top of page

Buhay ng Hadhrat Rasulullah (saw) – Mga Paghahanda para sa Labanan sa BadrHUNYO 23, 2023

Muhammad (sa): Ang Dakilang Huwaran

Khutbah sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

.

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

'Buhay ng Hadhrat Rasulullah (saw) – Mga Paghahanda para sa Labanan sa Badr'

Pagkatapos bigkasin ang  Tashahhud ,  Ta`awwuz  at  Surah al-Fatihah , ang Huzoor Khalifatul Masih Alkhamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na  dati , binanggit niya na ang Hadhrat (saw) ay nagpadala ng mga sahabah upang mangalap ng impormasyon at sila ay bumalik upang ipaalam sa kanya na ang isang hukbo ng Quraish ay naghahanda.

Ang Hadhrat (saw) ay sumangguni sa mga kasamahan

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Hadhrat Rasul Karim (saw) ay nagmushawara sa mga Sahaba hinggil sa paghahanda ng mga Quraish at sumangguni sa kanila kung ano ang gagawin. Ang mga kasamahan ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, kabilang si Hazrat Miqdad bin Amr (ra) na nagsabi na silang lahat ay kasama ng Hadhrat Rasulullah (saw) at sasamahan siya sa anumang ipag-utos sa kanya ng Allah. Sinabi niya na hindi sila tutugon sa kanya tulad ng pagtugon ng mga Bani-israil kay Nabi Musa (as) :

faż-hab anta wa rabbuka fa qātilā innā hāhunā qā’idụn

. Kaya, ikaw ay humayong kasama ng iyong Panginoon, at [kayong dalawa ay] makipaglaban [habang] kami ay naririto lamang na nakaupo [at naghihintay].

Al-Maidah | 5:25

Bagkus, ang mga kasamahan ng Hadhrat Rasulullah (saw) ay walang marinig sa kanila na nagsasabi na magpatuloy ka sa pakikipaglaban kasama ang iyong Panginoon, at maiiwan sila ngunit silang lahat Radiyallāhu andum ajmain ay handang sasamahan siya Rasulullah saw.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi patungkol sa Ayat Al-Qur’an na naihayag ni Hazrat Miqdad (ra) , ilang mga mananalaysay historians ay na nag-note na ang chapter kung saan matatagpuan ang verse na ito, ang chapter 5 ng Al-Qur’anul karim ( Surah Al-Ma'idah ) ay ipinahayag pagkatapos ng mga pangyayari sa Badr. Gayunpaman, mayroong iba't ibang mga paliwanag na ibinigay para dito. Halimbawa, posibleng narinig ni Hazrat Miqdad (ra) ang pangyayaring ito mula sa mga Hudyo, o maaaring para suportahan ang mga salita ni Hazrat Miqdad (ra) , ang tafseer ito ay idinagdag mismo ng mga mananalaysay.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nais ding humingi ng opinyon ng mga Ansar. Kaya naman, si Hazrat Sa'd bin Mu'adh (ra) ay nagpahayag ng kanyang pagtataka na ang mga Ansar ay tinatanong din ang kanilang opinyon. Pagkatapos ay ipinahayag niya na sila ay nangako ng kanilang katapatan sa Hadhrat Rasulullah (saw) at susundin siya sa anumang kanyang gagawin at sa gayon ay susunod sa kanya saanman siya pumunta. Sinabi niya na kahit na akayin o ipag-uutos sa kanila ng Hadhrat Rasulullah (saw) sa dagat sila at lalanguy duon, susundin nila siya (saw.). Sinabi pa ni Sa’d bin muadz ra. na sila ay mananatiling tapat sa kanya at lalaban sa tabi niya na isang magiting at loyal sa kanya, na sila ay magiging kaluguran ng kanyang mga mata.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na nang marinig ito, ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay labis na natuwa at pagkatapos ay sinabi na silang lahat ay magpapatuloy sa pakikipaglaban, dahil ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng masayang balita ng tagumpay laban sa isa sa dalawang pangkat. Sinabi ng Hadhrat Rasulullah (saw) na nakikita niya ang lugar kung saan mahuhulog ang kaaway sa kanilang kamatayan.

Pagpupuyat ng Hadhrat Rasulullah (saw) 

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi pagkatapos ang mga Muslim ay nagpatuloy sa Badr at nagkampo sa labas lamang ng kapatagan nito. Pagkatapos, ang Hadhrat Rasulullah (saw) at Hazrat Abu Bakr (ra) ay umalis at nakatagpo ng isang matandang Arabong lalaki at nang hindi sinasabi sa kanila kung sino sila, ay nagtanong sa kanya ng ilang impormasyon tungkol sa kung ano ang kanyang narinig tungkol kay Muhammad at sa Quraish . Sinabi niya na sasabihin niya sa kanila pagkatapos nilang matukoy kung saang tribo sila kabilang. Ang Hadhrat Rasulullah (saw)sinabi niya na sasabihin niya pagkatapos niyang magbigay ng impormasyon. Sinabi niya sa kanila ang kanyang narinig tungkol sa mga paggalaw ng Rasul karim (saw) at ang kanyang impormasyon ay naging tama. Katulad nito, sinabi niya sa kanila ang kanyang narinig tungkol sa Quraish at ang impormasyong iyon ay naging tama rin. Pagkatapos ay muling nagtanong ang matanda arabo kung saan sila galing. Ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay sumagot na sila ay mula sa tubig.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na ang ilan ay maaaring magsabi na ang sagot na ito na ibinigay ng Hadhrat Rasulullah (saw) ay hindi ang tamang sagot. Gayunpaman, ang sagot na ito ay hindi mali sa lahat, sa halip, na isinasaisip ang mga sensitibong panahon ng digmaan, ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nagbigay ng sagot na nagpoprotekta sa mga Muslim ngunit hindi pa rin mali. Ang ilang mga mananalaysay ay nagsabi na ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay tumutukoy sa pahayag ng Qur'an na ang lahat ng bagay ay nilikha mula sa tubig. Ang iba ay nagsabi na karaniwan sa mga tao na makilala ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pangalan ng isang balon ng tubig sa kanilang lugar. Maaari rin na ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay tumutukoy sa bukal ng Badr kung saan nagkampo ang mga Muslim.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na sa pagbabalik sa kampo ng mga Muslim, ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nagpadala ng isang mensahero sa bukal ng Badr upang mangalap ng higit na impormasyon. Nadatnan ng Mensahero ang ilang Makkan na nag-iipon ng tubig para sa mga Quraish. Kinuha sila ng mensahero ng Muslim at tinanong sila ng impormasyon; gayunpaman, hindi nila nakuha ang impormasyong kailangan nila. Nang dalhin sa Hadhrat Rasulullah (saw) , ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nagtanong sa kanila tungkol sa kung nasaan ang mga Quraish, at sinabi nila sa kanya na sila ay nasa likod ng burol. Pagkatapos ay tinanong sila ng Hadhrat Rasulullah (saw) kung ilan sila, na sumagot sila na hindi nila alam. Kaya tinanong sila ulit ng Hadhrat Rasulullah (saw) kung ilang kamelyo ang kinakatay nila araw-araw para makakain, at sumagot sila na sila ay kakatay ng mga 9 hanggang 10 kamelyo. Mula dito, nakolekta ng Hadhrat Rasulullah (saw) na mayroong 900-1,000 Makkans. Ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nagtanong din kung sinong mga pinuno ng Quraish ang kasama ng hukbo,at pinaalam din nila ito sa kanya saw..

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na habang binabanggit ang pangyayaring ito, na ang sinabi ng Hadhrat Rasulullah (saw) , sa kasulatan ng Hazrat Mirza Bashir Ahmad ra. (:

'"Na ngayon nandito na! Inihagis sa inyo ng Makkah ang mga pinakadakilang bayani nito (mga sila kuffar)."

Ang mga salitang ito na kusang binanggit ng Hadhrat Rasulullah  (saw) ay mga napakatalinong salita, . Ang dahilan ay, na sa halip na ang mahihinang mga Muslim ay masiraan ng loob nang marinig ang mga pangalan ng napakaraming kilalang pinuno ng Quraish, ang mga salitang ito, ay umakay sa kanilang kakayahan sa pang-unawa na maniwala na parang ipinadala ng Diyos ang mga pinunong ito ng Quraish, upang magsilbing biktima. para sa mga Muslim.' (The Life & Character of the Seal of Prophets (saw) – Vol II, pp. 142-143).

Mga Paghahanda para sa Labanan at Pag-set Up ng Kampo

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na tungkol sa lugar kung saan nagkampo ang mga Muslim, tinanong ni Hazrat Habbab (ra) ang Hadhrat Rasulullah (saw) kung ang kanilang lugar na kanyang pinili ay dahil sa banal na kapahayagan. Ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nagsabi na ito ay hindi dahil sa banal na kapahayagan. Nang marinig ito, si Hazrat Habbab (ra) ay nagpahayag ng kanyang opinyon, na naisip niya na mas matalinong lumapit sa tubig. Nang marinig ang kanyang pangangatwiran, ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay sumang-ayon, at ang kampo ng mga Muslim ay lumipat papalapit sa bukal.

Pagkatapos ay binanggit ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) kasulatan ng Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) tungkol sa mga paghahanda ng Muslim para sa labanan at isang tolda na inihahanda para sa Hadhrat Rasulullah (saw) :

'Sa panukala ni Sa'd bin Mu'adh (ra) , pinuno ng Aus, isang uri ng tolda ang inihanda para sa Hadhrat Rasulullah (saw) sa isang tabi ng parang. Itinali ni Hadhrat Sa'd (ra) ang tent na malapit sa bundok ang tent ng Hadhrat Rasulullah (saw)  at nagsabi:

“Ya Rasulullah! Umupo ka Tuan sa toldang ito, at lalabanan natin ang kaaway sa ngalan ni Allah. Kung ipagkakaloob sa atin ni Allāh ang tagumpay, ito ang ating hangarin. Ngunit kung Na’udzubillahi min dzalik, ang sitwasyon ay lumalala, pagkatapos ay umakyat ka Huzoor sa bundok na ito at makarating sa Madīnah sa anumang paraan na posible. Doon mo makikita ang ating mga kapatid at kamag-anak, na hindi bababa pagmamahal nilaat katapatan sa atin. Gayunpaman, dahil hindi nila alam na makakaharap sila ng digmaan sa kampanyang ito, hindi sila sumama. Kung hindi, hindi na sana sila naiwan. Kapag nalaman nila ang kalagayan, hindi sila titigil sa pag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ka."

Ito ang marubdob na katapatan ni Sa'd (ra) , na karapat-dapat na papuri sa anumang kaso; ngunit maaari bang maisip na ang Sugo ng Allah ay tatakas mula sa larangan ng digmaan? Dahil dito, sa larangan ng Hunain, isang hukbo na 12,000 ang tumalikod, ngunit ang sentrong ito ng Banal na Pagkakaisa ay hindi natinag kahit isang pulgada. Sa anumang kaso, ang tolda ay inihanda, at si Sa'd (ra) kasama ang ilang iba pang mga Ansar, ay pinalibutan ito at nagbantay. Ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay sa loob ng tent na ito na kasama si Hadrat Abu Bakr (ra) . Buong magdamag, umiiyak at nananaghoy, na manalangin ang Hadhrat Rasulullah (saw) na nagsumamo sa harap ng Allah. nakasulat sa kasaysayan na sa buong hukbo ng Muslim, ang Hadhrat Rasulullah (saw) lamang ang nanatiling gising buong magdamag.' (The Life & Character of the Seal of Prophets (saw)– Vol II , pp. 143-144)

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kinaumagahan, sumulong ang mga Quraish. Nang makita ito, ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay nanalangin na ang Diyos ay tuparin ang Kanyang pangako ng tagumpay sa mismong araw na iyon. Bago dumating ang Quraish, inayos ng Hadhrat Rasulullah (saw) ang hanay ng kanyang hukbo. Gumagamit siya ng palaso upang ituro ang mga Muslim at ituro sa kanila kung saan sila pupunta. Ang watawat ng Muslim ay ipinagkaloob kay Hazrat Mus'ab bin Umair (ra) na naglagay nito nang eksakto kung saan itinuro ng Hadhrat Rasulullah (saw) .

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na habang inaayos ng Hadhrat Rasulullah (saw)) ang mga saf o hanay, si Hazrat Sawad (ra) ay bahagyang wala sa linya , kaya't ang Hadhrat Rasulullah (saw) ay tinulak sa tiyan ng kanyang palaso upang ituro sa kanya. pabalik. Sinabi ni Hazrat Sawad (ra) na ang sundot ng palaso ay nagdulot sa kanya ng sakit, at nang dumating ang pagkakataon makitang ang Hadhrat (saw) ay humihingi upang itatag ang katarungan, siya ay humingi ng kabayaran. Itinaas ng Hadhrat Rasulullah (saw) ang kanyang kamiseta mula sa kanyang tiyan at sinabi na maaari siyang tumanggap ng kabayaran. Sa halip, niyakap ni Hazrat Sawad (ra) ang Hadhrat Rasulullah (saw) . Nang tinanong ng Hadhrat Rasulullah (saw) kung bakit niya ginawa ito, sumagot siya na hindi niya alam kung mananatili siyang buhay Radiyallāhu anhu, at kung ito na ang kanyang mga huling sandali Radiyallāhu anhu, at kagustuhan niya ang pangyayaring ito na niyayakap niya ang Hadhrat Rasulullah (saw) .

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ipagpapatuloy niya ang pagsasalaysay ng mga pangyayaring ito sa mga susunod na sermon.

Mga Panalangin sa Paglilibing

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na pangungunahan niya ang mga panalangin sa libing ng mga sumusunod na namatay na miyembro:

Qari Muhammad Ashiq

Qari Muhammad Ashiq na isang propesor ng Jamia Ahmadiyya at ang Principal ng Madrasatul Hifz. Matapos makumpleto ang pagsasaulo ng Banal na Qur’an, bago tanggapin ang Ahmadiyyat, nagturo siya sa iba't ibang madrasa ng sektang Ahl-e-Hadith. Narinig niya ang iba't ibang mga di-Muslim na iskolar na ibang relihiyon na nagsabi na ang ilang mga talata ng Banal na Qur'an ay maaaring ipawalang-bisa mansukh, samantalang ang Hadhrat Masih Mau’udas ay naniniwala na kahit isang maliit na bahagi ng Banal na Qur'an ay hindi mababago o mapawalang-bisa sa anumang paraan. Nagsagawa siya ng karagdagang pananaliksik sa bagay na ito at nakipagpulong sa ilang mga Ahmadi na nagbigay sa kanya ng mga aklat ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) . Gayunpaman, pagkaraan ng ilang panahon ay nawalan siya ng pakikipag-ugnayan sa mga Ahmadi na iyon. Gayunpaman, ayon sa utos ng Diyos, makakatanggap siya ng iba't ibang mga panaginip kabilang ang isang kung saan narinig niya 'Dinggin mo ang tawag ng langit. Dumating na ang Mesiyas! Dumating na ang Mesiyas! ' Kaya sa isang paraan o iba pa, ang kanyang atensyon ay patuloy na ibinalik sa Ahmadiyyat at sa huli, siya ay nangako ng katapatan at pumasok sa Jama’at Ahmadiyyat. Nagtiis siya ng matinding paghihirap matapos siyang mangako ng katapatan at sinubukan pa ng mga di-Ahmadi na Muslim na akitin siya palayo sa iba't ibang makamundong pang-akit, gayunpaman, pinananatili siya ng Makapangyarihang Diyos na matatag. Nagpakasal siya sa isang balo na mayroon nang tatlong anak at pagkatapos ay nagkaroon ng sariling anak na babae. Noong panahong iyon, si Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) ang In-Charge ng Waqf-e-Jadid, at hiniling na dalhin si Qari Muhammad Ashiq sa kanya para sa isang pulong. Kaya naman, pagkatapos ng isang pulong at pakikinig sa kanyang pagbigkas, si Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh)hinirang siya upang magtrabaho sa ilalim ng Waqf-e-Jadid. Kaya, ang mga mag-aaral sa huling taon ng Jamia Ahmadiyya ay darating at matuto mula sa kanya. Magpapatuloy din siya sa pagtuturo sa mga estudyante ng Madrassatul Hifz at Jamia Ahmadiyya. Kahit pagkatapos ng pagreretiro, magpapatuloy siya sa paglilingkod. Binanggit ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na naalala rin niya ang pagtuturo niya sa mga estudyante sa masjid. Pinangunahan niya ang  mga pagdarasal ng tarawih  sa loob ng 15 taon sa Masjid Mubarak sa Rabwah. Sinasabing siya ay itinalaga sa tungkuling ito dahil labis na nasiyahan ang Ikatlong Khalifah ng Ahmadiyya (rh) sa kanyang pagbigkas. Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang kanyang mga mag-aaral mula sa iba't ibang panig ng mundo ay sumulat sa kanya tungkol sa mga dakilang katangian ni Qari Muhammad Ashiq. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)nanalangin na sana ay itaas ng Allah ang kanyang posisyon at nawa'y ipagkaloob ng Allah ang katapatan sa kanyang mga supling.

Nooruddin Al-Husni

Nooruddin Al-Husni ng Syria. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa Saudi Arabia, kung saan siya ay nakulong dahil sa kanyang mga paniniwala. Habang nasa kulungan siya ay namatay kamakailan. Nang bumisita ang Ikalawang Caliph (ra) sa Damascus siya ay nanatili sa tahanan ng tiyuhin ni Nooruddin Al-Husni kung saan siya, bilang isang bata, ay nagkaroon ng pagkakataon na bigkasin ang isang bahagi ng Banal na Qur'an sa presensya ng Ikalawang Caliph (ra ) . Siya ay regular sa pananatili ng boluntaryong pag-aayuno, mahilig siya sa pagbigkas ng Banal na Qur'an at regular sa pag-aalay ng  tahajjud. Nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala, kahit nasa kulungan. Sasabihin niya sa lahat ng nasa kulungan na ang tulong ng Diyos ay malapit na. Naiwan sa kanya ang kanyang asawa na maraming sakripisyo habang nakakulong ang kanyang asawa, tatlong anak na lalaki at isang anak na babae. Kinasuhan siya dahil sa pagpapalaganap ng mensahe ng Ahmadiyyat sa social media. Tiniis niya ang matinding paghihirap sa kulungan, kung saan hindi siya papayagang makipagkita man lang sa kanyang pamilya o makipag-usap sa kanila sa telepono. Madalas siyang magkasakit dahil sa kanyang katandaan, ngunit hindi pa rin siya pinapayagang makipagkita sa kanyang pamilya. Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa, itaas ang kanyang posisyon at bigyang-daan ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang mga kabutihan.

Buod na inihanda ng  The Review of Religions0 views

Comentarios


bottom of page