Biya’ diin in kasud sin Hazrat Umar (ra) pa Islam.

Kahaupu-an Khutba Jumaat sin Huzur (aba) sin June 12, 2020


Puas kabassa sin Hazrat Khalifatul Masih V (aba) sin Tashahhud, Ta’awwuz iban Surah Al-Fatiha, liyanjalan niya in khutba dain ha mga kissa sin mga Sahabat sin Rasulullah (sa) amuin nakalamud ha bunu Badar.


Ha bihaun laung sin Huzur (aba) sabbutun ku in kissa sin duwa Sahabat biya’ kan Hazrat Sa’id bin Zaid iban hi Hazrat Abdur Rahman bin Auf (radiyallahu anhuma)

Hi Hazrat Sa’id bin Zaid (ra) ini, anak siya hi Zaid bin Amar iban hi Fatima binti Ba’jah, in siya ini guwa’ dain ha pihak sin Adiyy bin Ka’ab bin Lu’ayy. Laung sin kaibanan in siya ini kakilahan daisab bilang Abul Awar bang isab ha pamaham sin kaibanan in siya ini pagtawagun daisab Abu Saud.


Laung sin Huzur (aba), hi Hazrat Sa’id bin Zaid (ra) ini naasawa niya in taimanghud hi Hazrat Umar (ra). In ama niya ini kimakahagad na asal ha katunggal sin Tuhan ha waktu amuin wala pa minsan bakas dimatung in Rasulullah (sa), iyagad niya in dagbus sin pamaratsaya sin Nabi Ibrahim (as) iban dih siya kaamuhan ha kaagi sin mga tau Makka simumba pa mga barhala’.


Nasabbut duun ha ini sin Huzur (aba) bang biya’ diin in kasud sin Hazrat Umar (ra) pa Islam. Ha waktu miyanaw in Hazrat Umar ganta bunuun niya in Rasulullah (sa), himapit naa siya pa bay inda’ Hazrat Sa’id bin Zaid (ra) iban sin asawa niya pagga kiya-ingatan niya man in duwa mag-asawa ini nakasud na pa Islam. Sarta’ diyungug niya bakas in Hazrat Khabbab bin Al-Arat (ra) namassa Quran angkan siya iyastulan na gamman. Puas man sin kapaminasa niya kan Hazrat Sa’id bin Zaid (ra) iban sin asawa, wala naglugay napinda ra siya sarta’ maba’ siya dumungug kallam sin Tuhan, timangu in taimanghud niya babai sah subay siya nakapaigu’ naa iban subay maraw na in u niya. Puas sin karungug sin Hazrat Umar (ra) ha bassahan sin Quran, kiyadtu niya ra in Rasulullah (sa) ampa niya tiyaima’ in Islam.Laung sin Huzur (aba), hi Sa’id bin Zaid (ra) hambuuk siya dain ha mga panagnaan Muhajirin amuin naglain harap pa Madina, sarta didtu hadtu piyatindug in pagtaimanghud niya iban hi Hazrat Rafi’ bin Malik (ra) kaagi sin Rasulullah (sa). ha dugaing baita’ piyatindug sin Rasulullah (sa) in pagtaimanghud niya iban hi Hazrat Ubayy bin Ka’ab (ra).


Hi Hazrat Sa’id bin Zaid (ra) ini, wala siya naka-agad ha bunu’ Badar karna’ in siya ini naraak bakas sin Rasulullah (sa) manungup bang unu in plano sin mga satru’. Minsan bihadtu, laung sin Huzur (aba) itung daisab siya sin Rasulullah (sa) hambuuk dain ha mga sahabat amuin nakalamud ha bunu’ Badar sarta’ piyahampitan daisab siya sin panyap kapin dain ha pagbunu-an yadtu.

Hi Hazrat Sa’id bin Zaid (ra), in siya ini hambuuk dain ha mga 10 sahabat nasabbut sin Rasulullah (sa) amuin surga in hulaan ha adlaw akhirat. In 10 sahabat ini amuna inda’ Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Abdur Rahman bin Auf, Hazrat Sa’ad bin Abi Waqqas, Hazrat Sa’id bin Zaid iban ha Abu Ubaidah bin Jarah (radiyallahu anhum)

Hi Hazrat Sa’id bin Zaid (ra) nawafat siya 50 pa 51 tahun na puas sin Hijra ha ummul niya 70 duun ha Aqiq, masuuk pa Madina. In siya ini taga anak 13 taud nya usug iban 19 babai.


In sumunud Sahabat sabbutun sin Huzur (aba) amuna hi Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra). Ha wala pa dimatung in Islam in ngan niiya bakas hi Abdi Amar, laung isab sin kaibanan in siya ini hi Abdul Ka’bah. In siya ini guwa dain ha Banu Zuhra bin Kilab.


Sin bunu nila ha Uhud, in hambuuk paa hi Hazrat Abdur Rahman bin Auf ini piyaliin. Iban in siya ini hambuuk dain ha mga 10 sahabat amuin nakaagad nasabbut sin Rasulullah (sa) amuin surga’ in hulaan ha adlaw mahuli.


Laung sin Huzur (aba), hi Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) piyagbata 10 tahun na limabay in pag-iyanun tahun gadja. Tahun amuin bakas siyud sin Abraha iban sin mga sundalu niya in Makkah. In siya ini hambuuk dain ha mga tau amuin dih mag-inum sin mga inuman makahilu ha zaman amuin jahiliyya. Hi Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) hambuuk daisab dain ha mga 8 sahabat amuin nanaima sin Islam iban nakaagad ha paglain pa hula Abyssinia naka-ruwa.


Hi Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) mismu baran niya tuud in nagbaita’ bang biya diin in siya yaun halaum palihala sin Tuhan iban ririzzikian sin pag-usaha, karna’ minsan hat sajja siya mamut sin batu, magpakabak siya bulawan ha baba niya.

Hi Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) nakaagad ha katan bunu dapit pa Rasulullah (sa). Siyabbut sin Huzur (aba) in hambuuk incident ha waktu bunu Badar amuin duun ha bunu yaun aun 2 bata ba’gu in simuuk kaniya. Laung sin 2 bata’ bagu ini kaniya ‘tudlu-a kamu bang haunu hi Abu Jahal’. Pagbahasahun wala pa minsan kiyapanaug in lima niya sin pagtudlu kan Abu Jahal in 2 bata’ bagu ini kimawas magtuy biya’ sapantun manuk-manuk eagle harap pa mga atu nila sarta’ liyagut nila in Abu Jahal. Piyalian man hi Abu Jahal kaagi sin 2 bata bagu ini, Hazrat Abdulla bin Mas’ud na in limutang kaniya sarta’ didtu timubtub in kabuhi hi Abu Jahal. Biya’ ha ini in dagbus sin kabunu ha nakura’ sin mga atu nila wala pa minsan naubus in bunu’ miyatay na sajja siya ha wayruun maka-protect kaniya.


Laung sin Huzur (aba) lanjalan ku man in istori pasalan kan Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) ha susungun yan Insha Allah.. Ameen Allahumma Ameen.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Khulafa Ur-Rashideen -- Khalifah Ali (RA)

Kahaupu-an Khutba sin Hazrat Khalifatul Masih V(aba) sin November 27, 2020 dain ha Masjid Mubarak, UK. Laung sin Hazrat Ameerul Mu’mineen (aba) ha adlaw ini sabbutun ku kaniyu in istori sin mga Khulaf