Mga Kalalakihan ng Kahusayan [Enero 11, 2019]

Pagkatapos basahin ang Tashahhud, Ta’awwuz at ang Surah Al-Fatihah, ikinuwento ni Hazrat Khalifatul Masih V (aba) na: Si Hazrat Khallad Bin Amar Bin Jamu’ Ansari ay isang sahab, kasamahan ng Banal na Propeta na nakilahok sa Digmaang Badar. Sumama siya sa digmaan kasama ang kanyang ama na si Hazrat Amar Bin Jamu’ at ang kanyang mga kapatid na sina Mu’az, Abu Aiman at Mu’awwaz.


Ang ina ni Khallad ay si Hind binti Amar; ang pangalan ng kanyang ama ay katulad din ng pangalan ng kanyang asawa at siya ay tiyahin ni Jabir Bin Abdullah sa ama; sa digmaang Uhud ay dinala niya ang kanyang asawa, ang kanyang anak at kapatid sa kamelyo nang sila ay namartir. Ito ang detalye ng pangyayaring iyon – kalooban ng Dakilang Diyos na ang mga martir sa Uhud ay dapat ilibing sa Uhud. Ganito ang nangyari – si Hazrrat Ayesha (ra) ay umalis sa bahay niya kasama ang ilang kababaihan ng Madina upang makasagip ng impormasyon tungkol sa Digmaan sa Uhud. Sa panahong iyon, ang kautusan tungkol sa belo ay hindi pa naihayag. Nang dumating si Hazrat Ayesha (ra) sa Harra, ay nakasalubong niya si Hind binti Amar, na siyang kapatid ni Abdullah bin Amar. Patuloy hinatid ni Hind ang kanyang Kamelyo. Ang mga katawan ng kanyang mga asawa na si Amar bin Jamu’, anak na si Khallad bin Amar at kapatid na si Abdullah bin Amar ay inilagay niya sa kamelyo. Tinanong siya ni Hazrat Ayesha (ra): “May mga balita ka ba tungkol sa mga kalagayan ng mga taong naiwan? Nang nagtanong si Hazrat Ayesha (ra) tungkol sa lagay ng digmaan, ang sagot ni Hind “ang Banal na Propeta ay nasa mabuting kalagayan at maliban sa kanya ang lahat ng mahirap ay magaan” na ang ibig sabihin ang Banal na Propeta (sa) ay buhay, at wala na ibang usapin pa. pagkaraan ay binasa ni Hindi ang talatang 26 mg Surah Al-Ahzab: “wa raddallahul lazeena kafaroo bigayjihim lam yanaloo khairan, wa kafallahul mu’mineenal qitala, wa kanallahu qawiyyan aziza’.. At hinadlangan ni Allah ang mga hindi naniniwala sa kanilang ngitngit, sila ay kumita ng walang kabutihan. At si Allah ay sapat sa mga naniniwala sa kanilang paglalaban. Si Allah ay Malakas, Makapangyarihan”.


Tinannong ni Hazrat Ayesha (ra) kung sino-sino ang nasa kamelyo. Sinagot siya ditto ni Hind “sila ay aking kapatid, aking anak na si Khallad at ang aking asawa na si Amar bin Jamu’. Sabi ni Huzur: kanina ay may nasabi ako tungkol sa biyenan ni Hind, subalit ang tunay na pangalan ng asawa ni Hind ay si Amar. Nagtanong si Hazrat Ayesha (ra): “saan mo silang dalhin?” ang sagot niya ay “dadalhin ko sila sa Madina upang ilibing doon.” Subalit ang kamelyo ay hindi nagtungo papuntang Madina sa halip ay lumakad ito ng mabilis taliwas sa direksyon at patungong Uhud. Dahil dito ay pumunta si Hind sa Banal na Propeta at sinabi sa kanya ang insidenteng ito. Ang sabi ng Banal na Propeta (sa) na ang kamelyo ay naatasan na gawin ang kanyang gawain. Na tinakda ng Dakilang Allah na ito’y huwag na uuwi pa sa Madina sa halip ay babalik na lang uli sa Uhud. Tinanong siya ng Banal na Propeta: “may nasabi ba ang iyong asawa bago siyang pumunta sa digmaan? Siya ay sumagot: “bago pumunta sa Uhud si Amar, ay lumingon siya patungong Qibla at nanalangin “O Allah huwag mo na akong i-uwi pa sa aking pamilya na may anyong kahiya-hiya at ipagkaloob mo na lang sa aking mamatay na martir.” Dahil dito ay nag-anunsyo ang Banal na Propeta (sa): “O kayong mga grupo ng Ansar (mga Muslim na naninirahan sa Madina)! May mga taong banal mula sa inyo na pag sila ay manumpa sa pangalan Dakilang Diyos, ay tunay na Kanyang isakatuparan ang panalanging yon at si Amar bin Jamu’ ay isa sa kanila. Ang sabi ng Banal na Propeta sa asawa ni Amar bin Jamu’: “O Hind! Sa oras ng pagkamartir ng iyong kapatid, ay nagtitipon-tipon ang mga anghel sa kanyang paligid at naghihintay ng utos tungkol sa kanyang libing.” Ang Banal na Propeta ay nanatili doon hanggang sa natapos ang paglilibing. At sinabi niya “ O Hihd! Si Amar bin Jamu’, ang iyong anak na si Khallad at ang iyong kapatid na si Abdullah ay nagtatagpo-tagpo na sa isat isa sa paraiso.” Si Hind ay naghiling: “O Banal na Propeta! Ipagdasal mo ako na sana ay ipagkaloob ng Dakilang Diyos sa akin ang kanilang pagsasama.”


Ang pangalawang kasamahan ng Banal na Propeta na ibabanggit sa araw na ito ay Uqba bin Amir (ra). Ang pangalan ng kanyang ina ay si Fuqaihah binti Sakan at ang kanyang ama ay si Amir bin Naabi. Tinanggap ng kanyang ina ang Banal na Propeta (sa) at nagkaroon din ng karangalan na nanumpa ng katapatan sa kanya. Si Uqba bin Amir ay isa sa unang anim na mga kasamahan ng Banal na Propeta (sa) na pumasok sa Islam sa Makkah at nanumpa ng katapatan sa unang Bai’at na nangyari sa Aqabah. Noong ika-11 taon ng pagiging propeta, nagtagpo ang Banal na Propeta (sa) pati na ang mga taong Yathrab sa Makkah. Ang Banal na Propeta (sa) ay nagsasabi sa kanila sa napaka-giliw na tono, “maaari ho ba kayong makinig sa akin sa kakaunting sasabihin ko?” ang sagot nila “oo, ano ang sasabihin mo?” ang Banal na Propeta ay umupo at ina-anyayahan sila sa Islam, at nagbasa siya ng ilang talata ng Banal na Koran at ipaalam niya sa kanila ang tungkol sa misyon niya. Ang mga tong ito ay nagtitinginan sa isat isa at nagsabing, “ ito na ang aming pagkakataon, kung hindi ay baka nangunguna na ang mga Hudyo sa amin,” at nang sinabi ito, silang lahat ay naging mga Muslim. Si Uqbah bin Amir (ra) ay isa sa mga anim na yon ang tumanggap ng Islam sa okasyong ito. Pagkatapos nito, ay nagpaalam ang mga taong ito sa Banal na Propeta (sa) at nang sila ay umalis na, sinabi nila: “kami ay lubhang napahina ng digmaang sibil, at maraming mga hindi pagkakaunawaan ang nangyari sa pagitan natin. Kami ay pupunta sa Yathrab at ipangaral ang Islam sa aming mga kapatid. Kapansin-pansin ang pangyayari na tayo tinipon uli ng Dakilang Diyos sa pamamagitan mo. Dahil dito ay dapat kaming maging karapat-dapat tumulong sayo sa lahat ng pamamaraan.” At umalis ang mga taong ito, at dahil sa kanila ay nagsimula ang katanyagan ng Islam sa Yathrab.


Sa taong ito ay nagpapalipas ang Banal na Propeta (sa) sa Makkah sa pag-alala at paghihintay para sa mga taong Yathrab hinggil sa kanilang pisikal na mga hangarin. Ang Banal na Propeta (sa) laging nag-iisip, “ tignan natin ang kalalabasan nitong anim na balik-loob, at kung may mga palatandaan ng tagumpay sa Yathrab o wala.” Nang dumating okasyon ng Hajj ang Banal na Propeta sabik na umalis sa kanyang bahay at dumating siya sa Aqabah na malapit sa Mina, masid dito at masid doon. Biglang may nakita ang Banal na Propeta (sa) na maliit na grupo ng taong Yathrab, na agad kilala ang Banal na Propeta (sa). Sila tumuloy at nakipagkita sa Banal na Propeta (sa) na puno ng pagmamahal at katapatan. Ngayon sila ay labing dalawang katao, lima sa kanila mga nagbalik-loob nung nakaraang taon at ang pito sa kanila ay mga bagong-loob. Sila ay nagmula sa tribo ng Aus at Khazraj. Hiwalay na nakipagkita ang Banal na Propeta sa mga taong ito sa kapatagan. Ipinakilala nila ang Banal na Propeta sa mga pinuno ng Yathrab at Madinah. Ang pananalita sa Bai’at, ‘Dapat tayo ay maniniwala sa iisang Diyos, huwag hanapan ng kapareha ang Diyos, huwag magnakaw, huwag mangangalunya, umiwas sa pagpatay, huwag magbintang ng hindi totoo sa sinuman, at dinggin ang Banal na Propeta (sa) sa lahat ng kabutihan.’ Pagkatapos ng Bai’at, ang Banal na Propeta ay nagsalita: “Kung manatili kayong totoo at tapat sa sumpahang ito at matatag ay inyong matatanggap ang paraiso. At kung kahinaan ang ipapakita niyo yan ay sapagitan niyo na ng Dakilang Diyos, sapakat gagawin kung ano ang nanaisin Niya.’ Ayon sa kasaysayan ang Bai’at na ito ay kilala bilang Unang Bai’at sa Aqabah’, dahil ang tawag sa lugar kung saan nangyari ang Bai’at na ito Aqabah, nasa pagitan ng Makkah at Mina. Ang literal na ibig sabihin ng Aqabah ay bulubunduking lagusan. Habang sila ay paalis mula sa Makkah, itong labing dalwang mga bagong balik-loob ay nakiusap, ‘Magpadala ka ng mangangaral sa Islam kasama namin, na makakaturo sa amin ng Islam at upang makapangaral din ng Islam sa aming mga kapatid na sumasamba sa mga diyus-diyusan. Ipinadala ng Banal na Propeta (sa) kasama nila si Mus’ab bin Umair (ra), ang batang deboto mula sa tribong Abdud-Dar.


Si Hazrat Uqba bin Amir ay nakasama sa lahat ng digmaan kaagapay ang Banal na Propeta (sa) kabilang na diyan ang digmaang Badar, Uhud at Khandaq. Siya ay kilala sa kanyang kagamitan sa araw ng Badar dahil sa kanyang berdeng kasuutan. Siya ay namartir sa ika-12 ng Hijra sa digmaang Yamama na nangyari sa panahon ng khilafat ni Hazrat Abu Bakar (ra). Kwento ni Uqba bin Amir: ‘ako ay nagpunta sa Banal na Propeta (sa) kasama ko ang aking anak na lalake na napaka-bata pa niya sa oras na yon. Ang sabi ko sa Banal na Propeta (sa): naway maging sakripisyo ang aking mga magulang para sayong kapakanan, malugod kong hilingin sayo na ituro mo sa aking anak ang mga panalangin na maaari niyang basahin sa harap ng Diyos at bendisyunan mo siya.’ Ang Banal na Propeta (sa) ay nagsalita: Bata! Basahin mo ito: ‘O Allah ako ay naghahangad ng kalusugan mula sa Inyo sa katayuan bilang isang mananalig at akoy nananalangin ng tapat para sa kaawaan at nananalangin para sa tagumpay pagkaraang nakamtan ang kabutihan.’


Naway patuloy na i-aangat ng Dakilang Diyos ang antas ng mga kasamahan ng Banal na Propeta (sa)

Pagkatapos nito ay aking babanggitin ang tungkol sa nauna at marangal na babaeng Ahmadi mula America at pangunahan ko rin ang kanyang dasal na paglilihing pagkatapos nitong dasalan sa Biyernes. Ang kanyang pangalana ay si Sister Aliya Shaheed Sahiba, asawa ng yumaong Ahmad Shaheed Sahib. Sumakabilang-buhay siya noong ika-26 ng Disyembre. Siya ay napagkalooban ng mahabang buhay ng Dakilang Diyos at nabigyan siya ng kakayahan upang maglingkod sa Jamaat at nailigtas siya mula sa ibat ibang uri ng makakahadlang. Siya 105 taong gulang. Naway i-angat ng Dakilang Diyos ang kanyang antas. Nagmula tayong lahat kay Allah at babalik din sa Kanya.


Ang Amir Sahib ng USA ay nagsulat tungkol sa kanya na siya ay nagbai’at sa taong 1936, at mula 1963-66 ay naglingkod siya bilang Sadar Lajna (National President of the Ladies Auxiliary Organisation). Gayun din ang kanyang mga serbisyo ay sumaklaw ng 50 taon na dito ay nagkaroon siya ng pagkakataon maglingkod sa ibat ibang kapasidad, mula General Secretary patungo sa Secretary Ta’lim at Secretary Finance, Sadar Lajna Muqami at Secretary ng Khidmat Khalq. Palagi niyang pinapanatili ang kanyang ugnayang sa Jamaat at Khilafat, at palaging mapagmatyag at hand sa lahat ng uri ng pagsasakripisyo. Napaka-buti niyang tao at mapagmahal. Memoryado niya maagang mga salaysay ng Jamaat Ahmadiyya USA, na palagi niyang ikinukwento.


Palagi siyang naghahanap ng kaalaman. Ginagamit niya ang kanyang oras sa pangangalag ng Moske, pagluluto, at araw-araw na pagdarasal. Hindi yan isang katayuan na gusto niya lamang subukin upang makamit ang kaalaman, subalit nakasanayan niya na gumagawa ng Waqare-Amal ng buong kababaang-loob at maglingkod sa Jamaat ng sarili niyang mga kamay. Paglilinis ng Moske at pagluluto ang naging papel niya.


Siya ay lubusang nagsikap sa pagtaguyod ng pagkakaisa at kapatiran ng mga miyembro ng Lajna, kung saan marami siyang nasulat mga indibidwal na sulat sa mga miyembro ng Lajna sa mga huling araw niya. Nagsulat ang Sadar Lajna na may isang talata ng Banal na Koran na palagi niyang uulit-ulitin na narinig ko rin mula sa kanya.’Innallah yuhibbul lazina yuqatiluna fee sabilihi saffan ka-annahum bunyanum marsus’ Siya ay nagreport na palagi niya binabasa ito. Na ang ibig sabihin ay, tunay na mahal ni Allah ang mga nakipaglaban para sa Kaniyang kadahilanan na nakahanay na para baga matibay na istraktura simentado ng tunaw na tingga.


Ang Sadar Lajna ay nagsulat “Si Sister Aliyah magsasabi sa amin noong kapanahunan niya – na 98% ng mga miyembro ng Lajna na kamakailan lang ang sumapi sa Jamaat sa pamamagitan ng Bai’at, sa simula ay nautusan lang silang magdasal ng limang beses sa araw-araw at mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Gayundin, sa halip pinapasuot sila ng Hijab sa unang araw, ay sinimulan namin dallhin sa kanilang atensyon ang magsuot ng wastong kasuutan, pagsabihan sila na ayusin muna ang kanilang pananamit. Pagkatapos ang sunod na hakbang ay magsuot ng Hijab.” Di tulad ng pamamaraan nitong kasalukuyan na kahit yung mga nagsusuot na ng Hijab ay magsisimula na tanggalin iyon. Siya naman sa kabilang dako – ay gumagabay sa kanila mula sa unang hakbang patungo sa susunod na hakbang, magsikap na magbibigay ng ispiritwal na pagsasanay.


Samakatwid, si Sister Aliyah lubusang nagsikap sa pagtuturo ng panimulang pagbabasa ng Banal na Koran sa pamamagitan paghahanda ng programa sa araw-araw na pagtuturo. Katulad nito, na ang mga miyembro ng Lajna na magtatapos sa pag-aaral ng panimulang pagbabasa ng Banal na Koran, ay dadalhin niya ang kanilang atensyon na araw-araw talakayin ang ilang komentaryo ng Banal na Koran. Noong ika-23 ng Marso 2008, pinagsabihan niya ang mga miyembro ng Lajna na ang lahat ng mga taga-sunod ng Ipinangakong Mesiyas (as) sa buong daigdig ay magtipon sa mga Moske at mga Mission Houses sa unang Enero upang mag-alay ng Tahajjud bilang akto ng pasasalamat, bakit kaya hindi natin gawin ito ngayong taon?’siya ay nagsulat din nito, ‘O aking Allah! Tanggalin ang lahat ng mga hadlang sa pagtatagumpay ng Ahmadiyyat at ipagkaloob sa amin ang tagumpay na ipanangako Nyo sa amin. Inilatag ng aming Ipinangakong Mesiyas (as) pundasyon para sa Jamaat nato at pinagkaisa kaming lahat parang isang katawan. Utang na loob namin sa kanya na kaming Ahmadis ay damdam namin ang ang paghihirap ng isat isa, magtulungan ang bawat isa sa oras ng kahirapan, manalangin sa isat isa, makibahagi sa kaligayahan ng iba at magdadalamhati sa paghihirap ng iba. Dahil sa pagpapala at awa ng Dakilang Diyos kami ay iisa.’


Nagsulat din siya sa kanyang mensahe sa mga bagong balik-loob sa Lajna Ima’illah doon, ‘ito ay namumukod tanging pagpapala ng Dakilang Diyos at ako ay labis na mapalad na masaksihan ng aking mga mata ang pag-unlad ng Jamaat. Pinagpala tayo ng Dakilang Diyos dahil sa pagpili ng ating Jamaat para sa pagpapalaganap at serbisyo sa Islam. Tuwing Biyernes ay magkaroon tayo ng pagkakataon makinig ng sermon sa Khalifa nitong panahon at susulong sa ating makamundong pamumuhay at paunlad sa ating pananampalataya dahil sa pagsagawa natin sa mga kautusan niya.’ Sa huli ay nagsulat siya, ‘Ako ay manalangin, O aking Panginoon! Tanggalin ang mga hadlang sa pag-unlad ng Ahmadiyyat. Gawin Mo kaming tunay na larawan ng aming pananampalataya at pagkalooban Mo kami ng di mabilang na mga alagad.’ Samakatwid, siya ay gumanap ng natatanging papel sa mga kaganapan doon sa pag-aalaga sa mga bagong balik-loob na African-American.


Isa pang Ahmadi na si Dr. Rashida Ahmad, na mula rin sa America ay nagsabi: “sarili niya mismo ang mahigpit na naninindigan sa mga turo ng Islam subalit ay pinapayuhan niya ang iba sa napaka-mahinahong pamamaraan. Ang pagmamahal ng Dakilang Diyos ay umaaninag mula sa kanya sa bawat kilos at gawain.”


Isa pang miyembro ng Lajna na si Khulat Sahiba ay nagsulat: ‘Ako ay naging kakilala ni Aliyah Sahiba nung unang dating ko sa USA noong 1949. Ako ay 8 taong gulang nung panahong una ko siya nakatagpo. Napaka-mapagmahal niya at palakaibigan at may pagkatao na mag-iiwan ng positibong impresyon sa ibang tao. Mayroon siyang matibay na kapit sa Khilafat. Binabanggit niya ang tungkol sa pakikipaglihaman niya kay Hazrat Musleh Mau’ood (ra). Ang kanyang mga serbisyo para Lajna Imaillah USA ay manatiling naa-alala. Mayroon siyang kataka-takang ispiritwal na katauhan at sa kabila ng kanyang daan taong gulang, ay nagawa pa niyang dumalo sa mga Jalsa (taunang pagtitipon ng komunidad) na nagsilbing modelo para sa atin.’


Naway angatin ng Dakilang Diyos ang kanyang kalagayan. At ang diwa at kahalingan niya maglingkod sa Jamaat – na nabanggit din ng kanyang anak na lalake – naway itanim ang mga iyon ng Dakilang Diyos sa isip ng kanyang mga kaapu-apuhan. Ameen..

7 views0 comments

Recent Posts

See All

ANG IPINANGAKONG TAGAPAGLIGTAS

Ito ang araw na ang Banal na Pangako na ginawa sa Banal na Propeta (ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya) ay natupad.