Ang Mga Taong Mahuhusay [Si Tufail bin Haris; atbp]

[Ang Sermon Ng Biyernes, Enero 25, 2019]


Pagkatapos basahin ang Tashahhud, Ta’awwuz at ang Surah Al-Fatiha, sinabi ni Hazrat Khalifatul Masih V (aba):


Ang unang kasamahang Badri ng Banal na Propeta (sa) na aking banggitin sa araw na ito na nakilahok sa Digmaan Badar ay si Hazrat Tufail Bin Haris. Siya ay nagmula sa Quraish at ang pangalan ng kanyang ina ay si Sukhailah Binti Khuza’i. si Hazrat Tufail Bin Haris ay lumahok sa Digmaang Badar kasama ang kanyang mga kapatid na sina Hazrat Ubaidah at Hussain. Nagkaroon din siya ng oportunidad lumahok sa lahat ng digmaan kaagapay ang Banal na Propeta (sa) kabilang na ang Digmaang Uhud at Khandaq. Siya ay sumakabilang pagkaraan ng 32 taon ng Hijra sa edad na 70.
Si Hazrat Sulaim Bin Amar Ansari. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Umme Sulaim Binti Amar. Siya ay nagmula sa angkan ng Banu Salama ng tribong Khazraj. Siya nagbai’at (panunumpa ng katapatan) kasama ang 70 tao sa Aqabah. Kasama siya sa paglahok sa Digmaang Badar at Uhud at siya ay namartir sa Digmaang Uhud.


Si Hazrat Sulaim Bin Haris Ansari ay mula sa angkan ng Banu Dinar ng tribong Khazraj. Nakasama siya sa Digmaang Badar at siya ay namartir sa Digmaang Uhud.


Si Hazrat Sulaim Bin Malhan Ansari ay nakasama sa Digmaang Badar at Uhud kasama ang kanyang kapatid na si Hazrat Haraam Bin Malhan. Silang dalawa ay namartir sa pangyayari na naganap sa Bi’ir Ma’unah.


Sa ika-36 buwan pagkalipas ng migrasyon ng Banal na Propeta (sa). Si Amir Bin Ja’far nagtungo sa Banal na Propeta (sa) at may regalo siyang gusto ipamigay sa kanya subalit hindi niya iyon tinanggap. Inanyayahan siya ng Banal na Propeta (sa) na tanggapin ang Islam. Subalit hindi niya din tinanggap ang Islam at lumayo siya mula dito. Hiniling ni Amir sa kanya, “kung ipapadala mo at makakasabay ko ang ilan sa mga kasamahan mo patungo sa aking mamamayan, ay baka tatanggapin nila ang iyong panawagan.” Ang sabi ng Banal na Propeta (sa) sa kanya, “Nangangamba ako na baka ilalagay nila sila sa kapahamankan.” Dahil dito ay nagbigay ng personal na garantiya si Amir Bin Ja’far para sa proteksyon ng mga kinatawan. Kaya nagpadala ang Banal na Propeta (sa) ng 70 mga kinatawan na nasa murang edad na makakasama niya at sila ay bihasa sa Banal na Koran at tinutukoy bilang mga Qaris. Si Hazrat Munzir Bin Amar As-Sa’idi ang nahirang bilang pinuno nila. Nang nakarating sila sa isang lugar na ang tawag Biir Ma’unah ay doon sila pansamantalang tumuloy. Si Hazrat Haram Bin Milhan ay naipadala kay Amir Bin Tufail pagkatapos naihatid sa kanya ang mensahe ng Banal na Propeta (sa). Subalit ang mensaheng iyon ay hindi man lamang binasa ni Amir Bin Tufail, sinalakay pa niya si Hazrat Haram Bin Milhan at doon siya namartir. Kasunod nito ay tinawag niya ang Banu Amir upang lipulin ang mga Muslim. Subalit hindi siya pinakinggan ng Banu Amir. Sa dakong huli ay tinawag niya ang tribo nina Sulaim Bin Usayya, Zakwan at Rihil. Ang mga taong ito ay sumama sa kanya at hinirang nila si Amir Bin Tufail bilang pinuno nila.

Nung naantala si Hazrat Haram, ay pinuntahan siya ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nilang makatawid sa di kalayuan ay nakasugapa nila ang grupong papalapit sa kanila na ang layunin ay lumusob sa kanila. Sila ay napaligiran ng kaaway at nilusob sila ng matindi. Ang mga Muslim ay hindi handa para makipaglaban, kahit na sila ay walang kagamitan, lumaban parin sila ng magiting at naipakita nila ang lakas ng kanilang pagtatanggol. Nang sila ay nalusob, si Hazrat Sulaim Bin Milhan at Hakam Bin Kinsan ay nanalangin, ‘O Allah! Wala kaming mapupuntahan maliban sa Iyo, sino ang makakapaghatid ng aming Salam sa Iyong Banal na Propeta (sa). Kaya Ikaw na ang maghatid ng aming Salam sa kanya.’ Nang binalitaan ni Gabriel ang Banal na Propeta (sa) tungkol sa insidenteng ito, ay sinagot niya sumasakanila nawa ang kapayapaan. Lumaban sila ng magiting hanggang sila ay namartir.


Si Hazrat Sulaim Bin Qais Ansari (Muslim na naninirahan sa Madina) ay anak ni Umme Sulaim Binti Khalid. Kapatid siya ni Khola Binti Qais, na asawa ni Hazrat Hamza. Nilahokan niya ang lahat ng digmaan kaagapay ang Banal na Propeta (sa), kabilang dito ang Digmaang Badar, Uhud at Khandaq. Siya ay sumakabilang buhay sa panahon ng Khilafaat ni Hazrat Usman (ra).


Si Hazrat Sabit Bin Thalaba. Ang kanyang ina ay si Umme Unais Binti Sa’ad, na nagmula sa tribo ng Banu Uzra. Ang kanyang ama na si Thalaba Bin Zaid kilala sa tawag na Al-Jaz’. Nabigyan siya nitong pangalan dahil sa kanyang tapang, lakas, determinasyon at pagkahumaling. Si Hazrat Sabit ay nakasama sa pangalawang bai’at sa Aqabah kasama ang 70 mga kasamahang Ansar. Nakilahok din siya sa Digmaang Badar, Uhud, Khandaq, Kasunduang Hudaybiyyah, Digmaang Khaibar, pagsakop sa Makka at digmaan sa Taif at dito siya namartir.


Hazrat Simak Bin Sa’ad. Ang kanyang ama ay si Sa’ad Bin Thalaba. Nakilahok siya sa Digmaang Taif kasama ang kanyang kapatid. Nakilahok din siya sa Digmaang Uhud. Siya ay nagmula sa tribo ng Khazraj.

Si Jabir Bin Abdullah Bin Riyab ay isa sa anim na pangunahing Ansar na nagmuslim sa Makka. Si Hazrat Jabir ay nakilahok sa lahat ng digmaan kaagapay ang Banal na Propeta (sa) kabilang na ang Digmaang Badar, Uhud at Khandaq. Nang hindi pa naganap ang unang inisasyon sa Aqabah, ang grupo ng anim na indibidwal mula sa Ansar ay nakatagpo nila ang Banal na Propeta (sa). Noong humiwalay na ang mga taong ito sa Banal na Propeta (sa), ay nagsalita sila habang papaalis anila na ang mga digmaang sibil ay labis na nagpapahina sa kanila. Maraming alitan sa pagitan namin. Kami ay papuntang Yathrib (ang unang pangalan ng Madina) at ipangaral ang mensahe ng Islam sa aming mga kapatid. Malaki ang posibilidad na pagkaisahin kami muli ng Dakilang Allah sa pamamagitan ng inyong mensahe at ng aming pangangaral. Bukod dito, pagnagkaisa na kami, kami ay maging handang suportahan ang lahat ng mga pamamaraan. Dito ay umalis sila at nagsimula lumaganap ang Islam.


Si Hazrat Munzir Bin Amar Bin Khunais ay tinawag na ‘taong yumayakap ng kamatayan’. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Amar. Siya ay nagmula sa Banu Sa’adah mula sa Khasraj, isang tribo ng Ansar. Kabilang siya sa Bai’at sa Aqabah. Kahit na sa kapanahunan ng Jahiliyya (pre-Islamic), Si Hazrat Munzir ay isa nang edukado. Pagkatapos ng migrasyon sa Madina, ang Banal na Propeta (sa) ay itinatag niya ang pagkakapatiran sa pagitan nina Munzir at Tulayb Bin Umair. Si Hazrat Munzir ay nakilahok sa Digmaang Badar at Uhud. Nakamtan niya ang pagkamartir sa Bi’ir Ma’unah. Ayon sa salaysay, ibinalita ni Gabriel sa Banal na Propeta (sa) ang tungkol sa mga martir sa Bi’ir Ma’unah. Sinabi ng Banal na Propeta ang tungkol kay Munzir Bin Amar, na tinanggap na niya ang kanyang pagkamartir habang siya ay nakipaglaban. Nakipaglaban siya kung saan nakipaglaban ang kanyang mga kasamahan, at alam niya na iyon din ang kalalabasan. Ito ang dahilan kung bakit tanyag ang kanyang titolong “taong yumayakap ng kamatayan”.

Si Hazrat Ma’bid Bin Abad ay kilala sa tawag na Abu Humaizah. Ang pangalan ng kanyang ama ay si‘Abad Bin Qusher. Ang pangalan ni Hazrat Ma’bid Bin Abad ay naitala bilang Ma’bad Bin Ubadah at Ma’bad Bin Amarah. Siya ay nagmula sa Banu Salam Bin Ghanam Bin Auf na isa sa mga sanga ng tribong Khazraj. Siya ay nakilahok sa Digmaang Badar at Uhud.


Si Hazrat Adiyy Bin Abi Zaghba Ansari ay anak ni Sinnan Bin Subaiy. Ang buong pangalan ng kanyang amang si Abi Zaghba ay Sinnan Bin Subaiy Bin Thalba. Siya ay nagmula sa Juheenah isang tribo ng Ansar. Nakilahok siya kaagapay ang Banal na Propeta (sa) sa lahat ng digmaan kabilang na ang digmaan sa Badar, Uhud at Khandaq. Si Hazrat Adiyy Bin Abi Zaghba ay sumakabilang buhay sa panahon ng Khilafat ni Hazrat Umar (ra).


Si Hazrat Rabee’ Bin Ilyas ay mula sa Banu Lawzan sangay ng Khazraj na tribo ng Ansar. Nakilahok siya sa digmaan kasama ang kanyang mga kapatid na sina Warqa Bin Ilyas at Amar Bin Ilyas. Nakilahok din siya sa Digmaang Uhud.


Si Hazrat Umair Bin Amir Ansari ay kilala sa tawag na Abu Daud at ang pangalan ng kanyang ama ay si Amir Bin Malik at ang kanyang ina ay si Na’ila Binti Abi Asim. Si Hazrat Umair ay mula sa tribong Khazraj ng Ansar. Si Hazrat Umair ay nakilahok kaagapay ang Banal na Propeta (sa) sa Digmaang Badar at Uhud.


Si Hazrat Sa’ad Bin Khaula, ang napalayang alipin ni Hazrat Hatib Bin Abi Balta’, ay mula sa tribo ng Banu Kalb. Sinamahan niya si Hazrat Hatib Bin Abi Balta’ sa Digmaang Badar at Uhud at siya ay namartir sa digmaang Uhud.


Si Hazrat Abu Sinan Bin Mihsan, ang kanyang ama ay si Mihsan Bin Hirsan. Ang kanyang buong pangalan ay si Wahhab Bin Abdullah at ang kanyang titulo ay Abu Sinan. Siya ay naging bahagi ng digmaang Badar, Uhud at Khandaq. Si Hazrat Abu Sinan Bin Mihsan ay sumakabilang buhay nang kinubkob ng Banal na Propeta (sa) ang Banu Quraizah. Inilibing siya ng Banal na Propeta sa libingan ng Quraizah.


Si Hazrat Qais Bin Al-Sakan. Siya ay kilala bilang Abu Zaid at ang kanyang ama ay si Sakan Bin Zawwarah. Si Hazrat Qais Bin Al-Sakan ay nagmula sa Banu Adiyy na sangay ng Khazraj, tribo ng Ansar. Nakilahok siya kaagapay ang Banal na Propeta (sa) sa lahat ng digmaan, kabilang na ang Digmaang Badar, Uhud at Khandaq. Siya ay nabibilang isa sa mga kasamahan ng Banal na Propeta (sa) na nangongolekta ng mga materyal kung saan naisulat dto ang Banal na Koran. Sa ika-8 taon ng Hijrah, ay ipinadala ng Banal na Propeta sina Abu Zaid Ansari at si Amir Bin As Al-Sahmi na may dalang liham para sa 2 anak ni Jolandi – na sina Ubaid at Ja’far, na inanyayahan silang tanggapin ang Islam. Naglakbay silang dalawa patungong Oman at nakipagkita kay Ubaid at Ja’far sa baybaying dagat at inabot sa kanila ang liham ng Banal na Propeta (sa). Mula noon ay tinanggap nila ang Islam at sinumulan nila ipalaganap ang Islam sa mga Arabo at doon na rin sila naging mga muslim. Lumaganap dito ang Islam dahil ipinangaral ang mensahe nito. Walang nangyaring digmaan o kayay pagtatalo doon, subalit tinanggap din ng mga Arabo ang Islam. Si Hazrat Qais ay namartir sa Araw ng Jusur. Ang digmaang nila pati ng mga taga Iran ay nangyari sa panahon ng Khilafat ni Hazrat Umar (ra) sa tulay ng ilog ng Euphrates, kaya ang digmaang ito ay tinawag na Araw ng Jusur.


Si Abu Yasar Ka’ab Bin Amar. Siya ay kilala bilang Abul Yasar at nagmula sa tribo ng Banu Salama. Ang kanyang ama ay si Amar Bin Abad at ang kanyang ina ay si Naseeba Binti Azhar ay nagmula din sa tribo ng Banu Salama. Si Abul Yasar ay kasali din sa Bai’at ng Aqabah at gayon din sa Digmaang Badar. Sa araw ng digmaan sa Badar ay nahuli niya sa Hazrat Abbas. Si Abul Yasar ay maliit lang ang pangangatawan at 20 taong gulang lamang, samantala si Hazrat Abbas ay Malaki. Tinanong ng Banal na Propeta (sa) si Abul Yasar, “Papaano mo nagawang patumbahin at nahuli si Abbas, na ang liit mo samantala si Abbas ay malaki ang pangangatawan at matangkad pa.? ang sagot niya ay, “O Banal na Propeta ng Allah, may isang tao ang tumulong sa akin, ni minsan hindi ko pa siya nakita at hindi ko na siya nakitang muli.” Pagkatapos ay inilarawan niya ang anyo nitong tao at sinabi ng Banal na Propeta(sa) sa kanya, “tunay na ang tumulong sayo ay anghel.”


Sinunod ni Abul Yasar Ka’ab Bin Amar ang lahat ng utos ng Banal na Propeta (sa) sa kanya na; ‘pakainin niyo ang inyong mga alipin tulad ng mga kinakain niyo at damitan niyo sila tulad ng inyong pananamit.’ Sabi ni Abul Yasar, “malugod kong ginusto na ipamahagi sa aking mga alipin itong yaman ng mundo, kaysa mawala ang aking gantimpalang espiritwal sa araw ng paghuhukom.” Ang mga taong ito ay mataas ang kanilang katayuan, determinado at tapat sa paghahanap ng kaluguran ng Dakilang Diyos, sa katunayan ay sabik sila sa mga ito. Pinawalang-bisa ni Abul Yasar ang utang ng isa sa mga kakilala niya na naghihirap. Ito ay isang ehemplo ng pagkakaroon ng takot sa Dakilang Diyos. Kung mayroon man siyang ninanais, iyon ang makamtan ang kaluguran ng Dakilang Diyos, taliwas sa anumang uri ng makamundong pagnanais. Siya ay sumakabilang buhay noong ika-55 taon ng Hijra sa panahon ng pamumuno ni Ameer Muawiyyah.


Kagila-gilalas na karangalan ang nakapalibot sa mga taong ito, na nagpakita sa atin ng landas ng katapatan sa Dakilang Diyos at kung papaano ang isa na magkaroon ng takot sa Dakilang Diyos. Ipinakita nila ang buong pagsunod sa pamamagitan ng pagtanggap nila ng buong puso sa lahat ng mga nais ng Banal na Propeta (sa). Nawa ay iangat ng Dakilang Diyos ang kanilang mga katayuan. Ameen..


32 views0 comments

Recent Posts

See All

ANG IPINANGAKONG TAGAPAGLIGTAS

Ito ang araw na ang Banal na Pangako na ginawa sa Banal na Propeta (ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya) ay natupad.