Ang Ipinangakong Repormador

Ang araw ng Muslih Mauud ay ipinagdiriwang ng Ahmadi Muslim taun-taon sa 20 Pebrero bilang pag-alala sa hula tungkol sa pagsilang ng isang "walang kamatayang anak" kay Mirza Ghulam Ahmad na Ang pangakong Mesiyas at Mahdi, at ang katuparan nito sa pagkatao ni Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, ang pangalawang Caliph ng Ahmadiyya Muslim Community. Hindi ito pagdiriwang ng kapanganakan ni Mahmud Ahmad na naganap noong ika-12 ng Enero, ngunit sa halip na paggunita sa hula at katuparan nito sa kanyang pagkatao.

Noong ika-20 ng Pebrero 1886 Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (as) naglathala ng isang leaflet kung saan sinabi niya na ipinakilala sa kanya ng Diyos na Makapangyarihang Diyos  na ang isang bata ay ipanganak sa kanya na tumulong nang malaki sa paglilingkod sa Islam.

 

Ang hula ay mahaba at napuno ng 52 hiwalay na mga katangian na pag-aari ng bata, na magiging kilala bilang 'Musleh Maud' - ang Nangako na Repormador. Ang bata ay magiging isang direkta tanda ng Awa ng Allah; magiging gwapo siya at puro; siya ay magiging matalino; pagpapalain siya ng isang banal na espiritu at malaya sa lahat karumihan; ang anak ay magiging ilaw ng Allah; gagaling niya ang maraming mga sakit ng mundo na ito sa pamamagitan ng kanyang mga katangian ng Mesiyaniko; magiging maamo siya sa puso; siya ay mag-convert ng tatlo sa apat; siya ang magiging paraan ng pagkuha ng pagpapalaya ng mga pinanghawakan at ang kanyang katanyagan ay kumakalat sa mga dulo ng mundo. Pagkatapos ay ibabangon siya sa kanyang espiritwal na istasyon sa langit.

Ang tanda na ito ng awa ay tanda ng katotohanan ng Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad bilang ang Pangako na Messiah at Mahdi dahil ang hula ay naglalaman ng isang pangako na walang sinumang tao sa mundo ang maaaring mahulaan o makagawa ng sariling pantasya, higit pa upang hilingin na matupad ito ng Diyos na Makapangyarihan. Sapagkat ang Diyos ay wala sa ilalim ng anumang impluwensya ng sinumang tao.

Sinasabi ng Diyos sa Banal na Quran na hindi Niya ihahayag ang kaalaman sa mga hindi nakikita sa sinuman maliban sa Kanyang napiling Sugo.​ (Holy Quran, Surah Al Jin [72], verse nos: 27-28)

muslih mauud.jpg

Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad

Ang Ipinangakong Repormador

Read More:

Prophecy about the Promised Reformer

Story from the Childhood of Hazrat Musleh Maud (ra)

rev.JPG

"He is the Knower of the unseen; and He reveals not His secrets to any one, Except to him whom He chooses, namely a Messenger of His. And then He causes an escort of guarding angels to go before him and behind him."

Ang Hula Tungkol kay Muslih Mauud

Ang Diyos na Mahabagin, Dakila, Kataas-taasan, Kapuri-puri, na may kapangyarihang gawin ang lahat ng Kanyang naisin (Kaluwalhatian sa Kanya at purihin ang Kanyang pangalan), ay ipinagkaloob sa akin ang sumusunod na pahayag:

          Ipinagkakaloob ko sa iyo ang Tanda ng Aking pagpapala ayon sa iyong mga pagsamo. Narinig Ko ang iyong mga panalangin at pinarangalan ang iyong mga panalangin kasama ng pagtanggap nito  sa pamamagitan ng Aking awa at pagpapala sa iyong paglalakbay. Isang tanda ng kapangyarihan, pagpapala, igingagawad sa iyo ang pagkamalapit sa Akin. Ipinagkakaloob sa iyo ang  Tanda ng biyaya at tulong at ibibigay sa iyo  ang susi ng tagumpay at pagwawagi. Kapayapaan sa iyo, O ikaw na nagtatagumpay. Ganoon mangusap ang Diyos upang ang sino man na nagnanais ng buhay ay masagip sa mahigpit na pagkakahawak ng kamatayan at ang mga nakabaon sa libingan ay lumitaw mula dito at upang ang kahusayan ng Islam at ang dignidad ng salita ng Diyos ay maipahayag sa mga tao at ng ang katotohanan ay sumapit kasama ng pagpapala nito at ang kasinungalingan ay pumanaw kasama ng mga kapinasalaan nito, at nang maunawaan ng mga tao na Ako ang Panginoong Makapangyarihan, gagawin ko ang Aking naisin, at upang sila ay maniwala na Ako ay kasama mo, at upang ang mga hindi naniniwala sa Diyos at tumatanggi at hindi tumatanggap ng Aking relihiyon at Aking Aklat at ang Banal na Sugo na si Muhammad, ang hinirang (kapayapaan ay mapasakanya) ay mabigyan ng malinaw na tanda at ang pamamaraan ng mga may sala ay maipahayag.

          Magalak,  dahil bibiyayaan ka ng isang maganda at dalisay na batang lalaki. Ikaw ay makakatanggap ng matalinong bata na magmumula sa iyong binhi at iyong magiging supling. Isang maganda at dalisay na batang lalaki ay darating bilang iyong panauhin. Ang kanyang pangalan ay Emmanuel at Bashir. Siya ay pagkakalooban ng banal na espiritu at siya ay magiging walang bahid. Siya ang liwanag ni Allah. Pagpalain siya na nagmula sa langit. Siya ay sasamahan ng pagpapala (Fazl) na darating na kasama niya. Siya ay ituturing na may kasamang karangalan, kadakilaan at kasaganaan. Darating siya sa daigidig at lulunasan ang maraming kaguluhan sa pamamagitan ng kanyang banal na katangian at sa pamamagitan ng pagpapala ng Banal na Espiritu. Siya ang Salita ng Diyos sa dahilang ang awa at karangalan ni Allah ay nagbigay sa kanya ng Salita ng Kamahalan. Siya ay magiging labis na matalino at maunawain at mapagpakumbaba at puno ng makamundo at espirituwal na kaalaman. Gagawin niyang apat ang tatlo (Ang kahulugan nito ay hindi malinaw). Ito ay Lunes, isang pinagpalang Lunes. Anak na lalaki, kasiyahan ng puso, mataas ang katayuan, dakila; palatandaan ng Una at Huli, palatandaan ng Katotohanan at Mataas; na parang si Allah ay bumaba mula sa langit. Ang kanyang pagdating ay higit na pagpapalain at pagmumulan ng pagpapahayag ng Banal na Kamahalan. Masdan! Darating ang liwanag, isang liwanag na babasbasan ng Diyos ng kabanguhan ng kanyang kaluguran. Ibubuhos Namin ang aming espiritu sa kanya at siya ay kukublihan ng lilim ng Diyos. Mabilis siyang lalaki at magiging daan sa pagpapalaya ng mga nabibihag. Ang kanyang katanyagan ay kakalat sa dulo ng daigdig at ang sandaigdigan ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Siya ay iaangat sa kanyang espirituwal na katayuan sa langit. Ito ay isang bagay na itinakda.

Read More: