top of page

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as): Ang Natatangi at Nakatataas na Katangian ng Banal na Quran

Updated: Apr 4, 2023

Khutbah sa Biyernes na ibinigay ni Hazrat Mirza Masroor Ahmad (atba), March 17, 2023

TANDAAN: Buod lamang ng Khutbah Huzoor

Ang Sermon ng Biyernes ay ibinigay sa Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK

Mga Kahusayan ng Banal na Qur'an – Pagninilay-nilay sa Perpektong Salita ng Diyos

Pagkatapos bigkasin ang Tashahhud , Ta'awwuz at Surah al-Fatihah , Huzoor, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (atba) ay nagsabi na patuloy siyang magsasalita tungkol sa tunay na katayuan ng Banal na Qur'an.

Tunay na Ipinapaliwanag ng Banal na Qur'an ang Layunin ng Relihiyon

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagpaliwanag kung ano talaga ang relihiyon ayon sa Banal na Qur'an at ang epekto nito sa sangkatauhan. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsabi na ang mga Ebanghelyo ay hindi sumasagot sa kung ano ang epekto ng relihiyon sa sangkatauhan, gayunpaman, ang Banal na Qur'an ay nagpapaliwanag na ang relihiyon ay hindi naglalayong ilarawan ang isang mahinang tao bilang isang taong malakas. Sa halip, ang layunin ng relihiyon ay gabayan ang isang tao na gamitin ang kaniyang bigay-Diyos na kakayahan at lakas sa angkop na panahon at lugar. Ang relihiyon ay walang kapangyarihang baguhin ang mga likas na katangian, ngunit tumutulong lamang na ipakita ang mga katangiang iyon sa mga angkop na panahon. Hindi binibigyang-diin ng relihiyon ang paggamit ng awa o pagpapatawad, ngunit sa halip ay binibigyang-diin ang balanse.

Ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na ang isang tao na hindi nagpapakita ng nararapat na mga aksyon sa tamang oras at lugar ay nagkakamali. Halimbawa, kung ang isang makapangyarihang tao ay patuloy na malupit sa iba habang ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan ay mali. Ang kanyang kapangyarihan o mga katangian ay hindi masama, ngunit ang kanyang mga aksyon ay masama.

Isang Lunas para sa Lahat ng Karamdaman

Higit pa rito, ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na ang isa sa mga layunin ng kanyang pagdating ay upang patunayan ang katotohanan ng Banal na Qur'an. Sinabi niya na ang mga Muslim ay hindi nakakaunawa sa Qur'an, at ngayon ay ninanais ng Diyos na ipakita ang tunay na kahulugan ng Banal na Qur'an. Ang mga turo ng Qur'an ay tulad na walang sinuman ang maaaring tumutol sa kanila, at ang mga ito ay napakaperpekto na kahit ang mga pilosopo ay hindi makakahanap ng mali sa kanila.

Habang pinapayuhan ang komunidad na pag-isipan ang Banal na Qur'an, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsabi na ang Qur'an ay naglalaman ng mga detalye ng lahat ng mabuti at masama, gayundin ang mga hula tungkol sa hinaharap at higit pa. Ang Banal na Qur'an ay nagpapakita ng isang relihiyon na walang kapintasan at kung saan ang isang tao ay makakaranas ng mga pagpapala. Hindi ginawang perpekto ng mga Ebanghelyo ang relihiyon. Sa karamihan, ang mga turo ng mga Ebanghelyo ay kailangan ayon sa panahon ni Propeta Hesus (as), ngunit hindi ito mailalapat sa ibang panahon. Tanging ang Banal na Qur'an lamang ang naglalaman ng lunas sa lahat ng mga karamdaman, at mga aral upang pagyamanin ang mabubuting katangian. Kaya, dapat tayong kumilos dito.

Ang Pangangailangan na Pagnilayan ang Banal na Qur'an

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay higit pang nagsasaad na dapat nating iwasan ang pagsali sa iba't ibang tradisyonal na paraan ng pagsusumamo at sa halip ay ilaan ang panahong iyon nang mas angkop sa pagninilay sa Banal na Qur'an.

Ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nagsabi na ang ilang mga tao ay nakikibahagi sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagsusumamo nang hindi nalalaman ang tunay na kahulugan ng kanilang ginagawa. Sa halip, mas kapaki-pakinabang na gugulin ang oras na iyon sa pagninilay sa Banal na Qur'an, na magreresulta sa espirituwal na pag-unlad. Ang mga di-Ahmadi na Muslim ay nagpakilala ng maraming inobasyon sa pananampalataya dahil dito, at ang ilang mga Ahmadi ay naimpluwensyahan din. Kaya, dapat nating bigyan ng higit na pansin ang pag-aaral at pagbigkas ng Banal na Qur'an.

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na sa susunod na linggo, magsisimula na ang Ramadan . Lahat tayo ay dapat magbigay ng espesyal na atensyon sa pag-aaral ng Banal na Qur'an.

Pagkatapos ay binanggit ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as), na nagsabi na kung ang puso ng isang tao ay matigas at magaspang, maaari itong palambutin sa pamamagitan ng Banal na Qur'an. Saanman may nabanggit na panalangin, ang isang mananampalataya ay gumagawa ng parehong panalangin sa kanyang sariling pabor. Ang Qur'an ay katulad ng isang hardin, kung saan ang isang mananampalataya ay pumulot ng bulaklak mula sa isang lugar, pagkatapos ay lumipat sa ibang lugar at pumulot ng isa pang bulaklak para sa kanyang sarili. Kaya, dapat nating samantalahin ang bawat pagkakataon sa Banal na Qur'an upang matamo natin ang espirituwal na pag-unlad. Kung saan ang Banal na Qur'an ay nag-utos na magpakita ng isang moral, dapat nating gawin ito, at kung saan ang Qur'an ay nagbabawal sa isang partikular na gawain, dapat nating pigilan ang ating mga sarili sa paggawa nito.

Dalawang Paraan kung saan ang Isa ay Pinagkaitan ng mga Pagpapala ng Qur'an

Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) ang dalawang paraan kung saan ang isang tao ay nagiging tutol sa Banal na Qur'an. Ang dalawang paraan ay lantaran at patago. Ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na ang isang tao ay nagpapakita ng pag-iwas sa Banal na Qur'an sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Kapag tayo ay nagpapakita ng pisikal na pag-ayaw sa Banal na Qur'an, nangangahulugan ito na hindi natin ito binibigkas. Ginagawa ito ngayon ng maraming Muslim, at sa kabila ng pagtawag sa kanilang sarili na mga Muslim, sila ay lubos na walang kamalayan sa Banal na Qur'an. Ang ikalawang paraan ng pagpapakita ng pag-ayaw sa Banal na Qur'an ay ang hindi niya nakinabang sa patnubay at pagpapala nito, sa kabila ng pagbigkas nito. Kaya, dapat nating subukang iligtas ang ating sarili mula sa pagiging tutol sa Banal na Qur'an sa anumang paraan.

Sinabi ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) si Imam Ja'far, na iniulat na nagsabi na binibigkas niya ang Banal na Qur'an nang labis na nagsimula siyang magkaroon ng mga paghahayag. Ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na bagama't walang sinasabi kung talagang ginawa niya ang gayong pahayag, ang katotohanan ay napakaposible na ang isang tao ay nagsimulang tumanggap ng paghahayag sa pamamagitan ng mga pagpapala ng Banal na Qur'an.

Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na maraming mga sekta ng Muslim ang nakakuha ng kanilang sariling mga kahulugan ng Qur'an, at sa gayon ay naglabas ng mga aral mula sa Banal na Qur'an na hindi tama. Isinalaysay ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) ang isang pangyayari mula sa panahon ni Hazrat Umar (ra). Minsan, si Hazrat Umar (ra) ay gumagawa ng desisyon at isang matandang babae ang nagsabi na ito ay salungat sa nabanggit sa hadith. Sinabi ni Hazrat Umar (ra), "Hindi ko maiiwan ang Banal na Qur'an para sa [salaysay ng] isang matandang babae." Binigyang-diin niya ang natutuhan niya mula sa mga salita ng Diyos at inuna ang mga ito kaysa sa mga salita ng isang babae. Kung hindi natin ito gagawin, ang mga pagbabago ay laganap sa Islam na maglalayo sa atin sa mga tunay na aral nito.

Ipinaliwanag ng Huzoor (aba) na ang karamihan sa mga Muslim ngayon ay nababalot ng kamangmangan, dahil maaari nilang bigkasin ang Banal na Qur'an, ngunit hindi binibigyang halaga ang pagkilos dito. Ang karamihan sa mga Muslim ay ginagabayan ng kanilang tinatawag na mga kleriko at iskolar, gayunpaman hindi natin matatagpuan ang Islam sa kanila, at iyon ay dahil sa kanilang pag-ayaw sa Banal na Qur'an at mga inobasyon na kanilang dinala sa pananampalataya. Sa kabila nito, sinisisi pa rin nila kaming mga Ahmadi.

Ang mga Aksyon ay Kinakailangan para sa Espirituwal na Pag-unlad

Ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na ang mga hindi kumikilos ayon sa Banal na Qur'an ay hindi kailanman makakakita ng pag-unlad at tagumpay. Hindi ipinagbawal ng Allahu Ta’ala ang pagsasagawa ng makamundong gawain, ngunit hindi ito dapat maging layunin natin. Ang layunin natin ay maging isang mananamba sa Diyos at kumilos ayon sa Kanyang mga turo. Ito ang dahilan kung bakit umiiral ang utos ng Zakat, upang ang ating kayamanan ay hindi lamang tumupad sa ating mga makamundong pagnanasa bagkus ay dumaan din sa Diyos at pananampalataya.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsasaad na ang Qur'an ay isang sako ng mga hiyas, gayunpaman ang mga tao ay hindi nakakaalam nito. Ang mga tao ay hindi nakatuon nang mabuti sa Qur'an gaya ng kanilang gagawin sa ibang mga bagay. May isang makata sa Batala na nagsusulat ng isang Persian couplet. Isinulat niya ang unang taludtod, pagkatapos nito ay labis siyang nabagabag na wala siyang mahanap na angkop na pangalawang taludtod. Nagtungo siya sa isang tailor at nag-aksaya ng oras dahil nasa kanyang tula ang kanyang isip, at pagkatapos na pagalitan ng tailor sa pag-aaksaya ng kanyang oras, nakapagsulat siya ng pangalawang taludtod na nasiyahan siya. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagpapaliwanag na hindi natin ginagawa ang parehong pagsisikap gaya ng makata na ito sa pag-unawa sa Banal na Qur'an, gayunpaman dapat natin.

Pagkatapos ay sinabi ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na kung saan ang Banal na Qur'an ay nagbibigay ng kautusan, ito ay nagbibigay din ng patunay at katibayan ng kapakinabangan ng kautusang iyon. Walang panlilinlang at kasinungalingan ang maaaring umiral sa harap ng Banal na Qur'an, at ito ang dahilan kung bakit ang sinumang huwad ay hindi maaaring tumayo laban sa atin, kahit na sa diskurso. Tayo ay biniyayaan sa pamamagitan ng Banal na Qur'an ng mga katotohanang hindi matututulan.

Higit pa rito, Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as), na nagpaliwanag na sa pamamagitan ng pagsunod sa Banal na Qur'an, mahahanap natin ang Diyos. Sinabi niya na mayroon tayong isang propeta kung saan ipinahayag ang perpektong turong ito. Sa mga araw na ito, marami ang sumusunod sa mga paraan ng mga mistiko at nagpapakasawa sa tradisyonal na mga pagsusumamo, gayunpaman, ang mga pamamaraang ito ay maglalayo sa atin sa tamang landas. Dapat nating sundin ang Banal na Propeta (saw) na nagpakita ng perpektong mga turo ng Banal na Qur'an, at saka lamang natin matamo ang susi sa pagbubukas ng pinto sa Diyos.

Isang Kasulatan na Nagbubuklod sa Lahat ng Tao

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsasaad na ang Banal na Qur'an ay nagtatag ng kapayapaan sa pagitan ng lahat ng tao dahil ginagawa nitong obligado sa tao ang paniniwala sa lahat ng mga propeta. Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagbigay din ng hamon para sa sinuman na maglabas ng aklat na nagtatatag ng kapayapaan sa katulad na paraan. Ang Banal na Qur'an ay mayroon ding kalidad ng pagkakaroon ng isang sistematikong kaayusan na nagdaragdag sa kahusayan at pagpapahayag nito. Ang isang bagay na random sa pagkakasunud-sunod ay hindi maaaring mahusay magsalita, gayunpaman, ang Banal na Qur'an ay nasa perpektong pagkakasunud-sunod, gumagamit ng magandang wika at hindi nag-iiwan ng anuman kapag nagpapaliwanag ng isang bagay. Kahit na ang mga sobra-sobra sa pagpapakita ng kaayusan ay hindi karapat-dapat. Ang Qur'an, sa kabilang banda, ay balanse at perpekto, at dahil ito ay salita ng Diyos, ito ay dapat na magaling magsalita.

Dalawang himala ng Banal na Qur'an

Habang binabanggit ang dalawang himala ng Banal na Qur'an, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsasaad na ang Muslim Ummah ay pinagkalooban ng dalawang himala. Ang una ay ang aktuwal na mga salita ng Qur'an na perpekto at mahusay magsalita nang hindi nasusukat. Ang pangalawa ay ang epekto at lakas ng Banal na Qur'an. Kung ang kapangyarihan at epekto ng Qur'an ay nawawala, ang Muslim Ummah ay pagkakaitan ng maraming mga palatandaan at mga himala na ipinagkaloob dito.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsasaad pa na ang mga sumusunod sa Banal na Qur'an ay nagsimulang makaranas ng kaligtasan sa mismong mundong ito. Ang Qur'an ay nagpapadalisay sa bawat isa mula sa kanilang mga kamalian at nag-aalis ng lahat ng kanilang mga pagdududa at kahinaan. Ang mga salita nito ay kumpleto sa mga katotohanan at kaalaman sa antas na anumang pag-aalinlangan sa puso ng mga tao, gayunpaman, upang makinabang mula dito kailangan nating sikaping maunawaan ito.

Ang Banal na Qur'an ay naglalaman ng lahat ng liwanag na kinakailangan sa pagharap sa mga kadiliman sa panahong ito. Ang mga turo nito ay nagniningning tulad ng araw, at mayroon itong lunas sa lahat ng espirituwal na sakit sa loob nito. Walang banal na patnubay ang naiwan dito, at ang sinumang sumusunod dito ay ganap na naglilinis ng kanyang puso at nagtatatag ng pakikipag-isa kay Allah. Pagkatapos noon, ang isang tao ay nagsisimulang maranasan ang Diyos at sa harap ng kahirapan, ang kanilang mga panalangin ay sinasagot ng Diyos. Kahit na ang isang tao ay nagdarasal ng isang libong beses sa kahirapan, sinasagot ng Diyos ang gayong tao nang may pag-ibig ng isang libong beses. Sa pamamagitan ng mga turo nito, ang isang tao ay dinadalisay sa lahat ng kahinaan ng tao at napupuno ng kadalisayan.

Ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na wala tayong mas perpektong aklat sa ating pag-aari na walang anumang pagdududa. Sinabi pa niya na sa simula, ang Allahu Ta’ala ay nagpadala ng patnubay sa bawat bansa nang paisa-isa. Pagkatapos, nang Kanyang naisin na ang sangkatauhan ay magkaisa upang ipakita ang Kanyang sariling pagkakaisa, Kanyang inihayag ang Banal na Qur'an. Pinag-isa niya ang mga bansa, mga tao at mga wika ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Banal na Qur'an.

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na sa mga araw na ito, nakikita natin ito sa makamundong pananaw dahil ang mundo ay naging isang pandaigdigang nayon. Gayunpaman, nagkakaisa tayo sa wika sa pamamagitan ng Banal na Qur'an dahil ginagamit natin ang wikang Arabe sa ating mga panalangin, anuman ang pinanggalingan natin.

Ang Pabor ng Qur'an sa Nakaraang mga Kasulatan at Mga Propeta

Ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na ang Banal na Qur'an ay gumawa ng isang malaking pabor sa mga turo at mga propeta ng nakaraan dahil ito ay ginawa ang kanilang mga anecdotal account sa mga iskolar na turo. Kaya, ang mga kuwento at mga salaysay ng mga propeta ng nakaraan ay hindi tunay na mauunawaan nang hindi binabasa ang Banal na Qur'an. Ang dahilan kung bakit sinasalungat tayo ng mga tao at ang mga turo ng Banal na Qur'an ay dahil nais nating ipakita ito sa paraang ito ay ipinahayag ng Diyos.

Ang kadakilaan ng Qur'an ay sa katotohanang naglalaman ito ng mga aral na wala kahit saan sa Torah at mga Ebanghelyo, at malalaman lamang natin ang tungkol dito kung ating babasahin at susuriin ang mga pahina ng Banal na Qur'an. .

Ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na ang Banal na Qur'an ay puno ng patnubay at mga utos mula sa Allahu Ta’ala na nagsisilbing mas mahusay sa atin. Kaya, habang binibigkas ang Banal na Qur'an, dapat nating hanapin ang patnubay na ito at kumilos ayon sa mga utos na makikita natin dito.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagpapaliwanag pa na ang Banal na Qur'an ay walang pantaong input at perpekto sa lahat ng bagay dahil ito ay mula sa Diyos Mismo. Sa katunayan, binilang ng Allah na Makapangyarihan sa lahat ang bawat titik nito. Kaya naman, ito ay naprotektahan mula sa pagbabago. Nakikita natin na ang mga turo ng Banal na Qur'an at ang mas malalim na kahulugan nito ay buo pa rin hanggang ngayon.

Ang mga Bagong Kahulugan ng Banal na Qur'an ay Nagpapakita ng Kanilang Sarili Ayon sa Pangangailangan ng Panahon

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsasaad pa na ang Banal na Qur'an ay nagpapakita ng mga turo nito ayon sa pangangailangan ng panahon. Sa panahong ito, dahil maraming kapangyarihan ng Dajjali at iba pang mga pakana upang iligaw ang sangkatauhan mula sa Diyos, nakita natin ang kinakailangang gabay upang labanan ang mga kapangyarihang ito sa loob ng Banal na Qur'an. Kaya, ang patnubay na ito ay maaaring nakatago sa mga nauna sa atin, ngunit ngayon, sila ay naging maliwanag. Ang Banal na Qur'an ay isang aklat na mananatili hanggang sa Araw ng Paghuhukom dahil ito ay nakakakuha ng mga turo ayon sa pangangailangan ng panahon.

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsasaad pa na ang mga turo at kaalamang ito ay hindi nagmumula sa Banal na Qur'an nang hindi kinakailangan, sa halip, ang mga ito ay nagpapakita sa perpektong oras at kapag sila ay higit na kinakailangan.

Sinabi ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na hindi dapat isaalang-alang ng isang tao na natutunan na nila ang buong Qur'an matapos itong bigkasin. Sa halip, pagkatapos basahin at pag-aralan ito ng isang beses, dapat nating gawin itong muli at mapapansin natin na ang ating kaalaman ay nag-mature na at ang natutunan natin sa nakaraan mula dito ay isang napaka-basic na pag-unawa lamang. Kaya, ang isa ay patuloy na matututo at umunlad taon-taon kung pag-aaralan nila ang Banal na Qur'an sa ganitong paraan.

Ang kaalaman sa Banal na Qur'an ay nagbubukas lamang sa mga dalisay at banal, at nag-aaral nito nang may bukas na puso. Binanggit ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay pinagkalooban ng mahusay na pang-unawa sa Banal na Qur'an, at dapat nating pag-aralan ito sa liwanag ng kanyang mga isinulat upang magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kahulugan nito.

Ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na ang Banal na Qur'an ay naglalaman ng patnubay para sa mga tao sa lahat ng antas ng pang-unawa. Ang ilan ay maaaring may mas kaunting kakayahan kaysa sa iba, gayunpaman, hindi sila pinagkaitan ng Banal na Qur'an. Naglalaman ito ng mga turo para sa lahat ng tao at para sa lahat ng oras na darating. Ang kadakilaan ng Banal na Qur'an ay maitatag lamang sa mundo kung ating kikilos ito, at dapat nating ibahagi ang kaalaman nito sa iba.

Pagkatapos ay binanggit ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) na nagsasaad na yaong mga makasalanan ay haharap sa kapahamakan. Ito ang dahilan kung bakit ang Dakilang Allah ay nagpadala ng Kanyang mga propeta at mga turo, upang ang sangkatauhan ay maligtas mula sa kapahamakan. Kaugnay nito, ganap na tinutupad ng Banal na Qur'an ang layuning ito ng pagliligtas sa sangkatauhan at paggabay nito tungo sa kaligtasan. Yaong mga tumalikod sa Qur'an at sa Banal na Propeta (saw) ay nasa impiyerno.

Ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nagsasaad na paanong ang isang tao na may hawak na paniniwala tulad ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay hindi magpaparangal sa Islam at sa Banal na Propeta (saw)? Nawa'y bigyang-daan ng Allah na Makapangyarihan ang iba na maunawaan din ito. Nawa'y mapalaya ang mga Muslim mula sa mga bitag ng mga kleriko ng Muslim at kilalanin ang Imam ng kapanahunan.

Ang Paraan kung saan Pinangangalagaan ng Makapangyarihang Diyos ang Banal na Qur'an

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsasaad na ang Allah na Makapangyarihan sa lahat ay nangako sa Kanyang sarili na pangangalagaan ang Banal na Qur'an. Nangangahulugan ito na kapag ang mga turo ng Banal na Qur'an ay hindi naiintindihan o napagkamalan, ang Allah na Makapangyarihan ay magtatalaga ng isang taong magpapalaganap ng tunay na mga aral ng Qur'an. Alinsunod sa pangakong ito, ipinadala ng Allahu Ta’ala ang Hadhrat Masih Mau’ud (as).

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay nagsasaad na napakahalaga na tingnan natin ang kalagayan ng ating panahon. Sinisikap ng Dajjal na hikayatin ang mundo mula sa pananampalataya, at ito ay upang labanan ang mga kapangyarihang ito na dumating ang Hadhrat Masih Mau’ud (as). Kaya, sa halip na sisihin siya, dapat matanto ng mga tao ang pangangailangan ng oras.

Ipinaliwanag ng Hadhrat Masih Mau’ud (as) na ang layunin ng Banal na Qur'an ay baguhin tayo mula sa hayop tungo sa tao, at mula sa tao tungo sa moral na tao. Higit pa rito, binabago tayo nito mula sa moral na mga tao tungo sa maka-Diyos na mga tao.

Binanggit ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) na isang Hudyo ang nagsabi sa kanya na bagaman siya ay hindi isang Muslim, siya ay naniniwala na ang Banal na Propeta (saw) ay isang propeta. Ang dahilan ay ang kalagayan ng mga Arabong Bedouin ay nakalulungkot, at pagkatapos ng pagdating ng Banal na Propeta (saw) at ang paghahayag ng Banal na Qur'an, sila ay ganap na nagbago.

Habang pinapayuhan ang kanyang komunidad na sumunod sa Banal na Qur'an, ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay gumawa ng isang takda sa ikaanim na kondisyon ng Bai'at . Sinabi niya na ang sinumang nangako ng katapatan sa kanya ay iiwas sa pagsunod sa mga tradisyon at ritwal at susunod sa mga utos ng Banal na Propeta (saw) at ng Banal na Qur'an.

Walang Maaaring Idagdag o Ibawas sa Banal na Qur'an

Ang Hadhrat Masih Mau’ud (as) ay higit pang nagsasaad na hindi natin mababago ang anuman mula sa loob ng Banal na Qur'an o magdagdag dito. Ang mga nagsisikap na gawin ito o inaakusahan tayo sa paggawa nito ay dapat maglabas ng katibayan, dahil tayo ay mga tao na mahigpit na sumusunod sa itinuro sa atin ng Banal na Propeta (saw). Ang Banal na Propeta (saw) ay hindi kailanman nagdagdag, o nagbawas sa mga turo ng Banal na Qur'an, at sinusunod namin siya. Kung ginawa natin ito, tiyak na mananagot tayo.

Sa huli, ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na nawa'y bigyang-daan ng Allah na Makapangyarihan ang lahat ng mga Ahmadi na maunawaan ang Banal na Qur'an at makinabang mula sa mga turo nito.

Apela para sa Panalangin para sa mga Ahmadi sa Burkina Faso at Bangladesh

Bukod dito, hinimok ng Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ang lahat ng Ahmadi na ipagdasal ang mga Ahmadi ng Pakistan at ang estado sa bansa. Hinikayat din niya ang mga miyembro ng Jamaat na ipagdasal ang mga Ahmadi ng Burkina Faso at Bangladesh, kung saan nagdudulot ng kaguluhan ang mga Muslim na kleriko para sa kanila. Ang Hadhrat Amirul Mu'minin (aba) ay nanalangin na ang Allahu Subhanuhu-wa-Ta’ala ay bigyang-daan ang lahat ng mga Ahmadi na makinabang mula sa paparating na buwan ng Ramadan at makinabang mula sa mga turo ng Banal na Qur'an.

Buod na inihanda ng The Review of Religions


Comments


bottom of page