top of page

Ang Institusyon ng Shura: Mutual Consultation


MAYO 12, 2023

Ang Institusyon ng Shura: Mutual Consultation

Khutbah sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

.

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

'Ang Kahalagahan ng Majlis-e-Shura at Mutual Consultation'

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , Ang Huzoor, Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay bumigkas ng sumusunod na ayat:

Fa bimā raḥmatim minallāhi linta lahum, walau kunta faẓẓan galīẓal-qalbi lanfaḍḍụ min ḥaulika fa’fu ‘an-hum wastagfir lahum wa syāwir-hum fil-amr, fa iżā ‘azamta fa tawakkal ‘alallāh, innallāha yuḥibbul-mutawakkilīn

'At ito ay sa pamamagitan ng dakilang awa ni Allah na ikaw ay naging mabait sa kanila, at kung ikaw ay naging magaspang at matigas ang puso, sila ay tiyak na nagsihiwalay mula sa iyong paligid. Kaya't patawarin mo sila at humingi ng kapatawaran para sa kanila, at sumangguni sa kanila sa mga bagay ng pangangasiwa ; at kapag ikaw ay nagpasya, pagkatapos ay ilagay ang iyong tiwala kay Allah. Katiyakan, minamahal ng Allah ang mga nagtitiwala sa Kanya .' (Ang Banal na Qur'an 3:160)

Ang Kahalagahan ng Institusyon ng Shura

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa mga araw na ito ang iba't ibang bansa ay nagdaraos ng kanilang Majlis-e-Shura (pagpupulong ng consultative body). Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na bagama't sinabi niya ang kahalagahan ng Shura at ang responsibilidad ng mga delegates, gayunpaman dahil ito ay ilang taon na nakaraan, sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na itinuturing niyang angkop na magsalita muli sa paksang ito bilang isang paalala sa liwanag ng mga utos ng Allahu-Ta’ala sa Al-Qur’an-ul-Kareem at ng Sunna ng Banal na Propeta Rasulullah (saw) at tradisyon ng Jama’at patungkol sa Shura.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kahit na sa mga bansa kung saan naganap na ang Shura sa kanilang Jama’at, ang mga delegates ay maaari pa ring makinabang mula sa payong ito, dahil ang kanilang mga responsibilidad ay nagpapatuloy pagkatapos na aprubahan ng Khalifat-e-Waqte ang kanilang mga panukala upang matiyak ang kanilang pagpapatupad .

Ang Buong Pagtitiwala ay Dapat Ilagay sa Diyos

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nagsabi na siya ay magbibigay-diin sa ilang mga aspeto sa liwanag ng talata na kanyang binigkas sa simula kasama ng halimbawa ng Banal na Propeta Rasulullah (swa) . Sa ayat, ang Allahu-Ta’ala ay nagpapatotoo sa katotohanan na ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) ay lubhang magiliw sa kanyang mga tao. Nakasaad din sa ayat na yaong mga magsasagawa ng parehong misyon, lalo na ang kanyang tunay na lingkod na darating sa mga huling araw ay dapat magpakita ng parehong kabaitan at habag. Sinabi ng Allahu-Ta’ala na sa halip na kabaitan, kung galit at kahigpitan ang ipapakita, tatakas ang mga tao, kaya naman ibinigay ang utos ng pagpapatawad at pagdarasal para sa kapatawaran. Katulad nito, ang utos ng mutual consultation o ang utos ng pagsangguni sa mga Jama’ah ay ibinigay din. Ito ay sa gayon Ang Majlis-e-Shura ay gaganapin, ngunit gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang kinatawan na ito o silang mga delegates ay umiiral upang kumonsulta, hindi upang gumawa ng mga desisyon. Samakatuwid, sinabi ng Allahu-Ta’ala na pagkatapos ng pagsangguni, kapag ang isang desisyon ay ginawa, kung gayon ang buong pagtitiwala ay dapat ilagay ang pagtawakkal sa Allahu-Ta’ala.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang perpektong halimbawa ng pagtitiwala sa Allahu-Ta’ala ay sa Banal na Propeta Rasulullah (sa) . Bagama't ang Banal na Propeta Rasulullah (sa) ay nakatanggap ng wahi o banal na kapahayagan upang linawin ang iba't ibang mga bagay na nasa kamay, ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) ay sumasangguni din sa kanyang mga Sahabat o kasamahan kapag ito ay nauukol sa mga bagay na hinggil sa kung saan ang banal na kapahayagan ay hindi pa natatanggap. Ipinapakita nito sa atin kung paano dapat ang pag-uugali ng mga office bearer o sila na may hawak ng katungkulan sa mga miyembro ng Jama’at, at ang katotohanang dapat nating gawin ang mga bagay nang may konsultasyon sa isa't isa. Napakapalad natin na pinagkalooban tayo ng Allahu-Ta’ala sa Jama’at ng Ahmadiyya ang pagpapala ng Khilafat . Dahil dito, ang Khalifah ng Ahmadiyya ng Panahon, alinsunod sa kautusan ng Diyos at sa mga turo ng Banal na Propeta Rasulullah (saw), sumangguni sa mga miyembro ng Jama’at sa iba't ibang bansa tungkol sa kanilang mga sitwasyon at mga bagay na nauukol sa kanila.

Shura bilang Paraan sa Awa ni Allah

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang halimbawa ng Banal na Propeta Rasulullah (saw) na naghahanap ng konsultasyon ay tiyak na gagabay sa atin ng tama at upang maitatag ang pagkakaisa sa kanyang mga tao. Isinalaysay na nang ihayag ang ayat ng Qur'an tungkol sa pagsasanggunian sa isa't isa, sinabi ng Banal na Propeta Rasulullah (saw) na ito ay ginawang Rahmat para sa kanyang mga tao. Samakatuwid, ang isang sumangguni ay tatanggap ng mga pagpapala, samantalang ang hindi sumasangguni ay hindi maliligtas sa kahihiyan. Kaya naman, bagama't ang Banal na Propeta Rasulullah (saws) ay hindi kasama rito, siya ay nagtatag pa rin ng halimbawa ng konsultasyon sa isa't isa upang gabayan tayo.

Tatlong Paraan ng Konsultasyon ng Banal na Propeta Rasulullah (saw) at ng mga khalifatur Rashidin na Pinatnubayan ng Tama

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa liwanag nito, dapat tayong magpasalamat sa pagtatatag ng Majlis-e-Shura . Tungkol sa paraan kung saan humingi ng konsultasyon ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) , nakita natin ang tatlong uri ng mga halimbawa; ang isa ay kapag kailangan ng payo sa isang bagay, isang anunsyo ang gagawin para magtipon ang mga tao. Pagkatapos ay sasangguni ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) sa mga tao hinggil sa usapin, pagkatapos nito ay gagawa siya ng kanyang desisyon. Bagama't ang lahat ng mga tao ay magtitipon, ang mga pinuno ng iba't ibang tribo ang siyang aktuwal na magsasalita bilang mga kinatawan ng kanilang mga tao, at ang mga tao ay ganap na nasisiyahan dito. Ang pangalawang paraan kung saan hinahangad ang konsultasyon ay ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) ay partikular na ipatawag ang mga inaakala niyang pinakaangkop na magbigay ng mga mungkahi sa isang partikular na bagay. Ang ikatlong paraan kung saan hihingin ang konsultasyon ay kapag ang Banal na Propeta Rasulullah (saws) ay naisip na ito ay nararapat, isa-isa niyang tatawagin ang mga tao upang humingi ng kanilang payo. Ang mga ito ay ang parehong mga pamamaraan na pinagtibay ng mga Khalifatur Rashidin.

Paano Humingi ng Konsultasyon ang Banal na Propeta (saw).

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na isinalaysay na walang hihigit pa sa konsultasyon kaysa sa Banal na Propeta Rasulullah (saw) . Halimbawa, pagdating sa pagpapadala kay Hazrat Mu'az bin Jabal sa Yemen, ang Banal na Propeta (saw) ay sumangguni sa iba't ibang tao, kabilang sina Hazrat Abu Bakr (ra) , Hazrat Umar (ra) , Hazrat Uthman (ra) , Hazrat Talha ( ra) , Hazrat Zubair (ra) , at marami pang mga Kasamahan, Sahabat Radiyallāhu andum ajmain. Sinabi ni Hazrat Abu Bakr (ra) na kung hindi sila tinanong ng Banal na Propeta Rasulullah (saw) , wala silang sasabihin. Ang Banal na Propeta (saw)sinabi na sa mga bagay na hindi pa siya nakatanggap ng wahi o paghahayag, siya ay katulad din nila. Sa bagay na ito, ang Banal na Propeta Rasulullah (sa) ay nagtanong din ng opinyon ni Hazrat Mu'az (ra) . Kaya naman, ito ay nagpapakita ng kababaang-loob ng Hadhrat Aqdas Nabi Karim Rasulullah (saw) at ang iginagalang na kahalagahan na dapat ibigay sa kapwa konsultasyon.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang Banal na Propeta (saw) ay sumangguni din sa kanyang mga Kasamahan pagkatapos ng kanyang paglipat sa Madinah, nang ang mga Makkan ay naghangad na sirain ang kapayapaan ng mga Muslim. Matapos silang konsultahin, ang Banal na Propeta Rasulullah (saw) ay nagtungo sa Badr. Sa katunayan, sa panahon ng konsultasyon na ito, ang mga pinuno ng Ansar ay nagpakita ng labis na katapatan at kahit na nanumpa, na lubos na ikinalugod ng Banal na Propeta (saw) . Ito ay dahil hindi lamang ang pag-uugali ng mga taong hinihingan ng konsultasyon ang pinakamahalaga, ngunit dapat silang nangunguna sa katuparan ng anumang desisyon na ginawa bilang resulta ng Shura o konsultasyon. Samakatuwid, ang lahat ng mga delegates ng Majlis-e-Shura dapat tandaan na sila ang dapat na nangunguna sa pagpapatupad ng anumang desisyon na ginawa ng Khalifah Ahmadiyya sa kapanahunan. Kapag nagtakda lamang sila ng sarili nilang praktikal na mga halimbawa, magiging handa ang iba pang miyembro ng Jama’at na ipatupad ito at handang mag-alay ng anumang sakripisyong kailangan para dito.

Ang mga Pananagutan ng mga delegates ng Shura

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat tandaan ng mga delegates ng Shura na ang bawat Ahmadi ay nangako ng katapatan sa Khalifah ng Ahmadiyya, at sa gayon, dapat nilang tuparin ang pangakong ito sa sukdulang antas. Kung paanong ang Khalifah ng Ahmadiyya ay dapat sumunod sa utos na humingi ng konsultasyon at maging mabait na puso, ang mga kinokonsulta ay may pananagutan din na gawin ito, at magbigay ng kanilang mga mungkahi nang may pinakamalinis na intensyon. Ang mga delegates ng Shura ay dapat magmuni-muni tungkol sa antas ng kanilang katuwiran. Isinalaysay na si Hazrat Ali (ra) ay nagsabi na ang mga matatalino lamang at ang mga binigay sa pagsamba. Ito ang pamantayang kinakailangan ng mga delegates o mga sila na magpriprisinta sa meeting. Sa katunayan, ito rin ay patnubay para sa mga kinatawan na naghahalal sa Shura . Dapat nilang piliin ang mga mukhang may kakayahang magbigay ng mabuting payo at tapat sa pagsamba. Kapag ito ang diwa kung saan ang mga kinatawan ay pinili, kung gayon ang isang malinaw na pagkakaiba ay makikita sa mga mungkahi na kanilang ginawa.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na habang nagbibigay ng mga mungkahi at pagpapahayag ng mga opinyon, ang mga delegates ng Shura ay hindi dapat maimpluwensyahan ng ibang tao, hindi nila dapat isaalang-alang ang kanilang mga personal na pakikipagkaibigan sa mga opinyon na kanilang ipinapahayag, ni dapat nilang baguhin ang kanilang sariling mga opinyon dahil sa takot sa anumang bagay. . Sa halip, dapat nilang ibigay ang kanilang mga opinyon habang pinananatili ang katuwiran sa unahan ng kanilang isipan. Dapat nilang tandaan na alam ng Allahu-Ta’ala kung ano ang nasa puso nila at kung ano ang kanilang mga kilos. Dapat silang matakot sa katotohanan na kung hindi sila kikilos upang makamit ang kasiyahan ng Allahu-Ta’ala, kung gayon maaari nilang maranasan ang Kanyang Puot.

Pagkamit ng mga Pagpapala ng Diyos

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na sa mga bansa kung saan nakuha na ng Shura ang palasyo, ang mga delegates ay dapat na patuloy na gampanan ang kanilang mga responsibilidad sa pamamagitan ng panata na magpapakita ng kanilang praktikal na mga halimbawa habang iniisip ang kanilang espirituwal at praktikal na mga estado. Dapat silang kumilos ayon sa mga pagpapasya na ginawa nang may katuwiran at tingnan din ang kanilang katuparan. Ito ay sa paggawa upang matamo natin ang mga pagpapala ng Allahu-Ta’ala at magkaroon ng mga pagpapala sa mga desisyong ginawa. Kapag hindi ito nagawa, ang mga desisyon na ginawa ay maaaring maging sanhi ng pagkasira o kahit na makagambala sa kapayapaan. Samakatuwid, upang maiwasan ito, dapat nating palaging suriin ang ating sarili.

Ang Majlis-e-Shura ay nagsisilbing Katulong ng Khalifat-e-Waqte

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na ang mga panukalang ginawa ay ipinadala sa Khalifah of the Time. Sa katunayan, ang Shura ay tinatawag lamang sa tagubilin ng Khalifah ng Panahon. Samakatuwid, ang Majlis-e-Shura ay kumikilos bilang isang katulong ng Khilafat. Pagkatapos ng sistema ng Khilafat, ay ang  Majlis-e-Shura na pinapahalagahan. Isang delegates ng Shura ang humahawak sa posisyong iyon sa loob ng isang taon at dapat nilang maunawaan ang kahalagahan at bigat ng posisyong ito. Ang agenda ng Shura at ang mga panukalang ginawa ay nagbibigay ng pananaw sa Khalifah of the time sa mga isyung kinakaharap sa iba't ibang bansa. Ang mga panukalang ginawa kung minsan ay hindi sumasaklaw sa kumpletong paraan kung saan maaaring malutas ang isang problema, kung saan ang Khalifah of the Time ay kinabibilangan ng iba't ibang aspeto na marahil ay hindi sa pananaw ng mga delegates ng Shura . Anuman ang pag-apruba na natanggap ay dapat ipatupad ng bawat miyembro ng Shura . Ito ay sa paggawa lamang upang tayo ay maging tunay na mga magkhidmat o katulong sa misyon ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) .

Pagtataguyod sa Kabanalan ng Shura

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kung minsan kapag nagpapahayag ng opinyon, ang ilang mga tao ay nagiging masigasig at nagsasalita sa paraang hindi nararapat sa kabanalan ng Shura. Samakatuwid, sa halip na magbigay ng madamdamin at emosyonal na pananalita, dapat nilang ipahayag ang kanilang mga opinyon sa isang mahinahon at angkop na paraan. Minsan, ang Amir na namumuno sa sesyon ay maaaring isipin na ang isang tao na nagpapahayag ng kanilang opinyon ay nagsasalita laban sa kanila o sa kanilang executive body at pagkatapos ay pinipigilan sila sa pagsasalita. Gayunpaman, ang Amir ay dapat na makatwiran, at isaalang-alang na ang taong nagpapahayag ng kanilang opinyon ay ginagawa ito nang may matinding pagmamalasakit para sa Jamaat. Katulad nito, kapag ang mga bagay tulad ng badyet ay tinatalakay, maaaring may mga pagkakataon na ang mga tao ay may napakalakas na opinyon. Sa halip na hayaang mangibabaw ang emosyon, dapat manatiling kalmado ang lahat at makinig sa mga mungkahi ng isa't isa dahil alam nilang hinahanap ng lahat ang pangkalahatang benepisyo ng Jama’at. Dapat palaging isaisip na bilang mga delegates, sila ay napili bilang mga kinatawan at kaya hindi dapat maging personal o pinagtatalunan ang anumang bagay. Sa pagkahalal bilang mga kinatawan, kung ang mga delegates ay wala sa pamantayan ng katuwiran na kinakailangan, dapat silang patuloy na humingi ng kapatawaran at magsikap na mapabuti ang kanilang kalagayan. Dapat silang maging mga katulong ng Khalifat-e-Waqte, at dapat nilang tiyakin na ang mga desisyong ginawa niya ay ipinatupad nang eksakto kung paanong ginawa ang mga ito.

Kahalagahan ng Pagpapatupad ng Desisyon ng Shura

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na kung minsan, ang mga desisyon ay hindi ganap na naipapatupad dahil sa pagkaantala sa bahagi ng mga may tungkulin. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi lamang dapat makuha ng mga delegates ng Shura ang atensyon ng pangkalahatang miyembro tungo sa pagpapatupad ng desisyon, ngunit dapat din nilang paalalahanan ang mga may hawak ng opisina. Kung sa kabila nito ang desisyon ay hindi ipinatupad, kung gayon ang Shura ang delegates ay dapat sumulat sa center punong-tanggapan. Tandaan na ang isang tao ay maaaring gumawa ng mga dahilan upang iwasan ang kanilang mga responsibilidad at makawala sa kanilang tungkulin, ngunit sila ay tatanungin ng Allahu-Ta’ala tungkol sa mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanila. Ito ay isang bagay na dapat maging lubhang maingat at sa ilalim ng matinding pag-intindi. Dapat ding tandaan na ang isang delegates ay hindi dapat magsampa ng reklamo laban sa isang may hawak ng opisina kapag nagkaroon ng isang uri ng personal na hindi pagkakasundo sa kanila. Dapat silang laging tumahak sa landas ng katuwiran. Ang mga desisyon ay dapat na ipatupad sa isang antas na ang panukala ay hindi na kailangang muling iharap sa Khalifah ng Panahon, o ang panukala ay dapat ipadala na may paalala na dahil ang usapin ay naiharap na noon, iminumungkahi na hindi iniharap muli. Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba)sinabi na ito ay dapat na pagmulan ng kahihiyan. Ang layunin ay dapat na ang isang bagay na tulad nito ay hindi kailanman mangyayari.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na dapat ding pag-aralan na maaaring mayroong ilang aktibong Jama'at na ganap na nagpapatupad ng desisyon na ginawa ng khalifah ng kapanahunan. Dapat itong makita kung ano ang naakit sa marubdob at masigasig na pagpapatupad ng mga desisyon na ginawa at ang parehong mga prinsipyo ay dapat na ibahagi sa mga hindi gaanong aktibong Jama'ats.

Sinabi ng Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) na hindi tayo maaaring magdala ng pagbabago sa mundo sa pamamagitan lamang ng mga salita, sa halip ay dapat nating ipakita ang ating mga aksyon. Kung ang mga delegates ng Shura ay nakatuon sa pagpapabuti ng mga pamantayan ng kanilang Ibadat at pagdalo sa Masjid, kung gayon ang kabuuang pagdalo ay maaaring tumaas ng tatlong beses sa mga Masjid. Kung ang mga delegates ng Shura ay makikitungo sa iba nang mabait at mahabagin at manalangin para sa kanila, at kung sila ay magtataas ng antas ng kanilang pagsunod sa Khalifah ng Panahon, kung gayon ang isang rebolusyonaryong pagbabago sa loob ng Jama’at ay maaaring mangyari. Pinagkatiwalaan tayo ng isang makapangyarihang gawain. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as)ay ipinadala na may misyon na ipalaganap ang magagandang aral ng Islam sa mundo at dalhin ito sa ilalim ng Tauhid ng Allahu-Ta’ala. Ang katuparan ng misyong ito ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap. Ang pagsasagawa ng mga gawaing ito ay nangangailangan din ng pondo. Kaya naman, habang tinatalakay ang badyet, dapat makita kung paano ang pinakamaraming magagawa habang nananatiling matipid.

Ang Hadhrat Sayyidina Amirul Mu’minin (aba) ay nanalangin na sana ay gampanan natin ang ating mga responsibilidad habang tumatahak sa landas ng katuwiran. Nawa'y takpan ng Allah ang ating mga pagkukulang at patuloy na buhosan tayo ng Kanyang mga pagpapala.

Buod na inihanda ng The Review of Religions1 view

Comentarios


bottom of page