ANG IPINANGAKONG TAGAPAGLIGTAS

Ang Tagapagbago o Tagapag-ayos Para sa Ating Panahon

Ang Kanyang Buhay

 

Ang Ipinangakong Mesiyasas ay isinilang sa isang marangal na pamilya sa Qadian, India.

 

Mula sa murang gulang, siya ay mayroong marubdob na interes sa relihiyon. Siya ay nakilala rin sa kanyang katapatan, pagiging mahabagin at paninindigan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang kaalaman at pang-unawa sa relihiyon at pagsasagawa nito ay lumalim.

 

Bilang isang Muslim, mahigpit siyang naniwala na ang lahat ng relihiyon ay tunay mula sa kanilang pinagmulan at sinikap niya na laging iangat ang dignidad ng lahat ng relihiyon at ng kanilang mga propeta.

Ang kanyang masigasig na pagtatanggol sa relihiyon ay nagbunga ng biyaya galing kay Allah at siya ay nakatanggap ng pahayag tungkol sa kanyang pagtatalaga mula kay Allah noong 1882. Siya ay nagpatuloy na tumanggap ng biyaya ng pahayag habang siya ay nabubuhay at noong 1889, sa ilalim ng Banal na patnubay, itinatag niya ang komunidad ng Muslim Ahmadiyya. Kanyang ipinahayag din na siya ang Ipinangakong Mesiyas na hinihintay ng mga tagasunod ng lahat ng mga relihiyon. Mula noon, ang komunidad ay nagpapalaganap ng mapayapang mensahe ng Islam sa buong mundo.

2016-08-01-MTA-Africa-Launch-001.jpg
 
hazrat-mirza-ghulam-ahmad--companions-iv

“Ihahatid ko ang Iyong mensahe

sa bawat sulok ng Daigdig”

 

 

 

Ang Banal na pangakong ito ay ipinahayag sa Ipinangakong Mesiyasas, nagbibigay katiyakan na siya ay magtatagumpay sa kanyang misyon.  Ito ay natupad sa maraming paraan- ang komunidad ay naitatag ngayon sa buong mundo at sa pamamagitan ng global satellite TV channel MTA International, ipinaaabot nito ang mapayapang mensahe ng Islam. Isinalin din nito ang Banal na Qur’an sa 67 na wika upang makinabang ang mga tao mula sa mga turo nito. more on mta...

mta 25.jpg

Ang Kanyang Tagumpay

 

Sa kanyang hindi mabilang na mga propesiya, ang Ipinangakong Mesiyasas ay nagpahayag ng kahanga-hangang paglago ng komunidad. Mula noong 1889 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1908, sampu- sampung libong   tao ang tumanggap sa kanya. Ang biyayang pag-unlad na ito ay nagpatuloy sa pamamagitan ng kanyang mga Khalifa (mga ispirituwal na kahalili na sumunod sa kanya).

 

Sa kasalukuyan, sa ilalim ng panlimang kahalili, ang komunidad ay isang tunay na pandaigdigang komunidad na mayroong milyon- milyong kasapi sa mahigit na 203 na bansa.

 

“Ako ay narito upang itanim ang binhi na itinanim sa pamamagitan ng aking kamay. Ngayon, ito ay tutubo at lalago at walang sinumang makapipigil sa pagtubo nito.”

(Pahayag ng Ipinangakong Mesiyasas,

sa tagumpay ng kanyang mapayapang pagpapanumbalik ng Islam) 

baiat18.jpg

Bakit kailangan ng mundo ang isang Tagapagbago/Tagapag-ayos?

 

 

Sa kabuuan ng kasaysayan, ginagabayan ni Allah (salitang Arabe na tumutukoy sa Iisang Diyos) ang sangkatauhan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang ibang mga propeta ay nagdala ng mga batas at mga turo samantalang ang iba naman ay sumunod at nagbigay-buhay sa mga naunang turo sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga maling pang-unawa at maling pagpapaliwanag na lumitaw sa paglipas ng panahon.

 

Ipinapahayag ng Islam na ito ang pinakahuli at ang kumpletong relihiyon para sa sangkatauhan, kasama ang Banal na Qur’an bilang pinakahuling Banal na kasulatan. Subalit hindi ito nangangahulugang ang sangkatauhan ay umabot din sa perpektong antas at hindi na nangangailangan pa ng isang tagapagbago o tagapag-ayos.

 

Katulad ng mga naunang tagasunod ng ibang relihiyon, ang tagasunod ng Islam ay lumayo din mula sa Banal na pahayag. Makatuwiran lamang na magpadala si Allah ng isang propeta sa panahong ito upang gabayan ang sangkatauhan pabalik sa tunay na turo ng Islam.

 

Sa pagpapasiglang muli ng mga turo ng Islam sa halip na dagdagan ito, ang sinugong propeta ay sumusunod sa yapak ng Propetang Muhammadsa, ang propeta ng Islam.

 

 

Ang Tagapagbago/Tagapag-ayos ba ay para lang sa mga Muslim?

 

Ang mga propesiya tungkol sa pagkakaroon ng isang tagapagbago o tagapag-ayos ay hindi natatangi lang sa Islam. Ang ibang banal na relihiyon ay naniniwala rin sa mga propesiya tungkol sa pagdating ng isang tagapagbago sa huling araw. Subalit ang maraming mga tagapagbago ay magdudulot ng kalituhan. Upang mamayani ang tunay na kapayapaan, ang mga propesiyang ito ay nangangailangang tumukoy lamang sa iisang tagapagbago na magtitipon sa sangkatauhan sa ilalim ng isang mensahe ng kapayapaan.

 

Ang panunumbalik ng kapayapaan ay sa pamamagitan ng panunumbalik ng Islam dahil ang turo nito ay walang hangganan at walang katapusan at walang kaparis ang nagtataglay nitong katotohanan tungkol sa mga nakaraang relihiyon. Kung kaya ang tagapagbago  na pinakahihintay ng mga Muslim ay siya ring tagapagbagong hinihintay ng mga tagasunod ng ibang Banal na relihiyon.

 

Ipinahayag ni Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), sa ilalim ng Banal na patnubay na siya ang tagapagbago na itinalaga para sa huling araw ayon sa katuparan ng propesiya tungkol sa Ipinangakong Mesiyas at Imam Al Mahdi (ang Pinatnubayang Pinuno na ipinahayag sa Islam). Ang kanyang pagdating ay tumupad sa propesiyang kaugnay ng pangalawang pagdating ng Banal na Propeta ng Islamsa at muling pagdating ni Hesusas, Krishnaas, Buddhaas at iba pang propeta ni Allah.

 

 

Ang Kanyang Gawain

 

Ang Ipinangakong Mesiyasas ay isang kagalang-galang na manunulat at siya ay sumulat ng mahigit 80 aklat sa ibat’ibang paksa ng relihiyon.  Sa pamamagitan ng lohika na kawili-wili sa makabagong kaisipan, nagbigay siya ng malinaw na paliwanag tungkol sa turo ng relihiyon at ispiritwal na katotohanan. Ang kanyang mga isinulat sa Islam at ang kanilang kahalagahan sa kasalukuyang panahon ay nagbigay daan upang siya ay makilala.

 

Ang The Philosophy of the Teachings of Islam ay kabilang sa kanyang mga paham na gawa. Tinatalakay nito ang pisikal, moral at ispiritwal na kalagayan ng tao at ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Jesus in India, na nagpapatunay ng paglalakbay ni Hesusas sa India, ay isang makasaysayang ulat na pinatotohanan ng mga nasaliksik na mga katibayan at mga indibidwal na pagsasaliksik.

 

Bilang isang tagasunod ng Banal na Propeta ng Islamas, ang Ipinangakong Mesiyas ay tagapaghatid ng kapayapaan.  Kanyang pinagsikapang ibalik ang mapayapang panuntunan ng Islam sa lahat ng aspeto ng pananampalataya. Halimbawa, kanyang binigyang-diin na hindi katanggap-tanggap sa Islam ang karahasan, kanyang hinikayat ang pag-aaral at hinihimok niya ang pagpapaunlad sa sarili sa pamamagitan ng pag-aaral. Ang kanyang gawain ay naging saligan ng pandaigdigang kapayapaan at binigyang-diin niya ang pagpapasigla ng diwa ng sangkatauhan bunga ng pagmamahal sa Diyos.

 

 

Mga Piling Kawikaan ng Ipinangakong Mesiyas (as)

 

Pagmamahal sa Diyos:   

 

“Ang ating paraiso ay nasa ating Diyos. Ang ating pinakamataas na kasiyahan ay nasa ating Diyos sapagkat atin siyang nasumpungan at natagpuan ang lahat ng kagandahan sa Kanya”.

 

(Kashti Nuh pp21-22, Ruhani Khazain Vol.19)

 

Pagmamahal sa Sangkatauhan:

 

“Aking ipinapahayag sa lahat ng Muslim, Kristyano, Hindu at Aryas na  walang akong kaaway sa mundo. Mahal ko ang sangkatauhan tulad ng isang inang nagmamahal sa kanyang mga anak, maaring higit pa rito. Ako ay kaaway lamang ng mga maling doktrina na siyang pumapatay sa katotohanan. Aking tungkulin ang magmahal sa tao.

 

(Siraje Muneer, p.28, Ruhani Khazain, Vol.12)

 

Paggalang sa Lahat ng Propeta:

 

 “…. maniwala sa katotohanan ng lahat ng mga propeta kahit saan man sila nagmula; sa India, Persia o sa China o sa kahit saang bansa at sa mga milyong tao na pinuspos ng Diyos ang mga puso nang paghanga at lubos na paggalang at naging sanhi ng pagiging matatag ng kanilang relihiyon.”

 

(Ruhani Khazain, vol.12 Tofah Khaisariya, p.59)

 

Kagandahang-loob at Pakikipagkapwa Tao:

 

“Ang pamantayan na ating sinusunod ay ang pagkakaroon ng kagandahang-loob sa ating mga puso para sa sangkatauhan. Kung sinuman ang nakakitang nasusunog ang bahay ng kapitbahay na Hindu at hindi tumulong na patayin ang apoy, patotohanan ko na hindi siya kabilang sa akin. Kung sinuman sa aking tagasunod ang nakasaksi ng pagtatangkang pagpatay sa isang Kristiyano at hindi siya nagpunyaging iligtas ito, aking ipinapahayag na hindi siya nabibilang sa atin”.

 

(Siraje Muneer, p.28, Ruhani Khazain vol.12)

 

Katotohanan:

 

“Huwag patayin ang katotohanan sa  pagkiling sa hindi makatuwiran. Tanggapin ang katotohanan kahit na ito ay nanggaling sa isang bata.”

 

(Izala e-Auham, Pt.2, p.550, Ruhani Khazain Vol.3)

 

 

The Review of Religions

 

Ang Ipinangakong Mesiyasas ay nagsulat at naglathala ng mahigit na 80 aklat sa salitang Urdu, Arabe at Persian. Noong 1902, siya rin ay naglathala ng isang babasahin sa salitang Ingles na tinawag na The Reviews of Religions. Ito ay isa sa  pinakamatagal na nilalathala na magazine na pangrelihiyon sa wikang Ingles na nagbibigay kaalaman tungkol sa Islam at sa iba pang relihiyon o paniniwala.