Mga Sahabat sin Nabi Muhammad (saw) -- Si Abdullah bin Ka'ab (ra)

Sin Jumaat limabay yaun May 3, 2019 siyabbut sin Huzur in sahabat pagnganan hi Amar bin Harith(ra), in siya ini guwa dain ha pihak sin Banu Harith. Tiyaima’ niya in Islam duun ha Makka ha panagnaan sin panawagtawag sin Rasulullah. Naka-agad siya ha hikaruwa sin paghijra dain ha Makka pa hula Abysinia. Iban naka-agad siya ha Rasulullah(sa) ha Bunu Badar.


In simunu dain ha mga sahabat sin Rasulullah amuin siyabbut sin Huzur amuna hi Abdullah bin Ka’ab(ra). In siya ini guwa dain ha pihak sin Banu Ma’zan, sarta’ naka-agad siya sin Bunu’ ha Badar. Nagulal siya kaagi sin Rasulullah mangjaga ha mga panyap amuin kapin sin bakas piyagbunuan duun ha Badar. Hi Abdullah bin Ka’ab ini nakaagad siya ha Rasulullah(sa) ha katan bunu lamud na in Bunu Uhud iban sin Khandaq. In siya ini nawafat duun ha Madina ha waktu na sin Khilafat sin Hazrat Usman(ra) 33 tahun puas sin Hijra. In nag-imam ha salatul janaza niya amuna in Hazrat Usman(ra)

In sumunu sahabat siyabbut sin Huzur(atb) amuna hi Abdullah bin Qais(ra). In siya ini guwa dain pihak sin Banu Najjar sarta’ nakaagad siya ha Bunu Badar iban Uhud. Aun baita’ in siya ini nasashahid ha bunu Uhud sumagawa aun isab hambuuk baita’ in siya ini naka-agad ha katan bunu sin Rasulullah sarta’ nawafat siya ha waktu na sin khilafat sin Hazrat Usman(ra).


In sumunu sahabat siyabbut sin Huzur amuna hi Salama bin Aslam(ra). In siya ini guwa dain ha pihak sin Banu Haritha bin Harith. Hi Salama bin Aslam(ra) nakaagad siya ha katan bunu sin Rasulullah, lamud na in Badar, Uhud iban Khandaq. Nasashahid siya ha waktu sin Khilafat sin Hazrat Umar(ra) ha bunu pag-iyanun Jisir, jimatu in bunu ini duun ha higad-sapa’ sin hula Euphrates. Amu ini in bunu dakula iban nakalandu in sigpit ha antara sin mga Muslimeen iban sin bangsa Persian. Ngiyanan siya bunu Jisir ampa in Jisir ini hati niya puente, hinang in puente ini ha taasan sin sapa amuin lalabayan sin mga Muslimeen bang sila sumud na pa amuin sakup sin atu nila. Duun ha bunu ini kabiyakasahan na pag-usalun sin mga bangsa Persian in mga gadja nila, in mga gadja yaun asal nila bakas anarun para ha bunu. In kahaupuan niya, mataud dain ha mga bangsa Muslimeen iban sin mga Persian in miyatay ha bunu ini, luba na in mga Muslimeen. Kiyasulat ha Sharah Zarqani iban ha Dalailun Nubuwwat, ha bunu Badar, in puddang hi Salama bin Aslam(ra) nabali dain ha sabab sin yadtu kiyabin siya ha bunu ha wayruun na puddang niya. Sampay in kiya-aunan niya diyuhalan siya sin Rasulullah(sa) sanga sin kahuy sarta sin pag-iyan laung niya amuyan in hipangatu mu. Duun ha ini, in kahuy ini nahinang niya puddang, sampay siya nasashid ha adlaw sin bunu jisir masi na man niya diyara in batang kahuy yaun. Na gulal sin Rasulullah(sa) in Salama Bin Aslam(ra) ameer sin labi 200 tau, in sundalu sin mga bariman ini nabahagi pa ginisan panji. In Salama bin Aslam iban in Zaid bin Haritha(ra) kiyabutang sila magjaga sin Madina sarta’ sin way pagtuna sin pagpatanug nila sin pagtakbir. Angkan sila naraak sin Rasulullah jagahan in Madina sabab in mga kabataan tiyapuk nila duun ha tampat sin Banu Qurayza bat malappas dain ha kamumulahan karna in Madina maluhay surun sin mga atu nila.


Ha waktu yadtu in Rasulullah(sa) piyagplanohan na bunuun sin mga satru. Nanglawag na hi Abu Sufyan amuin wala pa siya nakasud pa Islam, sin tau pagtangdanan mamunu ampa niya yaun kiyadtuan unta amuin makasay dumagan ampa niya piyara pa Madina pag-ubus man kiyapagbissarahan na in plano nila. Imuntas in tau ini sin waktu dum sampay siya dimatung pa Madina, duun man, sung man sumud in tau ini palaum Masjid, kiyabistuhan siya sin Rasulullah(sa) sampay naka-iyan in Rasulullah laung niya in tau ini mangi in maksud niya, pagdungug sin mga sahabat ha ini kimawas sila ampa nila iyulinan in tau ini sarta’ kiyasaggawan siya laring amuin tiyatau-tau niya ganta’ hi pamunu ha Rasulullah(sa). Pagka nasaggaw na in tau ini duun ha ini iyasubu siya sin Rasulullah(sa) laung niya baitae aku bunnal, hisiyu kaw iban unu in maksud maita kaw dimatung mari? In sambag sin tau ini, hibaita’ ku kaimu in bunnal bang mu aku ampunun. Laung sin Rasulullah(sa) huun, baitae aku sin kasabunnalan bat ta kaw ampunun, duun ha ini bissara niya in katan istori pa Rasulullah(sa) dain ha panagnaan sampay pa kahinapusan. Sampay biyataan niya in Rasulullah(sa) sin bayad amuin kiyajanji kaniya dain kan Abu Sufyan. Puas dain duun in tau ini miyutang na ha Madina mga pilay adlaw sampay siya nahinang na Muslim, sarta’ timagna na hipagtabarru niya in kabuhi niya amuin tumabang na sya pa Rasulullah(sa).


In katitipuhan hi Abu Sufyan yadtu nahinang pamintangan kanila sampay in kiya-aunan nila nakalandu na in isbat nila pa mga katitipuhan amuin jumatu ha susungun biya sin katitipuhan yadtu. Duun ha ini piyara sin Rasulullah(sa) in Salama bin Aslam iban sin kaibanan dain ha mga sahabat niya harap pa Makkah karna’ manungup bang unu pa in plano sin mga tau Makka maun kanila. Pagdatung nila pa Makkah bihan, kiyublaan magtuy in mga tau dain duun bang maita’ sila nakakaun, sampay in kiya-aunan sin Salman bin Aslam iban sin mga panaiban niya minig da sila magtuy dain duun wala da sila naglugay. Pag-uwi nila dain duun harap na sila pa Madina, piyag bak nila ha dan in duwa ispiya sin Quraish. In maksud sin duwa ispiya ini biya da bakas sin maksud sin tau amuin bakas nila nasaggaw yadtu hati niya maksud mamunu ha Rasulullah(sa). Kiyawasan nila in duwa ispiya ini sambil nabunu nila in hambuuk sarta’ in hambuuk isab yadtu nasaggaw nila iban diya nila magbing pa Madina, wala nila na piyabalik pa Makkah.


In sumunu dain ha mga sahabat sin Rasulullah amuin siyabbut sin Huzur sin Jumaat limabay yaun amuna hi Hazrat Uqbah bin Usman(ra). In siya ini guwa dain ha Banu Zuraiq dain ha mga Ansar, sarta’ naka-agad daisab siya ha Bunu Badar iban Uhud. Kiyabaita ha mga kakitab-kitaban sin kissa sin Islam, hati niya naglanat man in Bunu ha Uhud, hi Uqbah bin Usman iban sin hambuuk taimanghud niya nakapaguy sila samantara dain ha pagbunuun sarta’ nakatapuk sila halaum sin 3 adlaw ha tampat amuin nakatataas harap pa Ahwaz. In Ahwaz ini, tampat nakabutang siya mga pilay miles dain ha Madina. Ha waktu in duwa magtaimanghud ini nakabalik na iban imatubang na ha Rasulullah(sa) sarta’ bissara nila na in kahalan nila yadtu, piyamungan sila sin Rasulullah(sa) : “ dimagan kamu miyaguy harap pa paslangan karuwa-ruwa ha bunu “ minsan bihadtu iyampun da sila karuwa sin Rasulullah iban piyasaran niya na sajja in kalammahan nila yadtu sarta’ wala niya na iyasubu pa in mga parkala yadtu.


In sumunu siyabbut sin Huzur amuna hi Hazrat Abdullah bin Sahal(ra). In siya ini guwa dain pihak sin Banu Za’orah amuin nahinang bakas dapit sin Banu Abdil Asha’al. aun daisab baita bat hi Abdullah bin Sahal ini hambuuk Ghassani, hati niya pihak Ghassan. In siya ini nashahid ha Bunu Khandaq ha waktu napana siya sin hambuuk usug dain ha Banu Awaif. Hi Abdullah bin Sahal ini naka-agad daisab ha bunu Badar sarta nakalamud daisab ha pagbai’at amuin jimatu ha Aqabah.


Bulansang sin Huzur katu in istori hi Hazrat Abdullah bin Sahal(ra) ha waktu kaagad niya ha bunu amuin pagtawagun Hamraa-ul Asad, 8 miles dain ha Madina in layu.


Hi Abdullah bin Sahal iban hi Rafi bin Sahal magtaimanghud karuwa, guwa dain ha pihak sin Banu Abdil Asha’al. Ha waktu sin kauwi sin 2 magtaimanghud ini dain ha bunu Uhud hipu sila sin pali sumagawa nakalandu in taud pali hi Abdullah ini. Ha waktu diyungug sin 2 magtaimanghud ini in Rasulullah(sa) amuin dimihil lapal-kabtangan pasalan sin pagkadtu pa bunu amuin pagtawagun bunu ha Hamraaul Asad, hambuuk dain ha duwa ini in nakapamung, Wallahi simapa siya pa Tuhan, tantu laung niya malussung na kita bang kita dih maka-agad ha Rasulullah(sa) ha bunu ini. Wayruun sasakatan sin duwa ini sah na sajja sila manaw. Laung hi Abdullah pa taimanghud niya ini, kari na kaw manaw kita harap madtu pa Rasulullah(sa). duun ha ini himibal na sila manaw ha katihabaan sin lalabayan. Masuhul dain ha sabab sin laul nila magsubli sila magtanggung sin baran nila pakaniya-kaniya, liyausan nila in panaw nila sampay iyabutan nila na in Rasulullah(sa) sah dum na. Nagsakap man in mga sahabat himinang kampo karna’ nagpalabay sin dum dain duun. Kiyadtu isab sin 2 magtaimanghud ini in Rasulullah sarta’ nagsuysuy na sila dain duun sampay sila biyaytaan sin Rasulullah(sa) sin bang biya diin in laggu tutungbasan kanila sin Allah swt sin kaagi nila magluwaslungsad.


In pangasubu, unu baha in bunu Hamraaul Asad ini? Iban maita’ imurul ha Rasulullah in duwa magtaimanghud ini? mga maas taimanghud ku ha agama Islam. pag-ubus naman sin bunu ha Uhud sarta nakabalik na pa Makkah in mga sundalu sin Quraish. Na-aun magtuy in susa sin mga bangsa Muslimeen sin dum yadtu dain duun ha Madina, sabab in kasusahan nila arakala ma-aun in katitipuhan sin mga Quraish ini magbing pa Madina mamunu’ ha wala sila nakapagsakap. Dain ha sabab ini sin dum da yadtu himinang sila sabab bang biya’ diin nila malappas in Madina, sarta in mga sahabat sin Rasulullah jiyajagahan nila halaum sin hangkarum in bay sin Rasulullah(sa). pagmahinaat in Rasulullah(sa) nakatabuk habar hati niya in mga Quraish yaun sila nababaan mga pilay miles dakuman pa Madina sarta’ in mga kanakuraan sin Makkah naglulugat na hambuuk pa hambuuk pasal sin pagkadtu nila pa Madina, surun nila in Madina iban bunuun in mga Muslimeen. In guwa niya, nagmaupakkat na in mga Quraish magsakap surun nila in Madina. Ha waktu kataima sin Rasulullah(sa) sin habar ini, magtuy siya nagpa-aun sin pahati, in mga bangsa Muslimenn subay sila magsakap, sumagawa duun ha ini laung niya puas dain ha mga sila amuin bakas nakaagad ha bunu sin Uhud, wayruun na minsan hisiyu pa in makajari magad ha bunu ini. dalam bihadtu, in mga Mujahidin sin Uhud, minsan in kamatauran dain kanila yadtu piyalian na, piyuputus na sin kakana in mga pali nila miyagad da ha Rasulullah(sa). Nakalukis ha istori sin Islam in bakas jimatu ini, in mga bangsa Muslimeen amuin miyagad ha bunu ini gamman sila nagkug-kuyag na, biya’ sapantun mga sundalu mag-apas dakuman sin atu amuin dimaug na ha pagbunuan. Nakaguwa man sila 8 miles dain ha Madina, in Nabi Muhammad(sa) dimatung pa tampat amuin pagnganan Hamraul Asad, kita niya in patay sin duwa Muslim duun ha ini. wala naglugay kiyakilahan niya ra in duwa ini naraak niya bakas magtungup plano sin mga Quraish. Nakatanam man in mga Quraish, biyunu nila da in 2 ini. duun ha ini in Rasulullah(sa) nangdaak himinang hambuuk lunghag pagpagdaigun kubulun in 2 nashahid ini. pag-abut sin mahapun dain duun diyaak na si Rasulullah(sa) in mga sahabat magpa-aun kampo dain duun ha mismu tampat yaun. Dimihil daysab siya hilalaungan amuin la’gahan in dugaing-dugaing tampat sin paslangan yaun. Sampay nakapa-aun sila 500 palitaan naglalaga duun ha paslangan sin Hamraul Asad, amuin himinang kukublaan ha pangatayan sin hisiyu-hisiyu na in makakita hayaun dain ha kalayuan. Amuin makapikil na sajja in tau dih makapag us-us sumud mamunu sabab sin taud sin sundalu ha kampo nalalaga yaun. Duun ha ini aun dimatung hambuuk nakura sin mga nagsishirik sin pihak Khuza’ah in ngan niya hi Ma’bad, simuuk siya pa Rasulullah(sa) nagparatung sin kalamma niya ha mga ahli sin mga sila amuin bakas nasashahid ha Uhud, pag-ubus minig da siya magtuy. Hangka adlaw limabay dain duun, pagdatung hi Ma’bad ini pa Rauha – in Rauha ini 40 miles in layu niya pa Madina – na kita niya duun ha ini in mga sundalu sin Quraish nagkampo daisab sila dain duun sarta’ nagsakap na harap pa Madina. Kiyadtu magtuy hi Ma’bad ini hi Abu Sufyan sarta bissarahan niya: Unu laung niya in plano mu? Ingat kaw laung niya, hainduun da aku bakas nakalabay ha tampat sin mga sundalu hi Muhammad(sa) duun ha Hamraul Asad, lugay ku ampa aku nakakita bihadtu taud sin sundalu saddiya umatabang sin atu nila. nakalandu na tuud in baya’ nila magbunu sabab sin karaug kanila ha bunu Uhud ha bakas ku kita yadtu dih makaunuhan in taud niyu yan tantu mahansul na sajja kamu biya’ sapantun bagunbun sin taud nila. Kiyublaan duun ha ini hi Abu Sufyan iban na sin mga sundalu niya ha suysuy hi Ma’bad yaun, dain ha sabab sin ini wala na limanjal in mga sundalu sin Quraish pa Madina gamman sila kimawas na minuwi magbing pa Makkah. Kiya-ingatan man sin Rasulullah(sa) bat minuwi na magbing pa Makkah in sundalu sin mga Quraish, nagsarang shukur siya pa Allah swt sin wala jimatu in bunu sampay siya naka-iyan: in parkala ini utang natu pa Allah swt karna’ piyakubla Niya in pangatayan sin mga kuffar. Pag-ubus sin parihalan ini in Rasulullah(sa) wala siya minig ha laum sin 3 adlaw duun ha Hamraul Asad, lima adlaw puas sin kaguwa niya dain ha Madina minuwi da siya magbing maun iban sin mga sundalu niya.

Laung sin Huzur, in pagsabbut ha istori sin mga sahabat ini tumubtub naa duun ha ini lanjalan mayan magbing puas sin bulan Ramadan, inshaAllah laung niya in hangkapitu rakuman in Ramadan magdaratung datung na .


Ameen Allahumma Ameen..

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Khulafa Ur-Rashideen -- Khalifah Ali (RA)

Kahaupu-an Khutba sin Hazrat Khalifatul Masih V(aba) sin November 27, 2020 dain ha Masjid Mubarak, UK. Laung sin Hazrat Ameerul Mu’mineen (aba) ha adlaw ini sabbutun ku kaniyu in istori sin mga Khulaf