ANG IPINANGAKONG TAGAPAGLIGTAS

Fridau Sermon ika-25 Marso, 2016


Ika-23 ng Marso, na kung saan dalawang araw na ang nakakaraan, isang napakamakabuluhang araw para sa Ahmadiyya Community. Ito ang araw na ang Banal na Pangako na ginawa sa Banal na Propeta (ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya) ay natupad at ang kanyang hula ay nagkatotoo at ang pangalawang yugto / muling pagpapasinaya ng Islam ay nagsimula. Nagbigay ng pahintulot ang Diyos kay Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ng Qadian (sumakanya ang kapayapaan) upang ipahayag na siya ang Ipinangakong Tagapagligtas at Mahdi. Kanyang muling pinagtibay ang Pagkakaisa ng Diyos na may mga patunay at pangangatwiran, pinatunayan ang kataasan ng Islam sa lahat ng iba pang mga relihiyon sa mundo at hinimok ang mga puso na may pag-ibig sa panghuling[tagapagdala ng batas] Propeta (ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya).


Tunay na mapalad tayo na kasama tayo sa Komunidad ng Ipinangakong Tagapagligtas (sumakanya ang kapayapaan). Kaugnay ng kahalagahan ng araw, dalawang araw na ang nakalilipas, ang paggunita sa Ipinangakong Araw ng Mesiyas ay ipinagdiwang sa Jama'at sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagtitipon. Habang ang mga layunin ng pagdating ng ipinangakong Mesiyas (sumakanya ang kapayapaan) ay ipinaliwanag sa mga pagtitipong ito kasabay ng kung paano niya itinatag ang Komunidad, ang mga tao ay nagpasalamat din sa pagbibigay puwang na tanggapin ang Ipinangakong Tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa tagubilin ng Banal na Propeta (kapayapaan at ang mga pagpapala ni Allah ay sumakanya) at sa gayon ay ipahatid ang kanyang mga pagbati sa Tagapagligtas.

Dapat nating alalahanin na habang tayo ay nagagalak sa pagtanggap natin sa Ipinangakong Tagapagligtas(mapasakanya ang kapayapaan) pinatataas din nito ang ating mga responsibilidad, na kailangan nating bigyang pansin at pahalagahan. Ano ang mga responsibilidad na ito? Dapat nilang palaganapin ang dahilan kung saan naisakatuparan ang pagdating ng Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) upang maibilang tayo sa mga taong tumanggap sa Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan), na gumawa ng mga bagong langit at bagong mundo.

Ano ang layunin ng pagdating ng ipinangakong Mesiyas at kung gaano natin naiintindihan ang mga ito, isinasabuhay ang mga ito at ano ang ginagawa natin upang maipalaganap ang pakay na ito?

Ang ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi na inutusan siya ng Diyos na alisin ang hidwaan na dumating sa pagitan ng Diyos at ng tao at muling maitaguyod ang isang ugnayan ng pag-ibig, puksain ang mga digmaang pang-relihiyon, upang maipakita ang mga katotohanan ng pananampalataya na itinago sa mundo, upang ipakita ang isang halimbawa ng ispiritwalidad na sinukat sa ilalim ng makasarili, makamundong kadiliman, upang mailarawan ang mga Banal na kapangyarihan na ipinapakita sa mga tao sa pamamagitan ng pagsasanay at hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita at higit sa lahat upang muling itanim ang binhi ng maliwanag na Kaisahan ng Diyos sa mga tao. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay magaganap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon ang gawain ng mga tagasunod ng Ipinangakong Tagapagligtas ay ipakita sa buong mundo ang kagandahan ng buhay sa pananampalatayang Islam.

Ito ang ating pangunahing tungkulin na palakasin at pagtibayin ang ating ugnayan sa Diyos. Upang ipaalam sa mundo na sa pagdating ng Tagapagligtas, ang mga digmaang pang-relihiyon ay natapos at ngayon tanging ang tunay at masigasig na tagasunod ng Banal na Propeta (ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya) lamang na maaaring magsagawa ng Ummah at pasakop sa kapa ng Propeta. Upang maipakita ang mga katotohanang ito, dapat nating ipakita ang magagandang halimbawa at halimbawa ng espiritwalidad at alisin ang pagiging makasarili at ipaliwanag sa mundo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa Kanyang mga tao hanggang sa ngayon. Kailangan nating sabihin sa mundo na ang Diyos ay Iisa at lahat ng bagay sa mundo ay may kamatayan at mapapahamak maliban sa Diyos at ang ating patuloy na pagsunod ang magpapanatili ng ugnayan natin sa Kanya.

Ang ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay sumulat: 'Ang mapagpakumbabang nilalang na ito ay isinugo para sa nag-iisang layunin ng paghahatid sa mga nilalang ng Diyos na, sa lahat ng mga pananampalataya na naririto sa mundo, ang tunay na pananampalataya na naaayon sa Banal na kalooban ay yaong nilalaman ng Banal na Qur’an, at na ang pintuan na nagbubukas sa bahay ng kaligtasan ay: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 'Walang sinumang karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, si Muhammad ay ang Sugo ng Allah. ' (Kakanyahan ng Islam, Tomo IV, p. 113)

Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi na ang layunin ng kanyang pagdating ay muling pagbuhay ng Islam. Sinabi niya na huwag isipin na nagdala ako ng anumang bagong batas sa relihiyon (shariah) o anumang bagong Aklat. Sinabi niya na ang mga pag-iisip na ito ay lubos na pagkakamali at pagkalito. Sinabi niya na walang bagong shariah ang maaaring dumating sapagkat natapos ito sa pamamagitan ng Banal na Propeta at ang Banal na Qur’an ang tatak ng lahat ng mga Aklat. Gayunpaman, totoo na ang mga pagpapala at benepisyo ng Banal na Propeta (ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasakanya) at ang patnubay ng Banal na Qur'an ay manatiling sariwa sa bawat kapanahunan at ito ay bilang isang patunay ng mga pagpapalang ito at kapakinabangan na inatasan siya ng Diyos. Tinalakay niya ang mahina at marupok na kalagayan ng Islam kung saan ipinadala siya ng Diyos para sa suporta at pangangalaga nito at alinsunod sa Kanyang pangako: 'Katotohanan, Kami mismo ay nagpadala ng kautusan na ito, at higit na tiyak, Kami ang magiging Tagapangalaga nito.' (15:10) Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabing kailan kailangan ng Islam ang pangangalaga at suporta kung hindi sa oras ng aking pagdating? Sinabi niya ang sitwasyon sa kanyang panahon ay katulad sa panahon ng Labanan ng Badr tungkol sa kung saan ang sabi ng Diyos: 'At tinulungan ka na ng Allah sa Badr kapag ikaw ay nanghihina ...' (3: 124) Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi na ang talatang ito ay nagdadala ng isang propesiya na nuong ika-labing apat na siglo ang Islam ay nasa isang mahinang kalagayan, alinsunod sa Kanyang pangako, tutulungan ng Diyos ang Islam.

Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi na mayroong dalawang layunin ng kanyang pagdating; upang maitaguyod ang mga Muslim sa katuwiran at kadalisayan upang sila ay maging tunay na mga Muslim na nais ng Diyos sa konotasyon ng salitang Muslim. At para sa mga Kristiyano ang kanyang pagdating ay alisin ang doktrina ng krus at bawasan ang artipisyal na diyos na nilikha ng mga Kristiyano upang ang buong mundo ay makalimutan siya at tanging ang Isang Tunay na Diyos ang maaaring sambahin. Sinabi niya na ang mga lason ng mga masasamang reaksyon ng kanyang mga kalaban upang sirain ang kanyang mga layunin ay siya ring wawasak sa kanila gaya ng sinabi ng Diyos: '... Tiyak na ang Allah ay hindi gumagabay sa isang taong nagkasala, at sinungaling. (40:29). Sa gayon ang nakikitungo ang Diyos sa mga sinungaling nang naaayon subalit kung ano ang ginagawa para sa karinggalan ng Diyos at para sa mga pagpapala ng Kanyang Propeta ay pinangangalagaan ng mga anghel. Kung ang misyon na ito ay isang makamundong layunin ito ay aalisin ng Diyos ngunit kung ito ay mula sa Diyos, at tiyak ito ay mula sa Diyos, ito ay gagabayan ng mga anghel. Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi na hindi kailanman na ang isang Propeta o Khalifa ng Diyos ang naparito na payapang tinanggap ng mundo.

Nagsabi ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) na ang Diyos ang nagsugo sa kanya upang ipakita sa mundo ang mga nakalimutan at nakatagong kayamanan at linisin ang mga ito sa putik ng paninirang puri na nasadlak sa kanila. Ang kabuluhan ng karangalan ng Diyos ay bumangon at nais ng Diyos na ibalik ang paggalang sa Banal na Qur'an. Sinabi niya na ang mga kalaban ay gumagamit ng panulat upang salakayin ang Islam samakatuwid, sa ganoong sitwasyon kung may sinumang ginamit na puwersa upang ipagtanggol ang Islam, siya ay magdudulot ng disgrasya. Hindi inilaan ng Islam na gumamit ng lakas nang walang anumang tula o dahilan. Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi na ngayon na ang mga digmaan ay walang anumang batayan sa relihiyon at ipinaglalaban sa mga makamundong kadahilanan kung gaanong mali ang pagtugon sa mga kalaban gamit ang lakas. Sinabi niya na ang mga katangian ng digmaan ay nagbago kaya mahalaga na unang gamitin ang ating mga puso at isipan at linisin ang ating sarili at taimtim na humingi ng tulong at pagtagumpay mula sa Diyos. Kung nais ng mga Muslim na magtagumpay at magwagi sa pamamagitan ng kaliguyan, hindi ito maari. Hindi ito nagustuhan ng Diyos, gusto niya ang taimtim na katuwiran at kadalisayan, tulad ng nasabi: 'Katotohanang, si Allah ay kasama ng mga matuwid at yaong gumagawa ng mabuti.' (16: 129)

Sinabi ni Hazrat Khalifatul Masih na ang mga pag-atake na isinagawa sa pangalan ng Islam ay hindi suportado ng Islam ngunit nagdulot ito ng kalituhan. Ang pagpatay sa mga inosenteng tao ay nagiging sanhi ng hindi kasiya-siya sa Diyos. Ang mga nagsagawa ng kamakailang pagpatay sa mga inosenteng kaluluwa sa Belgium, ang terorismo ng terorista, pagpatay ng dose-dosenang mga inosenten at nasugatan ang daan-daan ay hindi kailanman magkakamit ng kasiyahan ng Diyos Ang ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay naglinaw na sa panahong ito ang nakikipaglaban alang-alang sa relihiyon ay ipinagbabawal at binibigyan nito ang hindi pagsang-ayon ng Diyos. Walang masasabi na ang mensahe na ito ay hindi umabot sa lahat na ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa relihiyon. Nawa’y bigyan ng kahulugan ng Diyos ang mga Muslim ngunit gumagawa ng mga kalupitan, maging grupo sila o pamahalaan. Nawa’y makinig sila sa tinig ng Imam ng panahon at tumanggi sa paggawa ng mga kalupitan at gamitin ang tunay na sandata ng panahong ito na ipinagkaloob sa Pangakong Tagapagligas (mapasakanya ang kapayapaan).

Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi na ngayon ang kailangan ay ang paggamit ng panulat at hindi ang tabak (lakas). Sinabi niya na sinalakay ng ating mga kalaban ang tunay na mananampalataya ng Islam sa pamamagitan ng iba't ibang mga agham. Sinabi niya na ito ay naging inspirasyon sa kanya upang magamit ang kanyang katalinuhan sa pagsulat sa arena ng mga agham at ipakita ang himala ng lakas ng espirituwal na Islam. Sinabi niya kung paano posible para sa kanya na gawin ito nang walang biyaya ng Diyos, Na ang nais ng Kanyang pananampalataya ay ipinagtanggol ng Ipinangakong Tagapaglitas.

Ang Ipinangakong Tagapagligtas(mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi na ang katotohanan lamang ang dinadala ng Islam. Sinabi niya na naniniwala siya na kahit na walang mga Ebanghelyo o ang Qur'an o mga Banal na Propeta ng Diyos, napatunayan na ang pagkakaisa ng Diyos dahil ang mga palatandaan / bakas ay matatagpuan sa kalikasan ng tao. Ang iminumungkahi na ang Diyos ay may anak na lalaki ay iminumungkahi na ang Diyos ay makakatagpo ng kamatayan sapagkat ang isang anak ay isang tagapagmana upang magpatuloy sa isang lahi. Kung si Jesus ay anak ng Diyos, ang tanong ay babangon ba na ang Diyos ay mamatay? Sa madaling salita sa paniniwala ng kanilang mga Kristiyano ay walang pakialam sa Diyos o anumang pagpapahalaga sa mga kasanayan ng tao at may mga paniniwala na hindi nagdadala sa langit ng ilaw sa kanila. Ito ay isang pagkakaiba-iba ng Islam na sa bawat panahon ay mayroon itong mga palatandaan ng paghahambing, tulad ng hindi ito inalis ng Diyos sa panahong ito. Sinabi ng Pangako na Mesiyas na ipinadala siya sa atin ng Diyos at upang ipakita ang katotohanan ng Islam sa mundo. Sinabi niya na mapalad siya na lumapit sa akin upang maghanap ng katotohanan at mapalad siya na tatanggap nito pagkatapos.

Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi na ang Qur'an ay nagbibigay ng tiyak na kaalaman tungkol kay Jesus (mapasakanya ang kapayapaan) na bumaba mula sa krus na buhay. Sa libong taon (nauna sa kanya) habang ang Islam ay nahaharap sa maraming kalamidad, ang bagay na ito ay nawala din sa mga Muslim at ang maling kamalian na pumasok sa kanila na si Jesus ay binuhay at siya ay buhay sa langit at siya ay bababa sa lupa sa Araw ng Paghuhukom. Gayunman, sinabi niya na inatasan siya ng Diyos na tanggalin ang mga maling paniniwala na nag-agaw sa mga Muslim at upang ipakita ang katotohanan ng Islam sa mundo. Sinabi niya na ilalantad niya ang katotohanan sa likod ng ibang mga maling relihiyon, partikular na puksain ang doktrina ng krus na isang hadlang sa espirituwal na pag-unlad ng tao.

Ang Ipinangakong Mesiyas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nasabi na kahit na ang iba pang mga kadahilanan sa pangangailangan ng pagdating ng Mesiyas ay maiiwan, tulad ng tungkol sa pagkakatulad ng Islam sa dispensasyon ni Moises, kailangan ang kanyang pagdating. Dumating si Jesus 1400 taon pagkaraan ni Moises (mapasakanya angkapayapaan). Ang ipinangakong Mesiyas (mapaasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi ng halimbawang ito na ipinakilala niya ay ang isang taong darating bilang isang salamin ng isang Propeta ng Diyos, gayunpaman, ang mga nagsasabing si Jesus ay ibabalik ang kanyang sarili sa tao ay dapat ding magpakita ng isang halimbawa na karamihan tiyak na hindi nila magagawa. At kung hindi nila maipakita ang isang halimbawa kung gayon bakit sila nakikipag-ugnayan sa mga kathang-isip na ideya? Sinabi ng ipinangako na Mesiyas na ang mga gayong ideya ay dapat iwasan dahil humantong ito sa pagkawasak. Ang mga Hudyo ay nagdulot ng Banal na galit dahil tinanggihan nila ang isang Propeta ng Diyos at ito ay dahil itinuturing nilang totoo ang isang bagay. Ang isang katulad na sitwasyon ay umiiral ngayon. Sinabi ng Ipinangakong Tagapagligtas(mapasakanya ang kapayapaan) na kahit na ang mga Muslim sa ngayon ay may halimbawa ng naunang mga Hudyo sa harap nila, hindi pa rin nila nauunawaan.

Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanyaang kapayapaan) ay nagsabi mayroong apat na mga palatandaan ang kanyang katotohanan. Ang una ay ang kanyang mahimalang kasanayan sa lingguwistika sa Arabiko, pangalawang pagtanggap ng hindi mabilang na mga dalangin, pangatlong palatandaan ay ang kanyang mga hula at ang ika-apat na palatandaan ay ang mga espiritwal na katotohanan at kaalaman ng Banal na Koran ay isiniwalat sa kanya.

Ang Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan) ay nagsabi: 'Ako ay ipinadala sa parehong paraan tulad ng siya na isinugo pagkatapos ni Moises , at na ang kaluluwa ay binuhay sa langit na tinitiis ang lahat ng uri ng mga pagsubok sa paghahari ni Herodes.

Nang ang pangalawang Kalimullah, na sa katotohanan ay ang una at siyang Punong Propetasa, ay dumating para sa paglipol ng iba pang mga Paraon, at sinabi tungkol sa kanya: 'Katotohanan, Nagpadala kami sa iyo ng isang Sugo, na isang saksi sa iyo , tulad ng Nagpadala kami ng Sugo kay Paraon. ' (73:16) siya rin, na katulad ng unang Kalimullah ngunit ng mas mataas na ranggo, ay ipinangako sa isang Mesias tulad ng unang Mesiyas. Ang Ipinangakong Mesiyas na ito, na pinagkalooban ng kapangyarihan at disposisyon at katangian ng Mesiyas na anak ni Mariaas, ay nagmula sa langit sa isang oras na tulad ng oras ng unang Mesiyas at pagkatapos ng higit pa o mas kaunti sa parehong panahon ng paghiwalayin ang Mesiyas anak ni Maria mula sa unang Kalimullah, ibig sabihin, noong ika-labing apat na siglo. Ang Kanya ay isang espiritwal na paglusong tulad ng paglusong ng mga sakdal na, pagkatapos ng kanilang espirituwal na pag-akyat, ay bumababa para sa reporma ng mga nilalang ng Diyos. Siya ay bumaba sa isang panahon na kahawig sa lahat ng paggalang sa panahon ng kapanganakan ni Jesus na anak ni Maria upang ito ay maging tanda para sa mga taong may pag-unawa. Lahat ay dapat mag-ingat na huwag magmadali upang tanggihan siya, baka siya ay hinuhusgahan bilang nakipaglaban sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ang mga makamundong tao na bulag na pagsunod sa mga lumang konsepto ay hindi tatanggap sa kanya, ngunit ang oras ay mabilis na darating na ang kanilang pagkakamali ay maipapakita. Ang isang Babala ay naparito sa mundo at hindi siya tinanggap ng mundo, ngunit tatanggapin siya ng Diyos at itatatag ang kanyang katotohanan ng mga makapangyarihang paglusob. ' (Kahulugan ng Islam, Tomo IV, pp. 114-115)

Sinabi ni Hazrat Khalifatul Masih: Kamakailan lamang noong ika-23 ng Marso ay nagpadala ang bawat isang Ahamadi ng mga mensahe ng mga pagbati (Mubarak) sa kanilang mga telepono tulad ng ginagawa sa mga araw na ito sa pamamagitan ng Whatsapp. Kung ang mga mensahe ng pagbati na ito ay ipinadala na may hangarin na tinatanggap ang ipinangakong Mesiyas (mapasakanya ang kapayapaan) ay isinasama sila sa mga Muslim na ginagabayan at tumutulong sa pananampalataya, kung gayon tiyak na nabigyan sila ng katwiran sa pagpapadala ng mga mensahe ng mga pagbati, walang mali sa paggawa nito at hindi ito isang nakakapinsalang pagbabago.

Namangha ako na ang isang tao ay nagpadala ng isang mensahe sa anyo ng isang liham sa mga taong nagpapadala ng bawat isa sa mga mensahe ng mga pagbati na binabalaan sila sa kung ano ang kanilang ginagawa at ipinapalagay na sa pamamagitan ng paggawa nito ay mapapasuko sila sa mga nakakapinsalang mga makabagong tulad ng iba pang grupo ng Muslim. Nakapagtataka kung paano ang taong ito, na sa palagay ko ay may kaalaman sa relihiyon at alam din kung paano gumagana ang pangangasiwa ng Jama'at, sabihin sa mga tao na sila ay mapapasuko sa mga nakakapinsalang pagbabago!

Ang natitirang bahagi ng mga Muslim ay walang basbas ng Khilafat, na mayroon ang Ahmadiya sa pamamagitan ng pagtanggap sa Ipinangakong Tagapagligtas (mapasakanya ang kapayapaan). Kung ang isang mali o isang nakakapinsalang pagbabago ay nakikita na umuunlad at kung ang Khilafat ay makatwiran at makatarungan, patitigilin niya ito. Dapat ding tandaan na ang isang tao ay hindi dapat mag-alinlangan at panatilihin ang [hadith] sa pagtingin na ang mga gawa ay hinuhusgahan ng mga naisin o intensyon. Ang taong ito ay dapat na gawin ang kanyang kakayahan na natitira sa likod ng kalasag ng Khilafat. Huwag subukang ungusan ang mga yapak ng Khilafat. Ang sinumang gagawa nito, ay mapapahamak. Dapat itong alalahanin. Ang pagkakaisa ay dapat panatilihin at walang mga pagsisikap na dapat gawin upang magpataw ng anumang personal na kagustuhan sa Jama'at.

Magbibigay ako ng isang halimbawa ng mga naturang bagay, hindi ito isang malaking isyu ngunit kung ano ang pananaw ng Ipinangakong Tagpagligtas(mapasakanya ang kapayapaan) sa ilang mga mapanganib na mga makabagong ideya na sinusunod ng mga Muslim! Ang Ipinangakong Mesiyas ay tinanong ng isang katanungan tungkol sa Qaza e Umri, Salat na inaalok sa Farewell Friday upang makagawa ng mga pagsasagawa ng pag-aalay ng panalangin bilang pagbabayad sa nakaraang Salat. Tumugon siya: Ito ay isang bagay na walang kabuluhan Subalit, sa sandaling ang isang tao ay nag-aalok ng Salat sa panahon ng Hazrat Ali (nawa’y malugod sa kanya ang Allah). Isang lalaki ang nagtanong kay Hazrat Ali bakit hindi niya napigilan ang lalaki? Tumugon si Hazrat Ali (nawa’y malugod ang Allah) na natatakot siya baka siya ay dumating sa ilalim ng taludtod: 'Nakita mo ba siya na nagbabawal' (96:10). Siyempre kung may nakalimot sa Salat naisip niya na maghahandog siya ng Qaza e Umri, mali siya, ngunit kung ito ay gagawin niya na may panghihinayang, hayaan mo siya, bakit mo siya pipigilan? Pagkatapos ng lahat siya ay nagdarasal. Sinabi nito, ang gayong tao ay walang lakas ng loob. Kita mo, maaari ka ring sumailalim sa taludtod kung pipigilan mo siya.

Kaya't maingat ang mga taong may karapatang magpasa ng mga batas ngunit ang taong ito ay nagbabala sa mga tao na nagpapadala ng bawat isa sa mga mensahe ng mga pagbati at pumasa sa mga batas. Kung mayroon siyang isang bagay sa kanyang isip ay dapat na isinulat niya sa akin. Kung ang isang bagay ay kailangang mapigilan ito ay responsibilidad ng Khalifa ng oras na gawin ito sa pamamagitan ng pangangasiwa ng Jama'at.

Nawa’y paganahin ng Diyos ang lahat na maunawaan ang mga layunin ng pagdating ng ipinangakong Mesiyas (mapasakanya ang kapayapaan) at paganahin silang gawin ito.

Tatlong libing Panalangin ang inihayag, dalawang naroroon at isa ay wala.Si Mehmooda Saadi Sahiba ay namatay noong 22 Marso sa edad na 94. Namatay si Nur ud Din Chiragh Sahib sa edad na 45.Ang Syeda Mubaraka Begum Sahiba ay namatay noong 20 Marso sa edad na 83.p

12 views0 comments