top of page

Buhay ng Banal na Propeta (sa) – Mga Pag-unlad sa Panahon ng Labanan sa Badr


HULYO 7, 2023

Muhammad (sa): Ang Dakilang Huwaran

Pangaral sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

.

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

'Buhay ng Banal na Propeta (sa) – Mga Pag-unlad sa Panahon ng Labanan sa Badr'

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin, si Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na sa nakaraang sermon, binanggit niya ang pagkamangha ng mga Muslim sa mga hindi naniniwala sa Makkah, sa kurso ng na binanggit niya ang pagtatalo nina Abu Jahl at Utbah.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na si Utbah bin Rabi'ah ay sumulong na naghahanap ng isang labanan. Tumugon ang ilang kabataan mula sa Ansar, ngunit tinanong ni Utbah kung sino sila. Nang ipaalam nila sa kanya, sinabi ni Utbah na wala siyang kinalaman sa kanila, at ang tanging hangarin nila ay labanan ang kanilang mga kamag-anak na mula sa Quriash. Siya ay tumawag sa Banal na Propeta (saw) at sinabi na dapat niyang ipadala ang mga tao na maaaring makipagkumpitensya sa kanila at mula sa kanilang pamilya. Kaya naman, ang Banal na Propeta (sa) ay tumawag kay Hazrat Hamzah (ra), Hazrat Ali (ra) at Hazrat Ubaidah bin Harith (ra). Si Hazrat Hamzah (ra) ay nakipaglaban sa Utbah, si Hazrat Ali (ra) ay nakipaglaban kay Shaibah, at si Hazrat Ubaidah (ra) ay nakipaglaban kay Walid. Sina Hazrat Hamzah (ra) at Hazrat Ali (ra) ay parehong nanalo, habang si Hazrat Ubaidah (ra) ay nasugatan at sina Hazrat Hamzah (ra) at Hazrat Ali (ra) ay tumulong sa kanya.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa takbo ng labanang ito, naputol ang paa ni Hazrat Ubaidah (ra). Nang dinala sa Banal na Propeta (sa) siya ay nagtanong kung siya ay ituring na isang martir na kung saan ang Banal na Propeta (saw) ay sumagot na siya ay talagang gagawin niya. Sa pagbabalik mula sa Badr na si Hazrat Ubaidah (ra) ay sumuko sa kanyang mga pinsala at naging martir. Isinalaysay na nang siya ay mawalan ng paa at dinala sa Banal na Propeta (saw), siya ay inihiga malapit sa Banal na Propeta (saw), at inilagay ng Banal na Propeta (saw) ang kanyang pinagpalang paa sa ilalim ng Ubaidah (ra).

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na noong malapit nang magsagupaan ang dalawang panig para sa labanan, nanalangin si Abu Jahl na yaong mga nagputol ng ugnayan ng pagkakamag-anak at nagsabi ng mga bagay na hindi narinig ng sinuman noon ay mapahamak. Ipinaliwanag ng Ipinangakong Mesiyas (as) na marahil ay inisip ni Abu Jahl na ang Banal na Propeta (saw) ay namumuhay ng isang maruming buhay (ipinagbawal ng Diyos) kung saan ginawa niya ang panalanging ito. Gayunpaman, hindi hihigit sa isang oras pagkatapos gawin ang panalanging ito na si Abu Jahl mismo ang namatay sa labanan.

Ang Istasyon ng Paraiso na Ginantimpalaan sa mga Martir ng Badr

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nakatala na kahit na ang mga Muslim ay mas marami at mas kakaunti ang kagamitan, mayroon silang isang bagay na hindi kayang kumpletuhin ng ibang lakas sa mundo, at iyon ay isang buhay na pananampalataya. Ito ang nagbigay sa kanila ng pambihirang lakas. Nagpakita sila ng paglilingkod sa pananampalataya, na ang katulad nito ay hindi pa nakikita.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang unang martir sa Islam ay si Hazrat Mahjah (ra), isang pinalaya na alipin ni Hazrat Umar (ra) matapos na gawing puntirya ng palaso na tumutusok sa kanyang leeg.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang isang binata, si Harithah bin Suraqah bin Harith (ra) ay namartir sa Labanan ng Badr. Ang kanyang ina ay pumunta sa Banal na Propeta (saw) at tinanong kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Harithah sa kanya. Sinabi niya na kung siya ay nasa langit, magagawa niyang manatiling matiisin. Gayunpaman kung mayroong anumang bagay na salungat dito, dapat niyang hintayin kung ano ang gagawin niya. Ang Banal na Propeta (saw) ay nagtanong, 'Iisa lang ba ang paraiso? Ang iyong anak ay nasa Jannat al-Firdaus (ang pinakamataas na istasyon sa paraiso).'

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang mga kasama ay nakipaglaban nang may malaking tapang. Ang Banal na Propeta (saw) ay nagsabi sa kanyang mga kasamahan na sinumang lumaban nang may pagtitiis at hindi tumalikod ay papasok sa paraiso. Ipinahayag ni Hazrat Humam (ra) ang kanyang pagkamangha at nagtaka, 'Ang tanging hadlang ba sa pagitan ko at ng paraiso ay pinapatay ng mga taong ito?' Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang espada at buong tapang na nakipaglaban hanggang siya ay napatay.

Ang Pagbagsak ni Abu Jahl

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na si Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) ay nagsalaysay na sa panahon ng Labanan sa Badr, tumingin siya sa kanyang kaliwa at kanan at nakita niya ang dalawang batang lalaki na nakatayo sa kanyang tabi. Iniisip niya kung paano pa siya mapoprotektahan ng dalawang ito. Ang isa sa mga batang lalaki ay bumulong sa kanya at hiniling na ituro niya si Abu Jahl upang siya ay mapatay o mapatay sa proseso. Pagkatapos, bumulong sa kanya ang isang batang lalaki sa kabilang linya at ganoon din ang itinanong. Itinuro niya si Abu Jahl sa kanilang dalawa. Sila ay tumakbo na parang kidlat patungo kay Abu Jahl upang patayin siya. Ang dalawang ito ay Mu'adh at Mu'awwidh. Nawala ang braso ng isa sa kanila sa kurso.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na pagkatapos ng labanan, hinanap ng Banal na Propeta (saw) si Abu Jahl ngunit hindi niya ito matagpuan. Ang Banal na Propeta (sa) ay nanalangin para sa kanya na huwag makatakas. Pagkatapos ay inutusan ng Banal na Propeta (saw) na hanapin si Abu Jahl. Kalaunan ay natagpuan ni Hazrat Abdullah bin Mas'ud (ra) si Abu Jahl na halos wala nang buhay. Tinanong ni Abu Jahl kung nakapatay sila ng sinumang higit na pinahahalagahan kaysa sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang nanalo sa labanan. Tinutuya pa rin ni Abu Jahl si Hazrat Abdullah bin Mas'ud (ra); gayunpaman, pinatay niya siya at pagkatapos ay dinala ang kanyang katawan sa Banal na Propeta (saw) kung saan niluwalhati ng Banal na Propeta (saw) ang Allah. Ayon sa isa pang salaysay, ang Banal na Propeta (saw) ay pumunta sa lugar kung saan pinatay si Abu Jahl. Naitala na ang Banal na Propeta (saw) ay nagsabi na ang bawat bansa ay may Faraon at ang Paraon ng kanyang bansa ay si Abu Jahl.

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ikalawang Caliph (ra) na nagsabi na kahit ang huling hiling ni Abu Jahl ay hindi natupad. Sa panahong iyon, nakaugalian na kung ang isang pinuno ng Makkah ay papatayin, ang kanyang ulo ay puputulin mula sa ibabang bahagi ng leeg upang siya ay makilala. Gayunpaman, nang ipahayag ni Abu Jahl ang hiling na ito ay hindi ito natupad ni Abdullah bin Mas'ud (ra).

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) si Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) na sumulat:

'Kaya, maging Muhajirin o Ansar , parehong nakipaglaban nang buong tapang at tapat. Gayunpaman, ang mga bilang ng kaaway at ang lakas nito sa mga kagamitan ay napatunayang halos hindi masisira na puwersa, at ang kinalabasan ng digmaan ay nanatiling malabo nang ilang panahon. Ang Banal na Propeta (sa) ay patuloy na nakikibahagi sa taimtim na pagsusumamo, at ang kanyang paghihirap ay dumami sa bawat sandali. Gayunpaman, sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang Banal na Propeta (sa) ay bumangon mula sa pagpapatirapa at lumabas ng tolda na binibigkas ang sumusunod na banal na magandang balita:

"Ang hukbo ng Quraish ay tiyak na matatalo at ipapakita ang kanilang mga likod sa pagtakas." ' ( Ang Buhay at Katangian ng Tatak ng mga Propeta (sa) , Tomo 2, p. 153)

Binanggit pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) si Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) na sumulat:

'Paglabas ng kanyang tolda, ang Banal na Propeta (saws) ay tumingin sa lahat ng apat na direksyon upang mahanap ang larangan ng labanan na pinainit ng pagdanak ng dugo. Noong panahong iyon, ang Banal na Propeta (saw) ay kumuha ng isang dakot ng buhangin at mga bato at itinapon ang mga ito patungo sa mga hindi naniniwala, at taimtim na sumigaw, “Masira nawa ang kanilang mga mukha.” Pagkatapos, ang Banal na Propeta (sa) ay tumawag sa mga Kasamahan upang maglunsad ng isang biglaang pag-atake. Nang ang tinig ng kanilang Mahal na Guro ay umabot sa kanilang mga tainga, itinaas nila ang isang slogan ng Kadakilaan ng Diyos, at nagtulak pasulong sa isang agarang pag-atake. Sa kabilang banda, ang Banal na Propeta (saw) ay naghagis lamang ng isang dakot ng buhangin nang ang isang bugso ng hangin ay nagsimulang punan ang mga mata, bibig at ilong ng mga hindi naniniwala ng mga bato. Ang Banal na Propeta (sa) ay nagsabi, "Ito ay isang hukbo ng mga anghel ng Diyos na dumating upang suportahan kami ng banal na tulong." Sa ilang salaysay, naiulat din na noong panahong iyon, may mga taong nakakita pa ng mga anghel na ito. Sa anumang kaso, ang mga pinuno tulad nina 'Utbah, Shaibah at Abu Jahl, ay nahalo na sa alabok. Bilang resulta ng agarang pag-atakeng ito ng mga Muslim at ang biglaang bugso ng hangin, nagsimulang mawalan ng lakas ang Quraish, at mabilis na sumabog ang takot sa hukbo ng Quraish. Mabilis na naalis ang larangan ng labanan.' (Ang Buhay at Katangian ng Tatak ng mga Propeta (sa) , Tomo 2, pp. 153-154)

Banal na Suporta sa Pabor sa mga Muslim

Sa pagkakataong ito nang ang Banal na Propeta (saw) ay naghagis ng mga bato na ipinahayag ng Diyos,

' At hindi ka naghagis noong ikaw ay naghagis, ngunit si Allah ang naghagis. ' (Ang Banal na Qur'an, 8:18)

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang Diyos ay nagsabi sa Banal na Qur'an,

'Nang ikaw ay humingi ng tulong sa iyong Panginoon, at Siya ay sumagot sa iyo, na nagsasabi, 'Tutulungan kita kasama ng isang libo ng mga anghel, na sumusunod sa isa't isa.' (Ang Banal na Qur'an, 8:10)

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na ang Banal na Propeta (saw) ay nagpatotoo sa mga anghel na bumababa sa panahon ng labanan. Sa araw ng Badr, itinuro ng Banal na Propeta (saw) ang anghel Gabriel na nakasakay sa kabayo. Naitala na ang anghel Gabriel ay pumunta sa Banal na Propeta (saw) at nagtanong kung anong ranggo ang kanyang ibibigay sa mga Muslim na nakibahagi sa Labanan sa Badr. Ang Banal na Propeta (saw) ay nagsabi na sila ang magiging pinakamahusay sa mga Muslim. Sumagot si Gabriel na gayon din ang mga anghel na nakibahagi sa Labanan sa Badr. Maging ang hindi naniniwalang mga Makkan ay nagpatunay na nakakita sila ng mga puting nilalang na nakasakay sa mga kabayo at nakikipaglaban sa labanan. Ang ibang mga kasamahan ay nagsalaysay na sa araw ng Badr, ang pagkakaiba ng mga anghel ay na sila ay nakasuot ng puting turban.

Sinipi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) ang Ipinangakong Mesiyas (as) na nagpaliwanag na sa walang hanggang karunungan ng Diyos, ginawa niyang hindi gaanong magpakita ang kaaway sa Banal na Propeta (sa) sa isang panaginip upang ang mga Muslim ay hindi mawalan ng pag-asa sa simula pa lamang. Katulad nito, sa isang pangitain, ipinakita ng Diyos ang mga anghel sa libu-libo sa panahon ng Labanan sa Badr upang madagdagan ang tiwala ng mga Muslim at upang malaman nilang hindi sila nag-iisa.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na natapos ang labanan nang ang mga Muslim ay nakakumbinsi na nanalo. Sa labanan, 14 na Muslim ang napatay habang 70 Makkan ang napatay, na marami sa kanila ay mga pinuno ng Makkan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ipagpapatuloy niya ang pagsasalaysay ng mga pangyayaring ito sa hinaharap.

Panalangin para sa Muslim Ummah

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na nais niyang ituon ang pansin sa mga espesyal na panalangin. Sinabi ng Kanyang Kabanalan (aba) na manalangin para sa mga Muslim sa Palestine; nawa'y lumikha si Allah ng kaginhawahan para sa kanila at tulungan ang mga inaapi. Nawa'y bigyan niya sila ng gayong pamumuno na tumutupad sa kanilang mga karapatan, gumabay sa kanila, at sumusubok na pigilan ang kanilang pang-aapi. Masyado na silang inapi, at parang walang tutulong sa kanila. Kung magkakaisa ang mga Muslim, maiiwasan ang mga ganitong bagay.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na gayundin, sa Sweden, at sa ibang mga bansa kung saan ang mga tao ay binigyan ng malayang paghahari sa ngalan ng kalayaan sa pagpapahayag at pananalita, sinasaktan nila ang damdamin ng mga Muslim. Sinisiraan nila ang Banal na Qur'an o binigkas ang mapanlinlang na pananalita laban sa Banal na Propeta (saw). Sinabi ng Kanyang Kabanalan (aba) na ito rin ay dahil sa pagkakawatak-watak ng mga Muslim. Magtaas man sila ng boses, ito ay pansamantala lamang at hindi epektibo.

Sinabi ngHadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang mga Muslim ay tinutumbok din sa France, ngunit mali rin ang reaksyon ng mga Muslim. Ang panggugulo at pagnanakaw ay walang magagawa. Dapat hubugin ng mga Muslim ang kanilang mga aksyon ayon sa mga turo ng Islam. Kapag ang kanilang mga salita at kilos ay naayon sa mga turo ng Islam, makikita nila ang tagumpay.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ang magagawa lang natin ay manalangin, partikular para sa mundo ng Muslim, at para sa buong mundo sa pangkalahatan; nawa'y protektahan ng Allah ang lahat mula sa kalupitan at manaig ang kapayapaan sa mundo. Nawa'y maunawaan ng lahat ang kahalagahan ng pagtupad sa karapatan ng bawat isa. Kung hindi, ang direksyon ng mundo ay humahantong sa malaking pagkawasak. Maawa nawa si Allah.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na ipanalangin din lalo na ang mga Ahmadi sa Pakistan, na ingatan sila ng Allah mula sa lahat ng kasamaan.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu'minin (aba) na sa France, maraming mga demonstrasyon, at sinasabing maraming ginagawa para sa batang lalaki na pinatay, ngunit halos hindi ito ang kaso. Ang pangangalap ng pondo para sa batang lalaki ay nagbunga lamang ng 200,000 Euros, samantalang para sa opisyal ng pulisya na dinala sa kustodiya, higit sa isang milyong euro ang nalikom. Tanging si Allah lamang ang maaaring magkaroon ng awa, bigyang-daan ang mga taong ito na tumapak nang may katarungan, at bigyang-daan ang mga Muslim na magkaisa.

Buod na inihanda ng The Review of ReligionsComments


bottom of page