Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) – Ang Ipinangakong Mesiyas

Ang sugo na magtitipon sa sangkatauhan sa mga Huling Araw

JUMAH1 (2).png

Sinabi ng Allah sa Banal na Quran:

 

“Siya na lumaki sa gitna ng mga taong salat sa karunungan, isang Sugo mula sa kanilang sariling bayan na nagbabalik sa kanila ng Kanyang mga Tanda, at nagpapadalisay sa kanila, at nagtuturo sa kanila ng Aklat at Karunungan sa kabila ng kanilang pagkakamali; At siya ay ibabangon Niya mula sa iba pang mga hindi pa sumama sa kanila. Siya ang Makapangyarihan, ang Matalino. "(Surah Al-Jumuah 62: 3-4)

Nagsalaysay ang isa sa mga kasama ng Banal na Propeta (sa):

 

"Isang araw nakaupo kami kasama ang Banal na Propeta(sa) nang ipinahayag ang kabanatang ito. Nagtanong ako kay Muhammad (sa). Sino ang mga tao kung saan ang mga salita at iba pa sa kanila na hindi pa sumali sa kanila ay sumangguni? Si Salman (ra), isang Persian ay nakaupo sa gitna namin. Inilagay ng Banal na Propeta (sa) ang kanyang kamay kay Salman (ra) at sinabi. Kung ang pananampalataya ay ipapakilala sa mga Pleiades, isang tao mula sa mga ito ang tiyak na makakahanap nito." (Bukhari).

 

quote-icon-png-23.jpg
quote-icon-png-23.jpg
Promised-Messiah-258x300.jpg

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

 (1835-1908)

Ang pagdating ng Banal na Propeta (sa) ay inilarawan nang may paghahambing bilang paghahayag ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ang Banal na Propeta (sa) ay  sumasalamin sa Banal na Mga Katangian. Siya ay si Al-Abd. Ang Banal na Quran ay tinawag siyang Abdullah (72:20) - Ang Alipin ng Allah. Para sa mga huling araw ay ipinadala sa amin ng Diyos sa Kanyang Habag ang alipin ng mga lingkod - Ghulam Ahmad (sa). Si Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as), si (Ahmad (as)) ay nagpahayag na siya Ang Ipinangakong Tagapagligtas at Mahdi. Inihayag niya ang paghahambing sa pangalawang pagdating ni Jesus (as) ng Nazaret at ang banal na gabay, na ang pagdating ay inihula ng Propeta ng Islam, Muhammad (sa).

Alamin: 

(Ang ipinangakong Tagapagligtas) 

(Ang Kanyang Mission)

Mga Dokumentaryo

Ang Mga Palatandaan

Ang Mga Palatandaan ng darating na Mesiyas at Mahdi (as):

Eclipse ng Lunar: Ang napapanahong paglitaw ng mga lunar at solar eclipses sa buwan ng Ramadhan na inihula ni Muhammad (sa).

Oras ng Kapanganakan: Ipinangako ang Mesiyas ay ipanganak sa ika-labintatlong siglo at lilitaw sa ika-labing apat na siglo.

Division ng mga Muslim: Ang Ipinangakong Mesiyas ay darating kung magkakaroon ng Dibisyon ng mga Muslim sa isang malaking bilang ng mga sekta.

Lugar ng Kapanganakan: Ang ipinangakong Mesiyas ay lilitaw sa Silangan ng Damasco

Ang Mga Pahayag

Ang Mga Katangian ng Ipinangako na Mesiyas at Mahdi (as), isang sub-ordinaryong propeta at isang propeta mula sa mga tagasunod ng Banal na Propeta Muhammad (sa):

Mesias at Mahdi: Ipinangako ng Mesiyas na inaangkin na siya ang Mesiyas at Mahdi na ang pagdating ay inihula sa Banal na Quran at Hadith

Jesus ng Nazaret: Ipinangako ng Mesiyas na inaangkin na si Jesus ng Nazaret ay hindi namatay sa krus, sa halip siya ay namatay ng isang natural na kamatayan at hindi babalik..

Ang Mensahe

Ang Mensahe ng Ipinangako na Mesiyas at Mahdi (as):

Aming Pagtuturo: Maggiit nang Katotohanan at Espiritwalidad.

Isang Mensahe ng Kapayapaan sa lahat ng mga relihiyon na may apela upang huwag pansinin ang mga pagkakaiba at ipakita ang paggalang sa bawat isa at magpakita ng pakikiramay.

Ang Pilosopiya ng Mga Turo ng Islam: Landmark na libro tungkol sa Islam at ang karunungan sa likod ng mga turo nito.

Pagwawasak ng Marahas na Jihad:  Isang diin sa Jihad laban sa sarili.

Ang Pamana

Ang Pamana ng ipinangako na Mesiyas at Mahdi (as):

Khatam-e-Nubuwwat.

Pag-ibig para sa Ang Banal na Quran mula sa kanyang mga sinulat

Pag-ibig para sa Banal na Propeta Qaseeda

Division ng mga Muslim: Pag-ibig ng The Holy Quran mula sa kanyang mga sinulat

1.jpg

Revival of Faith

An Introduction

0.jpg

Second Coming of the Messiah - The True Concept

2.jpg

Coming of the Messiah. The World is Waiting for Savior

3.jpg

The Defender of Faith - Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian