipat sa Alemanya. Dumating sila sa Alemanya dahil sa kanilang pananampalataya, at sa gayon ay malayang maisagawa nila ang kanilang pananampalataya nang walang takot sa pag-uusig. Samakatwid, dapat silang magkaroon ng isang banal na pagbabago sa kanilang sarili, nanatiling matatag dito at itinatag ang parehong birtud sa kanilang mga anak. Nakamit ba ito? Kung gayon, ito ang tunay na paraan kung saan maaaring ipagdiwang ang 100 taon ng Komunidad sa Alemanya. Kung hindi, kung gayon ang pagdiriwang sa makamundong paraan ay walang halaga. Kung ang kamunduhan at materyalismo ay humila sa atin palayo sa mga tungkuling pangrelihiyon na Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagpaalala sa atin at kung saan ang ating pangako ng katapatan ay ginagarantiyahan, kung gayon ang 100-taong pagdiriwang ay walang halaga.

Mga Pananagutan ng mga Muslim na Ahmadi

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na maglalahad siya ng ilang mga sipi ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) hinggil sa ating mga responsibilidad.

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as), na nagsabing hindi dapat makuntento ang isa pagkatapos lamang na mangako ng katapatan, dahil ito ay sabibig lamang. Ang aktwal na kakanyahan ay kung ano ang namamalagi sa loob. Kung ang isang tao na nag-aangking may pananampalataya at nangako ng katapatan ay hindi nagtataglay ng pang-unawa sa parehong mga bagay na ito, dapat silang manatiling matakot. Dapat nilang suriin kung sila ay isang shell lamang o kung mayroong isang bagay sa loob. Dapat nilang tandaan na kung wala ang kakanyahan, ang isang shell lamang ay walang halaga sa paningin ng Allah. Walang nakakaalam kung kailan sila mamamatay, ngunit ang lahat ay makatitiyak na sila ay lilipas sa isang punto o iba pa, kaya hindi sila dapat umasa sa mga pag-Claim lamang. Hanggang ang isang tao ay hindi nagdudulot ng isang uri ng kamatayan sa kanilang sarili nang maraming beses at hindi dumaan sa mga yugto ng pag-unlad, hindi nila makakamit ang mismong layunin ng kanilang paglikha.

Tunay na Kahulugan ng Pag-uuna sa Pananampalataya ng Isang Tao sa Buong Mundo

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na habang ipinapaliwanag kung ang pagbibigay ng una sa pananampalataya kaysa sa daigdig ay nangangahulugan ng tuluyang pagtalikod sa mundo, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as)sinabi na ayaw niyang maging tamad ang kanyang mga tao. Tiyak na dapat silang abala sa kanilang mga negosyo, gayunpaman hindi dapat na hindi sila makahanap ng oras para sa pagdarasal. Hindi nila dapat kalimutan ang Diyos. Kapag oras na para magtrabaho, dapat silang magtrabaho, at kapag oras na para manalangin, dapat silang manalangin. Tingnan ang halimbawa ng mga Sahabah, na, anuman ang mangyari, ay hindi kailanman nagpabaya sa Diyos at sa kanilang pagsamba. Kahit sa pinakamahirap na panahon, kahit sa panahon ng digmaan, hindi nila kinalimutan ang Allah at ang pagsamba sa Kanya. Hangga't ang pananampalatayang Islam ay dumadaloy sa mga ugat ng isang tao, hindi nila mahahanap ang tunay na tagumpay. Kung iiwan ng isang tao ang Qur'an, haharapin nila ang isang uri ng impiyerno sa mundong ito. Kung ang inireseta na lunas ng isang doktor ay hindi gumana pagkatapos ng ilang sandali, pagkatapos ay ang doktor ay nagrereseta ng isang bagong lunas. Gayunpaman, sa mundo at lalo na sa Kanluran, ang mga tao ay dumaranas ng pagkawala (ng relihiyon). Nakalimutan na nila ang tungkol sa Diyos. Ang tunay na landas tungo sa tagumpay ay nakasalalay sa isang koneksyon sa Diyos. Ang pagiging isang Muslim, ang isang tao ay hindi maaaring magpatibay at kumuha ng dalawang landas; hindi nila maangkin ang pananampalataya, ngunit ang kanilang mga aksyon ay sumasalamin sa mundo.

Binanggit ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang kasulatan ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) , na nagsabi na hindi dapat iwanan ng isang tao ang kanilang makamundong gawain o negosyo, kahit na ang mga Sahabat ay may mga negosyo, mga negosyante 0 gayunpaman, ginawa nila ito habang inuuna ang kanilang pananampalataya kaysa sa mundo. Dahil dito, hindi sila kailanman naging biktima ng mga pag-atake ng Shaytan. Walang nakapigil sa kanila sa paggawa o pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Yaong mga ganap na naging tapat sa sanlibutan ay nagiging madaling kapitan sa mga pag-atake ni Satanas. Sa kabilang banda, ang mga nananatiling nag-aalala tungkol sa pag-unlad ng pananampalataya ay kilala bilang mga Tao ng Allah at laging nadaraig si Satanas at ang kanyang mga pakana. Kung paanong ang isang tao ay umuunlad sa negosyo, tinawag ng Diyos ang pagsusumikap na umunlad sa pananampalataya bilang isang uri ng negosyo, gaya ng Kanyang sinabi:

'O kayong mga naniniwala! ituturo ko ba sa iyo ang isang bargain na magliligtas sa iyo mula sa isang masakit na parusa?' ( Ang Banal na Qur'an, 61:11 )

Ang Kahalagahan ng Pagbasa ng Qur'an nang may Malaking Pansin

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na habang sinasabi na ang Banal na Qur'an ay dapat basahin nang may malaking pansin, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsabi na ang mga kasulatan ng mga naunang relihiyon ay naglalahad lamang ng mga kuwento, samantalang ang Banal na Qur'an ay iniharap ang mga ito sa isang intelektwal na liwanag. Ang mga kuwento lamang ay hindi makapagbibigay ng landas tungo sa kaligtasan. Samakatuwid, ang isa ay dapat na maingat na pag-isipan ang Banal na Qur'an, na puno ng liwanag, karunungan at kaalaman. Kung wala ang Banal na Qur'an, hindi maitatag ng isang tao ang liwanag at karunungan sa kanilang praktikal na buhay. Hindi dapat basahin ng isang tao ang Banal na Qur'an bilang isang libro ng mga kuwento lamang, sa halip bilang isang pilosopiya. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na marami ang may iba't ibang katanungan; kung sila ay magbabasa at magbulay-bulay sa Banal na Qur'an, makikita nila ang mga sagot doon.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa sandaling pinag-isipan ng isang tao ang Banal na Qur'an at natutunan ang tungkol sa mga utos ng Diyos, dapat din silang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ang koneksyon na ito ay itinatag sa pamamagitan ng pagsamba. Ang pinakadakilang anyo ng pagsamba ay  ang Salat  (ang araw-araw na pagdarasal). Kaya, dapat suriin ng isang Ahmadi ang kanilang sarili at isaalang-alang ang antas kung saan nila naitatag ang kanilang mga panalangin. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsasaad na kung nais ng isang tao na umiwas sa kapahamakan, dapat silang magtatag ng isang koneksyon sa Diyos at magdulot ng pagbabago sa kanilang sarili gaya ng sinabi ng Diyos:

'Katiyakan, hindi binabago ni Allah ang kalagayan ng isang tao hangga't hindi nila binabago ang nasa kanilang mga puso.' ( Ang Banal na Qur'an 12:12 )

Katuwiran at Pagtatatag ng Koneksyon sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat

Ipinagpatuloy ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang pagsipi sa Hadhrat Masih Mau’ud (as) , na nagsasaad na ang ugat ng tunay na pananampalataya ay paniniwala sa Diyos, na bumubuo sa pagkakaroon ng katuwiran. Ang isang taong may takot sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang, sa halip, sila ay binibigyan ng tulong mula sa langit. Kung sinusuportahan ng Diyos ang isang tao at pinoprotektahan ang isang tao, maaaring magsama-sama ang buong mundo, ngunit hindi nila magagawang saktan ang taong iyon. Bagama't dapat gamitin ang mga makamundong paraan, hindi dapat umasa ang mga ito, sa halip ay dapat umasa sa Tagapaglikha ng mga paraan na iyon.

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na kung may makakita ng maganda, maaalala nila ito. Gayunpaman, kung nakakita sila ng isang bagay na hindi kasiya-siya, kung gayon mananatili rin ito sa kanilang isipan. Gayunpaman, kung wala silang koneksyon dito, hindi nila ito maaalala. Gayundin ang kaso sa mga hindi nakatagpo ng kasiyahan sa panalangin. Nagtataka sila kung bakit kailangan nilang iwanan ang kanilang pagtulog upang gumising ng maaga at mag-alay ng panalangin. Ang isang lasenggo ay hindi tumitigil sa pag-inom hangga't hindi sila nalalasing. Ang isang taong may pang-unawa ay maaaring gumamit ng halimbawang ito, sa diwa na ang isa ay dapat magpatuloy sa pagdarasal upang mahanap nila ang tunay na kasiyahan sa panalangin. Kung paanong ang isang lasenggo ay may layunin, ang buong pokus ng isang tao sa panalangin ay dapat na hanapin ang kasiyahang iyon sa panalangin.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat nating suriin ang kalagayan ng ating mga panalangin. Kung pinangangalagaan natin ang ating mga panalangin, ginagawa natin ang katarungan sa ating pangako ng katapatan, kung hindi, ito ay isang bagay na lubhang nababahala.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagpatuloy sa pagsipi sa Hadhrat Masih Mau’ud (as) , na nagsabi na ang relasyon ng isang pinuno at isang tagasunod ay dapat na katulad ng isang guro at estudyante. Kung paanong ang isang mag-aaral ay nakikinabang sa kanilang guro, gayon din dapat ang isang tagasunod mula sa kanilang pinuno. Ngunit, kung ang isang mag-aaral ay nagpapanatili ng isang relasyon sa kanilang guro ngunit hindi umuunlad sa akademiko, kung gayon ito ay walang pakinabang. Gayon din ang kaso sa isang tagasunod. Kung ang isang mananampalataya ay hindi nagsusumikap na umunlad, kung gayon sila ay babagsak. Walang mas kumpleto at perpekto kaysa sa Banal na Propeta Rasulullah (sa), ngunit nanalangin pa rin siya, 'O aking Panginoon, dagdagan mo ako ng kaalaman.' Paano nga ba tayo makakaasa sa ating sariling kaalaman? Sa una, ang isang bata na nag-aaral ng geometry ay titingin sa iba't ibang mga hugis sa pagkalito, gayunpaman, habang sila ay umuunlad sa kaalaman, tinitingnan nila ang parehong mga bagay na may malaking kahulugan. Ang isa na nangako ng katapatan ay ginawa ito sa pamamagitan ng pag-iwan sa bagay na walang kabuluhan, ngunit kung hindi sila umunlad sa kanilang kaalaman, kung gayon ano ang pakinabang ng kanilang pangako na ibibigay sa kanila? Nanghihina ang pananampalataya ng ilang tao dahil hindi sila umuunlad sa kaalaman, o nakagawa sila ng sarili nilang mga paliwanag. Kung bibigyan natin ng pansin ang kaalaman sa relihiyon, ang ating pananampalataya sa Diyos ay tataas din.

Ang Daan sa Pagkilala sa Katotohanan

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) , na nagsabi na maliban kung ang isang tao ay magsaliksik nang may tunay na puso, hindi nila makikilala ang katotohanan. Ganito ang nangyari sa mga kalaban ng Ipinangakong Mesiyas (as) sa loob ng mahigit 130 taon. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsabi na ito ay inihula na ang Mesiyas na darating ay tatawaging isang katha, mangmang, at magdadala ng isang bagong relihiyon. Gayunpaman, ang mga nag-iisip at naghihintay, ay natagpuan na ang katotohanan ay nagpapakita mismo. Ang ilan ay hindi nauunawaan ang mga kinakailangan ng pagkapropeta at, sa kanilang kamangmangan, ay nagbibigkas ng mga kamalian. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ganoon din ang ginagawa ngayon kapag may ilang tao na nagbabasa ng mga aklat ng Hadhrat Masih Mau’ud (as)at antas ng mga maling paratang. Sa anumang kaso, ang ating tungkulin ay subukan at iligtas sila at ihatid ang mensahe ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) hindi lamang sa mga Muslim, kundi sa buong mundo. Kahit na matapos ang 100 taon, hindi pa namin naihatid ang mensahe ng Islam sa buong Germany. Dapat nating pag-isipan ito.

Paghahatid ng Mensahe ng Ahmadiyyat sa Mundo at Pagtatatag ng Pagkakaisa ng Diyos

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) , na nagsabi na tungkulin nating ihatid ang mensahe ng Ahmadiyyat sa mundo, kabilang ang Kanluran, kung saan ang isang tao ay kinuha bilang Diyos. Ang isa ay hindi dapat matakot o humanga sa mga nakikitang pagsulong sa Europa o Kanluran. Bagkus, dapat laging tandaan na hindi natin tinanggap ang Ahmadiyyat para matamo ang mundo, sa halip, ginawa natin ito upang magtatag ng isang buhay na koneksyon sa Diyos.

Ipinagpatuloy ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang pagsipi sa Hadhrat Masih Mau’ud (as) , na nagsabi na ang layunin ng kanyang pagdating ay itatag ang pagkakaisa ng Diyos, moralidad at espirituwalidad. Dapat nating suriin kung ang ating pinakadakilang hangarin at layunin. Dapat ay wala nang hihigit pa para sa atin kaysa sa pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos. Kung saan tayo nagtatayo ng mga mosque, dapat din nating punuin ang mga ito. Dapat ding laging magsikap ang mga Ahmadi na matamo ang pinakamataas na pamantayan ng moralidad. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)sinabi na kapag pumunta siya sa iba't ibang inagurasyon ng mosque, ipinapahayag ng mga tao ang dakilang moral na nakita nila mula sa mga Ahmadis. Gayunpaman, hindi lamang ang mga matataas na moral na ito ay dapat ipakita, sa halip, pagkatapos, ang tunay na Islam Ahmadiyyat ay dapat ding ipakilala. Pagkatapos, ang tunay na espirituwalidad ay naitatatag kapag naabot ng isa ang pinakamataas na pamantayan ng pagtupad sa mga karapatan ng Diyos at sa mga karapatan ng Kanyang nilikha.

Mga Layunin para sa Bagong Siglo

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na tinanong siya ng Amir ng Komunidad sa Alemanya kung ano ang dapat nilang layunin para sa susunod na siglo. Una, nakamit ba ang ilang mga bagay na ipinakita sa liwanag ng mga isinulat ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) ? Marami ang nagpahayag na naririnig nila ang tungkol sa tunay na turo ng Islam sa unang pagkakataon. Nangangahulugan ito na ang pagpapakita ng mabuting moral o pagpapalaganap ng mga polyeto ay hindi pa nakakamit ang gawain ng pagpapalaganap ng mensahe ng Islam Ahmadiyyat. Kaya, ang mga patnubay para sa susunod na siglo ay ang mismong mga aspeto na ipinakita sa liwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as)mga aral. Ang Komunidad sa Alemanya ay dapat na pumasok sa bagong siglo na may panibagong determinasyon na unahin ang pananampalataya sa buong mundo upang makamit ang ating tunay na layunin, at itaas ang susunod na henerasyon upang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan tayo ng kakayahan ng Allah na Makapangyarihan sa lahat.

Buod na inihanda ng  The Review of Religions


Comentarios


bottom of page