Islam - Isang Pangunahing Panimula

Tungkol sa Islam

 

Ang sentro ng paniniwala ng Islam ay ang kaisahan ng Allah (ang pangalan ng iisang Diyos sa wikang Arabe). Ayon sa Islam, ang lahat ng mga propeta ay ipinadala ni Allah na may Banal na misyon upang gabayan ang sangkatauhan tungo sa Diyos at upang lumikha ng kapayapaan.

 

Habang umuunlad ang sangkatauhan at lipunan, ang mga turo na ipinahayag sa pamamagitan ng iba't ibang mga propeta ay naging mas mainam upang matugunan ang mga pangangailangan ng panahon. Ang proseso ng pagsulong ng relihiyon ay umabot sa karurukan nito sa pamamagitan ng pagdating ng relihiyon ng Islam. Ito ay inilarawan sa paghahayag ng Qur'an kung saan sinabi ng Diyos:

`... Sa araw na ito ay binuo Ko ang inyong relihiyon at nilubos ang Aking pabor sa inyo at pinili para sa inyo ang Islam bilang relihiyon.... '(Ch.5: Vs.4).

Samakatuwid, ang Islam ay natatangi sa saklaw nito at nauukol sa kasalukuyan; ito ay isang pananampalataya na likas na kumikilala at nagpapatotoo sa katotohanan ng lahat ng mga propeta.

Ang salitang 'Islam' ay sumasalamin sa layunin nitong gabayan ang sangkatauhan tungo sa kapayapaan, sapagkat ang salitang ito ay nangangahulugang `Kapayapaan at pagpapasakop sa kalooban ni Allah '.

Ang Banal na Qur'an - Banal na Aklat ng Islam

Ang Banal na Qur'an ay ang Salita ng Allah at ipinahayag sa Propeta Muhammad(sa)* sa loob ng 23 taon.

Naglalaman ito ng patnubay para sa sangkatauhan at nagpapaalala na tunay ang mga naunang banal na kasulatan ayon sa kanilang pinagmulan. Dahil dito, itinataguyod nito ang tunay na paggalang sa pagitan ng lahat ng  mga pananampalataya. Pinapaliwanag nito ang landas ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa pag-alaala sa Diyos at paglilingkod sa sangkatauhan. Binibigyang-diin nito ang pantay na karapatan ng sangkatauhan, ang pangangailangan ng paghangad ng kaalaman at nagbibigay ito ng komprehensibong balangkas para sa pag-unlad ng tao sa mundong ito at sa kabilang-buhay.

Naglalaman din ito ng maraming mga propesiya, marami sa mga ito ay natupad na at marami pa ang matutupad sa kanilang itinakdang panahon.

Ang Banal na Qur'an ay isinulat sa wikang Arabe - ang wikang ginamit noong ito ay inihayag - at binubuo ito ng 30 bahagi na nahahati sa 114 kabanata. Ang ibig sabihin ng salitang “Qur'an” ay isang bagay na binabanggit nang paulit-ulit at sa katunayan, binibigkas ito ng mga Muslim nang maraming beses sa kanilang buhay. Marami ring mga Muslim ang nagsaulo ng buong Qur'an. Sa kabila ng pagiging higit sa 1400 taong gulang, ang Qur'an ay nanatiling buo tulad ng ipinangako ni Allah sa Qur'an. (Ch.15: Vs.10)

*sa (Kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasakanya)

 

 

Ang Tagapagtatag ng Islam

Si Propeta Muhammad(sa) (570 - 632 CE) ay ipinanganak sa Makkah, Arabia. Sa kanyang buong buhay, siya ay kilala dahil sa kanyang katapatan at kabanalan. Mula sa murang edad, siya ay pinukaw ng malalim na pag-ibig para kay Allah at sa sangkatauhan. Natanggap niya ang unang pahayag ng Qur’an mula kay Allah habang nagninilay siya sa isang yungib malapit sa Makkah na kung tawagin ay Hira. Ito ang simula ng misyon ni Muhammad ((sa) bilang Sugo ni Allah. Ang kanyang pangunahing mensahe ay ang Kaisahan ni Allah - isang mensahe na patuloy niyang binigyang diin sa kanyang buong buhay. Katugma ng kanyang pagkatao, isinasagawa ni Propeta Muhammad(sa) ang mga pangaral at nagbigay siya ng buhay na halimbawa ng lahat ng turo ng Islam. Ang kanyang pagpapakumbaba, katapatan, pagpapahintulot, pagpapasiya, lakas ng loob, kabaitan at karunungan ay nanatiling huwaran.

Ang mga turo ng Islam ay nakatuon sa pagkamit ng kapayapaan sa bawat larangan ng buhay. Ito ang buhay na halimbawa ng Banal na Propeta ng Islam(sa) at ang mensahe na ipinangaral niya sa kanyang buong buhay. Sa kanyang huling sermon (ang bahagi ay nakasaad sa ibaba) ipinaalala niya sa sangkatauhan na pakitunguhan ang bawat isa ng may dignidad, katarungan at paggalang sa pamamagitan ng matatag na paniniwala sa Diyos at madalas na pagsasa-isip na ang bawat isa ay may pananagutan sa Diyos ayon sa kanilang mga gawain.

"O sangkatauhan, dapat ninyong dinggin at tandaan ang sasabihin ko sa inyo. Ang lahat ng Muslim ay magkakapatid. Lahat kayo ay pantay-pantay. Lahat ng tao ay pantay-pantay kahit anong bansa o lipi kayo ay nabibilang, at anuman ang inyong katayuan sa buhay. Katulad ng pagkakapantay-pantay ng mga daliri ng dalawang kamay, ganoon din ang pagkapantay-pantay ng mga tao. Walang sinuman ang may higit na karapatan o kalamangan sa iba. Kayo ay magkakapatid. O sangkatauhan, ang inyong Diyos ay iisa at ang inyong ninuno ay iisa. Ang isang Arabo ay hindi nakaaangat sa isang hindi Arabo, ni ang isang hindi Arabo ay nakaaangat sa isang Arabo. Ang isang puting tao ay hindi nakaaangat sa isang itim ni nakaaangat ang isang itim na tao sa isang puti, maliban lamang sa pagsasagawa ng kanyang mga tungkulin sa Diyos at sa tao. Ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Diyos ay ang pinakamatuwid sa inyo.

Ang buwan na ito ay banal, ang lupang ito ay dalisay, at ang araw na ito ay pinagpala, sa gayon din ginawang banal ng Diyos ang buhay, ari-arian at karangalan ng bawat tao. Ang pagpatay ng tao o ang pagnanakaw ng kanyang ari-arian, o ang pagyurak ng kanyang karangalan ay hindi makatarungan at mali at lumalabag sa kabanalan ng araw, buwan at lugar na ito. Ang iniuutos ko sa inyo ngayon ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito ay para sa lahat ng oras. Inaasahang alalahanin at isasagawa ninyo ito hanggang sa inyong kamatayan at sa kabilang buhay kung saan makaharap ninyo ang Maykapal.

 

Ang sinabi ko sa inyo ay dapat ninyong ihatid sa dulo ng mundo. Marahil ang mga hindi nakarinig sa akin ay higit na makikinabang kaysa sa mga nakarinig. "(Ref: Siha Sitta, Tabari, Hisham, Khamis, Baihaqi)

Ang Mga Turo ng Islam

Ang mga pangunahing turo ng Islam ay kilala bilang limang haligi ng Islam. Ito ay ang mga sumusunod:

 

Pahayag ng Pananampalataya (Shahadah)

Ito ang pahayag ng pananampalataya:

"Sumasaksi ako na walang karapat-dapat na sambahin maliban kay Allah at si Muhammad(sa) ay Sugo ni Allah."

Pagdarasal (Salat)

Ang mga Muslim ay nagdarasal ng limang beses sa isang araw sa itinakdang oras at nakikinabang sila mula sa personal na kaugnayan kay Allah.

Pag-aayuno (Saum)

Ang mga Muslim ay kinakailangang mag-ayuno sa banal na buwan ng Ramadan. Habang nag-aayuno, ang mga Muslim ay hindi maaaring kumain o uminom sa pagitan ng bukang-liwayway at takipsilim. May ilang tao na hindi kinakailangang mag-ayuno kabilang dito ang mga may sakit, buntis o nagpapasuso, mga bata at mga naglalakbay. Tuwing Ramadan, ang mga Muslim ay gumagawa ng karagdagang pag-alala kay Allah at paghingi ng Kanyang kapatawaran at paglilingkod sa sangkatauhan.

 

 

Almsgiving (Zakat)

Ang mga Muslim ay kinakailangang magbigay ng itinakdang bahagi ng kanilang kayamanan para sa kapakinabangan ng mahihirap at upang matanggap ang kaluguran ng Allah.

Paglalakbay (Hajj)

Ang mga Muslim ay dapat magsagawa ng paglalakbay sa banal na lugar sa Makkah kahit isang beses sa kanilang buhay kung maari. Ang Paglalakbay ay ginagawa sa buwan ng Hajj, ang ikalabindalawang buwan ng kalendaryo ng Islam.

Bilang bahagi ng kanilang pananampalataya, naniniwala rin ang mga Muslim sa mga Anghel, mga Banal na Aklat, lahat ng mga Sugo ng Allah, Araw ng Paghuhukom at Al-Qadr (Banal na Tadhana).

Pinatitibay ng Islam ang mga konsepto ng sangkatauhan at paggalang sa indibidwal na kalayaan. Ipinaaalaala rin nito ang pangunahing karapatan ng tao sa kanyang malayang pagpili ng relihiyon. Malinaw na nakasaad sa Banal na Qur'an na walang pamimilit sa relihiyon (Ch.2: Vs.257) at ang mga tao ay mananagot lamang kay Allah hinggil sa kanilang pananampalataya at gawa.

 

 

Islam - ilang mga madalas itanong

Ano ang Jihad?

Ang Jihad ay isang salitang Arabe na ginagamit sa Qur'an na ang ibig sabihin ay pagsisikap para sa isang marangal na layunin; kasama dito ang pagpapabago sa sarili, ang paghahatid ng tunay na mensahe ng Islam sa iba at ang pagtulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanilang kayamanan. Ito rin ay tumutukoy sa depensibong labanan kung wala nang ibang paraan at kung ikaw ay sinalakay dahil sa iyong pananampalataya. Ito ay upang mapanatili ang karapatang manampalataya ng tao maging sila man ay Hudyo, Kristiyano, Muslim o tagasunod ng iba pang pananampalataya.

Ano ang itinuturo ng Islam tungkol sa mga propeta?

Iniuutos ng Islam na dapat maniwala ang mga Muslim sa lahat ng mga propeta at malinaw na nasasaad sa Banal na Qur'an:

Sabihin ninyo:  ‘Nananalig kami kay Allah at sa inihayag sa amin, at sa inihayag kay Abraham at Ismael, at kay Isaac, at kay Jacob at sa kanyang mga anak, at sa iginawad kay Moses at kay Hesus, at sa iginawad ng kanilang Panginoon sa lahat ng iba pang propeta.  At wala Kaming itinatanging sinuman sa kanila; at sa Kanya ay nagpapasakop kami.’'(Ch.2: Vs.137)

Mayroon bang anumang parusa para sa paglapastangan sa diyos o apostasiya sa Islam?

Walang parusa para sa apostasiya o paglapastangan sa Islam. Naniniwala ang mga Muslim na lahat ay mananagot sa Diyos lamang hinggil sa kanilang mga paniniwala kung kaya ang tao ay maaaring pumili o magpalit ng kanilang relihiyon nang walang pamimilit. Itinataguyod ng Islam ang prinsipyo ng kalayaan ng relihiyon para sa lahat. Bukod dito, itinataguyod din ng Islam ang paggalang sa lahat ng pananampalataya.

Ang mga babae ba ay mas mababa sa mga lalaki sa Islam?

Hindi. Ayon sa Islam, ang lahat ng tao ay pantay-pantay at sa paningin ng Diyos, tanging ang mabuting gawa ang mag-aangat sa isang tao higit sa iba.

 

Konsepto ng Diyos

Siya ay si Allah, at walang ibang diyos bukod sa Kanya, ang Nakakabatid ng hindi nakikita at nakikita. Siya ang Mapagpala, ang Maawain.

Siya ay si Allah, at walang ibang diyos bukod sa Kanya, ang Nakapangyayari, ang Banal, ang Pinagmulan ng Kapayapaan, ang Nagkakaloob ng Katiwasayan, ang Tagapagtanggol, ang Makapangyarihan, ang Tagalupig, ang Dakila. Kabanal-banalan si Allah na nakahihigit sa mga inihahalintulad sa Kanya.

Siya ay si Allah, ang Tagapalikha, ang Maykapal, ang Tagahubog. Sa Kanya ang mga pinakamagandang pangalan. Niluluwalhati Siya ng lahat ng nasa langit at lupa, at Siya ang Makapangyarihan, ang Paham. (Ch.59: V.23-25)

Sumasagot ang Diyos sa  Mga Panalangin

At kapag tinanong kayo ng Aking mga alagad tungkol sa Akin, sabihin:  ‘Malapit Ako.  Sinasagot Ko ang panalangin ng nagsusumamo kapag nanalangin siya sa Akin. Kaya dapat silang makinig sa Akin at manalig sa Akin, upang sila ay manahak sa wastong landas.’ (Ch.2: Vs.187)

Islam at ang moske

Ang moske ay isang lugar ng pagsamba para sa mga Muslim kung saan ang kongregasyong pagdarasal ay isinasagawa ng limang beses sa isang araw. Ang mga kalalakihan, kababaihan at mga bata ay tinatanggap sa moske dahil binibigyang-diin ng Islam ang matibay na ugnayan ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. Bukas din ang Moske sa mga hindi Muslim tulad ng ipinakita noong panahon ni Propeta Muhammad (sa) nang inaanyayahan niya ang pangkat ng mga Kristiyano na manalangin sa moske. Ang Moske ay nagsisilbi rin bilang sentro ng pag-aaral para sa lahat upang mapahusay ang kanilang kaalaman.

Sa UK, ang komunidad ng Ahmadiyya Muslim ay unang nagtayo ng moske sa London (nakalarawan sa itaas) - ito ang Fazl Mosque sa Southfields na kilala rin bilang The London Mosque. Itinayo rin nito ang pinakamalaking moske sa Kanlurang Europa - ang Baitul Futuh Mosque complex sa timog London - na maaaring tumanggap ng 13,000 mananamba at ito ay nagtatampok din ng aklatan, “sports hall” at estudiyong pantelebisyon.

Mga Napiling Paksa

  • Islam - Isang Pangunahing Panimula

  • Ang Banal na Qur'an Isang Patnubay para sa lahat ng Sangkatauhan

  • Ang Banal Na Propetang Muhammad (saw)

  • Ang Belo ng Islam

  • Ang Sistema ng Kaparusaan sa Islam

  • Bakit Ako Naniniwala sa Islam

  • True Concept of Jihad in Islam

  • Mga tanong tungkol sa Islam