top of page

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as): Katayuan at Kaluwalhatian ng Banal na Quran MARSO 10, 2023
Khutbah sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (sa)

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK


Mga Kahusayan ng Banal na Qur'an – Ang Kahusayan at Mga Himala ng Isang Perpektong Gabay

Pagkatapos bigkasin ang  Tashahhud ,  Ta'awwuz  at  Surah al-Fatihah , Huzoor, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) ay nagsabi na sa kanyang kamakailang mga sermon, ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nagsasalita tungkol sa mga kahusayan at kagandahan ng  Banal na Qur'an,  na itutuloy din niya sa sermon ngayon.


Isang Perpektong Patnubay para sa Matuwid

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Banal na Qur'an ay isang kumpletong aklat at walang ibang kasulatan na maihahambing dito. Sa Panimula na kabanata ng Banal na Qur’an Surah Al-Fatihah, itinuro ng Diyos ang panalangin  na IHDI ANASH SHIRATHOL MUSTAQIM 'Gabayan kami sa tamang landas '. Hindi lamang ito isang panalangin, ngunit ito rin ay isang pangako ng Allahu Ta’ala na sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ng Banal na Qur'an, ang isang tao ay maaaring magabayan sa tamang landas. Katulad nito, ipinaliwag ng Allahu Ta’ala ang patnubay kung paano ito makakamit sa pamamagitan ng pagsasabi sa ikalawang kabanata ng Banal na Qur'an na ang Aklat na ito ay HUDAL LIL MUTTAQIN  'isang patnubay para sa mga matuwid' .

 ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang pagdating ng Banal na Propeta (sa) ay dumating nang ang mga kondisyon ng mundo ay humihiling sa kanyang pagdating, at ang resulta ng kanyang pagdating ay ALYAW MA AKMAL TU LAKUM DIINAKUM 'Sa araw na ito ay Aking ginawang perpekto ang iyong relihiyon para sa iyo'. Ang pagiging perpekto ay hindi lamang nangangahulugan ng paghahayag ng mga talata, ngunit tumutukoy din sa paglilinis ng mga puso at pagkumpleto ng mga Ruh o kaluluwa para sa mga taong nagpapatupad at sumusunod sa mga turo ng Banal na Qur'an. Sa gayon ang mga mailap na tao ay naging mga taong moral at ang mga taong moral na iyon ay naging mga espirituwal na tao. Kaya naman, dinala ng Banal na Qur'an ang mga tao sa kanilang pagiging perpekto, kung paanong ang Aklat ng Diyos ay dinala sa pagiging perpekto. Walang katotohanan na nasa labas ng saklaw ng Banal na Qur'an.

Ang Tanging Aklat na Binubuo ng Lahat ng Katotohanan


Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nag-aaral siya ng Bibliya at nalaman na ang mga turo na ipinagmamalaki ng mga Kristiyano ay talagang walang hanggan at ganap na sakop ng Banal na Qur'an. Ito ay isang kahihiyan na ang mga Muslim ay hindi nagmumuni-muni sa Banal na Qur'an, dahil walang anumang bagay na maihahambing dito.

ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na sa gayon,  AL YAUMA AKMAL TU LAKUM DIINAKUM 'sa araw na ito ay ginawa Ko ang inyong relihiyon para sa inyo'  ay nangangahulugan na ang tao ay dinala sa kanyang pinakamataas na anyo o pagiging perpekto at na ang Banal na Qur'an ay naging ginawang perpekto. Nang ihayag ang talatang ito, sinabi ng isang Hudyo na dapat ituring ng mga Muslim ang araw na iyon bilang Eid. Sumagot si Hazrat Umar (ra) na ito ay isang araw ng Eid, dahil ito ay isang Biyernes.

ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Banal na Qur'an ay may natatanging ranggo sa  Hadith  (mga kasabihan ng Banal na Propeta (sa) ). Ang Banal na Qur'an ang huling hukom, hindi ang  Hadith . Samakatuwid, ang Banal na Qur'an ay nangunguna kaysa sa  Hadith , gayunpaman ang  Hadith  ay instrumento sa pagkakaroon ng karagdagang pag-unawa sa Banal na Qur'an.

Walang kaparis sa Eloquence at Articulacy

ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) hinggil sa kahusayan at kagandahan kung saan isinulat ang Banal na Qur'an. Ito ay sa isang antas na kahit na ang pinaka-prolific na mga iskolar sa wikang Arabe ay hindi makapagdala ng kahit gaano kalaki ng isang linya na maihahambing sa mataas na kasanayan at kagandahan ng Banal na Qur'an. Sa katunayan, mula nang ihayag ang Banal na Qur'an, ang hamon na ito ay iniharap sa mundo na magdala ng isang bagay na kahit na malayo ay maihahambing sa Banal na Qur'an, ngunit mula noon, wala nang nakapagpakita ng anumang maihahambing sa alinmang degree.

Binanggit pa ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang pagkakasunud-sunod ng pagkakasulat ng Banal na Qur'an, ang pagkakasunud-sunod ng mga paksa at ang pagkakasunud-sunod ng mga linya nito ay ganap na perpekto at ito mismo ang pagkakasunud-sunod na hindi maaaring ginaya na nagbibigay-daan sa isang tunay at kumpletong pag-unawa sa mga kahulugan at katotohanan ng Banal na Qur'an. Walang ibang kasulatan ang nagtataglay ng mahimalang kumbinasyon ng kahusayan, katotohanan at karunungan. Nagniningning sila tulad ng Araw at nagtataglay sa loob nila mula sa bawat anggulo ng isang natatanging kapangyarihan. Upang ito ay mangyari ay malinaw na patunay na ang mga salitang ito ay mula sa Allah, dahil ang gayong kumbinasyon ay hindi maaaring gawing perpekto ng sinumang tao.


Mga Himala ng Banal na Qur'an

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang himala ng Banal na Qur'an ay ang iginagalang na moral na mga turo, ang mga prinsipyo para sa lipunan at ang kahusayan nito, na hindi maaaring gayahin. Katulad din ang mga himala na may kaugnayan sa mga bagay ng Ghaib o hindi nakikita at ang mga propesiya na ginawa sa loob nito. Sa gayon ay malinaw na ipinakita ng Allahu Ta’ala sa lahat ang Kanyang mga tanda sa paraang inaalis ang anumang posibilidad ng pagdududa.


ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsabi na ang mga pagpapalang ipinakita sa kanyang kapanahunan ay pawang bunga ng mga himala ng Banal na Propeta Muhammad Mustafa (sa) at naaayon sa mga hula ng Banal na Qur'an. Sa ngayon, ang mga tagasunod ng ibang mga relihiyon ay hindi maaaring mag-claim na may mga himala tulad ng ginagawa natin mula sa Banal na Qur'an. Kaya, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagpahayag na ang mga himalang ipinakita ng kanyang kamay ay bunga rin ng Banal na Qur'an. Ang kahusayan ng Banal na Qur'an ay hindi limitado sa pagsunod sa mga salita lamang ng Banal na Qur'an, sa halip kung paanong ang pag-aayos ng Banal na Qur'an ay ginawa sa isang mahusay na paraan, ang mga ito ay nagpapakita rin ng mahusay at perpektong mga turo. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagsabi sa Banal na Qur'an:

rasụlum minallāhi yatlụ ṣuḥufam muṭahharah, fīhā kutubung qayyimah

Isang Sugo mula sa Allah, na binibigkas  sa kanila ang  dalisay na Kasulatan. Nariyan ang mga pangmatagalang utos. ( Ang Banal Qur'an, 98:3-4 )

Kaya naman, ang isang nagbabasa ng Banal na Qur'an ay walang mahanap kundi mga katotohanan dito. Ang mahimalang pagbabago na nangyari sa Arabia ay hindi lingid sa sinuman. Sa loob ng 30 taon, ang buong bansa ay ganap na nagbago.

Binanggit pa ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na kung titingnan lamang ng isang tao ang  Surah al-Ikhlas  (Chapter 112) , makikita nila kung gaano kasimple ngunit kalaliman ang sinabi ng Allahu Ta’ala sa lahat ng konsepto ng pagkakaisa ng Diyos. Pagkatapos ay mayroong  Surah Al-Fatihah  (ang panimula na kabanata ng Banal na Qur'an)  na sumasaklaw sa loob nito ng buod ng buong paksa ng Banal na Qur'an.

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na ang mga ito ay mga bagay na hindi maaaring pabulaanan ng sinuman. Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na siya mismo ay madalas na nakapansin na kapag ang isang bagay ay tinalakay sa liwanag ng Banal na Qur'an sa isang pagtitipon ng mga hindi Muslim, pinahahalagahan nila ang mga turo at sa katunayan ay sumasang-ayon sa kanilang Isipan.

Ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nagpatuloy sa pagsabi na Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na walang mas simpleng lohika kaysa sa ipinakita sa Banal na Qur'an. Dapat pag-isipang mabuti ng bawat isa ang Banal na Qur'an, ipatupad ang ipinag-uutos at talikuran ang ipinagbabawal, at sa gayon ay mabibigyang-kasiyahan nila ang Diyos; ganoon kasimple ang pasayahin ang Diyos. Ang mga kasalimuutan na ipinakita ng mga nag-iisip at pantas ay nagpakumplikado sa mga bagay-bagay at nagiging sanhi ng pag-aalinlangan ng mga tao.


Ang Paraan ng Pagkilala sa Diyos

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsabi na ang Banal na Qur'an ay nagbibigay-daan makilala ang Nag-iisa , Tunay na Diyos. Ang mga mananampalataya ay dapat magpasalamat dahil sila ay pinagkalooban ng isang Aklat na nagpapabatid sa kanila ng lahat ng mga katangian ng Allahu Ta’ala

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na magpapatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa mataas na katayuan at kagandahan ng Banal na Qur'an sa hinaharap. Ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan tayo ng Allah na maunawaan ang mga bagay na ito at maipatupad ang mga turo ng Banal na Qur'an.

Mga Panalangin sa Paglilibing

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na iaanunsyo niya ang mga libing ng ilang namatay na miyembro, kabilang ang isang martir mula sa Bangladesh. Sinabi ng Huzoor (aba) na kamakailan sa Jalsa Salana sa Bangladesh, sinalakay ng mga panatiko ng Muslim ang lugar ng Kombensiyon, sa kabila ng mga katiyakan mula sa mga lokal na awtoridad na ito ay magiging ligtas. Habang naganap ang  pag-atake  , naantala ang mga awtoridad sa kanilang reaksyon. Sa kaguluhang ito na Shahid ang isang binata.

Zahid Hassan


Zahid Hassan na anak ni Abu Bakr Siddiq ng Bangladesh. Si Zahid Hassan ay namartir habang gumagawa ng seguridad sa gate ng lugar. Siya ay 25 taong gulang. Tinanggap niya ang Ahmadiyyat noong 2019, 3 buwan pagkatapos ay isinumite niya ang kanyang aplikasyon para sa  Wasiyyat . Pagkatapos tanggapin ang Ahmadiyyat, regular siyang nagsusulat ng mga liham sa Hadhrat Amirul Mu'minin (aba). Sa panahon ng kanyang pag-aaral na sinabi sa kanya ng isang kaibigang Ahmadi ang tungkol sa Ahmadiyyat at pagkatapos ng dalawang taon ng mga talakayan, tinanggap ni Zahid Hassan ang Ahmadiyyat. Sa panahon ng pag-atake, ang mga panatiko ay sumalakay gamit ang mga bato at iba't ibang uri ng mga armas, kasama ang pagpapaputok sa daan. Nang ang mga panatiko ay nakalusot sa dingding, ang mga kabataang Ahmadi ay inutusan na protektahan ang lugar. Sa labanan, si Zahid Hassan ay nahiwalay sa iba pang kasama niya, na kinuha ng mga umaatake bilang pagkakataon at walang awa at brutal nilang inatake siya. Marahas nilang pinatay siya kaya inabot ng dalawang oras para makilala siya.

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na ito ang kalagayan ng mga Muslim, na nagpapatuloy sa gayong mga karumal-dumal na krimen. Ang Banal na Propeta (sa) ay nag-utos laban sa pagputol-putol ng mga katawan maging ng mga kaaway kung ito ay patay na, gayunpaman, ito ang kanilang pakikitungo at reaksyon sa isang Muslim.  Hadhrat Amirul Mu'minin (aba)nanalangin na nawa'y kunin ng Allah ang mga umaatake sa gawain. Ang kanyang libing ay ginanap kinaumagahan. Siya ay napakabait, gayunpaman bago tanggapin ang Ahmadiyyat ay hindi siya masyadong hilig sa pagdarasal. Ito ay nagbago pagkatapos maging isang Ahmadi, nang siya ay naging napaka-regular sa kanyang mga panalangin. Hindi siya narinig na nagsasalita sa malakas na tono sa sinuman. Siya ay isang aktibong miyembro ng Ahmadiyya Youth Association at naglilingkod bilang isang may hawak ng opisina. Palagi niyang ginagampanan ang kanyang mga responsibilidad nang may matinding pag-iingat at atensyon. Nagsumikap siya nang husto upang makamit ang kaalaman sa relihiyon. Ang huling liham na isinulat niya sa Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay habang nasa tren patungo sa Convention at ipinahayag din na mayroong iba't ibang panganib, gayunpaman ipinahayag niya ang kanyang katatagan sa pananampalataya. Nang tanungin kung bakit siya nag-apply para sa  Wasiyyat kaya hindi nagtagal, sinabi niya na lahat ng sinabi ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay totoo, at ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nag-utos na sumapi sa Wasiyyat ,  kaya naman ginawa niya. Siya ay nag-iisang anak na lalaki ng kanyang mga magulang, mayroon din siyang dalawang kapatid na babae. Ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan ng Allah ang kanyang pamilya ng pasensya, at itaas din ang kanyang posisyon sa langit. Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na ayon sa pangako ng Diyos, ang martir ay nakamit ang buhay na walang hanggan. Ang Huzoor (aba) ay nanalangin na nawa'y dalhin ng Allah ang mga may kasalanan sa katarungan. Iniisip ng mga taong ito na sa pag-atake sa atin ay mapipigilan nila ang ating pasiya. Gayunpaman, ang Huzoor (aba) Sinabi niya na nakatanggap siya ng mga liham mula sa iba pang kabataan sa Bangladesh na nagpahayag na kung kailangan ng mas maraming martir ay handa na sila. Kaya walang magawa ang mga kalaban. Hinimok ng Huzoor (aba) na tumuon sa mga panalangin.

Kamal Bhada


Kamal Bhada ng Algeria na pumanaw noong 2 Pebrero. Siya ay isang tunay na mananampalataya at tapat na Ahmadi. Pinananatiling bukas niya ang kanyang tahanan para sa Komunidad na magdaos ng mga kaganapan nito. Naiwan niya ang kanyang asawa, dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Sa kabila ng gulo mula sa kanyang mga kapitbahay, palagi niyang pinananatiling bukas ang kanyang tahanan para magamit ito ng mga tao sa pagdarasal. Sasabihin niya na nagsusulat sila ng kasaysayan dahil sa mga paghihirap na kinakaharap sa Algeria. Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na siya ay naging bahagi na ng kasaysayang iyon. Ang Kanyang Kabanalan (aba) ay nanalangin na nawa'y pagkalooban siya ng Allah ng kapatawaran at awa.

Dr Shamim Malik

Dr Shamim Malik, asawa ni Maqsood Ahmad Malik Shaheed na naging martir noong 2010 sa Lahore. Ilang oras matapos ang pagiging martir ng kanyang asawa ay lumipat siya sa Canada kung saan siya namatay. Nakuha niya ang kanyang PhD, nagturo sa unibersidad kahit bilang pinuno ng departamento, ngunit sa parehong oras ay pinamamahalaan niya ang kanyang tahanan sa isang mahusay na paraan. Siya ay nagmamalasakit sa mga mahihirap at palaging may mabuting paghuhusga. Ipangangaral niya ang mensahe ng Ahmadiyyat sa mga hindi-Ahmadi na kamag-anak at palaging pag-aaralan ang  mga aklat ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) . Isang thesis ang isinulat tungkol sa kanya mula sa Unibersidad ng Punjab noong nabubuhay siya, bagama't karaniwang ginagawa ito pagkatapos ng pagpanaw ng isang tao. Siya ay regular sa pag-aalay ng mga panalangin. Naiwan niya ang kanyang anak na lalaki at apat na anak na babae. Hadhrat Amirul Mu'minin (aba)nanalangin na nawa'y bigyan siya ng Allah ng kapatawaran at awa at laging panatilihing nakadikit ang kanyang mga supling sa pananampalataya.

Farhad Ahmad


Farhad Ahmad, anak ni Shahab Ahmad Amini ng Germany. Namatay siya sa edad na 26. Nag-aaral siya sa Frankfurt University at bahagi rin ng  Waqf-e-Nau  Scheme. Naglingkod siya sa Ahmadiyya Youth Association sa iba't ibang mga kapasidad. Siya ay laging handang maglingkod sa anumang kapasidad na kinakailangan. Aalis siya sa mission house nang magkasakit siya. Nang maglaon ay nalaman na siya ay inatake sa puso. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyan ng Allah ang pagtitiis sa kanyang mga magulang, pagkalooban siya ng kapatawaran at awa at itaas ang kanyang posisyon.


Chaudhary Javaid Ahmad Bismil

Chaudhary Javaid Ahmad Bismil ng Canada na namatay kamakailan matapos ang matagal na pagkakasakit. Naglingkod siya nang mahabang panahon bilang tagapamahala ng Tehrik-e-Jadid  , nang mga 25 taon. Naglingkod din siya sa iba't ibang mga kapasidad kabilang ang Amir ng kanyang distrito. Naiwan niya ang kanyang asawa, apat na anak na lalaki at dalawang anak na babae. Siya ay nagtataglay ng maraming magagandang katangian at lalo na mahal ang Khilafat. Inaalagaan niya ang mga mahihirap. Napaka-hospitable niya at napakatapang din, kahit na sa harap ng oposisyon at pag-atake. Siya ay naglingkod nang walang pagod at may malalim na paniniwala sa Diyos. Napakatagal ng kanyang huling karamdaman ngunit tiniis niya ito nang may pasensya. Sinabi ng mga doktor na wala pa silang nakitang pasyente. Siya ay palaging nagdarasal para sa Huzoor (aba) bago ang iba. Siya ay isang mahusay na guro at isang mabait na ama. Sinabi ni Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na personal niyang kilala rin siya at talagang taglay niya ang lahat ng magagandang katangiang ito. Ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y ipagkaloob ng Allah ang kanyang kapatawaran at awa.


Summary prepared by The Review of Religions

8 views

Commentaires


bottom of page