ANO ANG AHMADIYYAT?

 

 

 

Ang Ahmadiyyat ay isang sekta ng Islam at hindi isang bagong relihiyon. Ang Ahmadiyyat ay isang kilusan, na napapaloob  sa Islam, na ang tungkulin ay buhaying muli ang tunay na espiritu at pilosopiya nito, upang linisin ang Islam mula sa lahat ng mga pamahiin at hindi kinakailangang mga paniniwala at kaugalian na nakasanayan sa nakalipas na labing-apat na siglo, at upang palaganapin ang relihiyon ng Islam sa mga hindi Muslim nang may buong sigla at sigasig ng mga naunang Muslim.

 

Ang Ahmadiyya Movement sa Islam ay itinatag ni Mirza Ghulam Ahmad(as) ng Qadian, India, noong 1889. Ang mga tagasunod ni Mirza Ghulam Ahmad(as) ay naniniwala na siya ang Mesiyas at Mahdi na ang pagdating ay isa sa mga propesiya ng Banal na Propeta Muhammad(sa), at kinasasabikan ng lahat ng mga Muslim. Tinatawag ng kanyang mga tagasunod ang kanilang mga sarili na mga Ahmadi Muslim, upang sila ay makilala na iba sa mga miyembro ng iba pang mga sekta ng Islam, at mahigpit na sumusunod sa “orthodox” na relihiyon ng Islam. Hinggil sa pangunahing mga paniniwala o gawain ng pagsamba, ang mga Ahmadi Muslim ay hindi nag-alis o nagdagdag ng anumang bago sa relihiyon ng Islam.

 

Ang mga Ahmadi Muslim ay gumagawa ng kanilang deklarasyon ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagbigkas sa kaparehong Kalima na binigkas ng Banal na Propeta Muhammad(sa); ang kanilang pagdarasal at pag-aayuno ay katulad ng pagdarasal at pag-aayuno ng Banal na Propeta(sa) ng Islam; at ang kanilang Qiblah (direksyon na hinaharap tuwing nagdarasal), ang Ka'ba sa Makkah, ang kanilang Azan (tawag sa pagdarasal) at ang kanilang Qur’an ay katulad din ng sa iba pang mga Muslim.

 

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay isang masigla at mabilis na lumalagong pandaigdigang panunumbalik na kilusan sa loob ng Islam.  Itinatag noong 1889, sinasaklaw nito ang higit sa 200 bansa na mayroong higit sa sampu-sampung milyong miyembro.  Ang punong-tanggapan nito ay kasalukuyang nasa United Kingdom.

 

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay ang tanging organisasyon ng Islam na naniniwala na ang pinakahihintay na Mesiyas ay dumating na sa katauhan ni Mirza Ghulam Ahmad(as) (1835-1908) ng Qadian, India.  Si Ahmad(as) ay nagsabi na siya ang katuparan ng pangalawang pagdating ni Hesus(as) ng Nazareth at ang banal na gabay, na ang pagdating ay isa sa mga propesiya ng Propeta ng Islam, si Muhammad(sa). Naniniwala ang Ahmadiyya Muslim Community na ipinadala ng Diyos si Ahmad(as), tulad ni Hesus(as), upang tapusin ang mga digmaang pangrelihiyon, hatulan ang pagdanak ng dugo at ibalik ang moralidad, katarungan at kapayapaan.  Ang pagdating ni Ahmad(as) ay nagdulot ng walang kahalintulad na  muling pagbangon sa Islam.  Inalis niya sa Islam ang panatikong paniniwala at gawi sa pamamagitan ng masiglang pagtataguyod ng tunay at mahahalagang turo ng Islam. Kinikilala rin niya ang marangal na turo ng mga dakilang nagtatag ng mga relihiyon at mga santo, kabilang sina Zoroaster(as), Abraham(as), Moses(as), si Hesus(as) , Krishna(as), Buddha(as), Confucius(as), Lao Tzu at Guru Nanak, at ipinaliwanag kung paano iugnay ang mga naturang turo sa iisang tunay na Islam.  

 

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay ang pangunahing organisasyon ng Islam na  tumanggi sa sa anumang anyo ng terorismo.  Higit sa isang siglo na ang nakalipas, sinabi ni Ahmad(as) na ang agresibong "jihad ng tabak" ay walang lugar sa Islam.  Sa halip, tinuruan niya ang kanyang mga tagasunod na maglunsad ng mapayapa at intelektwal na "jihad ng panulat" upang ipagtanggol ang Islam.  Dahil dito, sumulat si Ahmad(as) ng higit sa 90 aklat at libu-libong mga liham, naghatid ng daan-daang panayam, at nakibahagi sa maraming mga pampublikong debate.  Nabuwag ang kinaugaliang pag-iisip ng mga Muslim dahil sa kanyang matatag at makatuwirang depensa ng Islam.  Bilang bahagi ng pagsisikap na muling buhayin ang Islam, patuloy na ipinamamahagi ng Ahmadiyya Muslim Community ang mga turo ni Ahmad(as) hinggil sa pagiging mahinahon at mapagtiis sa harap ng mapait na oposisyon mula sa mga Muslim sa maraming bahagi ng mundo.

 

Katulad nito, ang Ahmadiyya Muslim Community ay ang natatanging organisasyon ng Islam na nag-eendorso ng paghihiwalay ng moske at estado.  Higit sa isang siglo na ang nakalipas, itinuro ni Ahmad(as)  sa kanyang mga tagasunod na kailangang protektahan ang kabanalan ng relihiyon at gayon din ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagiging matuwid na Muslim at tapat na mamamayan.  Nagpaalala rin siya laban sa hindi makatwirang interpretasyon ng mga pahayag ng Qur’an at mga maling paggamit ng batas ng Islam.  Patuloy niyang ipinahayag ang kanyang pag-aalala hinggil sa pangangalaga sa mga karapatan ng mga nilalang ng Diyos. Ngayon, ito ay patuloy na isang tagataguyod para sa unibersal na karapatang pantao at  proteksyon para sa relihiyon at iba pang mga minorya.  Ipinagtatanggol nito ang pagpapalakas at edukasyon ng kababaihan.  Ang mga miyembro nito ay kabilang sa mga pinakamasunurin sa batas, edukado, at nakikibahagi sa mga Muslim sa mundo.

 

Ang Ahmadiyya Muslim Community ay  nangunguna sa mga organisasyong Islam na may pangunahing espirituwal na pinuno, na kilala bilang Khalifa ng Islam.  Higit sa isang siglo na ang nakalipas, pinaalalahanan ni Ahmad(as)  ang kanyang mga tagasunod tungkol sa pangako ng Diyos na pangalagaan ang mensahe ng Islam sa pamamagitan ng khilafat (ang espirituwal na institusyon ng kahalili ng pagkapropeta).  Naniniwala ang Komunidad na ang tanging espirituwal na kahalili ng Khilafat ang makapagpapatibay sa tunay na halaga ng Islam at magdudulot ng kaisahan ng sangkatauhan. Limang espirituwal na pinuno ang sumunod kay Ahmad(as) mula noong kanyang kamatayan noong 1908.  Ang ikalima at kasalukuyang espirituwal na pinuno, ang Kanyang Kabanalan, ang Khalifa ng Islam ,na si Mirza Masroor Ahmad, ay naninirahan sa United Kingdom. Sa ilalim ng pamumuno ng Khilafat, ang Ahmadiyya Muslim Community ay nakapagtayo ng higit sa 16,000 na moske, higit sa 500 paaralan, at higit sa 30 ospital.  Isinalin nito ang Banal na Quran sa mahigit 70 wika.  Ipinapalaganap nito ang tunay na turo ng Islam at ang mensahe ng kapayapaan at pagpapaubaya sa pamamagitan ng dalawampu't-apat na oras na satellite television channel (MTA), sa Internet (alislam.org) at mga lathala (Islam International Publications).  Ang Ahmadiyya Muslim Community ay nangunguna sa pagtulong sa mga nasasalanta ng kalamidad sa buong mundo sa pamamagitan ng isang malayang organisasyon ng kawanggawa, ang Humanity First.

 MGA PAGKAKAIBA SA MGA SUNNI MUSLIM

Mayroong tatlong pangunahing paniniwala ang mga Ahmadi Muslim na nagbubukod sa kanila mula sa pangunahing Sunni Islam. Tumutukoy ang tatlong paniniwalang ito sa: 

 

• Ang pagiging pangwakas na propeta ni Muhammad(sa) 

• Pag-akyat ni Hesukristo(as) sa langit, at 

• ang pagkakakilala sa Ipinangakong Mesiyas(as)

 

Ang tatlong paksa ng pagtatalo sa pagitan ng Ahmadi at Sunni Muslim ay inilarawan sa ibaba:

Ang Pagiging Pangwakas na Propeta ni Muhammad(sa)

 Sa taludtod 41 ng Surah al-Ahzab sa Banal na Qur’an, ang Propeta Muhammad(sa) ay binigyan ng pamagat na Khataman Nabiyyeen, ang Tatak ng mga Propeta. Ipinapalagay ng karamihan ng mga Muslim na ang kahulugan ng talatang ito ay ang pagiging pangwakas na propeta ng Banal na Propeta Muhammad(sa) at wala nang bagong Propeta na maaaring sumunod sa kanya. Naniniwala rin sila na ang propetikong paghahayag ay sarado na magpakailanman.

Ayon sa mga Ahmadi Muslim, ang terminong 'Seal of the Prophets' ay hindi nangangahulugan na ang Banal na Propeta(sa) ay ang kronolohikal na huling Propeta. Ang tatak ay isang marka ng pagkakaiba at, sa kasong ito, nagpapahiwatig ng pagiging pinakaperpektong propheta.

Naniniwala ang mga Ahmadi na laging bukas ang pinto sa pagkakaroon ng bagong propeta. Gayunpaman, ang bagong propeta na darating pagkatapos ng Propeta Muhammad(sa) ay dapat na isang tagasunod niya at dapat na nagmumula sa loob ng Islam. Naniniwala ang mga Ahmadi na ang Propetang Muhammad(sa) ay ang huling propetang nakatanggap ng batas at wala nang susunod sa kanya na ibang propeta na magdadala ng bagong batas.

 Ang Pag-akyat ni Hesus(as) sa Langit

 Naniniwala ang mga Sunni Muslim na si Hesus(as) ay hindi ipinako sa krus at may isang tao na kamukha niya na pumalit sa kanya. Si Hesus (as), ayon sa kanila, ay pisikal na iniangat sa langit. Naniniwala ang mga Ahmadi na si Hesus(as) ay tunay na ipinako sa krus, ngunit ilang oras lamang. Naniniwala sila na si Hesus(as), pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga sugat, ay naglakbay sa Silangan patungong Kashmir, India kung saan siya ay namatay nang dahil sa natural na sanhi at nananatiling nakalibing sa isang puntod sa Srinagar, Kashmir, India.

 

Ang Pagkakakilanlan ng Ipinangakong Mesiyas(as)

 Ang karamihan sa mga Sunni Muslim ay naniniwala na si Hesukristo(as) mismo ang babalik bilang Mesiyas ng Huling mga Araw.

Ang mga Ahmadi Muslim ay naniniwala na dahil si Hesuskristo(as) ay namatay na, ibang tao ang darating bilang Mesiyas ng Huling mga Araw. Naniniwala ang mga Ahmadi na ang Ipinangakong Mesiyas na ito ay dumating na sa katauhan ni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) ng Qadian.

Ito ang tatlong mahahalagang paksa ng pagtatalo sa pagitan ng mga Ahmadi at Sunni Muslim. Sa lahat ng iba pang mahahalagang paniniwala sa Islam, ang dalawang grupo ay mayroong halos parehong pananaw.

 

ANO ANG KAHULUGAN NG IPINANGAKONG MESIYAS?

 Sa Hadith ng Banal na Propetang Muhammad(sa), maraming mga pagtukoy tungkol sa pagdating ng isang Taga-reporma ng Huling mga Araw na lilinis sa lahat ng  hindi kinakailangang kaugalian at pamahiin sa Islam at ibabalik ang dati nitong kadakilaan at kaluwalhatian.  Ang Taga-repormang ito ay tinutukoy gamit ang iba't ibang pangalan at pamagat sa Hadith tulad ng: 

• Mahdi

  • Mesiyas

 • Hesus, anak ni Maria.

 Ang pagdating ng Taga-repormang ito ay inilarawan sa panitikan ng Hadith kung kaya ang lahat ng sekta at henerasyon ng mga Muslim ay nananabik sa kanyang pagdating. Dahil ang isa sa mga pangalan na ginamit sa Hadith para sa Taga-repormang ito ay "Hesus, anak ni Maria", maraming Muslim na mayroong simpleng pag-iisip ang nagsimulang naniwala na si Hesukristo(as) ay muling babalik sa huling mga araw ng Islam. Nang ipahayag ni Mirza Ghulam Ahmad(as) noong 1890 na siya ang Ipinangakong Mesiyas na tinutukoy sa Hadith ng Banal na Propeta(sa), tinanggihan ng maraming mga Muslim ang kanyang pagtatalaga dahil inaasahan nila ang ikalawang pagdating ni Hesuskristo(as). Dahil dito, ang mga Muslim ay kumilos, tulad ng mga Hudyo na tumanggi sa pagiging propeta ni Hesus(as) dalawang libong taon na ang nakalilipas, sapagkat sila rin ay naghihintay sa ikalawang pagdating ni Propetang Elijah(as).

Matapos makatanggap ng maraming paghahayag, ipinahayag ni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) noong 1890 na siya ang Mesiyas at Mahdi na ang pagdating ay isa sa mga propesiya ng Banal na Propetang Muhammad(sa). Ipinahayag niya na siya ay kaisa ng Diyos at patuloy na nakatanggap ng Kanyang mga pahayag at mga palatandaan.

 

 

ANG PAGKAKATULAD KAY HESUKRISTO(as)

 

Mayroong mga tanong kung bakit ang Taga-reporma ng huling mga araw ay tinukoy sa pamamagitan ng pangalan na "Isa ibn Maryam" (Hesus, anak ni Maria) sa Hadith ng Banal na Propeta(sa). Ang dahilan dito ay ang maraming pagkakahawig ng Taga-reporma ng huling mga araw kay Hesukristo (as). Kung titingnan natin ang oras ng kanilang pagdating, ang kanilang mga turo at ang kanilang mga layunin, makikita natin ang kahanga-hangang pagkakahawig sa pagitan ng dalawa na para bang ang kasaysayan ay umulit. Ilan sa mga mahahalagang pagkakatulad ng dalawang propeta ay tinalakay sa ibaba: 

Kaugnayan sa Propetang Nagbigay ng Batas

Si Hesukristo(as) ay hindi isang propeta na nagdala ng batas at dumating 1300 na taon pagkatapos ng Propetang Moises(as), ang pinakadakilang propeta na nagdala ng batas sa mga Israelita.

Katulad nito, si Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) ay hindi isang propetang nagdala ng batas at siya rin ay dumating 1300 na taon pagkatapos ng Banal na Propetang Muhammad(sa), ang pinakadakilang  propeta na nagbigay ng batas.

 

 Dahilan ng Pagtanggi ng mga Tao

Tinanggihan noon ng mga Hudyo ang pag-angkin ni Hesus(as) bilang propeta dahil sa kanilang maling paghihintay sa ikalawang pagdating ni Propetang Elijah(as).  

Katulad nito, tinanggihan ng mga Muslim noong panahon ni Mirza Ghulam Ahmad(as) ang kanyang pag-angkin bilang mesiyas dahil hinihintay  rin nila ang ikalawang pagdating ni Hesukristo(as).

 

Mga Layunin

Ang intensyon ni Hesukristo(as) ay repormahin ang Judaismo at hindi upang mag-umpisa ng isang bagong relihiyon. Hindi maaring mag-umpisa ng isang bagong relihiyon kung walang bagong batas na ibibigay sa mga tao. Hindi pinawalang-bisa ni Hesus(as) ang Batas ni Moises at, sa katunayan, pinanatili ang patuloy na pagpapatupad nito sa kanyang mga tagasunod.

Katulad nito, dumating si Mirza Ghulam Ahmad(as) upang repormahin ang Islam noong panahon niya at hindi upang mag-umpisa ng bagong relihiyon.

 

 Mga Turo

 Ang mga turo ni Hesus(as) ay nagbigay-diin sa mga malumanay na elemento ng relihiyong Hudaismo, tulad ng pagkamaamo, pagpapakumbaba, pagkakawanggawa, pagpapatawad at pagsisisi. Hindi binigyang-diin ni Hesus(as) ang mabagsik na elemento ng Batas ni Moises na, kasama ng paghihigpit at kaparusahan nito, mas itinuturing na sumpa kaysa isang pagpapala. Ang mga turo ni Mirza Ghulam Ahmad(as) ay nagbigay-diin din sa mga malumanay na elemento ng relihiyong Islam tulad ng pagpapasensya, pagkamaamo, pagpapakumbaba, pagpapatawad, pagkakawanggawa at panalangin. Hindi rin niya binigyang diin ang ilan sa mga mabagsik na elemento ng kasaysayan ng Islam tulad ng jihad na sa pamamagitan ng tabak.

ANG INSTITUSYON NG MUJADADIYYAT SA ISLAM

Ang “mujaddid” ay isang tao na nagbabago o nag-aayos ng relihiyon. Ayon sa isang Hadith ng Banal na Propeta(sa) na naitala ni Abu Da'ood, ang mga Tagapag-ayos ng relihiyon ay dadarating sa bawat siglo ng Islam:

"Tunay na ang Diyos ay magpapadala para sa komunidad na ito, sa simula ng bawat siglo, ng isang mag-aayos ng relihiyong ito".

Ilang Tagapag-ayos ang lumitaw sa nakalipas na labing-apat na daang taon. Ang mga mujaddid na ito ay namumukod-tanging mga banal na tao at iskolar ng kanilang panahon at gumawa ng hindi matatawarang pagsisikap upang maayos ang relihiyon ng Islam noong kanilang panahon. Bagaman isang Mujaddid ang darating sa bawat siglo, gayunpaman, maraming Muslim ang kumilala sa higit sa isang Mujaddid sa loob ng ilang siglo. Ngunit sa ikalabing-apat na Siglo ng Islam, na natapos noong taong 1890 A.D., walang sinuman maliban kay Mirza Ghulam Ahmad(as) ng Qadian ang nakilala bilang isang Mujaddid.