Khilafat at Pagsunod

Friday Sermon: Khilafat at Pagsunod


Ika-24 ng Mayo, 2019


Matapos bigkasin ang Tashahhud, Ta'awwuz, at Surah Al-Fatihah, binigkas ni Hazrat Khalifatul Masih V (aba) ang mga talata 52-58 ng Surah An-Noor at ang pagsasalin ng mga talatang ito ay ang mga sumusunod:Ang tugon ng mga mananampalataya, kapag tinawag sila ni Allah at ng Kanyang Sugo upang makapaghukom sa pagitan nila, sasabihin lamang nila: 'Naririnig namin at kami ay sumusunod.' At sila yaong mananagana. At ang sinumang sumunod kay Allah at sa Kanyang Sugo, at natatakot kay Allah, at kinikilala Siya bilang kalasag para sa kanilang kaligtasan, sila yaong magiging matagumpay. At manunumpa sila sa ngalan ng Allah sa kanilang taos pusong panunumpa na, sila ay susunod sa anumang sa kanila ay ipag-utos. Sabihin, 'Huwag kang manumpa; ang kinakailangan ay ang tunay na pagsunod sa kung ano ang tama. Tiyak na alam ng Allah ang iyong ginagawa. 'Sabihin, Sundin mo ang Allah, at sundin mo ang Sugo.' Ngunit kung tumalikod ka sa Kanya, ang kanyang pasanin, at nasa iyo ang iyong pasanin. At kung susundin mo siya, ikaw ay magagabayan sa matuwid. At ang sugo ay walang panangutan kundi and paghahatid ng pahayag. Ipinangako ng Allah sa mga yaong naniniwala at gumagawa ng mabubuting gawa na tiyak na gagawin silang mga Tagapagmana sa mundo, tulad ng ginawa Niyang mga Tagapagmana sa mga yaong nauna sa kanila; at tiyak na itatatag Niya para sa kanila ang kanilang relihiyon na pinili Niya para sa kanila; at na tiyak na Kanyang papalitan ng katiyakan at kapayapaan ang kanilang takot . Sasamba sila sa Akin, at hindi nila mauugnay ng anumang bagay sa Akin. At ang sinumang hindi kumikilala sa kabila ng lahat, sila ang mga yaong magiging mapaghimagsik. At magpatuloy sa Panalangin at magbigay ng Zakat at sundin ang Sugo, upang ikaw ay kaawaan. Huwag isipin na ang mga hindi naniniwala ay maaaring tutulan ang aming layunin para sa sanlibutan; ang kanilang tahanan ay Impiyerno; at ito ay hindi kaaya ayang kalagayan. [An-Noor, 24: 52-58]


Sa gayon, sa mga talatang ito ang Diyos na makapangyarihan ay malinaw na isinalaysay ang lahat. Ang mga may matibay na paninindigan at may matatag na paniniwala ay tiyak na susuhayan ng tunay na pagsunod at ganap na pangako sa pamamagitan ng mga pagsubok at hamon. Ang tunay na tagumpay ay makakamit, kung ang mga utos ng Diyos ay sinusundan ng kadalisayan ng hangarin at may takot sa Diyos na kabutihan. Kailangan nating ipamuhay sa bawat galaw ang kabutihan at isinasagawa ang bawat aspeto ng moralidad dahil ito ang utos ni Allah,ang Kataas-taasan. Kung ang mga ito ay nasunod, makakamit din natin ang tagumpay at kapayapaan mula sa Allah.


Kung pagninilayan natin ito, malalaman natin na ang ating pamantayan ng pagsunod ay kulang; kung minsan, ipinapakita natin ang hindi ganap na pagsunod dahil ang mga bagay ay labag sa ating naisin. Ang pagsunod ay ang unang sangkap ng Khilafat, ang pagsunod ay ang buhay ng moralidad at espirituwal ng mga yaong mananampalataya at ang higit na pagsusumikap sa pamantayan ng pagsunod ay napakahalaga para sa isang mananampalataya. Sinabi pa ng Banal na Propeta (sa) na, 'Ang sumunod sa Ameer, na aking hinirang, ay sumusunod sa akin at yaong mga sumunod sa akin, samakatwid, ay sumusunod sa Diyos na Kataas-taasan at ang isang sumusuway sa Ameer, na aking hinirang, samakatwid, ay sumusuway sa akin at ang kanyang pagsuway ay katumbas ng pagsuway sa Diyos na Kataas-taasan.


”Samakatuwid, ang pagsunod sa Khalifa sa kasalukuyang panahon ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa isang pangkalahatang Ameer.


Nakita natin ang mga kasaysayan ng ganap at buong pusong pagsunod sa buhay ng mga yaong naging kasama ng Banal na Propeta (sa). Magsasaysay ako ng isang halimbawa. Sa panahon ng isa sa mga digmaan, ang pamumuno ay unang ibinigay kay Hazrat Khalid Bin Waleed (ra). Gayunpaman, pinalitan siya ni Hazrat 'Umar (ra) sa ilang kadahilanan sa gitna ng digmaan. Sa kabilang banda, ang tagubilin ng Khalifa ng panahong yaon, na ibinigay sa gayong pagkakataon kay Hazrat Abu 'Ubaidah (ra) ay maging pinuno at dapat siyang magbigay sa mga kautusan. Gayunman, si Hazrat Abu 'Ubaidah (ra) sa una ay hindi tumanggap ng tungkulin mula kay Hazrat Khalid Bin Waleed (ra) sa paniniwala na siya ay namumuno sa isang mahusay na paraan. Gayunman, sinabi ni Hazrat Khalid Bin Waleed (ra) na "dapat mong tanggapin ang pamumuno mula sa akin dahil iyon ang tagubilin ng ating Khalifa . Maglilingkod ako sa ilalim mo na may ganap na pagsunod sa anumang ipag-uutos, na walang pag-aatubili o anumang masamang isipin at sukal sa kalooban. "Kaya, ito ang pamantayan ng pagsunod, pagtalima ng isang mananampalataya sa halip na mangatwiran tungkol sa isang desisyon na maaaring laban sa kagustuhan ng isang tao."


Hindi dapat mangyari na kung ang isang nanunungkulan ay pinalitan ng ibang indibidwal, titigil sila sa pagganap ng kanilang mga gawain. Sinumang gumagawa ng ganito ay hindi nagpapakita ng anumang pagsunod at takot sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat o ng Taqwa (katuwiran na may takot sa Diyos). Napansin ko ngayon na mayroong ilang mga pangulo [ng lokal na Jama'ats], na tumigil sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin bago matapos ang kanilang aktwal na termino noong Hunyo. Ito ay pagpapakita ng kahinaan ng loob. Una, ang pang-unawa na ito ay kawalang katapatan sa mga katungkulang pang-relihiyon ng isang tao. Pangalawa, ito ay isang mapaghimagsik na paraan ng pag-iisip at ito ay isang bagay, na magpapahiwalay sa kanila mula sa katayuan ng pagsunod sa Khilafat. Kaya, ang gayong mga tao ay dapat gumawa nang may katuwiran at may takot sa Diyos.


Sa isang pagkakataon, sinabi ng Banal na Propeta (sa), "ang taong namatay ng hindi nagkaroon ng pagkakataong manumpa ng katapatan sa kasalukuyang Imam, ay mamamatay sa kamangmangan at kamalian ”. Matapos ang panunumpa ng katapatan, kung susuwayin natin ang Imam, sa gayon ay ating tinatalikuran ang ating pangako. Samakatuwid, matapos na tayo ay manumpa, napakahalaga na manatiling nakatuon upang ipakita ang mga halimbawa ng ganap na pagsunod.


Sa isang pagkakataon, ipinaliwanag ng Ipinangakong Tagapagligtas (as) na ang isang taong bumigkas ng panunumpa ng katapatan ngunit hindi kumikilos alinsunod sa mga turo, ay hindi mabibilang na isang kasapi ng kanyang komunidad. Ang Ipinangakong Tagapagligtas(as) ay nagsasabi pa, "samakatuwid, dapat mong subukin ang iyong buong makakaya upang maipakita sa iyong mga gawa ang alinsunod sa turo na ibinigay sa iyo. Ang turo ay ang mga sumusunod, hindi ka dapat magdulot ng anumang kaguluhan, huwag gumawa ng anumang masama, maging matiisin sa mga yaong nang-aabuso sa bibig at huwag makipag-alitan sa sinuman.


Kaya't ang ganap na pagsunod ay ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Walang mga kung, walang mga ngunit, walang mga katanungan na dapat tinanong, katulad ng pagsunod na ipinakita ni Hazrat Khalid Bin Waleed (ra), na nauunawaan na ang lahat ng mga pagpapala ay nasa pagsunod. Samakatuwid, ipinakita niya ang perpektong pagsunod kay Abu 'Ubaidah (ra) at itinuring itong isang pagpapala na maglingkod bilang isang ordinaryong sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno.


Samakatuwid, kung nais nating tunay na makinabang mula sa pangako ng mga pagpapala ng Khilafat, hindi lamang natin dapat ipagpatuloy ang ating mga dalangin at lumayo mula sa shirk, ngunit kinakailangan din na sundin natin ang Khalifa ng ating panahon, kung hindi, tayo mapapabilang sa mga sumusuway, tulad ng sinabi ng Ipinangakong Mesiyas (as) na hindi sila tunay na maituturing na aking mga tagasunod. Sinabi ng Makapangyarihang Diyos na ang Jamaat ng mga mananampalataya, na nananatiling mahigpit na nakakapit sa Khilafat, ay nagbibigay-pansin din sa walang humpay na panalangin, pumupuno sa mga moske, nagbibigay ng Zakat, gumagawa ng mga sakripisyo sa pananalapi alang-alang kay Allah at sa Kanyang Sugo (sa) at sumusunod sa mga utos ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang pagsunod sa halimbawa ng mga gawi ng Banal na Propeta (sa) sa abot sa kanilang makakaya. Kapag naging ganap sa kalagayang ito, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay magkakaroon ng awa sa gayong mga lingkod.


Nabasa ni Hazrat Khalifatul Masih V (aba) mula sa isang sipi tungkol sa pagkatatag ng Ahmadiyya Muslim Khilafat. Sa anumang kaso, ang malalim na bugkos at pagmamahal para sa Khilafat ay dahil lamang pagmamahal sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Hangga't ang pagsunod at pagmamahal na ito sa Khilafat-e-Ahmadiyya ay nananatili, ang kalagayan ng kapayapaan ay mangingibabaw sa takot at ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay magpapatuloy na maggagawad sa kanila ng paraan ng pagkakamit ng kapayapaan at katahimikan - InshAllah. Isinalaysay ni Hazrat Khalifatul Masih V (aba) ang ilang mga inspirasyon sa pananampalataya tungkol sa mga taong tumanggap sa Khilafat ng Ahamadiyya at nagsabi, na ang mga nananatiling matatag sa ilalim ng pamumuno ng Khilafat, sumusunod sa mga utos ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ng Kanyang Propeta (sa), at patuloy na pangangalagaan ang kanilang mga dalangin, at patuloy na lilinisin ang kanilang mga kaluluwa at ang kanilang kayamanan, ay nararapat na makakatanggap ng biyaya ng Makapangyarihang Diyos. Samakatuwid, upang makamit ito at upang matamo ang mga pagpapala ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, kailangang patuloy na manalangin ang mga kasapi ng Jamaat na ipagkaloob sa atin ng Diyos na Makapangyarihan ang biyayang ito ng Khilafat. Sa pamamagitan ng mga dalangin at biyaya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, nawa’y maging kasangkapan tayo na ang buong mundo ay maging Muslim at bumuo ng isang pamayanan na naninindigan sa ilalim ng bandila ng Banal na Propeta (sa). Nawa’y bigyan tayo ng Diyos na Makapangyarihang Diyos ng lahat ng kakayahang gawin ito.


Sa nakaraang sermon, na minarkahan ang pagpapasinaya ng moske na ito, nakaligtaan kong banggitin ang isang bagay. Nang inilagay ang pundasyon para sa moske na ito, naglakbay ako sa Canada sa oras na iyon. Ang petsa na itinakda para sa paglalagay ng pundasyon ay kasabay sa aking paglilibot, ako ay nanalangin sa bato na ilalagay bilang batayang bato at ibinigay ito sa komite. Sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsusumamo, noong 10 Oktubre 2016, inilatag ng kagalanggalang na yumaong Usman Chini Sahib ang batayang bato ng moske na ito. Sa gayon, bilang pagkilala maaari nating sabihin na sa pamamagitan ng biyaya ng Makapangyarihang Diyos, ang mga tao ng Tsina ay nag-ambag din sa pagkakamit nito sa pamamagitan niya. Samakatuwid, dapat din nating ipagdasal na sana ay itulot ng Makapangyarihang Diyos na ang mensahe ng Islam ay mabilis na kumalat sa Tsina. Ang respetadong si Usman Chini Sahib ay labis na masigasig tungkol sa pagpapalaganap ng Islam sa China at palagiang sumusubaybay dito. Habang nagdarasal tayo na sana itaas ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang kanilang katayuan, dapat din nating ipagdasal lubusang paglaganap ng Ahmadiyyat, ang tunay na Islam, sa China pati na rin sa buong mundo. Nawa’y bigyan tayo ng Diyos na Makapangyarihan ng kakayahang gawin ito.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

ANG IPINANGAKONG TAGAPAGLIGTAS

Ito ang araw na ang Banal na Pangako na ginawa sa Banal na Propeta (ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya) ay natupad.