Hazrat Talha bin Ubaidullah r.a.

Friday Sermon April 3rd, 2020

Matapos basahin ang Tashahhud, Ta'awwuz, at Surah Al-Fatihah, sinabi ng Hazrat Khalifatul Masih V (aba) na dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, at alinsunod sa batas ng lupain, hindi posible na maihatid ang sermon ng Biyernes sa ang moske kasama ang mga taong dumalo. Maging pisikal mang sila ay naroon o hindi, maraming daan-daang libong mga tao ang nakikinig sa sermon na ito, at ito ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakaisa. Manalangin na magbago ang mga pangyayari sa lalong madaling panahon, at nang ang ating mga moske ay muling mapuno.


Ayon sa Hazrat Khalifatul Masih V (aba) dalawang Biyernes na ang nakalilipas, ipinaliwanag niya ang buhay ni Hazrat Talha (ra) bin Ubaidullah, isang kasamahan ng Banal na Propeta (sa), na nakibahagi sa Labanan ng Badr. Bahagi rin si Hazrat Talha (ra) sa Labanan ng Jamal [Labanan ng Kamelyo]. Nabanggit ni Huzoor (aba) sa nakaraang sermon na binanggit niya noon na magbibigay siya ng higit pang mga detalye tungkol sa Labanan ng Jamal.

Ang Huzoor (aba) ay nagpatuloy na si Hazrat Umar (ra) [ang pangalawang kahalili ng Banal na Propeta (sa)] ay nagtatag ng isang komite upang pumili ng isang Khalifah [Caliph] upang pamunuan ang mga Muslim pagkatapos ng kanyang pagkamatay at inilarawan kung paano naganap ang proseso ng pagpili sa panahon ng pagkakahalal kay Hazrat Uthman (ra).

Matapos ang pagpili kay Hazrat Uthman (ra) bilang Khalifah, isinagawa ni Hazrat Talha (ra) bin Ubaidullah ang Bai'at [Panunumpa ng Katapatan]. Matapos ang pagkamatay ni Hazrat Uthman (ra), si Hazrat Ali (ra) ay nahalal bilang Khalifah. Kasama sina Hazrat Zubair (ra) at Hazrat Aishah (ra), isinagawa din ni Hazrat Talha (ra) bin Ubaidullah kay Hazrat Ali(ra) ang Bai'at . Ang Hazrat Khalifatul Masih V (aba) ay malinaw na isinalaysay ito mula sa mga akda ni Hazrat Musleh Mau’ud (ra). Sina Hazrat Talha (ra) bin Ubaidullah at Hazrat Zubair (ra) ay mga Ashra Mubashra [kabilang sa sampung mga kasama na binigyan ng maligayang balita na sila ay makakapasok sa langit].

Matapos ang pagkamatay ni Hazrat Uthman (ra), tinanggap ni Hazrat Ali ang Bai’at pagkatapos na sang-ayunan mula sa komite na binubuo ng mga kasama na nakibahagi sa Labanan ng Badr. Ang ilan sa mga tusong mapagkunwari, na isang bahagi ng pangkat na pinamumunuan ni Abdullah Bin Saba, na kumunsulta laban sa pagpatay kay Hazrat Uthman (ra), ay nagsagawa rin ng Bai’at kasabay ni Hazrat Ali (ra). Ang ilang mga tao na nagpahayag ng pagtutol kay Hazrat Ali (ra) nagsalaysay na siya ay kasama sa pagpatay kay Hazrat Uthman (ra). Ang ilang mga tao ay nagtungo sa Makkah upang makita si Hazrat Aishah (ra). Ipinaalam sa kanya na ang pagkamatay ni Hazrat Uthman (ra) ay dapat na iganti at ang jihad ay dapat ideklara dahil dito. Pumayag dito si Hazrat Aisha (ra) at tinawag ang mga kasama na sumali sa jihad.


Sina Hazrat Talha (ra) at Hazrat Zubair (ra) ay nagsagawa ng Bai’at kay Hazrat Ali (ra) na umaasa na ang pagkamatay ni Hazrat Uthman (ra) ay igaganti sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, binigyan ng ibang kahulugan nina Hazrat Talha (ra) at Hazrat Zubair (ra) ang "madaling panahon" na naiiba kay Hazrat Ali (ra). Nais ni Hazrat Ali (ra) na mapayapa muna ang mga kaguluhan at hayaan ang panuntunan ng batas na mamayani bago pamahalaan ng mga rebelde. Sa kanyang opinyon, maiiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo. Habang si Hazrat Ali (ra) ay hindi naghihinala sa ilan sa mga tusong mapagkunwari na nasangkot sa pagsasabwatan sa pagpatay kay Hazrat Uthman (ra), ang ilan sa iba pang mga kasama ay nagkaroon ng hinala sa mga taong ito. Ito ay naging daan upang mag-isip sina Hazrat Talha (ra) at Hazrat Zubair (ra) na tinalikuran ni Hazrat Ali (ra) ang kanyang pangako. Sumama sila kasama si Hazrat Aishah (ra) at naglakbay patungong Basra, kung saan ang ilang mga miyembro ng publiko ay sumanib rin sa kanila. Dahil dito si Hazrat Ali (ra) ay nagtipon din ng mga hukbo at naglakbay patungong Basra.


Si Hazrat Ali (ra) ay nagpadala muna ng isang embahador kay Hazrat Aishah (ra) at pagkatapos ay kay Hazrat Zubair (ra) at Hazrat Talha (ra) upang humingi ng kanilang opinyon. Kanilang napagkasunduan na nais nila na maayos ang sitwasyon. Matapos ang magkasamang talakayan, napagkasunduan na ang pinakamahusay na hakbang ay ang pigilan ang anumang karagdagang pagkaligalig at hayaang maitaguyod ang panuntunan ng batas upang ang mga nagkasala ay madala sa katarungan. Nang ang balita ng kasunduang ito ay kumalat sa mga mapagkunwari sa parehong mga kampo, sa mga tagasunod ni Abdullah Bin Saba, na naging utak ng pagpatay kay Hazrat Uthman, nagsagawa sila ng isang lihim na pagpupulong at sumang-ayon na ang pagkakasundo sa pagitan ng dalawang partido ng mga Muslim ay nangangahulugan na sila ay masasakdal sa pagpatay kay Hazrat Uthman (ra). Samakatuwid pinlano nilang tiyakin na ang labanan sa pagitan ng mga Muslim ay kailangang magpatuloy.

Pinakatanggi-tanggi ni Hazrat Ali (ra) na siya ay kasangkot sa pagpatay kay Hazrat Uthman (ra) at sinabing isinumpa niya ang mga taong kasangkot sa isang karumal-dumal na gawa. Ipinaalala ni Hazrat Ali (ra) kay Hazrat Zubair (ra) na inihula sa kanila ng Banal na Propeta (sa) na magkakaroon ng malaking hindi pagkakasundo sa pagitan nilang dalawa sa hinaharap. Sa pagkakataong iyon, tama si Hazrat Ali (ra). Si Hazrat Zubair (ra) ay kaagad na tinanggap ang kanyang pagkakamali at umatras mula sa labanan. Ang mga mapagkunwari sa dalawang kampo, na mga tagasunod ni Abdullah Bin Saba, ay sumalakay sa mga Muslim sa ibang kampo at nagsimula ang isang labanan. Nanawagan si Hazrat Ali (ra) kay Hazrat Aishah (ra) na tumulong na sawatahin ang kaguluhan. Pinatay ng mga mapagkunwari si Hazrat Zubair (ra) habang sinasabi siya ay nagdarasal at isang tao rin ang pumatay kay Hazrat Talha (ra). Sinalakay ng mga mapagkunwari ang kamelyo ni Hazrat Aishah at natapos na ang labanan nang masugatan ang kanyang kamelyo.

Ang mga kasama (ra) ay walang kinalaman sa digmaan na ito. Ito ay isang pag-iisip at pagkilos ng mga mapagkunwari, na lumikha ng kaguluhan, pagkalito at pagdanak ng dugo. Ito ang mga tao na pumatay kay Hazrat Uthman (ra). Sabay na pinatay sina Hazrat Zubair (ra) at Hazrat Talha (ra) habang nasa ilalim ng Bai'at kay Hazrat Ali. Pinrotektahan ni Hazrat Ali (ra) ang lahat ng mga pag-aari ni Hazrat Talha (ra) at ibinigay ito sa kanyang anak sa kalaunan. Nalungkot si Hazrat Ali (ra) nang makita sina Hazrat Talha (ra) at Hazrat Zubair (ra) na napaslang sa ganitong paraan.

Matapos basahin ng Hazrat Khalifatul Masih V (aba) ang isang kalatas mula sa mga sulatin ng Pangako na Mesiyas (as) na sa mga araw ng epidemya, ang mga bahay ay dapat na panatilihing malinis at maaliwalas. Lahat ng pag-iingat sa kaligtasan ay dapat gawin. Pinayuhan niya na manalangin sa madaling araw, ng Tahajjud, humingi ng kapatawaran at pagbabago at makipagkasundo kay Allah na Pinakamataas. Pinayuhan ng Hazrat Khalifatul Masih V (aba) na gumamit ng josh sticks [insenso] upang linisin ang hangin, gumamit ng antiseptic spray at sundin ang mga pambansang patnubay. Ipinagdasal ng Hazrat Khalifatul Masih V (aba) na ingatan ng Allah ang Kataas-taasan na pangalagaan ang lahat ng Ahmadi laban dito at panatilihin ang mga ito na magpatuloy sa mga panalangin. Ameen.


Translated into Filipino by Sister Nida G. Dizon

9 views0 comments

Recent Posts

See All

ANG IPINANGAKONG TAGAPAGLIGTAS

Ito ang araw na ang Banal na Pangako na ginawa sa Banal na Propeta (ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya) ay natupad.