Mga Sahabat sin Nabi Muhammad (saw) amuin nakalamud sin pagbunu' ha Badr- Saad bin Ubadah ra.

Khutbah Jumaat sin Hazrat Khalifatul Masih V(aba) sin January 10, 2020 dain ha Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford UK.


Sin Juma’at naka-una yadtu siyabbut sin Huzur (aba) in mga miyuna’ iban nakatataas in collection nila ha Chanda Waqfe Jadid, naka-iyan aku laung niya di ha UK Jama’at Islamabad in mataas in collection niya. Sumagawa ha kahinapusan niya Jama’at Aldershot in miyuna ha collection simunu in Islamabad. Amu ini in muna-muna correction in subay ku sabbutun. In Jama’at Aldershot, labi luba na in mga kababaihan, sila ini in nakapa-aun sin salaggu’-laggu’ sacrifice iban in tibut nila magluwas-lungsad ini amuin patut supay singuran. Bang mayan sila ini dihilan barakat sin Allah (swt) ha katan hinang nila. Amin.


Ha biha yaun laung sin Huzur (aba) lanjalan ku in istori pasalan hi Hazrat Sa’ad bin Ubadah (ra) amuin nakalamud sin pagbunu’ ha Badar. Duun ha ini aun daisab bakas piyariksa sin Huzur (aba) parkala manunjuki ha istori ini. Laung niya: In pasalan sin bunu’ Khandaq, In Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib(ra) nag-iyan ha kitab amuin bakas niya siyulat laung niya: In waktu yadtu malingug iban masusa in mga kaMusliman. Karna’ himina’ na in sasakapan sin mga kaMusliman sabab nakalugay-lugay in pag-atak sin mga satru’. Minsan in kiya-aunan sin pangatayan nila yadtu hipu sin pamaratsaya iban gaugut in panghagad ha agama Islam, in jasad nila isab liyaul na sabab in kariyasali sin jasad ini paglaulun iban paghapdiun. Dain ha sabab sin mga ini, in Rasulullah (sa) tiyawag niya hi Sa’ad bin Mu’az iban hi Sa’ad bin Ubadah (ra) sarta’ piyangayu’ niya in pandapat sin duwa ini bang biya’ diin pa kalanjal nila magbunu’. Bissara pa duun ha ini sin Rasulullah (sa) in kahalan sin mga tau miskinan. In sambag sin duwa sahabat ini; “Ya Rasulullah, bang kaw bakas nakataima wahi pasalan sin kahalan natu ini, na kami ini saddiya magtaat iban manjari mu kami daakun diin-diin na in kabayaan mu.” Sabda sin Rasulullah(sa) kanila, wala aku nakataima wahi ha tungud sin ini, in aku ini mangayu sajja aku pandapat dain kaniyu. In sambag sin duwa sahabat ini, “Ha Ngan sin Allah (swt), ayaw natu dihilan unu-unu in mga satru’ dugaing dain ha sulab sin puddang.” Tiyangu-an sin Rasulullah (sa) in pandapat sin duwa sahabat ini iban liyanjalan niya in bunu’ yadtu.


Laung hi Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib (ra) ha laum sin kitab niya Seerat Khataman Nabiyyeen: ha waktu kiyasayuhan na sin Rasulullah (sa) in laggu katitipuhan sin Banu Quraizah, piyara niya muna magtuy hipus in Hazrat Zubair bin Al-Awwam (ra) maka tu(3) humati bang unu na in jimatu. Puas dain didtu, ampa naisab in Rasulullah (sa) nagpara hangka baan dain ha mga sahabat lamud na duun in Hazrat Sa’ad bin Mu’az, Sa’ad bin Ubadah iban na sin kaibanan dain ha mga sahabat kagagandilan harap pa Banu Quraizah. Ha waktu kiyadtu sin mga sahabat ini hi Ka’ab bin Asad, amuin nakura sin Banu Quraizah, siyampang niya in mga sahabat yadtu ha way pagmartabbat sarta’ sin pag-iyan niya muwi na kamu laung niya magbing karna wayruun da parjanjian in bakas kiyapagbissarahan ha antara’ namu mga Banu Quraizah iban hi Muhammad. Pagdungug man ha ini sin mga Sahabat, minuwi da sila magtuy ampa nila kiyadtu in Rasulullah (sa) sarta’ biyaytaan na bang unu in bakas jimatu kanila iban hi Ka’ab bin Asad.


Ha waktu kashahid kan Zaid (ra) ha bunu Mutah sin 8 tahun na puas sin hijra, kiyadtu bisita sin Rasulullah (sa) in mga ahli niya sarta’ kikita niya in anak babai sin bakas nashahid yadtu nagtatangis iban sin kasusahan, in Rasulullah (sa) duun ha ini nakatangis daisab. Sampay naka-iyan in Hazrat Sa’ad bin Ubadah laung niya: “Ya Rasulullah, unu in kiyasaksian namu’ ini? Sabda sin Rasulullah (sa) “Amu ini parasahan sin kasi-lasa pa hambuuk tau amuin hiyahalgaan.”


Baita’ dain kan Sa’ad bin Ubadah (ra): hambuuk dain ha mga anak babai sin Rasulullah (sa) in bakas timawag kaniya amuin pakadtuun siya karna’ hipapakita kaniya in hinapusan pagnapas sin apu niya usug, duun ha ini piyarahan niya sajja in anak niya yadtu sin lapal kabtangan: “baya’baya na sin Allah (swt) in kumawa atawa in dumihil sin kabuhi, in katan yan asal Niya na bakas tiyakdilan sin waktu niya, pagsabar na sajja kaw iban hangad hulat kaw ha ulung sin Tuhan.” Wala da namarahi in anak niya nagpahati ra kaniya in subay siya makakadtu. In Rasulullah (sa) timindug sarta’ yaun dain duun in Hazrat Sa’ad bin Ubadah, Hazrat Mu’az bin Jabal, Hazrat Ubai bin Ka’ab, Hazrat Zaid bin Thabit iban na sin kaibanan pa mga Sahabat niya. Pagdatung sin Rasulullah (sa) madtu, diya na kaniya in bata-bata usug sahbu nagnanapas-napas pa. Pagkita sin Rasulullah (sa) ha ini, timu’ in luha niya. Naka-iyan in Hazrat Sa’ad (ra) laung niya, “Ya Rasulullah! unu in hati niya yan? Laung sin Rasulullah (sa) amu ini in kasi-lasa sin Allah (swt) amuin bakas Niya biyutang ha jantung sin mga manusiya’. Iban in Allah (swt) makasi-malasa sajja ha mga sila manusiya amuin aun kasi lasa nila ha kaibanan nila.


Baita’ isab dain kan Abdullah bin Amar (ra) laung niya: ha waktu in Hazrat Sa’ad nasasakit, bisita siya sin Rasulullah (sa) iban sin kaibanan mga sahabat. Pagdatung sin Rasulullah (sa) pa bay niya, nalilibut na in Sa’ad (ra) sin mga lahasiya niya. duun ha ini nangasubu in Rasulullah (sa) bang nawafat na bakas in Sa’ad (ra) biyayataan siya way pa. Simuuk in Rasulullah (sa) maun kaniya sarta’ timu in luha dain ha mga mata niya. Ha waktu kita’ sin mga tau yaun in Rasulullah (sa) timatangis, timangis na raisab in kaibanan. Ampa namissara in Rasulullah (sa) laung niya: “Dih kita niyu sin Allah (swt) siksaun sabab sajja sin luha natu atawa sin kasusahan natu. Siksaun atawa tungbasan Niya sajja sin karayawan in manusiya sabab sin ini sarta’ tiyudlu niya in dila niya. in maksud niya siksaun sin Tuhan in sila amuin mag-ulak magsindil bang kamatayan. In Rasulullah (sa) hinduan niya kita hati niya bukun daisab mangi in magtangis kita karna’ sin kalammahan, in mangi dain duun sarta’ maitung siya pardusahan in bang kita magmasangka na ha kabayaan Niya. In Hazrat Sa’ad (ra) nakalandu na tuud in bu’gat sin sakit niya sah wala da siya nawafat ha waktu yadtu.


Laung sin Huzur(aba): Unum(6) taud sin mga Ansar in bakas kiyawakilan sin Rasulullah (sa) magpun magcollect sin mga ayat sin Quran Mulliya, iban Hazrat Sa’ad bin Ubadah (ra) in hambuuk dain kanila yadtu.


Siyabbut sin Hazrat Musleh Mau’ud(ra): in mga Ansar amuin nahapal nila in Quran sin pangatayan nila, sila na yadtu indah Hazrat Ubadah bin Samit, Mu’az, Mujamme’ bin Haritha, Fazalah bin Ubaid, Maslamah bin Mukhallad, Abu Darda, Abu Zaid, Zaid bin Thabit, Ubai bin Ka’ab, Sa’ad bin Ubadah iban hi Umme Waraqah (radiyallahu anhumul ajma-een).


Matampal in bukti dain ha mga hikayat pagkabakan hati niya mataud dain ha mga Sahabat sin Nabi Muhammad (sa) in makahapal sin Quran Mulliya sin pangatayan nila.


Laung sin Huzur (aba) aun pa maniyu’ tiyu nakapin istori manunjuki kan Hazrat Sa’ad bin Ubadah (ra) amuin sabbut ku man ha susungun Insha Allah.

[Translated into Sinug by Tuan Felan S. Heding]
6 views0 comments

Recent Posts

See All

Khulafa Ur-Rashideen -- Khalifah Ali (RA)

Kahaupu-an Khutba sin Hazrat Khalifatul Masih V(aba) sin November 27, 2020 dain ha Masjid Mubarak, UK. Laung sin Hazrat Ameerul Mu’mineen (aba) ha adlaw ini sabbutun ku kaniyu in istori sin mga Khulaf