top of page

Ang Pagsisikap na Makamit ang Taqwa

Updated: Sep 1, 2023

ABRIL 21, 2023

Ang Pagsisikap na Makamit ang Taqwa

Khutbah sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

.

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

Pagtatatag ng Tunay at Pangmatagalang Pagsamba

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin, sinabi ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) na ngayon ang huling Biyernes ng Ramadan. Lumipas na ang buwan ng Ramadan at marami na ang gumugol ng Ramadan sa pagsamba at nagsisikap na ipatupad ang pagbabago sa kanilang sarili ngunit hindi naisakatuparan ang kanilang mga plano ayon sa gusto nila.

Pagtaas ng Ating Pamantayan ng Panalangin at Kabutihan

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang Biyernes ay isang mapagpalang araw kung saan ang mga panalangin ay partikular na sinasagot. Kung ang ating Ramadan ay hindi natupad nang eksakto tulad ng ating pinlano, o bilang isang mananampalataya na Ramadan ay dapat gugulin, dapat pa rin tayong magsikap sa natitirang oras na natitira sa Ramadan upang manalangin na ang Allahu-Ta’ala ay masakop ang ating mga pagkukulang at bigyan tayo ng kakayahang mamuhay sa ating buhay sa paraan na ninanais ng Allahu-Ta’ala sa atin. Ang Allahu-Ta’ala ay lubhang Mabait; Hindi niya sinabi na mayroong isang tiyak na oras sa loob ng Biyernes partikular sa Ramadan na itinakda para sa pagtanggap ng panalangin, sa halip Siya ay karaniwang nagpahayag ng kahalagahan at mga pagpapala ng Biyernes.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kung ngayon, tayo ay nanunumpa sa ating mga panalangin na pagkatapos nitong Ramadan, patuloy nating itataas ang pamantayan ng ating kabutihan, ay magsisikap na madagdagan ang ating kaugnayan sa Allahu-Ta’ala, hanggang sa susunod na Biyernes ay magdarasal tayo para lamang Alang-alang kay Allah, na hanggang sa susunod na Biyernes ay sisikapin nating unahin ang pananampalataya kaysa makamundong mga bagay at hanggang sa susunod na Ramadan ay patuloy tayong magsisikap sa mga pagsisikap na inaasahan nating gawin sa Ramadan na ito, kung gayon ito ang mga paraan kung saan tayo maaaring magpatibay ng tunay na birtud, ito ang tamang pamamaraan ng mga gawaing matuwid at mabubuti . Kapag ang ating pagsamba at ang ating mga aksyon ay para lamang kay Allah, kung gayon ang Allah na Pinakamabait, ang Pinakamaawain sa lahat ay tiyak na magkakaloob sa atin ng mga pagpapala na ating pinagsikapan kahit sa limitadong paraan sa buwan ng Ramadan na ito.

Ang importante ay taqwa, ang importante ay patuloy na pagpupursige na gumawa ng mga ammal naaayun sa kautusan ng Allah, at ang totoong mahalaga at importante ay ang pagkatakot sa Diyos at naisin na sungkitin ang Kanyang habag,

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kung tayo ay patuloy na hahantong sa ganitong paraan at hindi hahayaang madaig tayo ng kamunduhan, kung gayon maging ang ating limitadong pagsisikap sa Ramadan na ito ay tatanggapin ng Allah at patuloy Niyang ipagkakaloob ang Kanyang mga pagpapala sa atin. Ito ang paraan at isang pangunahing prinsipyo na dapat nating laging tandaan. Kapag hinuhubog natin ang ating buhay ayon sa Taqwa, dapat palaging tandaan ang layunin na ito ng bawat Ahmadi, at kung ganito ang maipapakita natin sa ating mga anak ganun din ay magpapakita ng halimbawa para sa mga susunod na henerasyon .

Pagpapanatili ng Mga Antas na Nakamit Sa Panahon ng Ramadan sa Buhay ng Isang Tao

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na bilang mga Ahmadi, Alhamdulillah sa awa ng Diyos, tayo ay nangako ng katapatan sa Imam ng Kapanahunan , at ang mga kondisyon ng bai'at kung saan tinanggap natin siya ay lahat ay nakaugat sa Taqwa. Ito ay isang bagay na patuloy na ipinapaalala sa atin ng Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as), upang maisagawa natin ang isang rebolusyon sa ating sarili na hindi limitado sa isang buwan sa isang taon, ngunit walang hanggan. Walang alinlangan, ipinagkaloob sa atin ng Allahu Subhanuhu-wa-Ta’ala ang oras ng Ramadan bilang oras para sa pagsasanay, ngunit ito ay upang pagkatapos ng Ramadan, maaari tayong magpatuloy sa pagkamit ng mga ng mataas at panibagong Taqwa, kumpara sa dati.

Ang Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) ay ipinadala upang itaas ang mga pamantayan ng Taqwa at para sa ating islah o pagbabago, at ito ang palagi niyang ipinapaalala sa atin. ang Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ito ang mismong layunin kung saan siya inatasan at sinabi sa kanya na sa kanyang panahon, ang langit ay muling lalapit sa lupa. Ang kanyang dispensasyon ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng mga panahon, at ngayon ang kanyang mga tagasunod ang dapat pangalagaan ang kanilang pananampalataya at makamit ang pinakamataas na antas nito. Hindi ito makakamit sa pamamagitan ng mga pagsisikap na limitado sa isang buwan, sa halip ang mga pagsisikap na ito ay dapat sa lahat ng buwan at dapat tayong patuloy na magsikap na itaas ang mga pamantayan ng ating pananampalataya. Kapag ginawa natin ito, mapapabilang tayo sa mga nakaunawa sa ating pangako ng katapatan bai’at at nagsusumikap na tuparin ito. Pagkatapos ay mapapabilang tayo sa mga tinukoy ni Allah noong sinabi niya sa Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) "Ako ay kasama mo at kasama ng mga mahal mo." Kapag ang Allah na Makapangyarihan ay kasama nila, ano pa ang kailangan nila?

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na makakamit lamang natin ang antas na ito kapag patuloy tayong nagsusumikap na makamit ang pagmamahal ng Allah na Makapangyarihan. Dahil dito, tayo ay mapapabilang sa mga mapalad na umani ng mga pagpapala ng Allahu-Ta’ala at ang kanilang mga panalangin ay tinatanggap. Magreresulta ito sa pagkakaroon natin ng kumpiyansa na tawagin ang iba patungo sa Allah at tanggapin ang Tunay na Lingkod ng Banal na Propeta Rasulullah (saw). Ito ay nakasalalay sa pagkamit ng matataas na pamantayan ng Taqwa. Sa atin na makakaunawa nito ay patuloy na makikita ang mga pagpapakita ng mga biyaya ng Allah. Nakikita nating lahat ang mga pagpapakitang ito, hangga't hinuhubog natin ang ating buhay ayon sa mga utos ng Allahu Ta’ala.

Pag-iingat mula sa mga Pag-atake ng Shaytan

Binanggit ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang kasulatan ng Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang taqwa at kamangmangan ay hindi maaaring magkasabay. Ang isang matuwid na tao ay gumugugol ng oras sa pagsamba at tinutupad ang mga karapatan ng sangkatauhan. Ang tunay na Taqwa ay nagdadala sa loob mismo ng isang tiyak na liwanag na nagpapaiba sa isang tao sa iba. Ang liwanag na ito ay aabot sa bawat aspeto ng buhay ng isang tao, at ang mga landas na kanilang tatahakin ay maliliwanagan din. Ito ang pamantayan na dapat pagsikapan ng isang mananampalataya at isang taong matuwid. Kahit na pagkatapos ng Ramadan, dapat nating maging layunin na makamit ang antas at pamantayang ito. Mapalad ang mga taong ang bawat kilos ay alang-alang kay Allah at sa Kanyang kasiyahan. Sa kabilang banda, kung hindi tayo magsusumikap para dito, kung gayon ang ating mga paghahabol at ang ating pangako ay magiging hungkag, at ang ating mga pagsisikap sa buwan ng Ramadan ay walang anumang pakinabang. kaya, kailangan nating patuloy na suriin ang ating mga sarili upang makita kung tayo ay patuloy na nagsusumikap na makamit ang Taqwa. Dahil dito maaari tayong magkaroon ng kakayahang labanan at talunin Shaytan at Dajjal

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa kasalukuyang panahon ay pinalibutan tayo ng Shaytan mula sa bawat anggulo at kung walang tulong ng Diyos, hindi tayo maliligtas mula sa mga kamay ng Shaytan. Ang tulong ng Diyos ay nasa mga matuwid, at sa panahon kung saan ang mga pag-atake ng Shaytan ay mas malakas kaysa dati, kailangan din nating pagtuunan ng pansin ang ating mga panalangin kaysa dati. Sa pamamagitan man ng TV, social media o ang hindi mabilang na iba pang paraan, laganap ang Shaytan, at sa gayong mga kalagayan ay dapat tayong matakot lalo na para sa ating mga anak at makita na tayo ay naglalaan ng maayos at magandang kinabukasan para sa kanila. Kaya, hindi tayo dapat magrelaks pagkatapos ng Ramadan, sa halip ay dapat nating patuloy na dagdagan ang ating kaalaman sa Qur'an at pananampalataya upang magkaroon ng permanenteng kapaligiran sa loob ng ating mga tahanan. Dapat tayong patuloy na manalangin upang maligtas mula sa mga udyok ng Shaytan at ng Dajjal.

Ang Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Dajjal ay isang pagpapakita ng Shaytan. Inihula na sa mga Huling Araw ay magkakaroon ng maraming pakikipaglaban sa Shaytan, ngunit kalaunan ay matatalo din ang Shaytan. Gayunpaman, ito ay nakasalalay sa mga taong tumatahak sa mga landas ng Taqwa. Ang sukdulang pagkatalo ng Shaytan ay darating sa panahon ng Hadhrat Al-Masih Mau’ud at Imam Mahdi as.. Gayunpaman, ipinangako ng Diyos na ang mga mananampalataya at yaong mga sumusunod sa Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) ay magtatagumpay hanggang sa Araw ng Paghuhukom, gayunpaman, ang mga tunay na sumusunod sa Hadhrat Masih Mau’ud (as) lamang ang maaaring isama sa pangkat na iyon ng mga tunay na mananampalataya. Samakatuwid, dapat nating patuloy na suriin ang ating mga sarili upang makita kung natutupad natin ang mga kinakailangan upang mapabilang sa pangkat ng mga mananampalataya,

Sinabi pa ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ng ang Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) na nagsabi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya at pagsunod sa kanyang mga turo ay hindi lamang maliligtas ang isang tao mula kay Shaytan kundi madaraig pa rin ang Shaytan. Sa pamamagitan ng tunay na pagsunod sa Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) at pagsunod sa kanyang mga turo, ang bawat isa ay maaaring maisama sa pangako ng Diyos sa Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) na, Innī uhafidzu kulla man fiddar "Tiyak na poprotektahan Ko ang lahat ng nasa iyong tahanan." Kaya naman, hindi madadaig ang Shaytan sa pamamagitan lamang ng mga salita, sa halip ang pagiging matagumpay laban sa Shaytan ay nakasalalay sa ating mga aksyon at sa paraan ng ating pagdadala sa ating sarili. Ang perpektong halimbawa para sa atin ay ang Banal na Propeta Rasulullah (saw), na ang Shaytan ay naging Muslim.

Ang Epekto at Resulta ng Tunay na Panalangin

Ang Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) na nagsabi na kung ang bawat isa ay sumunod sa Banal na Qur'an, makikita nila ang Al-Quran-ul-Karim na ito ay nagsisimula sa isang panalangin at nagtatapos sa isang panalangin. Ito ay isang malinaw na indikasyon na walang makakamit kung wala ang Panginoon sa kanila. Kung Hindi matamo ng isang tao ang biyaya at ridho o pagpapala ng Allahu Ta’ala, wala silang magagawa. At Kahit na upang matamo ang Kanyang biyaya at mga pagpapala, dapat din manalangin na ang Allahu-Ta’ala ay magridho’ . At ang mga panalangin ay hindi lamang mga salita, ngunit ang tunay na mga panalangin ay bumubuo ng isang uri ng kamatayan sa sarili. Ang tunay na panalangin ay may magnetic effect na umaakit ng rahmat at ridho biyaya at pagpapala. Ngunit ang gayong magnetikong panalangin ay hindi maituturing na kung saan ang mga pag-iisip ng isang tao ay gumagala dito at doon at mas abala sa mga makamundong bagay. Bagkus ito ay tunay na panalangin na ganap na nakatuon sa Allahu-Ta’ala na maaaring magbukas sa mga pintuan para sa tagumpay, Ito ay malinaw na nakasaad sa Banal na Qur'an:

qad aflaḥal-mu`minụn

allażīna hum fī ṣalātihim khāsyi'ụn

'Katiyakan, ang tagumpay ay darating sa mga mananampalataya, Na mapagpakumbaba sa kanilang mga Panalangin.' (Ang Banal na Qur'an, 23:2-3)

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagpatuloy sa wikain ng Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang natural na resulta ng tunay na panalangin ay ang pagnanais ng isang tao para sa mundo ay unti-unting nababawasan. Hindi kailanman masasabi ang tungkol sa isang taong nananalangin sa paraang nakalimutan na nila ang Diyos, sa halip ang mga nangunguna sa mundo ay yaong mga nakalimot sa Diyos. Ang mga nananalangin sa tunay na diwa ay hindi naaabutan ng makamundong gawain na kanilang ginagawa, sa halip, ang kanilang mga panalangin ay nagpapanatili sa kanila na nakatuon sa Diyos.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang tunay na pagsamba ay bumubuo na ang epekto nito ay kitang-kita sa ating maliwanag na buhay at sa ating mga kaluluwa. Ang gayong pagsamba ay magdadala sa atin patungo sa isang mas mataas na antas ng moralidad at nagliligtas sa atin mula sa pagiging malulong sa kamunduhan at mula sa mga kamay ng Shaytan dahil ang gayong tao ay nasa proteksyon ng Allahu-Ta’ala. Ang gayong pagsamba ay hindi maaaring may dungis sa pag-iisip ng anumang bagay maliban sa Allah.

Bakit Nananatiling Hindi Kapaki-pakinabang ang Panalangin

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang esensya ng panalangin ay pagsamba. Ang isa ay maaaring mag-alay ng panalangin, ngunit ito ay walang pakinabang kung ito ay mananatiling walang tunay na pagsamba. Kung hindi, maaari na lamang pumunta sa mosque at mag-alay ng panalangin at pagkatapos ay magpatuloy sa paggawa ng mga kalupitan, tulad ng ginagawa ng iba't ibang organisasyong terorista sa ngayon. Samakatuwid, ang Ahmadiyya Muslim Community ang dapat magtatag ng tunay na halimbawa ng mga panalangin na kumukuha ng mga pagpapala at kasiyahan ng Allah na Makapangyarihan. Kapag nagawa na natin ito, kung gayon ay nagawa na natin ang hustisya sa ating pangako ng katapatan sa Hadhrat Masih Mau’ud (as) at tayo rin ay tunay na makikinabang sa buwan ng Ramadan.

Binanggit ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang wikain ng Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang tunay na panalangin ay yaong natutunaw ang puso ng isang tao. Dapat ding tandaan na hindi natin dapat pangalagaan ang ating mga panalangin sa pag-iisip na hinihiling ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang Allah ay hindi nangangailangan ng anuman, sa halip tayo ang lubhang nangangailangan kay Allah at ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pangalagaan ang ating mga ibadah.

Mga Panalangin ng Hadhrat Khalifa Ahmadiyya (aba)

Nanalangin ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sana ay makasamba tayo sa tunay na diwa. Nawa'y ang ating mga Ibadah ay hindi maging isang uri na hindi nakalulugod sa Diyos. Nawa'y magmana tayo ng mga pagpapala ng Diyos. Nawa'y magkaroon tayo ng koneksyon sa Allahu-Ta’ala at makibahagi sa mga pangakong ginawa ng Allahu Subhanuhu-wa-Ta’ala sa Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as). Nawa'y itanim natin ang ugali ng pagsamba sa ating mga susunod na henerasyon upang sila ay maligtas. Gaya ng sinabi ng Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as), kapag ang tunay na pagsamba ay naitatag, kung gayon ang Shaytan ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala. Magiging masuwerte tayo na itaas ang ating pamantayan ng pagsamba at sa gayon ay mapabilang sa mga gumagawa ng katarungan sa pagiging bahagi ng Jama’at ng Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as). Ang paggawa nito ay nangangailangan sa atin na tiyakin na walang bahagi ng ating araw o gabi ang walang panalangin. Nawa'y bigyan tayo ng Allahu-Ta’ala na mamuhay ayon sa mga turo ng Allah at ng Kanyang Sugo Hadhrat Muhammad Mustafa (saw) at ayon sa hangarin ng Hadhrat Aqdas Masih Mau’ud (as). Nawa'y ang kaluguran ng Allah ang ating pinakalayunin. manumpa tayo na hindi kailanman magpahinga hangga't hindi natin nabubuo ang gayong matuwid na pagbabago sa ating sarili na nagbibigay-daan sa atin na mamuhay sa paraang nakalulugod sa Allahu-Ta’ala at sa paraang mamuhay na humahadlang sa Shaytan sa pagpasok sa ating buhay. Nawa'y bigyang-daan tayo ng Allahu Subhanuhu-wa-Ta’ala Taufik Hidayat wal Barakaat.

Hinimok ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang mga panalangin para sa mga Ahmadi sa Pakistan, na ingatan sila ng Allah mula sa masasamang pakana ng mga kaaway. Ang mga Pakistani Ahmadis ay dapat lalo na manalangin para sa kanilang kalagayan, at tiyakin na ang mga panalanging ito ay hindi limitado sa ilang araw, ngunit patuloy manalangin sa kanilang kalagayan. Dapat din silang mangako na hubugin ang kanilang buhay sa paraang nakalulugod sa Allahu Ta’ala. Hinikayat din ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ang mga panalangin para sa mga Ahmadi sa Burkina Faso, Bangladesh, Algeria at Ahmadis na naninirahan sa buong mundo, na iligtas ng Allah ang lahat mula sa masasamang pakana ng mga Anti-Ahmadis. Ang Huzoor (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan tayo ng Allahu-Ta’ala ng kakayahan na magkaroon ng mga mabubuting pagbabago sa ating sarili. Nawa'y bigyan Niya tayo ng kakayahang magtatag ng mga tunay na panalangin at tanggapin Niya ang mga panalanging iyon.

Buod na inihanda ng The Review of Religions


Comments


bottom of page