top of page

Ang pag-iwan kay Allah ay humahantong sa pagkakahawak kay Satanas

Binigyang-diin ni Huzoor ang taqwa sa inaugural address ng Jalsa Salana UK

ika-28 ng Hulyo 2023. Pagkatapos bigkasin ang tashahhud , ta'wwauz at Surah al-Fatihah, sinabi ni Huzoor aa ang Ipinangakong Mesiyas bilang ipinaliwanag na ang isang dakilang layunin ng Jalsa Salana ay ang mga dadalo ay upang makamit ang taqwa at kabutihan, pagkatapos nito, kubg ito ay mayroon, ay makakamit nila ang pagiging malapit sa Allah Qurub ilahi, at tatawid sa Kanyang landas, at sa huli ay maging masigasig sa Kanyang pagsamba, ibadah. Ang Hadhrat Masih Mau’ud as. ay hindi lamang nagsabi sa kanyang mga miyembro sa Jama’at na makamit ang taqwa ; ngunit nang may matinding sigasig at sakit, na kung paano ipinakita niya sa kanila ang mga landas ng pagtatamo ng taqwa alinsunod sa Banal na Quran at ng Banal na Propeta Hadhrat Rasulullah sa . Ang Hadhrat Masih Mau’ud as palaging sinasabi na kung ang ugat ng taqwa ay naroroon sa isang tao, nasa kanila na ang lahat.

Sa isang pagkakataon, sinabi ng Hadhrat Masih Mau’ud as.  Na para sa ikabubuti ng Jamaat, mahalaga na ipaalam sa kanila at higit na mahalaga na ipaliwanag sa myembro tungkol sa taqwa , dahil nauunawaan ng bawat matalinong tao na kung walang taqwa , hindi malulugod ang Allah. Ang Allah ay nagsabi: 

 اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا وَّالَّذِیۡنَ ہُمۡ مُّحۡسِنُوۡنَ

Katotohanan, si Allah ay kasama ng mga matuwid bartaqwa at mga gumagawa ng mabuti Muhsinun. (Surah an-Nahl, Ch. 16. V.129)

Ang ibig sabihin ng muttaqi  ang isang tao ay laging may takot sa Allah, laging nagnanais ng Kanyang kasiyahan ridho’ , at umaasa na ang Allah ay magiging kanyang Kalasag at Tagapagtanggol. Ito ang kahulugan ng isang muttaqi na dapat nating isaisip at maintindihan.  Ang susunod na estado o darajat ay ang isang mohsin , na nagdadala rin ng iba sa landas ni Allah. Samakatuwid, ang isang mananampalataya ay dapat na isang muttaqi at isang mohsin . Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dalawang katangiang ito, ang isang tao ay nakakatulong din sa sangkatauhan sa pangkalahatan.

Ang isang mananampalataya kung gayon ay hindi dapat makuntento sa isang yugto lamang o first stage lamang; sa halip, dapat nilang pag-isipan kung paano sila makakapasok sa hanay ng mga mohsinun at makakatulong din sa nilikha ni Allah. Ang tunay na taqwa at paniniwala tawakkal ay ang isang tao ay mohsin din.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as. Ay naipaliwanag din niya na ang ibig sabihin ng taqwa ay ang pag-iwas sa maliliit na kasamaan. Ang isang tao ay hindi isang muttaqi kung sila ay lumalayo lamang sa mga pangunahing kaalaman o basic stage, tulad ng pagnanakaw o zina at iba pang kasamaan. Ang paglayo sa mga sakit na ito ay hindi isang magandang gawa; sa halip, ang tunay na kabutihan o muhsinun ay ang isang tao ay tumutulong sa nilikha ni Allah huququl ibad at handang ibigay ang kanyang buhay sa layunin ng Allah. 

Ang Hadhrat Masih Mau’ud  as. Ayon sa sinabi niya na ang pag-iwas lamang sa mga sakit rohani na ito ay hindi kabutihan sa sarili nito maliban kung ang isa ay tumulong at naglilingkod sa nilikha ng Allah.  Marami ang lumalayo sa kasalanan, ngunit hindi nila natatamo ang anumang makabuluhang espirituwal na katayuan. Halimbawa kahit ang isang atheist o walang kaalam-alam sa relihiyon ay hindi sila magnakaw, zina, dahil alam nila na Ang halimbawa ng tunay na taqwa ay tulad ng paglilinis ng pinggan at paglalagay ng mataas na kalidad ng pagkain sa loob nito (ibig sabihin na magbibigay nutrition sa jasad). Sa ganitong paraan, ang taqwa ay parang paglilinis ng pinggan na nilinis ang nafs–e-ammarah niya ngunit ang paglilinis ay hindi sapat; ang ulam ay kailangang punuin ng espirituwal na pagpapakain.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as nagsalita tungkol sa tatlong yugto ng kaluluwa: Nafs-e-ammarah (kung saan ang kaluluwa ay nasa ilalim ng kontrol ni Satanas at nasa pinakamababang yugto ng espirituwal na kalagayan), ang pangalawang yugto ay nafs-e-lawwamah , at ang pangatlo ay nafs-e-mutmainnah . Ang Hadhrat Masih Mau’ud as.  Gaya ng sinabi na ang bawat isa sa atin ay dapat tumakas sa nafs-e-ammarah at pagkatapos ay magsikap sa landas ng Allah, pagkatapos nito ay magsisimula ang nafs-e-lawwamah . Sa ganitong kalagayan, ang kaluluwa ay nagsisikap na makatakas sa mga tanikala ni Satanas at nasa patuloy na pakikipaglaban. Kung minsan, nadudulas ang kaluluwa at naiimpluwensyahan ito ni Satanas, at sa ibang pagkakataon, dinadaig ng kaluluwa ang Satanas. Ang Hadhrat Masih Mau’ud as ang nasabing tao ay nasa kalagayan ng labanan at nangangailangan ng tulong ng Allah. Dapat silang laging humingi ng kapatawaran sa Allah at patuloy na magsikap para sa ikabubuti. Sa huli, binibigyang-daan sila ng Allah na makatakas sa nafs–e–lawwamah at makapasok sa pinakahuling yugto ng nafs-e-mutmainna . Dito, sila ngayon ay tunay na naniniwala sa Allah at nakatitiyak na "Si Allah ay tunay na umiiral". Sila ay may ganap na paniniwala sa Allah at may kakayahang magsagawa ng mga gawain na may pinakamataas na pamantayan.

Ang Ipinangakong Mesiyas bilang sinabi na ang antas kung saan ang isang tao ay naniniwala o hindi naniniwala sa Allah ay makikita rin sa kanyang mga aksyon. Kung mas naniniwala sila sa Allah, mas mabuti ang kanilang mga aksyon. Kung ang isang tao ay tunay na naniniwala kay Allah, hindi maaaring sila ay nakagawa ng kasalanan, dahil ang paniniwalang ito ay pumuputol sa koneksyon sa pagitan ng kanilang kaluluwa mula sa sarili na nag-uudyok. Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na ang ating Jamaat ay dapat makamit ang espirituwal na kalagayang ito. 

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na ang unang obligasyon sa kanyang Pamayanan ay upang makamit ang tunay na paniniwala sa Allah. Sinabi ni Huzoor aa na dapat nating pag-isipang mabuti ito.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na ang Allah ay laging tumutulong sa taong nagtataglay ng taqwa at isa ring mohsin ; nakakatulong din sila sa iba. Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na natanggap niya ang sumusunod na paghahayag nang hindi mabilang na beses, marahil kahit na 2000 beses:

 اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا وَّالَّذِیۡنَ ہُمۡ مُّحۡسِنُوۡنَ

Katotohanan, si Allah ay kasama ng mga matuwid at mga gumagawa ng mabuti. (Surah an-Nahl, Ch. 16. V.129)

Samakatuwid, ang isang tao ay dapat palaging magmuni-muni sa kanilang pang-araw-araw na mga aksyon at makita kung saan sila nakagawa ng mabuti. Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi rin na ang isang mananampalataya ay hindi dapat manatili sa isang espirituwal na kalagayan o first stage lamang tapos stagnant na, dapat silang laging maging mahusay . Sinabi ni Huzoor aa na dapat tayong lahat ay maging mahusay sa mabubuting gawa, pagkatapos ay tinutupad natin ang ating pangako.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na sa Jamaat, may mga walang kuwentang argumento sa pagitan ng isa't isa na pagkatapos ay mawalan ng kontrol. Ang Ipinangakong Mesiyas bilang nag-udyok sa kanyang Jamaat na makipagkasundo sa pagitan ng kanilang mga kapatid at magpatawad sa isa't isa. Hindi dapat atakihin ng isang tao ang karangalan ng isang kapananampalataya. Ang Ipinangakong Mesiyas bilangnagsalaysay ng kwento ng isang hari na magsusulat ng Banal na Quran. Sinabi ng isang klerigo sa hari na mali ang pagkakasulat mo ng isang talata, kaya't ang hari ay gumuhit ng bilog sa paligid ng bahaging itinuro ng klerigo. Pagkaalis ng klerigo, walang binago ang hari at tinanong kung bakit niya iginuhit ang bilog noon. Sumagot ang hari sa pagsasabing mali talaga ang klerigo ngunit ayaw niya siyang masaktan. Kaya, hindi tayo dapat magmadaling makipagtalo, makipag-away, o piliin ang mga pagkakamali ng ating mga kapatid.


Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na pinoprotektahan ng Allah ang isang muttaqi mula sa mga pagsubok ng mundo. Kung ang mga miyembro ng Jamaat ay may mga sakit Rohani na walang pinag kaiba sa iba, kung gayon ano ang layunin ng paggawa ng bai'at ? Dapat tayong magsikap na magtanim ng tunay na taqwa sa ating sarili. 

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na hindi tama na inisin at pasakitan ang mga kapwa mananampalataya sa mga walang kabuluhang bagay. Hindi gusto ng Allah ang mga ganitong paraan. Ang Banal na Propeta Rasulullah saw ay dumating upang lumikha ng isang rebolusyon na mabuting kumunidad, at dapat tayong mag-aklas upang makamit ang gayong espirituwal na antas. 

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na ang isang tao ay dapat magkaroon ng ganap na pagmamahal at kabaitan sa kanilang mga kapatid at mamuhay ng kabutihan at pagmamahal.

Sinabi ni Huzoor aa na tayo ay nagtitipon sa Jalsa Salana upang makamit ang mga matataas na pamantayang moral at espirituwal na ito. Kung makamit natin ang mga pamantayang ito, poprotektahan tayo ng Allah mula sa mga pag-atake ng ating mga kaaway.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as nagsasaad:

“Ang tunay na takot sa Allah ay humihiling na suriin ng isang tao ang antas kung saan ang kanyang mga salita at kilos ay naaayon sa isa't isa. Ang isang tao na ang mga salita at kilos ay magkasalungat sa isa't isa ay dapat na malaman nila, walang ibang makukuha nila maliban sa galit ng Allah. Kung ang puso ng isang tao ay marumi, hinding-hindi ito makakasumpong ng pabor sa paningin ng Diyos gaano man kalinis ang mga salita ng isang tao; sa katunayan, ito ay pumukaw sa galit ng Diyos. Ang Hadhrat Masih Mau’ud as. Ay nag sabi na Ang aking pamayanan ay dapat na mapagtanto na sila ay lumapit sa akin upang maitanim ko ang binhi na nagpapalit sa kanila ng isang mabungang puno. Kaya, dapat suriin ng bawat isa ang kanilang sarili upang malaman ang kanilang panloob at panlabas na kalagayan. Na’udzubillah,kung ang mga puso ng aking mga tagasunod ay hindi naaayon sa kanilang mga salita, hindi sila sasalubungin ni hindi nila makakamit ang isang pinagpalang wakas sa kanilang buhay. Ang Dakilang Allah ay hindi nagmamalasakit sa isang pamayanan na may mga hungkag na puso na gumagawa ng walang laman na pag-claim, dahil Siya ay Sapat sa Sarili Al-Ghani. Ang tagumpay sa Badr ay naipropesiya na, na banal kapayayagan at mayroong lahat ng dahilan upang maniwala na ang mga Muslim na magtatagumpay. Ngunit ang Banal na Propeta Rasulullah saw., ay nagpatuloy sa pag-iyak at pagdarasal sa kanyang Panginoon. Si Hazrat Abu Bakr Siddiqra ay nagtanong tungkol sa pangangailangan para sa gayong taimtim na pagsusumamo nang ang tagumpay ay naipangako na sa Hadhrat Rasulullah saw.  Ang Banal na Propeta, kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay sumakanya, ay nagsabi, 'Ang Allah ay Al-Ghani ay Sapat sa Sarili.' Ibig sabihin, marahil ang mga nakatagong kalagayan ay nasa ilalim ng banal na pangakong ito.” ( Ang Banal na Propeta saw. , ay nagsabi, 'Ang Diyos ay Sapat sa Sarili.' Ibig sabihin, marahil ang mga nakatagong kalagayan ay nasa ilalim ng banal na pangakong ito.” Ang Hadhrat Rasulullah saw. Totoong nakakaalam ng kalikasan o Zat ng Allahu-Ta’ala .” (Malfuzat , Vol. 1, p. 10)

Sinabi ni Huzoor aaaa na ito ay mahalaga na bumuo tayo ng takot sa Allah sa loob ng ating sarili at para sa taqwa na ito ay mahalaga. Ngunit paano malalaman na mayroon silang takot sa Allah? Sinagot ito ng Hadhrat Masih Mau’ud as pagsasabing dapat tingnan kung ang kanilang mga salita, mga gawa at kilos ay naaayon sa isa't isa. Kung hindi nila nagawa, kung gayon ang isa ay hindi nakamit ang taqwa . Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na ang kanyang Jamaat ay dapat malaman na sila ay lumapit sa kanya upang ang binhi ng isang mabungang puno ay maihasik o mabuhos sa kanila. Gayunpaman, kung ang mga miyembro ng Jamaat ay nasa isang kondisyon kung saan ang kanilang mga salita at gawa ay sumasalungat sa isa't isa, kung gayon dapat nating tandaan na ang Allah ay al-Ghani; Wala siyang pakialam. Bago ang Labanan sa Badr, si Allah ay nagbigay ng mga pangako ng tagumpay sa Propeta sa ngunit siya ay nagpatuloy sa pagdarasal dahil si Allah ay al-Ghani at maaaring may mga nakatagong kondisyon sa mga pangakong Kanyang ginawa.

Sinabi ni Huzoor aa na ang mga Banal na pangako sa Jamaat ay matutupad kapag ang mga miyembro ng Jamaat ay may espirituwal na kalagayan na ang kanilang mga salita at gawa ay magkatugma. 

Sinabi rin ng Allah na sinuman ang may takot sa Allah, kung gayon ang Allah ay lumikha ng isang paraan mula sa kanila mula sa bawat kahirapan at nagbibigay para sa kanila. (Ameen)

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi:

“Dapat nating suriin palagi ang antas ng pag-unlad natin sa taqwa at kabanalan. Ang criterion para dito ay ang Quran. Mula sa mga tanda o Palatandaan ng isang matuwid o bartaqwa, ang isang tanda na ipinamalas ng Allah na Kataas-taasan sa pabor sa isang banal ay ang pagpapalaya Niya sa kanila mula sa mga hindi kasiya-siyang bagay sa mundong ito at Siya mismo ang naging Tagapangalaga ng kanilang mga gawain. Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

وَمَنْ یَّتَّقِ اللہَ یَجْعَلْ لَّہُ مَخْرَجاً وَّیَرْزُقْہُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ

"At siya na may takot kay Allah, Siya ay gagawa para sa kanya ng isang daan palabas, at bibigyan siya mula sa kung saan hindi niya inaasahan." (Surah at-Talaq, Ch.65: V.3-4)

“Ang Kataas-taasang Allah ay nagliligtas sa isang taong may takot sa Kanya mula sa anumang kapighatian na maaaring dumating sa kanya, at pinagkalooban siya ng panustos mula sa hindi niya inaasahan. Sa madaling salita, ang isang palatandaan ng isang matuwid na tao ay hindi siya inaalipin ng Dakilang Allah sa mga imoral na paraan at katamaran. Halimbawa, ang isang tindera ay naniniwala na ang kanyang negosyo ay hindi maaaring lumago nang walang suporta ng kasinungalingan; sa kadahilanang ito ay hindi siya umiiwas sa panlilinlang at dahil sa pangangailangan kaya hindi na matigil-tigilan ang pagsasalita ng mga kasinungalingan. Gayunpaman, ang tinatawag na pangangailangan na ito ay ganap na hindi makatwiran. Ang Allahu-Ta’ala ay naging Tagapagtanggol ng isang matuwid na tao, ang Allah ang tatanggol sa mga bartaqwa at iniligtas sila mula sa mga pagkakataong magpipilit sa kanila na magsalita ng mga hindi katotohanan. Tandaan, kapag tinalikuran ng isang tao ang Allah na Kataas-taasan, pinababayaan din ng Allahu-Ta’ala Al-Ghani ang gayong tao. Bukod dito, nah kapag iniwan ng Maawaing Diyos ang isang tao, tiyak na magkakaroon ng relasyon ang isang tao kay satanas. 

“Huwag isipin na ang Dakilang Allah ay mahina. Sa katunayan, Siya ang nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Kapag inilagay mo ang iyong tiwala sa Kanya para sa suporta sa anumang bagay, Siya ay darating sa iyong tulong.

وَمَنْ یَّتَوَکَّلْ عَلَی اللہِ فَھُوَ حَسْبُہٗ

At siya na naglagay ng kanyang tiwala kay Allah - Siya ay sapat na para sa kanya. (Surah at-Talaq, Ch.65; V.4)

“Gayunpaman, ang mga unang binanggit sa mga ayat na ito ay mga taong may pananampalataya. Ang lahat ng kanilang mga iniisip ay umiikot sa relihiyon at ipinaubaya nila sa Diyos ang kanilang makamundong mga gawain. Ito ang dahilan kung bakit binigyan sila ng katiyakan ng Dakilang Allah at sinabi sa kanila na Siya ang kanilang suporta. At sa gayon, ang isa sa mga pagpapala o barkat ng may taqwa ay ang Kataas-taasang Allah ay nagbibigay ng katiwasayan sa isang taong banal mula sa mga paghihirap na humahadlang sa kanyang mga gawain sa relihiyon."

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na ang isang tunay na muttaqi ay gumagamit ng kanilang bigay-Diyos na mga kakayahan sa matuwid na paraan at hindi sinasayang ang mga kakayahan na iyon. Sinabi ng Allah na ang mga tunay na mananampalataya - sila ay natatakot sa Allah, nagdarasal sa Kanya nang regular, nagbibigay ng kawanggawa, sadaqqa, naniniwala sa Kanyang mga aklat, atbp - ay sila ang mga nasa tamang landas. 

Sinabi niya: 

“Wala sa mga kakayahan ng tao na pinagkalooban ng Dakilang Allah sa mga tao upang masayang na lamang ; sa halip, ang kanilang disiplina at wastong paggamit ay ang tunay na paraan kung saan pinauunlad ang kanilang fitrat sifat o ang kakayahan ng tao . Ito ang dahilan kung bakit hindi itinuro ng Islam na ang mga kakayahan ng pagkalalaki ay ganap na patayin (ibig sabihin di’ tulad ng ibang relihiyon na magpari o madri o magbundok na walang kunikyon sa tao, o ang mata ay dukutin. Sa halip, ang Islam itinuturo nito ang kanilang wastong paggamit at ang paglilinis ng panloob na sarili. Sa bagay na ito, ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْن

"Tiyak, ang tagumpay ay darating sa mga mananampalataya." (Surah al-Mu'minun, Ch.23; V. 2)

“Pagkatapos, pagkatapos na ilarawan ang buhay ng isang taong matuwid o silang mga bartaqwa, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay gumawa ng konklusyon sa sumusunod na mga salita:

وَأُولٰٓئِکَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

“'At sila ang uunlad.

“Ibig sabihin, yaong mga tumatahak sa landas ng taqwa; yaong mga naniniwala sa hindi nakikita; yaong mga nagtatag ng kanilang Panalangin Na masabar doon; yaong mga nagbibigay mula sa ipinagkaloob sa kanila ng Allahu-Ta’ala ridzki; yaong mga naniniwala sa lahat ng banal na kasulatan na ipinadala ng Diyos, sa huli ay makakamit ang antas ng katiyakan. Ang mga taong ito mismo ang tunay na ginagabayan at tumatahak sa isang landas na nagpapatuloy upang humantong sa isang tao sa tagumpay. Samakatuwid, ang gayong mga tao ang nagtatagumpay at nakakarating sa kanilang huling hantungan, at naligtas mula sa mga panganib sa daan sa paglalakbay na nauna sa kanila. Kaya naman, sa simula pa lamang, ang Dakilang Allah ay nagbigay sa atin ng pagtuturo ng Taqwa at ipinagkaloob sa atin ang isang aklat, na nagbibigay din ng payo kung paano bumuo at maisagawa ang taqwa at kabanalan.” ( Malfuzat , vol 1, pp. 34-35)

Sinabi ni Huzoor aa na dapat i-check natin lahat ang ating sarili at tingnan kung hanggang saan tayo nagsisikap na makamit ang mga antas ng taqwa na ito .

Isa pang katangian ng isang bar-iman o silang mga naniniwala ay ang pamumuhay nila ng simple, nananatiling mapagkumbaba at Lumalayo sa sifat na galit na nagbubunga ng kayabangan. Ang Hadhrat Masih Mau’ud as ay binigyan diin niya na hindi niya nais na ang sinuman sa kanyang mga miyembro Jamaat na tumingin ng mababa sa iba. Tunay na alam ni Allah kung sino ang mataas na ranggo. 

Walang sinuman ang makakamit ng isang kagalang-galang na kalagayan nang walang taqwa at tanging si Allah lamang ang nakakaalam kung sino ang dakila sa ranggo. Walang kaugnayan sa pamilya, walang kayamanan, kaalaman ang makapagpataas ng isang Darajat at martabat ng tao, sa halip, sa mata ng Allah iyon ay nasa isang taong muttaqi , na tumupad sa Kanyang mga karapatan at mga karapatan ng Kanyang mga nilikha at nanatiling mapagpakumbaba ay siyang tunay na mataas sa ranggo, ayon kayAllahu-Ta’ala. 

Maaaring makapasok ang isang tao sa kuta ng Allah sa pamamagitan ng pagsusumikap na makamit ang taqwa , ang Hadhrat Masih Mau’ud gaya ng sinabi. Na hanggang sa mayroong din na tao ay mapalad na makapaglingkod din sa relihiyon. Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na ang mga miyembro ng Jamaat ay dapat tumingin sa kalagayan ng ibang mga Muslim at matutong huwag maging katulad nila. Na dapat silang Naninindigan na pinoprotektahan ang kanilang relihiyon at hindi pinahihintulutan ang isang estado na madaig sila kung saan sila ay magpapahiya sa Islam. 

Ang mga Muslim na walang taqwa ay talagang nakakasira sa imahe ng Islam sa mundo at ginagawang relihiyon ang Islam na pinagdududahan ng mga tao. Sinabi ni Huzoor aa na tinanggap natin ang Hadhrat Masih Mau’ud as at dapat nating tingnan ang ating sariling kalagayan. Sa mundo ngayon, dapat tayong maging lubhang maingat at protektahan ang ating sarili mula sa imoralidad ng lipunan, at may malaking atensyon na hubugin ang ating mga sarili ayon sa mga prinsipyo ng Islam. Ang Hadhrat Masih Mau’ud as hinikayat ang kanyang mga miyembro ng Jamaat na huwag maging kahiya-hiya aku at ang Jama’at sa pamamagitan ng immoral na gawain ng Myembro.

Ang Ipinangakong Mesiyas bilang sinabi:

“Ang isang indibiduwal na nagpapakita ng pagbabago sa kanilang moral, upang makita ng kanilang kapwa kung paano sila dati at kung ano sila, ay nagpapakita ng isang karamat o himala, kumbaga. Ito ay may malalim at pangmatagalang impresyon sa kapwa. Ang mga tao ay nagtataas ng pagtutol laban sa ating komunidad at sinasabing wala silang nakikitang pagbuti sa mga sumapi sa atin at sinasabing ang ating mga tagasunod ay nagpapakasawa sa kasinungalingan at hindi pinipigilan ang kanilang init ng ulo at galit. Hindi ba ikinahihiya ang gayong mga tao na dumagsa ang iba sa Jama’at na itinuturing itong huwaran? Ang isang masunuring anak ay nagiging bukal ng karangalan para sa kanyang ama. Gayundin, ang isang taong nanunumpa ng katapatan sa isang hinirang ng Diyos ay katulad din ng isang anak. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pinagpalang asawa ng Banal na Propeta Rasulullah saw., ay kilala bilang mga Ina ng mga Mananampalataya. Sa ibang salita,saay isang ama sa komunidad ng mga Muslim sa pangkalahatan ang Hadhrat Rasulullah saw. Ang isang biyolohikal na ama ay nagdadala ng isang bata sa mundo, na nagiging dahilan para sa makamundong buhay, ngunit ang isang espirituwal na ama ay dinadala ang kanilang anak, kumbaga, sa langit at ibinalik sila sa orihinal na pinagmulan kung saan sila nagmula (ibig sabihin, ang Diyos). Titingnan mo ba sa positibong pananaw ang anak na lumalapastangan sa kaniyang ama? Paano kung ang isang anak na lalaki ay dumalaw sa mga bar, magpakasasa sa pagsusugal, uminom ng alak, at gumawa ng iba pang imoral na pagkilos na kahihiyan sa kanyang ama? Alam ko na maaaring walang sinuman ang mag-aapruba sa gayong mga aksyon. Ngunit gayunpaman, kapag ang anak na walang kabuluhan ay kumilos sa ganitong paraan, ang tinig ng mga tao ay hindi maaaring patahimikin. Ang mga tao ay magsasalita na may kaugnayan sa ama at sasabihin na ang anak ng ganito-at-ganito ay nagpapakasawa sa ganito at ganoong maling gawain. Kaya naman, ang anak na walang ginagawang mabuti ay nagiging isang paraan ng kahihiyan para sa kanyang ama. Katulad nito, kapag ang isang indibiduwal ay sumapi sa isang relihiyosong pamayanan at hindi nananatiling maalalahanin sa dignidad at karangalan nito, at kumilos laban sa mga turo nito, siya ay karapat-dapat na sisihin sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang gayong tao ay hindi lamang sumisira sa kanilang sarili ngunit nag-aalis sa iba sa landas ng pagpapala at patnubay dahil sa kanilang sariling imoral na halimbawa. Samakatuwid, sa abot ng iyong makakaya, humingi ng tulong sa Diyos at sikaping alisin ang iyong mga kahinaan nang buong lakas at determinasyon. Kung saan ka mahina, itaas ang iyong mga kamay sa panalangin nang may katapatan at pananampalataya. Sapagkat ang mga kamay na nakataas na may diwa ng kababaang-loob at kaamuan bilang resulta ng katapatan at pananampalataya ay hindi ibabalik na walang laman. Masasabi ko mula sa karanasan na libu-libo sa aking mga panalangin ang tinanggap, at patuloy na tinatanggap kahit ngayon.. 

“Ito ay isang hindi nagbabagong katotohanan na kung ang isang indibidwal ay hindi nagtataglay sa loob ng kanilang mga puso ng matinding pakikiramay o pagdadalamhati para sa sangkatauhan, kung gayon sila ay mga kuripot. Kung makakita ako ng landas na patungo sa kabutihan at kapakinabangan, responsibilidad kong ipahayag ito nang malakas sa mga tao, hindi alintana kung sinusunod ito ng sinuman o hindi." ( Malfuzat , vol 1, pp. 143-144) 

Ang Hadhrat Masih Mau’ud as sinabi na ang kanyang mga pangaral sa Jamaat ay nagmula sa isang nakatagong panloob na simbuyo ng damdamin at sakit at na hindi niya mapigilan. Samakatuwid, ang mga miyembro ng Jamaat ay dapat na sundin ang mga payo na ito nang Mahigpit sa kanilang buhay at kung hindi nila nais na magsagawa ng mabubuting gawa, kung gayon ano ang layunin ng pagpasok sa Jamaat na ito? Sinabi niya na ninanais niya ang maliwanag na mga rebolusyon sa loob ng mga tao upang mapatahimik ang mga kaaway. Ang mga Kasamahan ng Banal na Propeta sa ay nagbago nang husto sa kanilang mga sarili at sa pamamagitan ng pagkakita sa pagbabagong ito ang iba ay nagsisi rin sa kanilang masasamang gawi. 

Nanalangin si Huzoor aa na ang lahat ng miyembro ng Jamaat ay maging muttaqi at makamit din ang istasyon ng mohsineen . 

Sinabi ni Hazrat Amirul Momineen aa na dapat ipagpatuloy ng bawat isa ang kanilang sarili sa pagdarasal sa panahon ng Jalsa, pagbigkas ng maraming durood at gumugol din ng maraming oras sa zikr-e-ilahi .

Sa huli, pinangunahan ni Hazrat Khalifatul Masih V aa ang lahat sa tahimik na panalangin. 


1 view

Comments


bottom of page