Ang Ipinangakong Mesiyas at Mahdi: Hakam at Adl (Friday Sermon 28 Agosto 2020)

Matapos bigkasin ang Tashahud, Ta‘awuz, at Surah al-Fatihah, sinabi ni Hazrat Khalifatul Masih V (aa):

Sa panahong ito, alinsunod sa Kanyang pangako, ipinadala ng Allah na Makapangyarihan-sa-lahat ang Imam ng Panahon, ang Ipinangakong Mesiyas at Mahdi sa tutulong sa Banal na Prophet (sa) bilang Hakam [hukom] at Adl [tagahatol lamang]. Ang Hakam at Adl na tipunin ang lahat ng mga Muslim bilang isang Ummah [bansa] sa ilaw ng totoong mga aral ng Islam. Tinatanggal niya ang mga maling interpretasyon at alitan ng iba`t ibang mga grupo at sekta, sa gayon ay pinag-iisa ang mga Muslim sa ilalim ng isang Ummah.

Ngayon, nakikita natin na ang mga Muslim mula sa bawat sekta, na naging maingat na pinag-isipan at naramdaman ang sakit dahil sa mga pagtatalo sa pagitan ng iba't ibang mga sekta sa loob ng Islam, ay gumamit ng kanilang kaalaman, karunungan at panalangin at umanib sa pamayanan ng Ipingakong Mesias. Bawat taon, daan-daang libo ang patuloy na umaanib sa kawan.

Ang Ahmadiyya Jamaat ay hindi itinatag batay sa mga pagkakaiba-iba na mayroon sa pagitan ng iba`t ibang mga sekta at grupo, o dahil sa kanilang pagkakaiba-iba ng opinyon, o kanilang pagkakaiba sa kanilang mga interpretasyon at komentaryo; sa halip, ang pamayanan na ito ay itinatag sa mga Huling Araw ng tunay na lingkod ng Banal na Propeta alinsunod sa propesiya na ginawa ng Banal na Propeta at pangako ng Allah na Makapangyarihang Ang pagkakaroon ng panunumpa ng katapatan sa Ipinangakong Mesias, ang pamayanan na ito ang magtatapos sa mga pagtatalo sa pagitan ng Shias at Sunnis o sa pagitan ng anumang ibang pangkat o sekta para sa bagay na iyon; at sa gayon ay paganahin sila na magkaisa bilang isang Ummah. Dapat tayong magtatag ng isang Ummah sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga Muslim ng totoong mga aral ng Islam.

Ang Ipinangakong Mesiyas ay itinalaga para sa hangaring ito at itinatag ang pamayanang ito alinsunod sa utos ni Allah na Makapangyarihan sa lahat. Upang matupad ang gawaing ito, iniatas ng Allah na Makapangyarihan sa lahat sa Ipinangakong Mesias na dapat niyang "tipunin ang lahat ng mga Muslim na nasa Lupa sa ilalim ng isang relihiyon." (Tadhkirah, p. 763, [English Edition, 2009])

Matapos ang gawaing ng Ipinangakong Mesiyas, tungkulin na ngayon ng pamayanan na itinatag niya at isasagawa sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan sa institusyon ng Khilafat. Sa pamamagitan ng biyaya ng Allah na Makapangyarihan sa lahat, ito ang ginagawa natin sa nakaraang 130 taon. O kung isasaalang-alang natin ito mula sa simula ng Khilafat, kung gayon natutupad natin ang gawaing ito sa nakaraang 112 taon, samantalang bago ito, ang Ipinangakong Mesiyas ang nagsasagawa ng tungkuling ito. Hindi lamang namin ipinaparating ang mga aral ng Banal na Quran, sunnah [kasanayan] ng Banal na Propeta at ang tunay na ahadith [kasabihan ng Banal na Propeta] ayon sa malalim na paliwanag ng Imam, Hakam, at Adl ng panahong ito sa mga Muslim. , ngunit ipinaparating din namin ang magagandang aral ng Islam sa mga hindi Muslim at sa gayon ay dinadala sila sa kawan ng Islam.

Sa ganitong paraan, ang pamayanan ng Ipinangakong Mesiyas - ang Hakam at Adl - ay itinatag upang maalis ang mga pagkakaiba [sa pagitan ng mga Muslim] at sa kabila ng pagharap sa oposisyon, mga suplong, paghihirap at pandiwang pang-aabuso, patuloy kaming nagpapalaganap ng mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa at ipaabot ang aming mga panalangin para sa lahat.

Sa katunayan, hindi kami titigil mula sa pagpapalaganap ng tunay na mensahe at pagsasabi ng katotohanan, at para dito ay patuloy kaming nag-aalok din ng mga sakripisyo. Hindi pa kami nagsagawa ng karahasan o gumamit ng masasamang wika, o hindi rin namin ito gagawin kahit kailan. Ang mga banal na pamayanan ay nahaharap sa oposisyon at magtitiis din sa mga kawalan ng katarungan, ngunit sa huli, binibigyan sila ng pagpapapala ng Allah na Makapangyarihan sa lahat

Tulad ng nabanggit ko, magpapatuloy kaming manalangin at magsikap na maikalat ang mensahe ng Imam ng Panahon sa mga tao ng bawat relihiyon sa bawat bansa. Sa parehong panahon, sinasabi ko sa lahat ng mga Muslim - ang mga nagtataglay ng isang masigasig na ugali, ang mga naghahanap ng katotohanan, ang mga nagtataglay ng kaalaman at karunungan at hangarin na wakasan ang lahat ng hidwaan at hindi pagkakasundo - na dapat nilang pag-isipan ang bagay na ito

Bukod sa paunang ilang dekada, ang mga Muslim ay nasangkot sa hindi pagkakasundo sa daang siglo, bunga nito ay humina ang kanilang pagkakaisa at pagiging isa. Sa kasalukuyan, dumadaan kami sa buwan ng Muharram, na siyang unang buwan ng kalendaryong Islam.

Sa Bagong Taon, ayon sa kalendaryong Gregorian, binabati namin ang bawat isa; subalit, nakalulungkot na sa okasyon ng Bagong Taon ng Islam, napinsala ito ng karahasan at pagdanak ng dugo dahil sa mga pagkakawatak-watak ng sekta sa mga bansang Muslim.

Bakit ang mga tagasunod ng isang pananampalataya, na naglalahad ng pinaka-huwarang mga aral ng kapayapaan at pagkakaisa, ay nagsisimula ng bagong taon sa hidwaan, kaguluhan, karahasan at pagdanak ng dugo? Dapat nating pagnilayan ito at magdala ng pagbabago sa ating mga aksyon; dapat nating isipin kung paano natin mapagsasama-sama ang mga Muslim bilang isang ummah at alisin ang gayong mga pagkilos ng kaguluhan at ekstremismo.

Dapat nating pag-isipan ang katotohanan na habang ang ating pinuno, si Hazrat Khatam-ul-Anbiya, [Tatak ng mga Propeta], si Muhammad(sa), ang Pinili, ay hinulaan na pagkatapos ng unang panahon ng pag-unlad ng Islam, susundan ito ng isang panahon ng kadiliman sa espiritu [Faij-eA'waj], sa parehong oras, nagbigay din siya ng magagandang balita tungkol sa pagtatatag ng Khilafat sa mga tuntunin ng pagiging propeta sa mga Huling Araw.

Samakatuwid, ang mismong bagay na dating naging sanhi ng pagtatalo sa gitna ng mga Muslim [ibig sabihin ang pagtatalo tungkol sa Khilafat] , sa Huling Mga Araw, na patunayan na ang mismong kadahilanan na pinag-iisa ang mga Muslim bilang isang Ummah, na kung saan ay ang pagtatatag ng Khilafat sa mga patakaran ng pagiging propeta. Magpapakita ito bilang isang tanda para sa tagumpay at pagkakaisa ng mga Muslim. Kaya, kapag ang mga kundisyon [ng mundo] ay ipinapakita sa atin na ang mga palatandaang nabanggit sa Banal na Quran at ang hadith ay natutupad, o natupad na, kung gayon hindi ba natin dapat hanapin ang Hakam at Adl at ang totoong lingkod ng ang Banal na Propeta, sino ang magsasama sa ating lahat at magtatapos sa mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng Shias, Sunnis at lahat ng iba pang mga sekta at grupo?

Huwag sundin ang mga bulag na ito sa espiritu, ang tinaguriang ulema [Muslim clerics], na hindi lamang nalulunod ang kanilang sarili, ngunit hinihila din ang isang malaking bilang ng mga Muslim sa kanila.


Kapag natupad ang mga palatandaan na nabanggit sa Banal na Quran at ang hadith, tungkulin nating hanapin ang itinalaga ng Allah na Makapangyarihan sa lahat para sa muling pagbuhay ng Islam. Sa katunayan, ang isang tao ay dapat na itinalaga para sa gawaing ito. Bilang Ahmadis, naniniwala kami na ang taong ito ay ang nagtatag ng Ahmadiyya Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) ng Qadian, na pinagkatiwalaan ng tungkuling ito, ng Allah na Makapangyarihan-sa-lahat ay binuhay muli ang Islam at magpapatuloy na gawin ito. Aalisin niya ang mga salungatan at kaguluhan na ito at magtatag ng kapayapaan at pagkakaisa.

Kung gayon, kung taglay natin ang totoong pag-unawa, hindi natin dapat ituring ang Muharram bilang isang buwan para sa pagpapahayag lamang ng kalungkutan o paglabas ng ating galit, masamang hangarin at pagkagalit, o dapat nating gawin itong isang simpleng paraan lamang ng pagpapahayag ng ating emosyon. Sa halip, dapat nating gawin itong isang buwan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Dapat nating sundin ang itinalaga bilang Hakam at Adl sa kasalukuyang panahon ng Allah na Makapangyarihan sa lahat para sa ating patnubay. Sa ganoon lamang masasalamin tayo bilang tunay na Muslim at mamuno sa mundo. Habang nakikipag-usap sa isang scholar, ang Ipinangakong Mesias, sa isang pagkakataon, ay nagsabi:

"Ang aking katayuan ay hindi sa isang maulvi [cleric] lamang, sa halip ang aking katayuan ay tulad ng isang propeta. Tanggapin ako bilang isa na naatasan ng Diyos at lahat ng mga pagtatalo at poot na ito na natagpuan sa gitna ng mga Muslim ay maaaring malutas nang isang iglap at para sa lahat. Ang mga kahulugan ng Banal na Quran, na naintindihan ng isa na ipinadala ng Diyos bilang Hakam at Adl, ang magiging totoong kahulugan. Gayundin, ang tunay na hadis ay ang mga na sa tingin niya ay tunay. Pag-isipan kung ang mga pagtatalo at pag-aaway sa pagitan ng Shias at Sunnis ay malapit nang malutas? " Sa katunayan, mananatili silang hindi malulutas hanggang ngayon. "Kung nagsasanay ang Shias ng tabarrah", nangangahulugang hindi nila nasasabi ang unang tatlong Khulafa at gumagamit ng mapangahas na wika laban sa kanila, "sa kabilang banda, may iba pa na nagsasabi ng sumusunod tungkol kay Hazrat Ali(ra), nawa ay bigyan siya ng karangalan ng Allah.

(Iyon ay upang sabihin na ang kanyang puso ay mabuti at tunay na nakatuon sa Khilafat, ngunit ang Khilafat ni Hazrat Abu Bakr(ra) ay hadlangan siya, ibig sabihin, ito ang hangarin ni Hazrat Ali(ra) [na makamit ang khilafat]).

"Gayunpaman, sinasabi ko na makakamtan lamang nila ang katotohanan kung tatalikdan nila ang ganitong paraan at maiugnay ang kanilang mga sarili sa akin. Kung hindi sila maniniwala, kailangang maipaalam na kanila na ang bawat isa ay mamamatay at ang kamatayan ay hindi kailanman maglilinis ng dumi [ng buhay na ito]. " Sa madaling salita, hindi nila kailanman matatanggal ang dumi na dinala nila sa Kabilang Buhay. "Kung ang masasamang salita at pang-aabuso ay kasuklam-suklam kahit na sa paningin ng isang marangal na indibidwal, kung gayon paano makakatayo sa harap ng Diyos, ang Banal, para sa pagsamba?"

Kung ang isang tao ay gumawa ng mga maling gawi at kawalang-katarungan, ang kanyang pagsamba sa Diyos na Makapangyarihan ay hindi maaaring ituring na tunay na pagsamba. Ang Ipinangakong Mesiyas ay nagsaad:

"Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko na lumapit kayo at makinig sa akin upang makita ninyo ang katotohanan para sa inyong sarili. Ang aking hangarin ay ganap na alisin ang balabal [ng mga maling paniniwala at mapanganib na mga makabagong ideya]. Maging isang tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng pagsisisi nang may lubos na katapatan. ” Dapat na alisin ng isang tao ang balabal ng mga maling paniniwala at nakakapinsalang pagbabago. Ang isang tao ay maaari lamang maging isang naniniwala sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi. "Ipaalam na ako ang Imam na sabik mong hinintay. Samakatuwid, humingi ng mga patunay nito mula sa akin. " (Malfuzat, Vol. 2, pp. 140-141)

Kaya, upang makabuo ng isang tunay na pag-unawa sa pananampalataya, dapat tapusin ang mga tunggalian at sirain ang kanilang mga kalokohan at bumaling kay Allah na Makapangyarihan sa lahat, habang nagsusumamo sa Kanya at nagsisisi. Gayunpaman, maaari lamang itong mangyari kapag nilinis ng isang tao ang kanilang puso sa lahat ng mga karumihan at yumukod sa harap ng Allah na Makapangyarihan sa lahat. Noon lamang ibibigay ng Allah na Makapangyarihan sa lahat ang Kanyang patnubay. Habang ipinapaliwanag ang matayog na ranggo at karangalan ng Khulafa-e-Rashideen [na may tamang gabay na Khulafa], sinabi ng Ipinangakong Mesias:

"Alam ko na may katiyakan na walang sinuman ang maaaring maituring na isang tunay na mananampalataya o isang Muslim hanggang sa itanim nila sa loob ng kanilang sarili ang mga katangian nina Hazrat Abu Bakr(ra), Hazrat Umar(ra), Hazrat Usman(ra) at Hazrat Ali(ra), nawa ang Allah ay malugod sa kanilang lahat. Ang kanilang mga puso ay dalisay mula sa pag-ibig ng mundong ito at sa halip, inialay nila ang kanilang buhay sa daan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. " (Malfuzat, Vol. 8, pp. 260-261)

Sa gayon, ayon sa Ipinangakong Mesias, tulad ng kanilang matayog na katayuan na upang maging isang tunay na mananampalataya at isang Muslim, dapat nilang gawin ang lahat ng apat na Khulafa na kanilang mga halimbawa.

Sa ganitong pagkakataon, hindi na mananatili sa anumang pagtatalo sa pagitan ng mga sekta, o mananatiling anumang pagkakaiba ng mga paniniwala. Kaya, ayon sa paniniwala ng Ahmadiyya Muslim Community, ang lahat ng apat na Khulafa ay mga halimbawa para sa amin. At kapag ang paniniwalang hawak ng Ahmadiyya Muslim Community ang siyang umiral, kung gayon hindi ba ang pamayanan na ito ang magtatapos sa pagkakaiba-iba sa pagitan ng ibang mga Muslim at magtatatag ng pagkakaisa sa kanila?

Ang lahat ng wastong patnubay ng apat na Khulafa ay nagtataglay ng isang espesyal na ranggo at katayuan at inilarawan ng Ipinangakong Mesiyas ang bawat isa sa kanilang mga ranggo nang detalyado sa iba't ibang mga okasyon.

Magpapakita ako ng ilang halimbawa niya upang makilala natin ang kani-kanilang mga ranggo at upang maunawaan din ng mga bagong Ahmadis at kabataan kung ano ang ating mga paniniwala at doktrina. Ang Ipinangakong Mesias ay nagsaad:

"Kahit sa panahong iyon", ibig sabihin, sa mga unang araw pa lamang, sa panahon ng Khilafat na Hazrat Abu Bakr(ra), "natipon ni Musaylimah ang mga tao sa mga aral ng kalayaan mula sa banal na batas", ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagpapakita ng maling interpretasyon, ginawang ayon sa batas ang mali , lamang upang tipunin ang mga tao sa kanyang sarili. "Ito ay ang panaon na si Hazrat Abu Bakr(ra) ay naging Khalifa at sa gayon ang sinuman ay maaaring isipin ang bilang ng mga paghihirap na maaaring naganap tulad ng ibang panahon.

"Kung si Hazrat Abu Bakr(ra) ay hindi naging matibay ang puso at kung ang kanyang pananampalataya ay hindi katulad ng likas na katangian sa pananampalataya ng Sugo, ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasa kanya, siya ay nabahala at maaaring may ganitong baybay na nasulat. Gayunpaman, si Hazrat Abu Bakr Siddiq(ra) ay katulad ng puso ng Propeta (sa) ", ibig sabihin, palagi siyang nasa lilim ng impluwensya ng Banal na Propeta. "Bukod dito, ang mga gawi ng Banal na Propeta(sa) ay nag-iwan ng isang pitak sa kanyang pagkatao at ang kanyang puso ay napuno ng ilaw ng katiyakan; ito ang dahilan kung bakit nagpakita siya ng isang halimbawa ng katapangan at pagtitiyaga, na walang katulad, sa Banal na Propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasa kanya.

"Si Abu Bakr(ra) ay nagdala ng kamatayan sa kanyang sarili para sa buhay ng Islam. Ito ay isang isyu na hindi nangangailangan ng isang mahabang talakayan. Pag-aralan lamang ang mga kaganapan sa panahong iyon at pagkatapos timbangin ang tungkulin na binigay kay Abu Bakr, nawa ay kalugdan siya ng Allah, na ibinigay para sa Islam. Totoong sinasabi ko na si Abu Bakr(ra) ay pangalawang Adan para sa Islam. Kumbinsido ako na pagkatapos ng Banal na Propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay sumakaniya, kung ang pagkatao ni Abu Bakr Siddiq(ra) ay wala, walang Islam. "

Iyon ay upang sabihin na ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay nagtalaga kay Hazrat Abu Bakr(ra) upang protektahan ang Islam mula sa mga pag-atake ng kaaway at upang mapangalagaan ang Shariah. Muling binuhay ni Hazrat Abu Bakrra ang Islam sa pamamagitan ng espesyal na pagsasanay at pambihirang koneksyon na mayroon siya sa Banal na Propeta(sa) at ginawa niyang walang kabuluhan ang mga pag-atake ng kaaway. Ang Ipinangakong Mesias ay may karagdagang saad:

"Si Abu Bakr Siddiq(ra) ay nagbigay ng isang hindi matatawarang paglilingkod para sa amin, sapagkat itinatag niya muli ang Islam. Sa pamamagitan ng lakas ng kanyang pananampalataya, pinagsama niya ang lahat ng mga rebelde at itinatag ang kapayapaan. Ipinahayag at ipinangako ng Diyos na Makapangyarihan na magdadala siya ng kapayapaan sa kamay ng totoong Khalifa at ang propesiyang ito ay natupad sa Khilafat ni Hazrat Abu Bakr Siddiq(ra). Ang langit at lupa ay nagpatotoo din sa katotohanang ito. Samakatuwid, ito ang kahulugan ng kaototohanan (siddiq); ang nasabing tao ay dapat magtaglay sa kanilang sarili ng gayong antas ng katotohanan at katapatan (sidq). ” (Malfuzat, Vol. 2, pp. 94-95, (English Edition))

Pagkatapos, habang inilalarawan ang mga katangian at katayuan ni Hazrat Umar(ra), sinabi ng Ipinangakong Mesias sa isang pagkakataon:

"Alam mo ba ang mataas na ranggo ni Hazrat Umar(ra) sa kalipunan ng kanyang mga Kasama? Ito ay hanggang sa sukatan ng panahon, inihayag ng Banal na Quran alinsunod sa opinion na hawak niya. Bukod dito, mayroong isang hadith sa papuri sa kanya na si Satanas ay tatakas mula sa anino ni Umar(ra). Gayundin, may isa pang hadith na kung magkakaroon ng isang propeta pagkatapos ng Banal na Propeta, ito ay si Hazrat Umar(ra). Pangatlo, mayroong hadith, 'Muhadditheen [mga tatanggap ng Banal na paghahayag] ay lumitaw sa gitna ng aking mga tao bago ka. Kung mayroong gayong tao sa aking bayan, ito ay si Umar. ’” (Izala-e-Auham, Ruhani Khazain, Vol. 3, p. 219)

Sa isa pang pagkakataon, habang binabanggit sina Hazrat Abu Bakr(ra), Hazrat Umar(ra) at Hazrat Usman(ra) na magkasama, sinabi ng Ipinangakong Mesiyas:

"Inihayag sa akin ng aking Panginoon na sina Siddiq [Hazrat Abu Bakr], Farooq [Hazrat Umar] at Uthman, nawa’y kalugod-lugod sa Allah silang lahat, ay mga maka-Diyos na mananampalataya, na kabilang sa mga pinili ng Allah na Makapangyarihan sa lahat at pinaboran ng mga espesyal na biyaya ng Mapalad na Diyos. Bukod dito, marami sa isang pantas na tao ang nagpatotoo sa kanilang mga birtud. Iniwan nila ang kanilang mga lupain para sa kasiyahan ng Kagalang-galang at Maluwalhating Diyos; pumasok sila sa pugon ng bawat labanan, at wala silang pakialam sa naglalagablab na init ng tanghali ng bawat tag-init, o ang lamig ng gabi ng bawat taglamig, sa halip ay nagmartsa sila sa mga landas ng kanilang pananampalataya tulad ng mga kabataang binata, walang hilig sa kanilang sariling mga tao, o tinalikuran nila ang lahat lahat alang-alang sa Panginoon ng lahat ng Daigdig. Ang kanilang mga kilos ay napuno ng isang matamis na samyo at ang kanilang mga gawa na may kahali-halinang amoy. Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa mga hardin ng kanilang katungkulan at mga halamanan ng kanilang mabubuting gawa. Gayundin, ang mabangong simoy ng kanilang zephyr [malambot, mabango na hangin] ay nagsisiwalat ng kanilang mga masalimuot na katangian, at ang kanilang ilaw ay nagpakita sa amin ng buong ningning nito. " (Sirr-ul-Khilafah, Ruhani Khazain, Tomo 8, p. 326, Pagsasalin sa Urdu, pp. 25-26)

Marami sa mga ito na binabanggit ko ay mula sa librong Arabe na Sirr-ul-Khilafah. Maaaring hindi maisalin ng mga tagasalin ng Arabe sa antas na ito, ngunit kapag nai-broadcast ang pag-ulit ng sermon na ito, maaari nilang gamitin ang mga orihinal na sangguniang mula sa librong ito.

Habang binabanggit ang mga katangian at ang ranggo ng Hazrat Ali(ra), sinabi ng Ipinangakong Mesias:

"Si Ali, nawa'y kalugdan siya ng Allah, ay matuwid at maka-Diyos. Siya ay minamahal ng Allah, ang Mapalad na Diyos. Siya ang hinirang ng Allah at ang pinuno ng kanyang panahon. Siya ang matagumpay na Leon ng Allah, ang Mabait, may dalisay na puso at mapagbigay na kabataan na pag-aari ng Diyos. Siya ay walang kapantay at ang kanyang katapangan ay mananatiling tanyag sa larangan ng digmaan, kahit na ang isang hukbo mula sa gitna ng kaaway ay tumayo sa harap niya.

"Pinamuhay niya ang kanyang buhay nang may labis na kababaang-loob, na umaabot sa pinakamataas na taluktok ng kabanalan na makakamit ng isang mortal. Isasakripisyo niya ang kanyang salapi at yaman at ang pinakamahalaga sa kaya ay pag-aliw at pagtulong sa mga dukha, ulila at kapit-bahay. Sa larangan ng digmaan, nagpakita siya ng hindi pangkaraniwang mga kagitingan at ipinamalas ang isang makahimalang kasanayan sa paghawak ng espada at sibat.

"Sa parehong panahon, siya ay banayad at mahusay magsalita. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng mga nakikinig at aalisin ang kaagnasan ng kanilang isipan. Ang kanyang mukha ay nagningning ng ilaw ng katotohanan. Siya ay isang natitirang tagapagsalita; ang sinumang nakikipagkumpitensya sa kanya sa larangang ito ay aalis, babagsak at matatalo [sa kanyang husay sa pagsasalita]. Ang kanyang bawat katangian ay natatangi at walang anumang kamalian sa kanyang husay sa pagsasalita. Ang tumanggi sa kanyang pagiging perpekto ay gumagamit ng paraan ng mga walang kahihiyan. " (Sirr-ul-Khilafah, Ruhani Khazain, Tomo 8, p. 358, [Pagsasalin sa Urdu, pp. 108-110])

Na patungkol sa ranggo ni Hazrat Ali(ra) at kanyang Khilafat, sinabi ng Ipinangakong Mesias:

"Walang alinlangan na si Hazrat Ali(ra) ay ang pag-asa para sa mga naghahanap ng katotohanan at walang kapantay na halimbawa ng pagiging mapagbigay. Siya ay banal na patunay para sa mga tao at ang pinakamahusay na halimbawa ng kanyang panahon. Siya ang ilaw ng Allah na magpapaliwanag sa mundo. Ngunit ang panahon ng kanyang Khilafat ay hindi oras ng kapayapaan at kaligtasan, ngunit isang oras ng matinding alitan at pagtatalo. Ang mga tao ay naiiba sa pagitan ng kanyang Khilafat at Khilafat ni Ibn Abi Sufyan at titingnan sila sa isang kalagayan ng lubos na pagkalito. Ang ilang mga tao ay isinasaalang-alang ang mga ito tulad ng dalawang maliwanag na mga bituin na furqad [ng Ursa Minor] at itinuturing silang pantay sa katayuan. Ang malinaw na katunayan ay ang katotohanan na nasa panig ni [Ali] Al-Murtaza. Ang mga nakipaglaban sa kanya ay mapanghimagsik at mga lumalabag. ” (Sirr-ul-Khilafah, Ruhani Khazain, Tomo 8, [Pagsasalin sa Urdu, pp. 95-96])

Pagkatapos, tungkol sa mga paglilingkod ng apat na Khulafa-e-Rashideen para sa Islam at pangangalagaan ang Banal na Quran at kung paano nila nakamtan ang pagtitiwala na ipinagkaloob sa kanila, sinabi ng Ipinangakong Mesias:

"Mahalagang maniwala na ang Siddiq-e-Akbarra [Hazrat Abu Bakr Siddiq], Hazrat Farooq-e-Umar(ra) [Hazrat Umar Farooq], Hazrat Zhun-Nurain(ra) [Hazrat Usman] at Hazrat Ali Murtaza(ra) ay pawang mga tagapag-ingat ng pananampalataya . Para sa Islam, si Abu Bakr(ra) ay ang pangalawang pagparito ni Adan; katulad din, kung sina Hazrat Umar Farooq(ra) at Hazrat Usman(ra) ay hindi nagpakita ng katapatan sa pagtitiwala na ipinagkaloob sa kanila, magiging imposible para sa amin na isaalang-alang kahit ang isang talata ng Quran na mula sa Allah na Makapangyarihan sa lahat. " (Maktubaat-e-Ahmad, Vol. 2, p. 151, Maktub No. 2, na hinarap kay Nawab Muhammad Ali Khan Sahib(ra))

Na patungkol sa apat na Khulafa, sinabi ng Pangako na Mesias:

"Sa pamamagitan ng Allah, Ang mga ito ay tulad ng mga kalalakihan na, sa suporta ng Pinakamagandang Nilikha [ibig sabihin ang Banal na Propeta(sa], ay mananatiling matatag sa mga larangan ng digmaan, nakatingin sa mukha ng kamatayan. Para sa kapakanan ng Allah, isinuko nila ang kanilang mga ama at anak at pinagputol-putol sa kanilang pinatalas na espada. Pumasok sila sa digmaan laban sa kanilang mga mahal sa buhay at pinutol ang kanilang ulo. Isinuko nila ang kanilang mga ninanasa, kayamanan at maging ang kanilang buhay alang-alang sa Allah. Sa kabila ng napakalaking pagpapakasakit na ito, umiyak sila at nagpahayag ng panghihinayang na ang kanilang mga gawa ay hindi sapat. " Hindi sila nagpakita ng anumang pagmamalaki sa kanilang mabubuting gawa.

"Hindi nila kailanman naranasan ang malalim at matahimik na pagtulog, ngunit sa halip, maiikling oras ng tulog lamang, pahinga na kinakailangan ng kanilang katawan. Hindi nila kailanman hinahangad ang mga luho ng buhay na ito. Paano nga ba posible na ipahayag na sila ay nagkasala ng pang-aapi, pang-aagaw mula sa iba at gumawa ng mga kawalang-katarungan? Ang katotohanan ng bagay na ito ay tuluyan nilang inabandona ang lahat ng mga makamundong hangarin at nagbitiw sa kanilang sarili sa harapan ng Diyos. Sila ang ganap na inialay ang kanilang mga sarili sa daan ng Allah. " (Sirr-ul-Khilafah, Ruhani Khazain, Tomo 8, p. 328 [Pagsasalin sa Urdu, p. 32])

Sa gayon, ito ang totoong pag-unawa sa ranggo at istasyon ng apat na Khulafa na ipinaliwanag sa amin ng Ipinangakong Mesias. Ang isang Muslim ay ituturing na isang tunay na Muslim kapag kinikilala ng isang tao ang ranggo at karangalan ng mga marangal na kalalakihan na ito at sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanilang pagkakaiba-iba [sa ibang mga Muslim] na maaari silang maging bahagi ng isang Ummah. Kung hindi man, ang hidwaan at panloob na mga pagtatalo ay maaaring walang pakinabang sa Islam. Gayunpaman, gagamitin ito ng kaaway sa kanilang kalamangan at sa katunayan, ginagawa nila ito habang sumusaksi tayo sa panahon ngayon. Sa gayon, kung nais ng isang tao na maglingkod sa Islam at may pagnanais na ingatan ito, makakamtan lamang ito sa pamamagitan ng paglakip ng sarili sa mga Lingkod ng Allah, na ipinadala ni Allah na Makapangyarihan-sa-lahat para sa mismong hangaring ito sa kasalukuyang panahon.

Tulad ng nabanggit ko kanina, kasalukuyang dumadaan kami sa buwan ng Muharram; bukas, o kinabukasan, ay 10 Muharram at sa araw na ito, ipinahayag ng Shias ang kanilang damdamin na tumutukoy sa pagkamartir ni Hazrat Hussain(ra). Walang alinlangan, ang paraan kung saan si Hazrat Hussain(ra) ay namatay ay tunay na walang kabuluhan.

Sa mga panahong ito, nang ipahayag ng mga Shias ang kanilang damdamin para kina Hazrat Hussain(ra) at Hazrat Ali(ra) o anumang iba pang oras para sa bagay na iyon, pinaniniwalaan din nila na hindi naintindihan ng Ipinangakong Mesiyas at ng kanyang Jamaat ang totoong katayuan ng pamilya ng Banal na Propeta(sa). Ang Komunidad ng Ahmadiyya ay palaging itinatama ang maling kuru-kuro na ito. Mula sa mga pahayag ng Ipinangakong Mesiyas, ilan sa mga nabanggit ko ngayon, malinaw na mauunawaan ng isa kung ano ang ranggo at karangalan ni Hazrat Ali(ra) sa paningin ng Ipinangakong Mesiyas. Sa parehong panahon, isinasaalang-alang din namin ang katotohanan ng tatlo pang Khulafa.

Sa anumang kaso, na may pagsangguni sa mga sulatin at kasabihan ng Ipinangakong Mesiyas, babanggitin ko ngayon ang mataas na ranggo at karangalan ng pamilya ng Banal na Propeta na ipinaliwanag ng Ipinangakong Mesiyas(as) at ang payo na ibinigay niya sa kanyang pamayanan.

Sa kanyang aklat, Sirr-ul-Khilafah, ang Ipinangakong Mesiyas ay sumulat patungkol kay Hazrat Ali(ra) at sa kanyang pamilya:

"Hikayatin niya ang iba na alisin ang mga paghihirap ng mga walang magawa. Mag-uutos siya na pakainin ang mahirap at nangangailangan. Kasama siya sa mga pinarangalan ng pagiging malapit ng Diyos at ang pinakamahalagang tao na uminom mula sa bukal ng karunungan ng Quran at binigyan ng malalim na pag-unawa at pananaw tungkol sa mga kasalimuotan ng Quran. "

Nagsaad ang ipinangakong Mesiyas na:

"Nakita ko siya" ibig sabihin, Hazrat Ali(ra), "hindi sa isang panaginip, ngunit sa isang gising na kalagayan. Nakilala ko siya sa isang pangitain [kashf] at habang nasa kalagayang ito, ipinagkaloob sa akin ni Hazrat Ali(ra) ang komentaryo ng Aklat ng Allah, ang Mababatid ng Hindi Makikita, at sinabi, 'Ito ang aking komentaryo, at ngayon ay ipinagkaloob sa iyo ; magalak para sa ipinagkaloob sa iyo. ’

"Sa gayon, iniunat ko ang aking kamay at kinuha ang komentaryo at pinasalamatan ang Allah, ang Makapangyarihan at Pinakamagaling sa Lahat ng Bagay. Natagpuan ko si Hazrat Ali(ra) na may magandang wangis, nagtataglay ng kagalingang moral, mapagpakumbaba, malakas, at may nagliliwanag na mukha.

"Pinatutunayan ko, na may panunumpa, na nakilala ako ni Hazrat Ali(ra) na may dakilang pag-ibig at pagmamahal. Naiparating sa akin na kilala niya ako at may kamalayan sa aking mga paniniwala at alam din niya na ang aking mga pananaw at paniniwala ay taliwas sa mga paniniwala ng mga Shias. Ngunit hindi siya kailanman nagpahayag ng anumang uri ng hindi kasiyahan o hindi pag-apruba dito, ni tumalikod sa akin. Sa halip ay nakilala niya tulad ng minamahal at ipinakita sa akin ang labis na pagmamahal tulad ng isang tunay at taos-pusong kaibigan na gagawin ito.

"Siya ay sinamahan nina Hassan(ra) at Hussain(ra) at ng Pinuno ng mga Sugo, ang Tatak ng mga Propeta(sa). Kasama rin nila ang isang napakaganda, matuwid na dalaga na may mataas na katayuan; siya ay pinili, dalisay, marangal at karapat-dapat igalang: ang kanyang panloob at panlabas na mga katangian ay binigyan ng espirituwal na ilaw. Natagpuan ko siya na nasa kalagayan ng kalungkutan, na sinusubukan niyang pigilan. Naiparating sa akin na siya ay si Fatimah al-Zahra.

"Nakahiga ako habang papalapit siya sa akin at umupo sa tabi ko. Inilagay niya ang aking ulo sa kanyang hita at siya ay napakabuti sa akin. Napansin kong siya ay nalulungkot at nag-aalala dahil sa aking mga kaguluhan, tulad ng mga ina ay nababahala dahil sa mga pagdurusa ng kanilang mga anak. "

Ang maulvis [clerics] na dumungis sa isipan ay nagbigay ng paratang laban sa kalatas na ito ay isinulat ng Ipinangakong Mesiyas na inilagay ni Hazrat Fatimah(ra) ang kanyang ulo sa kanyang hita. Ang Ipinangakong Mesiyas ay nagpahayag ukol sa konteksto ng kung paano ipinapakita ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak; gayunman, paano ito maipapaliwanag sa mga tao na ang kanilang isip ay nadumhan. Kapag naririnig ng mga ordinaryong Muslim ang kanilang mga pahayag, iniisip nila na si Hazrat Fatimah(ra) ay nasairaan ng puri, labag sa kalooban Diyos. Higit na nilinaw ito ng Ipinangakong Mesiyas sa pagsasabing ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal tulad din ng isang ina [sa kanyang anak].

Gayunpaman,sa karagdagang pahayag ng Ipinangakong Mesiyas:

" Ipinarating sa akin na ang aking kaugnayan sa kanya", tumutukoy kay Hazrat Fatimah(ra), "ay tulad ng isang espiritwal na anak. Nakintal sa aking isipan na ang kanyang kalungkutan ay pahiwatig ng pag-uusig na daranas ko sa mga kamay ng aking bayan, mga kababayan at mga kaaway. Pagkatapos ay lumapit sa akin sina Hassan(ra) at Hussain(ra) at ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa akin tulad ng mga kapatid at kinilala ako tulad ng may malugod na pagbati. Ang pangitain na ito ay isa sa mga naranasan ko habang ako ay gising at naganap ito maraming taon na ang nakalilipas. Mayroon akong natatanging pakikipag-ugnay kina Hazrat Ali(ra) at Hazrat Hussain(ra), kung saan ang Diyos lamang, ang Panginoon ng silangan at kanluran, ang nakakaalam ng tunay na katotohanang ito. Sa katunayan, mahal ko si Hazrat Ali(ra) at ang kanyang mga anak na lalaki. Kaaway ako ng isa na kanilang kalaban. Gayunpaman, ako ay patas, at hindi rin ako mula sa mga mapang-api. Hindi posible para sa akin na tumalikod sa inihayag sa akin ng Allah na Makapangyarihan sa lahat at hindi ako kasama ng mga lumalabag. ” (Sirr-ul-Khilafah, pagsasalin ng Urdu, pp. 110-112))

Sa isa pang okasyon, sinabi ng Ipinangakong Mesiyas:

"Sa tulang ito [qaseeda] na isinulat ko na may kaugnayan sa Hazrat Imam Hussain(ra) at Propeta Jesus(as) ay hindi gawa ng anumang pagsisikap ng tao", sa halip ito ay isiniwalat sa Ipinangakong Mesiyas ng Allah na Makapangyarihan. "Ang pinaka-kasuklam-suklam ay ang indibidwal na nagsasalita ng masama laban sa ganoong perpekto at matuwid na mga indibidwal. Ako ay may kumpletong paniniwala na hindi isang solong tao